பக்கம்:1928 AD-தொல்காப்பியம்-எழுத்ததிகாரம், இளம்பூரணம்-வ. உ. சிதம்பரம் பிள்ளை-வேலாயுதம்பிரஸ்.pdf/33

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

________________

உஉ தொல்காப்பியம் - இளம்பூரணம் குசு . மொழிப்படுத் திசைப்பினும் தெரிந்துவே றிசைப்பினும் எழுத்திய பிரியா வென் மனார் புலவர். இது, எழுத்துக்கட்கு மொழிக்கண் மாத்திடை காண ( கப் (Smப்பதோர் கபம் தீர்ப ல் குதலிற்று. உள்:--மொழிப்பது; இசைப்பிலும் மொழிக்கண்படும் (கச சொல்லிலும், தெரிது கேறு: இசைப்பலும் தெரிந்து கொண்டு பேதே சொல்லிலும், எழுத்து இயல் திரியா என்மனார் புலவர்-2. மிரும் மெய்யுமாகிய எழுத்தர்கள் (பெருக்கம் சுருக்கம் உடையன போன் 2, இசைப்பிலும்,) + நம் மார்னெ- இயல்பில் திரியா என்று சொல்லுவர் புலவா, உ-ம், அஃல், அ எனவும், ஆல், ஆ எனவும், கடல், * எனவும், கால், கா எனம் கண்டுகொள்க. வேறு என்றதனான், இத்தல் படுத்தல் முரலிய தசை பேஸ்பை : கண்ணும் எழுத்தியல் திரியா வொன்பது சொன்ன. (ந1 அகர இகர மைகார மாகும். இது, போலி எழுத்து ஆபாற உணர்த்துதல் ,ல. இ-ள் :-அகக் இக - அக மும் இக :மும், கூ..டசல்சால் , ஜகம் ஆகும்ஐகா -ம்போல ஆகும் உ-ம். PT பர், அ இயர் எனரும். அது கொள்ளத்ச. இது. அகா உகர மௌகார மாகும், இ-ள் :- அகம் 24: ம்-- * மும் 2.5 மும்: கட்ட சொல்ல, நாகாரம்: தகும்ஒளகாப்போல கும். உ-ம். ஒளகை". அதயை எனக் கண்டுகொங்க. அGar'ங்க (2 ) 'நீதா. அகரத் திம்பர் யகாப் புள்ளியும் ஐயெ னெடுள் சினை மெய்பெறத் தோன்றும். இதுவும் அது. | இ-ள்:- அசத்தும் இம்பர் யக புள்யும்-அகதின் பின்னர் இரா மேயன்றி பக - மாகிய புள்ளியும், என் பெருஞ்சினை-" எனப்பட்ட பெட்டெழுதாம்' மெய்பொதோன்றும்-அ ைடி. பெறப்ரான்: உ-d, et என!ம், அய்யன... கானே - ரும். <மெய்பெறத் போன்றும் ' என்றதனான். அக தன் பின்னர் * * - மே யன்றி.) காப்புள். "யும் ஒன்ராம்போல - மெயக்கொள் மன்றலாம், (இகரம் 21ம், அக 'த் திம்பர் பங்கப் புள். யும் ஐயொ ரெகஞ்சினை மெய்பெறத் தோன் என்றிருத்தல் வேண்டும்,