பக்கம்:1928 AD-தொல்காப்பியம்-எழுத்ததிகாரம், இளம்பூரணம்-வ. உ. சிதம்பரம் பிள்ளை-வேலாயுதம்பிரஸ்.pdf/108

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

________________

எழுத்ததிகாரம் - உயிர்டியங்கியல் இ-..--- பெற்றம் ஆவின் முற்ற இன் வேண்டும் - மேற்கூறிய சே என்பது பெற்றத்தினை உணர நின்ற பொழுதாயின் முடிய இன்சாரியை பெற்று முடியவேண்டும். | .-ம். சேலின் கோடு, செலி, தலை, புதம் எனவரும், ‘முற்ற என் றதனான் இச் சே என்பது எத்தோத்தான் இன் பெற்றவழியும், அதுவே மரப்பெயராய் உருபிற்கு எய்திய சாரியை இன் பெற்றவழியும், பிறசொல் அவ்வாறு இன் பெற்றவழியும் இயைபுவல்லெழுத்து வீழ்க்க. உ-ம். சேயின்? காடு; செவி, தலை, புரம் எனவும்; சேயின் கேடு;செதின் தோல், பூ எனவும்: எவின்கடுமை; சிறுமை, தீமை, பெருமை எனவும் வரும். (எஎ ) உஅக, ஐகார விறுதிப் பெயர்நிலை முன்னர் வேற்றுமை யாயின் வல்லெழுத்து மிகுமே, இஃது, ஜகாரவீற்று அல்வழிமுடிபு தொகைமரபினுட் கூறிநின் றமையின் அதன் வேற்றுமை முடிபு கூறுதல் நுதலிற்று, இடம்.- ஐகார இறுதிப் பெயர்கிலே முன்னர் - ஐகாரவீற்றுப் பெயர்ச்சொல்முன் னர், வேற்றுமை ஆவின் வல்லெழுத்து மிகும் - அதிகாரத்தாத் க ச தப முதல் மொழி வந்தவழி வேற்றுமைப் பொருட்புணர்ச்சியில் தமக்குப் பொருத்தின் வல்லெ ழுத்து மிக்கு முடியும். உ-ம். யானைக்கோடு; செவி, தலை, புறம் எனவரும். உ.உ. சுட்டுமுத லிறுதி யுருபிய னிலையும், இஃது, இவ்வீற்றுட் சுட்டுமுதற் பெயர்க்கு வல்லெழுத்தொடு வற்று வகுத்தல் நதலிற்று. இன்:-- கட்டு முதல் இறுதி உருபு இயல் நிலையும் - சுட்டெழுத்தினை முதலாக வுடைய ஐசாரலீற்றுப்பெயர் உருபுபுணர்ச்சியிற் கூறிய இயல்பின்கண்ணே நின்று ஐகாரம் கெடாதும் கெட்டும் வற்றுப்பெற்று முடியும். (உருபியல் சூத் - 5 பார்க்க] உ-ம். அவையற்றுக்கோடு, இவையற்றுக்கோடு, உவையற்றுக்கோடு, செவி, தலை, புறம் எனவும்: அவற்றுக்கோடு, இவற்றுக்கோடு, உவற்றுக்கோடு; செவி, தலை, புறம் எனவும் வரும். ..அ... விசைமாக் கிளவியு ஞெமையு நமையும் அவைமுப் பெயருஞ் சேமர வியல. இஃசி, இவ்வீற்றுள் மரப்பெயர் சிலவற்றிற்கு வேறு முடிபு கூறுதல் நுதலிற்று. இடம்:- விசை மரக்கிளவியும் ஞெமையும் கமையும் அவை முப்பெயரும் - விசை என்னும் மரத்தில் உணரகின்ற சொல்லும் ஞெமை என்னும் மரத்தினை உன் நின்ற சொல்லும் கமை என்னும் மரத்தினை உணர நின்த சொல்லும் ஆகிய அம் மூன்று பெயரும், சேமா இயல - மேற்கூறிய வல்லெழுத்துமிகாது சே என்னும் மரம் தினா இயல்பினவாய் மெல்லெழுத்து மிக்கு முடியும், உம், விசைக்கோ, ஞெமைக்கோடு, கமைற்கோடு; செதின், தோல், பூ என (அல்)