பக்கம்:1915 AD-வள்ளியம்மை சரித்திரம், வ உ சி.pdf/82

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

அரும்பதவுரை 19-15 பல் சுவையோடு - பல சுவைக்கறிகளோடு. எஞ்சல்இவாது-குறை20-8 யப்பட்ட ஒருவகைப் பாதரட்சை எச்சரித்து சித்தப் 19-16 - வு இல்லாது. படுத்தி. 19-17 உறுபசியை - வருத்தும் 20-9 அன்னவை -அவற்றை பசியை - பெரும் பசி யை. 19-20 அருத்துதல் -ஊட்டு தல். | 20-10 பாங்கில்-பக்கத்தில். 20-13 காந்தன்-கணவன். 20-14 மஞ்சம் மிசை - கட்டி லின் மீது. 2016 மேவ்மலர் மிதக்க-படு க்கையின் மீது மலர் கள் மிகுந்து கிடக்க. 20-17 நோக்கு அறிந்து - குறி ப்புத் தெரிந்து. 20-23 மாசு உறாது வாள் - அழுக்கைப் பொருந்தாது காப் பள். 19-22 தன்பதும - தனதுதாம் ரை மலர்போன்ற 19-24 தவம் மலிந்த - தவத் தால் நிறைந்த. 20.1. தயிலம் இட்டு -தயில் த்தைத் தேய்த்து. 20.1 காந்தள் நிகர்- காந்தள் மலரைப்போன்ற 20-2 நீர் வார்ப்பள் - ஸ்நா னம் செய்விப்பள். 20-2 தன்பதிக்கு - தன் கண வனுக்கு. 20-4 பரிந்து - விரும்பி 20- 5 தோற்றம் மிகு - அழகு மிகுந்த. 20- 5 தொட்ட - கொண்ட 20-5 வெல்ல-ஜயிக்க. 20-6 ஏற்றமொடு - சிறப் போடு. 20-24 இல்தொழில்கள் - வீட் 21-1 டுவேலைகள், மன் காரியம் அரச 21-2 னது காரியங்களை. நன்சார்பே தன்மையுள்ளவற்றை நல்ல யே. J 21-3 தகவாயது 21- 5 20-6 கோர்ட்டு -இஃது ஆங் கில மொழி. பொருள் நீதி ஸ்த இதன் 21- 5 தகுதி யுள்ளகாரியங்களையே. மொய் இருளை - நெரு ங்கிய இருளை. முனிகதிர்போல்-முற் படும் சூரியன்போல. 21-5 மூடம் எனும் - மடமை என்னும். 21-7 பதமே - பாதங்களையே 21- 9 மின் அணிகள் - ஒளிர் கின்ற ஆபரணங்கள். லம். சூ 20- 6 ஏற்ற - பொருத்தமான 20-7 பூட்சு - இது ஆங்கில மொழி. இதன் பொ ருள் 'தோலாற்செய் 66.