பக்கம்:1928 AD-தொல்காப்பியம்-எழுத்ததிகாரம், இளம்பூரணம்-வ. உ. சிதம்பரம் பிள்ளை-வேலாயுதம்பிரஸ்.pdf/149

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

________________

தொல்காப்பியம் - இளம்பூரணம். உ-ம்:- தென்குகால்; சிறை, தலை, புறம் எனவும்: எஃகுகால்; சிறை, தலை, புறம் எனவும் வரும். (சுட்டின் நீட்டம் செய்யுள் விகாரம்.) சகடு. வன்றெடர் மொழிபு மென்றொடர் மொழியும் வந்த வல்லெழுத் தொற்றிடை மிகுமே மெல்லொற்றுத் தொடர் மொழி மெல்லொற் றெல்லாம் வல்லொற் றீறுதி கமையொற் றாகும். இது, பின் நின்ற இரண்டிற்கும் முடிபு கூறுதல் நுதலிற்று, இன்:- வன்றொடர் மொழியும் மென்றொடர் மொழியும் - வன்ருெடர்மொழிக் குற்றியலுகர ஈறும் மென்ருெடர்மொழிக் குற்றியலுகர ஈறும், வந்த வல்லெழுத்து ஒற்று இடை மிரும் - (வருமொழியாய்)வந்த வல்லொற்று இடையிலே மிக்கு முடியும்; மெல்லொற்று தொடர்மொழி மெவ்லொற்று எல்லாம் - (அவ்விரண்டு சுற்றினுள்)மெல் லொற்றுத் தொடர்மொழி (க்கண் நின்ற) மெல்லொற்றெல்லாம், இறுதி வல்லொற்று களை ஒற்று ஆகும் - இறுதி வல்லொற்றும் கிளைவல்லொற்றும் ஆய்முடியும். உ-ம்:-- கொக்குக் கால்; சிறகு, தலை, புறம் எனவும்! எட்டுக்குட்டி, செலி, தலை, புறம் 'எனவும் வரும். வந்த' என்றதனால், இவ்விரண்டிற்கும் உருபிற்குச் சென்ற சாரியை பொருட்கு எய்திய வழி இயைபு வல்லெழுத்து வீழ்க்க. சொக்கின்கால், குசல்கின்கால் என வரும், எல்லசம்' என்றதனால், பறம்பிற்பாரி என்றாற் போல்வன மெல்லொற்றுச் திரியாமையும் கொள்க.. ஏற்று' என்ற மிகுதியான், இயல்புகணத்துக்கண்ணும் குரக்குஞாற்சி; நீட்சி. மாட்டி, யாப்பு, வலிமை, அடைவு, ஆட்டம் என மெல்லொற்றுத் திரிதலும் கொள்க, (காரம் ஈற்றசை. 'மொழியும்' என்ற இரண்டும் ஆகுபெயர்.) சகசு, மரப்பெயர்க் கிளவிக் கம்மே சாரியை. இஃது, அவ்வீற்று இரண்டிற்கும் எய்தியது விலக்கிப் பிறிது விதி கூறுதல் சதவிற்று. இன்;-- மரப்பெயர் கிளவிக்கு சாரியை அம் - (வன்றொடரின் கண்ணும் மென் றொடரின்கன்னும்) மரப்பெயராதிய சொல்லிற்கு(வரும்)சாரியை அம் (முச்சாரியை) உ-ம்:-- குருந் தங்கோடு; செதில், தோல், எனவும்: வேப்பங்கோடு; செதில், தோல், 9 எனவும் வரும். சகன், மெல்லொற்று வலியா மாப்பெயரு முளவே. இது, மென்றொடர் மொழிக்கு எய்தியது ஒரு மருங்கு மறுச்சின்றது. ஓடள்:- மெல்லொற்று வலியா மாப்பெயரும் உள . மெவ்வொற்று வல்லொற் சத்திரியாது முடியும் மரப்பெயரும் உன. உ-ம்:- குருந்தக்கோடு; செதில், தோல், பூ எனவும்: புன்சல்கோ ; செதின், தோல், 3 எனவும் வரும்.