பக்கம்:1928 AD-தொல்காப்பியம்-எழுத்ததிகாரம், இளம்பூரணம்-வ. உ. சிதம்பரம் பிள்ளை-வேலாயுதம்பிரஸ்.pdf/6

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

தொல்காப்பிய எழுத்ததிகாரச் சூத்திர அகராதி. சூத்திரம். அவற்றுள் - ரசா அவற்றுள் - லளஃகான் அவற்றுவழி மருங்கிற் அவைதாம் - குற்றிய அவைதாம்-இயற்கை அவைதாம்- இன்னே வ அவைதாம் - முன்னப் அவைதாம். மெய் அவையூர் பத்தினும் அவ்வழி - பன்னீ ருயிரும் அவ்வா றெழுத்து அவ்விய னிலையு அழனென் னிறுதி அழனே பலனே அனந்தறிகிளவி அனுபாகு மொழிமுத அன்பிறந் துயிர்த்தலும் அளவிற்கு நிறையிற்கும் அளவு நிறையு மாயிய திரியா அளவு நிறைய: மாயிய றிரியா அளவு நிறையு மெண்ணும் அளவு நிறையும் வேற்றுமை அன்றுவகு காலை அன்ன வெண்ணு அன்னன் சாரியை சூத்திரம். அஆ உஊஏ அவென்னும் அஇ உசும் அகமென் கிளவிக்கு அகர ஆகாரம் அகர இகரம் அகர உகரம் அகரத் திம்பர் அகர விறுதி அச்கென் சாரியை அடையொடு அணரி அளிகா அண்ணஞ் சேர்ந்து அண்ண மண்ணிய அதனிலை யுயிர்க்கும் அத்வண் வரினும் அத்திடை வரூடம் அத்தி னகரம் அத்தே வற்றே அத்தொடு சிவணும் துந்நான் மொழியும் அப்பெயர் மெய்யொழித் தன் அம்மி னிறுதி அம்மூ வாறும் அரையளபு அரையென வரூடம் அல்லதன் மருங்கிற் அல்லது கிளப்பி னியற்கை அல்லது கிளப்பினும் வே அல்லது கினப்பினும் வே அல்லது கிளப்பி னெல் அல்வழி யெல்ஸா மியல் அல்வழி யெல்லா முறழெ அல்வழி யெல்லா முறழெ அல்வழி பெல்லா மெல் அவற்றுள் - அ ஆ வாயிரண் அவற்றுள் - அ இ உஎ அவற்றுள் - இகர வீற்று அவற்றுள் - இன்னி னி அவற்றுள் - ஈரொற்றுத் அவற்றுள் - கரமுங் காணும் அவற்றுள் - ணனஃகான் அவற்றுன் - நிறுத்த சொல் அவற்றுள் - மெய்லி அவற்றுள் - மெல்லெழு பக்கம். சூச சுசு ளஎ உஉ உஉ எசு A.P அ 2. கூகூ கூஉ ரஞ்எ சுக FIF தஎ அ. ளசஉ ளயக ஜுஞ @ சுய கயz ச nu ifr ளசிக A/R.R. 2.fm சுக ளஎ F3 அ F ள ஙரு சங ஈஅ சசு அஃசிவ னுவ்லாது அஃறிணை விரவும் ஊ ஏ ஐ ஆ ஆள ஓஎனும் அங் ஓஅம் ஆகா விறுதி ஆடூஉ மாடூ ஆணும் பெண்ணும் ஆண்மரக் கிளவி ஆதனும் பூதனும் ஆயிரக் கிளவி ஆயிரம் கூரினும் ஆயிரம் வரினோ ஆயிரம் வருவழி ஆய்த நிலையலும் ஆரும் வெதிருஞ் ஆவயின் வல் ஆவ மாவும் ஆவோ டல்லது ஆறன், மருங் - பக்கம் உய 85% Fe 67 ளா. சஉ சகூ கூசு ருரு கூ ஙஉ 0) ளஉய சாஎ கரு கூ ளருகா nta ள 2 க5 எ) நP

- உரு .(J அய fo IT A ளயஅ MFR. r ள கூய

  • கஉ

$28.12. TIF அசு e()