பக்கம்:1928 AD-தொல்காப்பியம்-எழுத்ததிகாரம், இளம்பூரணம்-வ. உ. சிதம்பரம் பிள்ளை-வேலாயுதம்பிரஸ்.pdf/19

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

________________

தொல்காப்பியம் - இளம்பூரணம் ஜத் ஓர் அன்ன-(அலை) பேர் சொல்லப்பட்ட முப்பது எழுத்தோகி ஒரு தன்மைய. அப்பெயர் பெயர், அம்முறை முரை எழுத்தோபன்ன' என வேண்டாகடமிய இதனன், முன் ' எனப்படும்' என்ற சிறப்பு அம்மூன் நற்கும் கொள்2 க் கிடந்தமை யின், அது விலக்கு,2ல் பொது மென்பது. குர்மியலிகரமும் குற்றியலுக "மும் என் இம் மொ ஓணம்ஈம (* கால் பொக்கன. சக்சனக் குறுகின விடச்துப் பிரப்ப கோல் ஆகாது. அயொளி', ' *.*"க்கள் தகினவிடத்தும், அவை உயிர் ஆசNurs', அதைப் புசiேெவற்றுமையும் பொருள் வேற்றுமையும் சோக்கி ரெக்செல் a.டி.ஒ 17 • னக, அவற்றுள் 37 ஒ வென்னு மப்பா லைந்தும் ஓரள பிசைக்குங் குற்றெழுத் தென்ப, இ.3, மேற்கூறப்பட்டன ற்றிற்கு அன்பும் குறியும் உணர்தரல் நு சலிற்.ஐ. இன் :- அற்றன்-மேற்கூறப்பட்ட எழுத்தினும். அ இ 2. எ ஏ என்னும் அப்பால் -, தம் உ எ ஒ என்று சொல்லப்படுகின்ற அக்கூற்று ஐந்தும், ர் அளபு இசைக்கும் (ஒாேயொன்று ஓர் அளபாக இசைக்கும். குற் றழு, க: என்ப(அலை தாம்) குற்றெழுத்தென்தும் குறிய என் ஜூசொல்லும் ர் (புலவர்) இவர் ( 'ணம்பற்றியன்றிக் குறியீடார். ஆகவன். இது நன்கு றுமையான் இக்குறி பெற்றது. இக்குறியை ஆண்ட வாறு மேல் 'ந்தவழிக் கண்டுகொள்க, ( 6 ) ஓ ஔ வென்னு மப்பா லேழும் ஈரான பிசைக்கு நெட்டெழுத் தென்ப. இ-ன் '--ஆ ஈ எ ஐ ஓ ஔ என்னும் அப்பால் எழும்-ஆ R rot எ தி ஒள கான் ஐசொல்லப்படுகின்ற அம்.க.... து எழும், ஈர் அளபு இசைக்கும்-போ வொன்று ) இாண்டு பாத தி ைUTE ஒலிக்கும், பெட்டெழுச் சான்ப- அலை தாம்) கெட்டெழுத்து என்னும் கரிய என் றுசொல்ஓர் : 'புலர் கா நாகா களுக்கு இனம் இவ்ல யெனும், இடையொப்பு:மை யான் அதை செட்டெழுதினப்படடன. 'நீ, அவள பிசைத்தலோ செழுத் தின்றே. இது, உயிரளபெடையெழுசதிற்கு மாத்திரை கூறுதல் து.ரவிற்று. இ-ள் : -- மூ அளபு இசைத்தல் ஓர் எழுத்து இன்று-மூன்ற மாத்திரையாக ஒலித்கல் இயல்பாகிய கர் எழுத்திற்கு இல்லை. (விகா மாகிய இாண்டு கூடியதற்கு உண்டு .! | நீட்டம் வேண்டி னவ்வள புடைய கூட்டி பொட்த லென் மனார் புலவர் இது, உயி எளபெடை ஆமாறு உணர்த்துதல் நுதலிற்று.