பக்கம்:Physical and Health Education-6 to 10.pdf/151

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


* it S t s £ r to t -கி. r - - * - - - * 豔。 ***, *- ப, հ:րs էիe: :: Ա :) --: Յ որ Տ ... -_

 • }” to * ... l, ". . . . _

o - 1 * * = ** a .-- _ -- - s - - = o - ** - o * * * - - ! -- * - - ---. ~ --- 2 it keeps back Stooping shoulder and stro Criters டி" 4. Ա T H} T H A р A D M A S A N A --- |-- - - - -, * * * * * "... so o !-- o : r" * * * - * *** - - f | | | – | ". . . . . . . of Soi ::Ծst . | J ' i k. arting Positions. So in keep the hands and forearms n outs de the foi r*- *** * * * * - - a- (- - *', r - * + " - ". . . . . . . F", so tr ,** * ,--- ! ** = نتي and place the passins on the ground with togers pointing 1. Lift the body up with shor:G

 • r- -- r + == 2' **, €: t! , T T ] [Ü, -, | ] : : | | | Ú _>OS {{}}".

s ー、a rー。ar 。 つ faペr Prri、 :r ・ ー。 く「覧 ", " : " ÖS : j : Savą nears a JeaC EGgy in sa SK . he pose is

 • * : - - -- ---, * * • *-* = . -- .عب === ,==ي - - r * & ** = **** *** * - - * , ங்_ -- i. i * cailed Savaşana because is requires Cornpieto retaxa

ר, +. * + i- „r- * === ** , f*** r= --, 고, * e- - o *** * * "To H tiOn Of tre rnuscłęS 3S 'n the Casė Ci Çı dę&C H - i - - - : F-, +!", c. -, - * = 5 + " - A +"; i +", " ... . ." . " " i i" I, リrいr* . . . . / o, ię C T (; ; 3. C 3CK 3S S! |○\vー !「 scm 。C言し」「@ 。「○ st Y ré

   • **, * عية عمه. .سمي -: : . . . . . : GH C i

|3 X t h

 • - o

['i o این S C تتم

 • -**

{ in Ç & y € ெ § تة t s

_o k

1-" NCţe No attempt is to be made to control the breath either - + -- - r*-i H*H. 1. * 1 م. - سا - عمه مسؤ- ... هم. بدأ هم په يعيد. ! tr V○it」「○○ ○「 1「] length of time ーリ C Sh○」C: be a |Owed to have its CW's; A Gyi SS JSS S S S S S S S S S S S S S S S S YJ J SMS SMSMSS MMM SMSM SMS SJStS JJMK 1. StatunG PO$it, on Lie fiat Cn !)e Gr©UrO Witr, リ。 _ * - ~ * . . --, - i- roo - arms stretched along the body. 2 Raise the egs upward fro: A تم تعميم جد مجت н г |3|Scm 「ić *** - upWa; ÇS (making *... . . . . . تا این "... " : about 30.60 and 90 degrees.) * l-് - c = 1 - : r * r ! - | * s { }", ryzy r”* * * * rs * r; : * * { ; : ; * * * * : *r 3. 一alSe V○Uf éf賞。「● pody, suppor. Inê rook with you

  • 1 - = ميr- i -- ~...~ ; ; ; -i-, - ? f „r"I, H i H* • *- : مع سياسة سرعت ما ! arms and shoulder (Let your Chin touch the hollow
   • ***, * -. - -, -, 4 * - -- -- *, * ". between the chest and file hock

-, க : -- .. ** டி #- عمي *宁、*,卓*、 . *-* **, * - F. 4. Foeturn to the starting poston. s