பக்கம்:1928 AD-தொல்காப்பியம்-எழுத்ததிகாரம், இளம்பூரணம்-வ. உ. சிதம்பரம் பிள்ளை-வேலாயுதம்பிரஸ்.pdf/8

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

தொல்காப்பிய எழுத்ததிகாரச் சூத்திர அகராதி. சூத்திரம், ஏழ னுருபிற்குத் ஏழென் கிளவி எனவை புணரி ஏனவை வரினே ஏனைப் புளிப்பெயர் எனைமுன் வரினே ஏனை யெகினே எனை வகரக் எனை வகரமின் ஐஓடு குஇன் ஐள வென்னு ஐநார ஒளகாரங் ஐகார விறுதிப் ஐந்த னொற்றேம ஐந்த னொற்றே மு ஐந்த னொத்றேமெல் ஐந்த ஞெற்றே ய ஐந்து மூன்று நம் ஐயம் பல்லென ஐபின் முன்னரும் ஒடுமரக் கிளவி ஒவ்வு மற்றே ஒழிந்தத ணிலையு ஒற்றிடை யினமிகா ஒற்று நிலை ஏற்றுமிகு தகா ஒன்று முதலாக ஒன்றுமுத லாக வெ ஒன்றுமுத லாகிய ஒன்றுமுத லொன்பா ஒன்பா னிறுதி ஒன்பா னிறுதி யரு ஒன்பா னொகாமிசை ஒன்பான் முதனிலை ஓகார விறுதி ஏகார ஓகார விறுதிக் கொன்னே ஓரள பாகு மிடறு ஓரெழுத்தொரு ஔகார விவதி ஒளகார விறுவாய் ஔவென வரூஉம் &கார ஈகார கசதப முதலிய கசதப முதன்மொழி கண்ணிமை கொடி பக்கம், 6/2

  • உகூ

ளre எ அஅ MPS ளயகு ள உ அ கஎ சாய ககூ PH கூஎ ளசிஎ ளருய atp 07 30 ளஙய கூஉ 2..t சநஏ கூக ளய T ஏ$ ளசய ளரு • M M75PST 17 8 T உங BA FIT / க சூத்திரம். கதாப மவெனும் கவவோ டியையி காரமுங் காமு கிளந்த வல்ல 48 கிளைப்பெய ரெல்லாங்கி கிளைப்பெய ரெல்லாங்கொ கீழென் கிளவி குமிழென் கிளவி குயினென் கிளவி குறியத னிறுதி குறியதன் முன்ன குறியதன் முன்னரு குறுமையு நெடுமையு குறையென் கிளவி குத்றிய விகா குற்றிய லுகரக் கின்னே குற்றிய லுகரத் திறுதி குற்றிய லுகா முறை குற்றிய அகர மு குற்றெழுத்திம்பரு குற்றெழுத் தைந்து குன்றிசை மொழி கொடிமுன் வரினே ஙஞண நமன சகரக் கிளவியும் சகார ஞகாரம் சாரென் கிளவி சார்த்துவரி னல்லது சால வென்னுஞ் சிறப்பொடு சுட்டி னியற்கை சுட்டின் முன்னரும் சுட்டின் முன்னர் சுட்டுச்சினை நீடிய கட்டுமுதல் வகரம் சுட்டுமுத லாகிய விகா சுட்டுமுத லாகிய வையென் சுட்டுமுத லிறுதி யியல் சுட்டுமுத விறுதி யுருபிய சுட்டுமுத லிறுதி யுருபிய சுட்டுமுத லாகிய வகா சுட்டுமுத லுந்ர 2 ய சுட்டுமுத ல்வயினு செய்யா வென்னும் செய்யுண் மருங்கின் 6 பக்கம். . உஎ ளசுய ளயாரு ளரு ரங ளஉஅ ளயச எ அஉ உ றீ கூய &# சுக எய உசு நஎ

கசீ கஅ e.P கூஉ OTR.15 கூச எரு ளயக அக கய எரு ஈசிஉ 48 49 கதி 1999 ள உ எ A ளயச துய