பக்கம்:1928 AD-தொல்காப்பியம்-எழுத்ததிகாரம், இளம்பூரணம்-வ. உ. சிதம்பரம் பிள்ளை-வேலாயுதம்பிரஸ்.pdf/34

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

________________

- 2 , எழுத்ததிகாரம் - மோழிமாபு உள்:-அகரத்து இம்பர் ப ர *ப் புள் பெம் ஆக" ர். என் பின்.. யாா வொற்றும் கையொற்றும், ஐ ஔ செஞ்சினை - ஐகாரம் ஔகா எம் என்னும் செட் பெ.முப்பார், செய், பொசோன் ஜம்- அடை ) - டி - பறப் போன்றும், டம். ஐI.a', அய்களி : ஔவை, தங்கை . பெர் பெறத்தோன்றும் என்றனால், அவற்றைக் கொள் என்றவாறு: காலப் பழைமையில் என் பெயர்த்து எழுதினேர் 'யவக சப்புள் கரி' என்பதனை ‘ய5"ப்புள் + > எனவும் 'யௌ நெடுஞ்சினை' என்பதனை ' ஐயெ னெடுஞ்சினை ' எனவும் பிழையாக எழுதினர் போலும். அப்பிழைப்பாடத்தைப் பிழையற்ற பாடமெனக் கருதி உரையாசிரியர் அதற்குத் தக்கவாறு உலையெழுதிச் சென் மனர் Fulyம்.) 57. ஓரள பாகு மிடனுமா ருண்டே தேருக் காலை மொழிவயி னான. 2. பன் நதலிற்றோ பெனின், உயிர்களுள் ஒன்றற்கு மரத்திசைச் சுரு: சம்.ஈ. 2ல் 'லிற்று. இ-ள் :-பருக்காலை மொழியின் ஒர் --அனபு ஆரும் இடனும் உண்டு. ஐார் - 4 காலத்து மொழிக்கண் ஓர் அனபாய் நிற்கும் இடமும் உண்கி. உ-ம். 32 டையன், மடையன் என வரும். நேரு 'நா'ல என்றதனான் முதற்கண் சுருக்கா தென்பது கொள்க. இடன் என்றதனான் இக்குறுக்கம் சிறுபான்மை வென்பது கொள்க. [[இருக்கத்திற்குப் பின் வருமாறு உரைத்தலே பொருத்தமுடைத்து :இன்சு', ” 'பீர்களுள் இரண்டற்கு மாத்தினாச்சருக்கம் கூறுதல் நுதலிற்று. இ-ள் : - :ரும் காலை மொழி வேயின் ஆன-ாயக் காலத்து மொழிக்கண் நின்ற கா - -- - காரங்கள், ஓர் அனபு ஆகும் இடனும் உண்டு-ஓர் அள பாய்சிற்கும் இடமும் உண்.. ' Tv ` என்றதனான், தனியே ரின்ற ஐகா மும் ஒளகாரமுமே ஒரு மாத்தின் பாகு மென் று கொள் 5. உ-ம். பை, uைe, கை : தெனா, சௌ, வௌ. இடலும்' எ'ன்றானான் இக்கு iri #A # பயைன்பது கெ , ஆர் என்பன அகன்', மேல், ' ப் புள்.-யும் யெனொல் சினை' என்ற பிழைப்பாடத்தைப் பிழையற்ற பாடமௌத் கொண்டால் - பாசிரியர் ' ஒவகாரத்தைச் கூறாது ஐகாம் ஓர் அன்பாய் நிற்கும் இடமும் உண்டு என் D 2. ச, 5 + சென் றனர் போதர்.) | இகர யகர மிறுதி விரவும். இதும் ஓர் போலியெழுத்து உணர்த்துதல் துரலிற்று, இ-ன்' :-- இறுதி இகா யகாம் வி -ும்-இக வீற்று மொழிக்கண் யாமமும் (அதுபோல இகமும் விரவிவரும். உ-ம். நாய் காஇ எனக் கண்டுகொள்க. விகம் என்றதனால், அவையிரண் டும் கொள்க என்றவாறு.)