பக்கம்:1928 AD-தொல்காப்பியம்-எழுத்ததிகாரம், இளம்பூரணம்-வ. உ. சிதம்பரம் பிள்ளை-வேலாயுதம்பிரஸ்.pdf/143

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

________________

தொல்காப்பியம் - இளம்பூரணம். சா. ஆய்த நிலையலும் வரைநிலை யின்றே தகரம் வரூஉங் காலை யான. ' இது, மேலதற்கு எய்தியது விலக்கிப் பிறிது வீதி வகுத்தல் நுதலிற்று. இ-ன்:- ஆய்தம் இல்யலும் வரை நிலை இன்று (எசாரம் டசாரமாயே திரியாது) ஆய்தமாய்த் திரிந்து நிற்றலும் வரையும் நிலைமை இன்று, தகரம் வரும் காலை-நசா முதல்மொழி வரும் காலத்து. . உ-ம். முஃடீது, முட்டீது என வரும்.(ஏகாரம்' ஈற்றசை, உகநீட்டம் செய்யுள் விகாரம். 'ஆன்' இடைச்சொல்; 'அகரம்' சாரியை. வரைநிலைமை கடியும் சிலைமை. (ச) சாக, நெடியத னி ஆதி யியல்பா குவம் வேற்றுமை யல்வழி வேற்றுமை நிலையாலும் போற்றல் வேண்டு மொழியுமா ருளவே, இது, மேலதற்கு எய்தியது விலக்கிப் பிறிது விதி வகுத்தல் இதலிற்று. இ-ள்:--ரெடியதன் இறுதி இயல்பாதரவும்-(ஏசாரம்) நெடியதன் இறுதி தீரி யாது இயல்பாய் முடி வனவற்றையும், வேற்றுமை அல்வழி வேற்றுமை நிலையலும்வேற்றுமை அல்லாத அல்வழியிடத்து வேற்றுமை (யின் இயல்புடையனவாய்த் திரிந்து) முடிதலையும், போற்றல் வேண்டும் மொழியும் உலா-போற்றுதல் வேண்டும் மொழிக ரூம் ள, உ-ம், வாள் எடிது, கோள் கடிது; சிறிது, தீது, பெரிது எனவும்; தோட்கடிது, நாட்கடிது; சிறிது, தீது, பெரிது எனவும் வரும். 'போற்றல் வேண்டும்' என்றதனான், உதளங்காய்; செதிள், தோல், பூ என அம் முப்பெற்று முடிவன கொள்க - (ஆர்,' 'எ' அசைகள், அம்மு-அம் சாரியை,) ச', 2, தொழிற்பெய ரெல்லார் தொழிற் பெயரியல. இஃது, இல்லீற்றுத் தொழிற்பெயர்க்கு வேற்றுமைக்கண்ணும் அல்வழிக்கண் ணும் எய்தியது விலக்கிப் பிறிது வீதி வகுத்தல் துதலிற்று. கள்:--- தொழிற்பெயர் எல்லாம் தொழிற்பெயர் இபல-(ளகார ஈற்றுச்) தொ மிற்பெயரெல்லாம் (வேற்றுமைக்கண்ணும் அல்வழிக்கண்ணும் ஐகார ஈற்றுத் தொழிற்பெயர் இயல்பிற்றாய் (வன்கணம் வந்தவழி வல்லெழுத்தும் உகாமும் பெற் றும் மென்கணமும் இடைக்கணத்து வகரமும் வந்தவழி உகரம் பெற்றும் முடியும். உ-ம். தள்ளுக் கடி இ; சிறிது, தீது, பெரிது: ஞான்றது, நீண்டது, மாண்டது, வலிது எனலம் : துள்ளுக் கடுமை; சிறுமை, தீமை, பெருமை; ஞாற்சி, கட்சி, மாட்சி, வலிமை எனவும் வரும்.

  • எல்லாம்' என்றதனால், தொழிற் பெயர்கள் இருவழியும் இவ்வாறன்றிப் பிற வாது முடி உனவும் கொள்க.

உ-ம். கோள் கடிது, கோட் கடிது; வான்சடிது, வாட்கடிது; சிறிது, தீது, பொது எனவும், கோள் சடுமை, கோட் கடுமை; வான் கடுமை, வாட் கடுமை; சிறுமை, தீமை, பெருமை எனவும் வரும். ஈண்டு, வாள் என்றது கொல்லுதலை,