பக்கம்:1928 AD-தொல்காப்பியம்-எழுத்ததிகாரம், இளம்பூரணம்-வ. உ. சிதம்பரம் பிள்ளை-வேலாயுதம்பிரஸ்.pdf/11

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

தொல்காப்பிய எழுத்ததிகாரச் சூத்திர அகராதி. சூத்திரம். வேற்றுமை யல்வழி யாய் வேற்றுமை வழிய வேற்றுமைக் குக்செட வேற்றுமை யாயி வேற்றுமை யாயி னேனை வேற்றுமை யல்வழி யெண் வேற்றுமை - ஓகர சூத்திரம் வன்றொடர் மொழியு வஃபான் வேற்றுமைக் கண்ணும் வேற்றுமை யல்வழி வேற்றுமை யல்வழிக்குறு வாழிய வென்னு விசைமரக் கிளவியு விண்ணென லிளையெஞ்சு கிளவிக்கு வினையெஞ்சு கிளவியு வெயிலென் கிளவி வெரிநெ னிறுதி வேற்றுமை குறித்த வேற்றுமை எண், அட, கய, கூக, கங, கூசு பக்கம். எச isa s ள கூடு ருய 15.00 (FL8 ளஉ கக பக்கம். P எஎ 4557 பாயிரம் கூகூ எச ஈஉஎ 17: ருஎ ளஉ ய ழகர வஈர ழகார விறுதி ளகார விறுதி னகார விறுதி னகார விறுவாய் னகார முன்னர் னஃகான் இயலகராதி. உயிர்மயங்கியல் உருபியல் குற்றியலுகரப்புணரியல் தொகைமரபு நூன்மரபு பிறப்பியல் புணரியல் புள்ளிமயங்கியல் மொழிடிப்பு - சூத்திரத்தொகை. கூஙு ஙய எஎ ma 5.7. உக சய ஆ இயல் கூ-க்குச் சூத்திரம் -- சஅங சூத்திரம். ஆ சூத்திரம் - சு.அச. Mi சுகூ பக்கம். ள உ. F ளயஎ ளயஉ 7ரு HT P... Rள உஅ ள நச ளயங E₂ உக சச