பக்கம்:1928 AD-தொல்காப்பியம்-எழுத்ததிகாரம், இளம்பூரணம்-வ. உ. சிதம்பரம் பிள்ளை-வேலாயுதம்பிரஸ்.pdf/163

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

________________

வாரு தொல்காப்பியம் - இளம்பூரணம், இ.ன்:--மூன் றன் ஒற்று நதாரம் ஆகும் - மூன்ரீம் கண்ணின்கண் நின்தனகா ஒற்று மகர ஏற்றாகும். உ-ம்:- மூத் தூறு என வரும். ('ஏகாரம்' அசை) சகஉ. நான்கு மைந்து மொற்றுமெய் திரியா. இதுவும் அது. | இல்:-நான்கும் ஐர்.இம் ஏற்று மெய் FRur - நான்கு என்று. என்னும் ஐந்து என்றும் எண்லும் தம் ஒற்றுங்கள் சிலை திரியாது முடியும், உ-ம்:-நானூறு, ஐந்து என்வரும். 'மெய்' என்றதனால், நானூறு என்புழி வருமொழி ஏரற்றிய நகரக்கோ கொள். இன்னும் அசனானே, ஒற்றின்றி ஐ.எது எவரும் முடியும் கொள்க. (முச்திய இரண்டு சூத்திங்களும் இதுவும் ஒன் யிருந்து கால் அளயில் மூன் றாயின போலும்.) (5 ஈr) FI... ஒன்பான் முதனிலை முந்துகியாந் தற்றே மு.ச்தை யொம்ரே ளகார மிரட்டும் தூறென் இளனி ககார மெய்கெட ஊஆ வாகு மிபற்கைத் தென்ப ஆயிடை வரு.கலிகார காரம் ஈ.துமெய் கெடுத்து (ம 5.11 மொற்றும். இதுவும் அது, இ.ள்:--ஒன்பான் முதல் ஜூலை முத்து கிளத்த அற்று - என்பது என்னும் சொல் லின் முதல் கின்ற ஒகரம் மேல் (பத்தென்பனோ புணரும் வழிக்) கூறியவாறு போல ( 6 ஏமிசைத் தகர ஒற்று மிக்கும், முத்தை ஏற்று காரம் இரட்டும் - அவ்வொகாத்தின் முன்னின்ற னகர) ஒற்று இரண்டு ளகர ஒத்ரம். ஏறு என் கிளவி கோர மெய் கெட 22, 3 ஆகும் இயற்கைத்து என்ப - (வருமொதியாதிய) நாறு என்னும் சொல்லும் 15.67 மாயே மெய் கெட (ஆன் மேல் ஏறிய ஷகாரம் ஆகார ஆம் இயல்பையுடைத்து என்பர் (புலவர்.) அ இடை இதாரம் ஏகராம் வருதல் - அம்மொழியிடை தரிகரமும் ரகாரமும் 5:ரூ $, ஈற மெய் கெடுத்து மராம் ஒத்தும் - இதற்கு ஈகிய குற்றியலுகரத்தியோகம் அஃதி ஏறி நின்ற மகார ஒத்தினை 4ம் கெடுத்து ஓர் மசாம் ஒற்றுய் வந்து முடியும். மெய்' என்றதனான், நிலைமொழிக்கண் தின்ற பகரம் கெடுக்க, உ-ம்:--தொள்ளாயிரம் எனவரும். ('அகரம்' செய்யுள் விகாரத்தாற் கெட்டது. ஏகாரங்கள் அசைகள், அகரச்சுட்டின் சட்டம் செப்புள் விகாரம். (இச்சூத்திரமும் இலக் கியம் கண்டரற்கு இலக்கம் இயம்பல் " ஆம்.) சீசுசி. ஆபிரக் கிளவி வரூஉக் கலை முதலி செண்ணி லூகாம் கெடுமே. இஃது, அவ்வொன்று முதல் ஒன்பான்கள் முன் ஆயிரம் என்பது வருங்கால் முடிபு கூறுகின்றது. இ-ள்:- ஆயிரக் கிளவி வரும் காலை முதல் ஈர் எண்ணின் 2.கரம் கெடும் - ஆயிரம் என்னும் சொல் (ஒன்று முதல் ஒன்பான்கள்) முன் வருங்காலத்து முதல் ஈர் எண்ணின் கண் பெற்று நின் ஐ ப தரம் கெட்டு முடியும்,