பக்கம்:1928 AD-தொல்காப்பியம்-எழுத்ததிகாரம், இளம்பூரணம்-வ. உ. சிதம்பரம் பிள்ளை-வேலாயுதம்பிரஸ்.pdf/156

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

________________

எழுத்ததிகாரம் - குற்றியலுகரப் புணரியல், வசம் சக.ந. பத்தனொத் அக்கெட் வகார மிரட்டல் Spத தென்ப விரண்டுவரு காலை. இழி, மேல் இன் பெறாதென்று விவக்கிய அதற்குப் பிதிது விதி வகுத்தல் அத இ-ள்:- பத்தன் ஓத்து கெட னகாசம் இரட்டல் - பத்து என்னும் சொல்லின் கின்ற தகர ஒற்றுக் கெட னகா ஒற்று வந்து இரட்டுதல், நித்தது என்ப-பொருத்திற்று என்று சொல்லும் புலவர்), இரன் வரு காலை - இரண்டு என்னும் என் வரும் காலத்து. | உ-ம்:--பன்னிரண்டு என வரும். சகசு. ஆரிசம் வரினு மாயிய திரிபாது. இதுவும், எண்னுப் பெயர்க்கு முடி சுடறால் ஆதலிற்று. இன்;- ஆயிரம் வரிதும்-(மேற்கூறிய பத்து என்னும் என் ஓதுப்பெயர் முன்னர் தன் முதலாதிய எண்ணுப் பெயசேயன்தி) ஆயிரம் *ன்னும் மாண்ப் பெயர் வச் தாலும், அ இயல் திரியாது - மேல் ஈறு கெட்டு இன் பெற்ற இயல்பில் திரியாதே டிடம், உ-ம்:-பதினாயிரம் என வரும். (அல கட்டம் செய்கள் விகாராம்.) (சு) சீ.எ, நிறைபு மனவும் வரூஉங் காலைம் குதையா தாது மின்வென் +2fsu. இஃது, எண்ணுப் பெட்ரொடு விறைப் பெயரும் அகலப் பெயரும் புணர்க்கின்றது. இடள்:--ரிறையும் ஆயாம் வரும் காலையும் - (மேல் நின்ற பத்தாச்பான் ன் ) திறைப்பெயரும் அளவுப் பெயரும் வரும் காலத்தும், இன் என் சாரியை குறைபாடு ஆரும் -- (2) இன் ன்னும் சாரியை குலயா 5 வது முடியும், உ-ம்:-பறின் கழஞ்சு; தொடி, பலம் எனவும்: 54, சாடி, தாரை, uram, கா, மண்டை , வட்டி, அதில், உ.முத்து எனபம் வரும். ‘குறையாதாகும்' என்றால், பத்து காப்பதம் முன் எர்ப் பொருட்பெயர்க்கு வரும் முடியும் கொள்க. பதின்றிங்கள், பதிம் முகம், பதிந்து வேபம், பதிற்றிதழ் வரும். 1.3.... ஓன் அமுரலொன்பா அதி முன்வர் இன்ற பத்த னொற்றுக் கெட வாய்கம் வந்திடை சியை மீயற்கைத் தென் கூறிய வியற்கைக் குத்திய தும் ஆனிறுதி யல்கழி யான. இது, எண்ணுப் பெயரோடு நாண்னும் பெயர்க்கு முடிபு கூறுகின்றது இன்'.-- ஒன்று முதல் ஒன்பான் இறுதி முன்னர் நின்ற பத்தன் ஏற்று (AL, ஆய்தம் வந்து இடை நிலையும் இயற்கைத்து என்பர்- ஒன்று முதலாக ஒன்பது ஈ.முகச் சொல்லப்படுகின்ற எண்னுப் பெயர்கன் முன்னர் (வருமொழியாய் வந்து நின்ற ' 19