பக்கம்:1928 AD-தொல்காப்பியம்-எழுத்ததிகாரம், இளம்பூரணம்-வ. உ. சிதம்பரம் பிள்ளை-வேலாயுதம்பிரஸ்.pdf/171

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

________________

தொல்ககாக வருகினாலியும் வைப்படாதாவிற்க வக கவனமாக மோது எக் புழிப் புணர்ச்சப்பலம், “பிறவும் என்பாரும் முடியாது உண்டால், கரீஷன் என்பான். இவைகடன் பாம் கருமை எனவும் தீர்த்து அதில் வழி ஆதும் அன்னும் குறித்து வரும் பான் யுன தடையின், புணர்க்கப்படாவாவின். கன்தான் கல், சொன்னெனக்கொண்டான் என்புழிக் கொள்ளென்ப சகேன் என்பான மண்க்கப்படாமைசொங்க ஒருங்கியலும் என்றதனான், உண்டிகள் என்புழிச்செய்கையும் காலமும் பாரோராருமற பிரித்துப் புணர்க்கப்படாமை கொள்க. (அமரர் கட்டின் பட்டம் செய்யுன் சோகம்). ச.அங. கிளந்த வல்ல செய்புளூட் அரிவார வழக்கியன் மருங்கின் மருவொககவும் விளம்பிர வியற்கையின் வேறுபாக் தோன்றின் வழங்கியன் மருங்கி னுணர்த்தன செழுக்கல் நன்மதி நாட்டக தெனமனார் புலவர்," இஃது, இவ்லதிகாரப் புறனடையுணர்த்துதல் நுதலிற்று, இயன் :- கிளந்த அல்ல செய்யுளுன் திரிவும் - முன் எடுத்தோழன் அல்லாதன் செய்யுளிடத்து வேறுபட வருவனவற்றையும், வழக்கு இயல் மருங்கின் மருவொடுதிரி ஈவும் - வழக்கு ஈடக்குமிடத்து மருவுகலோடு வேறுபட வருவனவற்றையும், விளம்பிய இயற்கையின் வேறுபடத்தோன்றின் - ன் சோன்ன அவிழ்த்சையின் போ படத்தோன்றின், சல்மதி காட்டத்து வழங்கு மருங்கின் உத்தனர் ஒழுக்கம்', நல்லறிலினது ஆராய்ச்சியான் வழக்கு இயலுமிடத்து அவற்றின் வேறுபாடுகளை யறிந்து கடத்துக, என்மன புலவர் - என் கால்லுவர் புலவர்' ' உ-ம்:- நமக்கண்ணி கள்ளியக் கோடு, புன்னையல்கானல், பொன் னர்தவிரி, நாம் கண்ணி, காலம் பெருந்துறை என இவை வேற்று மைக்கண் அமமுப் பெற்று 'முடிந்தன.. 'வேர்பிணி வெதிரத்துக் கால்பொரு ஈரலிசை" என்பது ஆன்ர வீறு அத்துப் பெற்று முடிக்க, மூனவமா, பினவுசாய் பன்பன அவ்வழிக்கண் மென்கணத்து குறியான் திறதில் சினை செட்டு உசாம்பெற்ற முடிந்தன. ' காசென் இந்திய மந்திரங் கறி" என்பது அசம் என்னும் மொழி என் வன்னும் இருமொழியோடு வேறுபட முடிந்தது. ஆவிடை' என்பது அவ்வென்னும் வகாலிறு வேறுபட முடித்தது. கூவுத்தினா, திடவுத்தோள், என்பன உரிச்சொல் முடிபு. இருபுருக் தன்னான் எனற்பாலது அருமருந்தான் என மாவய கடிததாா சேகர் மலாடு என்பதும் அது. . '. பபதும் அது. தேவும் அன்ன. (உணர்ந்தனர் என்பது இதற்கானது 'ஒன்டாவது குற்றியலுகரப் புணரியல் முற்பில், இழந்த கோரம் இளம்பூரணத்ரை முற்றுப்பெற்றது. - 4