பக்கம்:1928 AD-தொல்காப்பியம்-எழுத்ததிகாரம், இளம்பூரணம்-வ. உ. சிதம்பரம் பிள்ளை-வேலாயுதம்பிரஸ்.pdf/13

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

________________

தொல்காப்பியம் - இளம்பூரணம் அவற்றுள், பொது கால்கலைத்து. ': ஈவோன் றன்மை பாடலியற்கை, கொள்வோன் நன்மை தோடன் "பென, ஈரிரண் டென்ப பொ தன் ாெகையே. இதனான் அறிக. + ஈவோர் கக்கப்படுவோரும் சற்கப்படாடோரும் என இருடிசையர், சற்கப் படுமேரர் ஈரான் கு நிறத்தான் உமய் க.சப்படுகர். saலை நிலம் புமே தலாக்கோ லென் ஜின்னர், . லை:லி ஓணர் கடை யார், " இதனான் அறிக. இனிக் கற்கப்படாதார்க்குக் கூறும் உவமமும் கால்வகைத்து', , * கழற்பெய் குடமே மடற்பனை முடத்பெடக்கு, குண்டினைப் பரு, இயோ டிலையென மொழிய, இதனன் அறி. ஈரலியக்கை : பா த விகால்பேயல்புதக் கிளப்பற், பொழிப்பே ய ல உட்ப லாமெனப்,பழிப்பில் பல்லுலா பயின் ரசானன், புகழ், மதியற் பொருத்தி மோடையில், Jெ MPவீனன் மெய்வம் வாழ்த்திக், கொல்கோ னுணர்வலை அப் 1 i" பொன் +, கொதித்தன் . பெனக்கூறினர் புலர். இதனான் அRT, சார்ம் .. +id + ப்படுவோரும் கற்பிக்கப்படாதோரும்: என இரு கசைபர்.. :3.5 ஈப்படுபோர் அறுங்கையர். - 2 தாம் தன்மக சான் மானே 'மஃ மகன் பொருணனி கொடுப்போன் வழிபடி போனே, பு ைகோளாளனோ டி: பொன் மொழிய. ரெனான். அறிக. இவர் நன்மை :அன்ன : ARC'u veda. + செய் பாரி,யானை னே தென் திசை, போலக், 5 விக்கொள். குண பாண்டோம்' , னகது. இது இனிக் கற்பிக்கப்படாரார் க'ண் கையர், << மடிமானி பொச்சாப்பா! சாமுகன் நன்லைன், அசோய்ப் பிணியாள நாராச சினத்தன், மொறு கெஞ்ச TA னு கார்ட் டெண்மர், செடுதலைக் கக்கல் தார். இதனான் அறிக. இவர்தண்மை : கு தெறினா + பெரும் பாடே. தோனி யென்சுக் கிெையன (to:': பிப.' . . 'கோடன்மபு : கொள்வோன் முறையை ...D! 5, *ாலைய், பொழுசொல் சென்று வழிபடல்: முனியான், முன்னும் பின்னு 8ெலிலும் பாலிலும், 4 5 லானாகி யாபொடு புணர் நாட்காரற புணர்ச்தான் வாவென பாம்:, கிருமென விருந்தே டலிழேன் - வீழ்த்திசி, சொல்லெச சொல்லிப் போவெனய் போகி, செஞ்சுகள னாக ச செவி) 'யா * * , கேட்டவை கேட்டவை வல்ல னாகிப், போற்றிக் கோட கனது பொழிலே";கச் சிற சாசானுவக்கு மத்திரம், அறத்திற்றிரியாப் படர் சி N பாடே; செல்வன் சொரிகிற்பான் மெய்நோக்கிக் காண்கிற்பான், பல்லு'ல'யு : கேட்பான்+ப்பு பரிதாதலான், ரெய்லரைப் போல மதிப் பான் றரியில்லான், இக்கா ழ மாண்பு முடையாற் குப்ப.ே , சொதி ஓலை, தெரிந்த" "செக்கினிலக்கடை ழுக்கின் அறிதல், பாட்டம் போற்றல் கேட்டவை *னை எல்',ஆசாற் சார் ஆலை 3.10 கேட்டல், அம்பாண் படையோர் சம்பாடு பயிரால், வினாகல் வினாயலை விடுத்து வென் றிவை கடனாக் சொசினே மடகனி யிகள் கும், "ஆனை பணல்லோன் கொள்குல னாயின், வினையி னுழப்பொடு பயன் றலைப் படா அன்'. இவற்றான் அறிக. இவ்வாறு கோடன் மாபுடைய மாணாக்கன் நூன் முற் ற றிச்சானாமா ஐ. :* ஆசா ஓரைத்தவை யமைவா கொரிலும், காற்கூறல் லது பற்றல னாகும்", அவ்வினை யாளபொடு பயில் வகை யொருபால், செவ்விதினு காப்பக விரூபாலும், மைய புலமை மாண்புானி படை...தே." இவற்றான் அறிக,