பக்கம்:1928 AD-தொல்காப்பியம்-எழுத்ததிகாரம், இளம்பூரணம்-வ. உ. சிதம்பரம் பிள்ளை-வேலாயுதம்பிரஸ்.pdf/15

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

________________

தொல்காப்பியம் - இளம்பூரணம் தெரிந்து, மு.திம க ன த்தைச் சொல்லும் முல நமை AAL% % R ME பிற் காட்டி, தொல்காப்பியனெனக் கன்பெயர் கோற்றி, பஜ வஓyர் புலக்தொகுக்கோன் படி பையோன் கனக்கூட்டுக, டை. வேக, தென்குமரி யெனகே', 17ல்லை பெறப்பட்டது. வழக்குஞ் செய்யுளு மாயிரு மு.சுலி லெனவே, தால் , ஒலிய, ஆச உம் பயனும் பெறப் 'பட்டன. முக் ஆர்.ஸ் கண்டு முரைப்பட வெ'ண்(sar: பொன'ே, வழியும் யாப்பும் சானமும் பெறப்பட்டன. சாண் 2 ய னவையத் செனரோ, கலமும்! சாலும் பெறப்பட்ட ரோ. அ. கோட்டாராம் .றோம் ( காட்'. கேட்டோர் பெறப்பட்ட திட். தொல்காப்பென்ன பன்பெட் போர்றியனவே, ஆக்கி Ariy பொரும் , நரம்பெயரும் பெறப்பட்ட 3:', ம' திசையாக லின், வடக்கு முன் கூறப்பட்டது. 4. . ல் கொள்வதன் பார் :, 'p, 3 ம் - 3 மையின் தெற்கும் கால்ல கூ. நட்பட்ட . சிறக்கும் மேற்குப் ரோடு இன்மை 'ன். கூறப்பட? -:'T JAlear. :D இரண்டெ ... v கூ.மு.* இம்ட்ல தம் க. றியது, ஆவை நீர்தாமாதிலாலும் 250 was + ஆம் iii 'லும் * றியப் பகவானுமென்பது. இவை அகப்பாட்டெல்லை. shiva'! *'ன் றாம். இ'. ஈல்லாசிரியர்- அகத்தியர் முதலானோர். உலக யென் பது சிரிய . அகண்டது ஆகு பொன்', அவற்றை & clov= படைய எதை ஓனை". இடைப்பது எழாமுருபு. முதைப்ப - i ன்ன: ரெக், அம்மூது நாம் தலில் ஒன்ரர் குரிய இலக்கத்தினை ஒன்றன்: இலக்கணகோடு ஆர் தாம்போல ஆராயாது முறைப்பட ஆராய்ந்து என் தான், மற்று, நூல் செய்யும் இலக்கணமெல்லாம் இதுலுபா.ச செய்தானென்பது. இம்முறைப்ப கொண் யென் றதனாற் கொள், அவை யாமாறு; ஒத்தே சூந்தி மெனவிரு வகைய', தோன மணியை :':'ஃபட வைத்தாக, கோரினப் பொருகோ பொரு..' கைப்ப, தோற்பொ மொழிப்பயர்மொழிப் புலவர் செய்ய பரியல்- த... க ; " மொட் பத்திட்பஞ் சொல்லிற், சுருக்கங் கருத்துப் பகுதியோடு தொகைஇ, மருதம்' பொருட்பய னிசசி சூத்திடம்; பொது விமாள் ஈரப்பனும் போற்று இரலைப், பொல் பெற்றமை காத்து : காப்பொது, 'P துபெற 'கலகன் கருத் தாகும்; அதுலே', Sண்ட தொகை A CR-- குமியே செய்கை, கொண் (y கல் புறனன.... C 132: சன் லிபபோ, யொன்றி: ருமியே பொன் பொன்ப'; மற்ற தொழுக்க 'தெசைப் பாய்லே . *: .ே -ருந்தும், கெவன், lg se: - சான்கே கிடக்கைப் பயனே, பொழிப்பே யசுல நம்ப மெச்சமெனப், பழிப் :5-ல் சூர், திடப் பயனான் கென்ப; பா! - கண்ணாழி கதா" என மென் றிலை', காடிர் நிரியில் பகுதல்பொழிப்பே '; நான் ஓi மரு, சினும் 'நான்' மருக்கினூர், அன்னிய கடாவின் போன் ' '* *பர், பன்ளி! 15ல சென்மனார் புலர்' '; திவி னாங்கலை துடைத்த ஓட்பம்; துடைதிக்கொள் பொருளை யெச் டென்ப, இற்குலும், 'மவர்மனும் அறி6, இனி, நூல் செய்தற்கு உரியா னையும், நூல்செய்யும் குறையும் சொல்லுதும், "அப்புல மரிறபறிந்து முதல், பக்கம் போற்றும் பயன்தெரி துலகத், திட்ப முடைய தெளிவா விடையோன், அட்புலட் டைம் e VA!! மென்ப்; சூத்திர மு ையென் றாயிரு திறலும்,