பக்கம்:1915 AD-வள்ளியம்மை சரித்திரம், வ உ சி.pdf/93

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

அரும்பதவுரை.

கும் பொருளில் நான் 41-81 சீர்கள் - விவாகத்திற் கில் அல்லது ஐந்தில் சொடுக்கப்பட்ட மக ஒருபாகத்தை அவனுக் குக் கொடுத்து வரு கின்றனர். தைத்தான் 'உரிய கமி ளுக்குச் செய்ய வேண் டிய சிறப்புக்களை அப்பாகத் 41-83 மாற்று உரை - பதில் உரை. ஷன்' என்றது. 40.72 புரிவது 41-90 உணர்த்த - சமாதானப் படுத்தினால். அறியாது அவன் சுற்றத்தான் 41-90 உவந்து-ஊடலை விட் டுச் சந்தோஷித்து. ஆதலால் 'கமிஷன்' கொடுக்கும் வழக்கம் 41-92 படை என - வாங்கித் எனக்கு இல்லை என்று தருக. சொல்லத்தைரிய 41-93 தொள்ளாயிரத்தொன் றில் - 1901-ம் வருஷத் மில்லாது. தில். 40-72 பொள்ளென - விரை 41-97 அவள் இனம் 41-74 செங்கைப்பொருளை- நுமதுகையில் உள்ள பாங்கு கொள்ளேன் என்று - 'அவளது சுற் றத்தை வீட்டு வேறு குடும்பத்தில் இனிப் பெண் கொள்ளேன்' பொருளை. 41-76 வடுக்கண்டு குற்றத் தைப் பார்த்து. என்று. 41-99 இருமகார்.-இரண்டு 41-77 அரும்பிழைகளை மக்களை நாவால் சொல்லக் " கூடாத குற்றங்களை. 41-100 மேல் - இனிமேல். 41-100 இனத்தொடு என் 41-79 பொய் எனும் - அவை யல்லவெ குணம் வரைவல் உண்மை ன்று நம்பும். எனது நன்பினரை யும் குணங்களையும் சொல்வேன். 41-81 செய்ய - சிறப்புற்ற பக்கம். வரி. திருத்தம். 33 17 ஒண்குரல் 38 8 அளகை 41 20 யிரத்தொன்றில் 1901 47 15 பிழை திருத்தம். பிழை. ஒண்குறல் அழகை யிரத்தில் 1902