பக்கம்:1928 AD-தொல்காப்பியம்-எழுத்ததிகாரம், இளம்பூரணம்-வ. உ. சிதம்பரம் பிள்ளை-வேலாயுதம்பிரஸ்.pdf/14

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

________________

சிறப்புப்பாயிரம் சிறப்புப் பதினொரு வகைத்து::"ஆக்கியோன் பெய ோ'ழியே யெல்லை, நம் பெயர் பாப்பே துரலிய பொருனே, கேட்போர் பயனோ டாயெண் பொருளும், காய்ப்பக் காட்டல் பாயிரத் தியல்பே", "காலக் களனே காரண யென்றம், மூட்கை போற்றி மொழிகரு முள:ே. இவற்றான் அறிக. இனி, அச்சிராப்பக் san, செப்புமாறு: ' பாபி / திலக்கணம் பாருக் காலை, நா ஓதல் பொருகா தன்னக நடக்கி, ஆசிரிய நானும் பெ'ண்பா 2 ஓ, மருவியட் கையா say: ' ல் வெண்கர்'. இதனான் அறி.. தான் செப்பான் பாய்:'ம் செய்வானல்லன், தோன்ரூ ( பானை பல முடிப்பினும், பொன்மம் புகழ்தல் தகுதியன்றே கான்பராகலின். !.J.THI' சம் செய்தார் தன் ஆசிரியலும், தன்னொடு ஒருக்கு கற்ற மாணாக்கனும்.. நன் TROக்கனும் என அதையர், அருள் இதற்குப் பாயிரம் செய்தார் உன்னோடு இருக்கு கற்ற பனம்பானார், இ-ள் :- பாேட்கடய் பென்கு:c!' .ஆ இடைடத் தமிழ் கூட மாம்ஸ் . i'தத்து : வழக்கும் செய்பா அ இருமுதலின்-&'டக்கின் கண்டனு'ன் தாஇய கேங்க!-ம் தெற்கின் கண் ஜாதாகி': குமரியு மாதிய அரை கால்லை:பாக க........! For பூக்கும் பெ: பூனை + கூறும் சன்மச்சனான் பழங்கும்ழக்கும் செய்யஞR AA! இரு கணபானும், எழு/ தம்: சொல்ஓம் பொருளும் காடித்திலக்கணம் தினையும் சொல்வி'ைக்கணத்தில: யும் பொருரிலக்க நிலையம் "ாய் 2', செ , ' இயற்கை சிக'ax: பொ முத்து தான் கண்க-(அங்காத! பச்சி குறைய இடையக நறிற்குச் சபின இயல்பு பொருந்தின செ. * லத்து கோடு முதல்நல்காம் சொன்னற் நிலைக் கண்டு, முறைப் பட்ட ரன்ணி:- அவ்விலக்கணம். முரைப்பட ஆதாய் த', மலம் கரு திருவின் பாண்டி 2'ன் 2 : 14: - "து, நிலத்திலை: கன்*- STDார்க்குக் கொண்கிகொடு க்கும் போர்த்திருவினையடை. : பாண்டி பான் மார்த்தியது. அவைக்கண்ணே, அறம் க"ை சாவின் சால்மறை முற்றிய அ.சங் சோட்டு ஆசாற்கு-(அல்/A-மையும்" ** கேற்பத் ரெமிதே என்ற) வாய் சொல்லும் சாவிலை: யுடைய கான் கும் சினையும் (meter 15 - அ + கோத்தான்கள் p xseயின் ஆசானுக்கு, அரில் சுப தொ. த;~#'._r அ தெரிதாக...றி, பயக்காரன் எழுத்து முறை காட்டி-(அல் கெழுத்தும் சொல்லும் செய்கின்றழி முன்னை நால்போல் எழுத்திலக்கணம் சொ ல் லுட்சென் று) மயங்காத முறைமையானே எழுத்திலக்கணர் தினை கோர் ஸித்து, மல்கு சீர் பைப்பின் ஐசேம் சைர் தொல்காப்பியன் என என் பெயர் தோற்றி | அ கா று செய்கின் றழி) :-5 நீரையுடைய சடலாதிய எல்லைல படை..! லகின்கண்ணே , இந்தி னாற் செய்யப்பட்ட இக்கிர வியாதி னர் தினை hapu! அறிந்து, பழையகாப்பியக்குடியினுள் னோனெனத் தன் பெயர் தோத்துவித்த', போக்கு அறுப்லுவல்-. நாற்குச் சொல்லப்பட்ட குற்றங்களற்ற ஆள் லூ லுள்போ, புலம் தொகுத்தோன் - அவ்விலக்கலா *கோத் தொகுத்துக்கூறினான், (அவன்' பாடு" னில்,) பல்புகழ் ஒறுத்த படிமைபோன்-தவத் தான் வரும்) பல்புகழ்களை உலகி லே றுத்தின கொழுக்கத்தினை யுடையான். வழக்கும் செய்யுளும் அ இரு முதலின் எழுத்தும் சொல்லும் பொருளும் , முறைப்பட எண்ணி ,பாண்டியன் அவையத்து அதக்கோட்டு ஆசாற்கு அரில்தபடி