பக்கம்:1915 AD-வள்ளியம்மை சரித்திரம், வ உ சி.pdf/89

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

1. அரும்பதவுரை.

னோடு சேர்ந்து சொல் லுவள். 38-8 பூங்கொடி 32- 2 தேசை - ஒளியை. 32.2 செம்மையொடு - நடுவு நிலைமையோடு. 32-4 எற்று-கொண்டு. 32-5 எற்கு உருகி - எனக் காக இரங்கி. 32-6 சிக்குருவை - அறிவிற் சிறந்த ஆசானை. 32-7 இருநிதி - பெரியசெல் மலர்க் கொடியைப் போன்ற வள். 38.9 துதிசொலி வத்தை, 32-9 என் தவப்பேறு + எனது தவப்பயனை. சொற்களைச் சொல். லிக்கொண்டு 33-1) அதிதி - பரதேசி. 33-13 மிக்கு ஏழையாயோங் களுக்கு - மிக ஏழை யான எங்களுக்கு. 33-13 இடுவாய் -ஈவாய். 33-16 ஆர்சுடல் - ஒலிக்கின்ற சமுத்திரம். 33-17 ஓங்கு - வளர்கின்ற. 83-17 சேய் உணங்கி - குழந் 32-10 நேம்மொடு முறை மையோடு. 32-10 நன்று உறவே - நன் மையைப் பெறவே. 32-15 பல்காலும் - பலமுறை யும். தை வாடி. நா 33.17 ஒண்குரல் 32-16 பல்காலமும் - பல ளும். 32-19 சுருதிப்பொருள் உரை க்க - வேதப்பொரு மிகுந்த சத்தம். காண் அசை. 33-21 பொன்கமலம் தன் னில் - அழகிய தாம ரை மலரினும். மெல்லியலும் - மெல்லி 33-21 அதிபொற்பா ளைக் கூற 32-20 அதிக. யதன்மையை யுடை யாளும், அழகாக. 33-1 யாதும் வியவா - எதற் 33-21 முகம்மவர்ந்து முக மானது மலர்ச்சி, கும் வியப்படையாத 63-4. வாங்கு - பக்கம். 33-6 நன்மையதாய் 2 யுற்று 33-22 நல் கமலம் தன்னில் நல்ல தட்டில். நன் மையையுடைய மார்க் கத்திற்சென்று - அற நெறியிற் சென்று. 33-7 அன்பனோடு சேர்ந்து | 33-23 உரைக்கும் 33-22 அல்கமலம் அன்ன - சுருங்கிய தாமரை மல ரைப்போன்ற அவர் தம் முகமும் அவருடைய முகமும். கணவ 73