பக்கம்:1928 AD-தொல்காப்பியம்-எழுத்ததிகாரம், இளம்பூரணம்-வ. உ. சிதம்பரம் பிள்ளை-வேலாயுதம்பிரஸ்.pdf/63

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

________________

தொல்காப்பியம் - இளம்பூரனம் ஞா முற்கருது பா முற்கடறியவதனான், யா முதன்மொழிக்கள் ஏர் வரு மென் றுகொள்க. #ச.அ. மொழிமுத லாகு மெல்லா வெழுத்தும் வருவழி நின்ற வாயிரு புள்ளியும் வேற்றுமை யல்வழித் திரிபிட னிலவே. இசி, ணகாரவீற்றிற்கும் னகாரவீற்றிற்கும் அல்வழிக்கண் நிலைமொழிமுடிபு உறுதல் துதலிற்று. இ-ன் :--மொழி முதல் ஆகும் எல்லா எழுத்தும் வருவழி-மொழிக்கு முதலா வியும் வேற்றுமை அல்வழி திரிபு இடன் இல பெயர்ச்சொல்லினின் ற ணனக்களா கிய அவ்விருபுள்ளியும் வேற்றுமையல்லாத அல்வழியிடத்துத் திரியும் இடம் இல. உ-ம், மண், பொன் என நிறுத்து, கடிது, சிறிது, நீது, பெரிது என வன்கணத் தோடு ஒட்டுக. பிற கணத்துக்கண்ணும் அவ்வாறே ஒட்டுக. வருமொழி முற்கூறியவதனால், ணகாரத்திற்குச் சிறுபான்மை திரிபும் உண் டெனக்கொள்க, அது சாட்கோல் எனவரும், (ஏகாரம் ஈற்றசை.) எசசு, வேற்றுமைக் கண்ணும் வல்லெழுத் தல்வழி மேற்கூ றியற்கை யாவயி னான, . இஃது, அவ்விரண்டு ஈற்றிற்கும் வேற்றுமைக்கண் நிலைமொழிமுடிபு கூறுதல் முதலிற்று! இ-ன்:-வேற்றுமைக்கண்னும் வேற்றுமைப்பொருட்புணர்ச்சிக்கண்னும், வல் லெழுத்து அல் வழி வல்லெழுத்து அல்லாத விடத்து, மேல் கூறு இயற்கை அ வயின் ஆன்-மேற்கூறிய இயல்புமுடியாம் அவ்விரண்டு புள்ளியிடத்தும். உ-ம். மண், பொன் என நிறுத்து, ஞா ற்சி, நீட்சி என வன்கணம் ஒழித்து எல் லாவற்போம் ஒட்டுக. (5) - ஈருய. லனவென வரூஉம் புள்ளி முன்னர்த் இத,புள்ளிமயலை நோக்கியதோர் வருமொழிக்கருவி கூறுதல் த. தலிற்று. இ-ன் :- ல ன ா , வரும் புள்ரி முன்னர்-ல ன என்று சொல்ல வருகின்ற புள் ளிகளின் முன்னர், தம் என வரின்-தீ 5 என வருமொழி வரின், உஎ ஆகும்-அத் தகாரங்கள் கிரனிறையானே றகர னகரங்களாம். உ-ம். கஃறீது, மன்னன் று, பொன் றீது, பொன்னன் அ எனவரும். (எ) எடுக, களவென் புள்ளிமுன் டணவெனத் தோன்றும். இதுவும் அது. இன் உண்ள என் புள்னிமுன்-னா என்னும் புள்ளிவின் முன்மார் (அதியா சத்தினால், தலாளர் காங்கள் வரின்), ட வா என தோன்றும்--யை சிசனிதையால் டகாரணகார்ங்களாய்த் தோன்றும், -