பக்கம்:Physical and Health Education-6 to 10.pdf/214

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


|M. Q. ! . . $2. 13. $4. i 6.

        1. o are cał#ed chasers?

The players sitting in the squares are known as châs" How with the sitting chasers sit? § Tria eight sitting chasers will sit in the squares facing afternate directions, while the ninth player wiłł stand near the post as an Active chaser. \yho afē ca#ęd as &q #ins:¢*s ir: K80-Khę? Y t h & £ 祚 3. S Fe r o: રો f ë The players of the side other tha. known as runners. How many piayers are there in a team? - There are two teams in a match with 12 players in a team, Orly 9 players in a team enter the field foi a match. The other 3 piayers will act as substitutes. What is the duration of a Kno-Kho garrie? A match consists of 2 innings. An inning consists of chasing turn and running turn. Each turn consists of 9 minutes. The interval between turns is 5 minutes. But, the interval between innings is 9 ministes, Who are cailed defenders? Runner's side sends 3 runners each time to the field. They are called defenders. How do the defenders enter for play? The defenders enter the ground in a group of three from a particiliar place only. ¥hai is :à f¢ui in Kłę→-kħö? · s if a sitting or active chaser violates any rule it is Callèd 3 fƠuł. - Explair the rutes for the chasers? - (a) Active chaser shot:ld utter the word Kho loudly as 森莎