பக்கம்:1928 AD-தொல்காப்பியம்-எழுத்ததிகாரம், இளம்பூரணம்-வ. உ. சிதம்பரம் பிள்ளை-வேலாயுதம்பிரஸ்.pdf/77

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

________________

தொல்காப்பியம் - இளம்பூர்ணம் இஃது, ஈகாரவீற்றுள் ஒருமொழிக்கு முடிபுகூறுதல் நுதலிற்று, இ-ன் :-- என் ஒரு பெயர் கெடுமுதல் குறுகும்-3 என்னும் ஒரு பெயர் செடி தாசிய முதல் குறுகும், அவேயின் னகரம் ஒன்றாகும்-அவ்விடத்துவரும் னகரம் ஒற் சரும். உ-ம். சின்னை, சின்னொடு என ஒட்டுக. ஒரு பெயர்' என்றது, கின்' என்பதும் வேறொரு பெயர்போறலை விலக்கிற்று. பெயர் குறுகும் என்னாது முதல் குறுகும் என்றது, அப்பெயரின் நெட்டெழுத்து நிலை யது அக்குறுக்க மென்றத் கென்பது.நெடுமுதல் என்றது அம்மொழிமுதலின் நகரம் குறுகுதலை விலக்கிற்று. *ண்டு, உயிர்மெய்பொற்றுமைபற்றி நெடியது முதலாயி ற்று, சாரியைப் பேற்றிடை எழுத்துப்பேறு கூறியது, மூன்றாம் உருபின் கண் சாரி வயபெற்றே வந்த அதிகாரம் மாற்றி நின்றது. அய. ஓகார விறுதிக் கொன்னே சாரிபை, இஃதி, கொரவீறு முடியுமாறு உணர்த்துதல் இதலிற்று. இ-ள்; -- கொர இறுதிக்கு சாரியை ஒன்-ஓகாரவீற்றுக்கு இடைவரும் சாரியை ஏன் சாரியை. 2.-ம், கோனை, கோஒனொரு என ஒட்டுக, ன அக, அது வென்னு மரப்பெயர்க் கிளவிக் கத்தொடுஞ் சிலணு மேழ னுருபே. இஃது, அகா ஆகாரவீற்றுட் சிலமொழிக்கு, உருபின் கண் எய்தியதன் மேல் சிறப்புவிதி கூந்தல் நுதலிற்று. இ-ன் :---அ ஆ என்னும் மரப்பெயர்க் கிளவிக்கு-அ ஆ என்று சொல்லப்படும் மாத்தை உணரதின் ந பெயாகிய சொற்கு, அத்தொடும் சிவனும் ஏழன் உருபு-முன் கூறிய இன்னோடன்றி அத்தொடும் பொருந்தும் எழாம் உருபு. உ-ம். விளவத்துக்கண், பலாவத்துக்கண் வரும். 1 1/2... ஞ ந வென் புள்ளிக் கின்னே சாரியை இழ, புள்ளியீற்றுள் ஞகாரவீறும் ஈகாரன்றும் முடியுமாறு கூறுதல் அத விற்று, இ-ள் :-ஞா என் புன்னக்கு இன்சாரியை-5 என்று சொல்ஃப்படுகின்ற புள்ளியீடுகட்கு வரும் சாரியை இன் சாரியை. உ-ம், பேரிஜினை, உரிருனொக; பொருதினை, பொருதினொடு என ஒட்டுக. (ஏகாரம் அசை.) HT -அ ...., சுட்டுமுதல் வகர மையு மெய்யும் கெட்ட விறுதி வியற்றிரி பின்றே. இசககங்கிய நான்கனுள்ளும் சுட்டுமுதல் வகாலீற்றிற்கு முடிபு கூறுதல் அராலிற்