பக்கம்:Physical and Health Education-6 to 10.pdf/218

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


=:=)=)=)=)=)=)=–_=_=_= - ) != ) --No= != ) ========= = = =■轉鬥』_』_■■■_*真』『』* į, o į |树盛 圈) ¡ ${}d C EN" جينيا கி.கி |sae■ |制書 ƐƐ Ɔło3s^{t_1 Ơ , !{ ~~{賦廳* -『』圖轉ị ~ ~ ~&##3r)3= No Ĥ|? s.

į } 猴|- *!-!!A-.مسسعه ساسخ شستهاست『實吐*吐 ! !!!)!= ***團』圖*圖口『圖『』– → ––– No==----- w Now Bobwwww.Skłasviło 因四回浔四_运Ld ੋ। 4 SQ3 ■■■『』 个 ■■■ != | | 配e | ■ - +==-- TTCSTTSTSTSTSTSCSCCSCCS ST 究。 | | CTSTCS eTC CCCCTTS STSTS CC eeeTTSGGACTT TSTSTSTTSTTSTTTTeTMS GSGSGSGSTSTSTTST Aえ!AN6目 - 5. T TTCTSTTSTTCCCS SCTTTT

  • * 斑

! πτππππι-πurrr"μrrr"παπα-Τμπ-Τr"Ηπππππππurموسسسسسه 總鑿