பக்கம்:Physical and Health Education-6 to 10.pdf/173

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


- 4. 50W RUNN ING r", -- * + + _ ཟླ་ཁོག། リ 562C .3 56C ! 1.5 sec - 12.5 SeC Above 12.5 sec Giris Above 4.76M - 4.26M - 3.76M - 3.26M - 2.76M - 2.26M - 2.01 M 5. SHO`i Pi jof 5.25 MTS 5.25M, 4.75M 4.25M 3.75M 3.25M 2.75M +. 2 23M Below 2.01 M Miarks 1 -- Marks -- 1:0 == 9

  • == 8

- 7 - mo 6 – 5 — 4 – 3 – 2 10 鳍A韶KS Boys Bełczw 3 sec 8 sec - 9 s£c 9 se c - i ( 3 ec 1 {! sశ్రీ: , 1 1 $t:: * 53C ! : Seç 1 Q (ÅÅRK$ (3ෆyණු Above 5.5Ú ##S, 5.○言M - 5.5ONA 4.5 - M - 5.450MA 4.{)1 M - 4.5()íVi 3.51 M# 4.00Mí 3.0.1 M - 3.5soft 2.76M - 3.00% 2.51 , 2.5QM . Below 2.51 v. 2} {S - ; ()

  • {}

6, _ 4 o - | f ÄÄàrko - 1 ()." Rr== | o | – ' ) - .1

萌ark3 ~ Marko, Mark3 ÍvAarks Marks Marks м А -- "Η: ΓΚ5 6. RoPE skiPPING 30 SECs. PULL UPS 10 MARKS Girls fMiarks Boys Above 30 – 10 Above #2 71 - 80 – 9 42 ᏮᏮ - 7Ꮕ – 8 1 61 – 65 — 7 + () 56 - 60 – 6 9 51 .. 55 – 5 8 41 - 50 H 4. 7 35 – 40 – 3 § Below 35 – 2 5 4 MARKS FOR PHYSiCAL EDUCATION TEST 1, Major Games (Any Two) 2C 2. individual skills (Any Three) 3C 3. Yogasanas (Any Two) i () 4. March Past (According to the merit) 10 5. Written Examination 3() 1 (jQ اقت=============== ()