பக்கம்:Physical and Health Education-6 to 10.pdf/239

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


in i. i. ; : i == !", **, * 鲁、 ங் ೩, ೪

  • -ே க ཟླ་ ཟླ་ ར ༈ ། །ཌ

རྐཟླ་

  • ',·}Ar----■ ----== !■■■■ 雪± 迁* + + +출------"€. *-■■■F * ,:::* ';|'; ! Y{!}** : 圖』...------- !„ i !----+„! !! !Ķ|

■■|:* - +', o.sae... --- 七}== |-+ + – + +----• • * *ī ().■ 形穹G, ü --------• ...* s;---- 雷身s'; ) »i-* * +++.「置*...■■重量rosae量 m) ■■i - 1苻+ +■■----|---- {și托、{f}--.*长 -■བླླ ཟ་_**)|-|-** --· *– ! 「チ**{{}*mae፰ : . ae +-----『』。.*|-#舞--- s];----衣{}}o.o.•妊sa + }~~ --------+量)o'r sy『』 ---- – — ± ."... -Ķo* - ***+',*' +*體-sı' ; = \, =*--★ →Ļoj|׿.*(#) ■*-+" . !rr:;+ + l....{Q}} si "...“量)ቚ; "(白)·综 -■■ 雪|-----a so: h =osi . !节----事易)* •••;---:#-』的** ■)!= *---*!==== *)■■■ 曙Ł ł气■■■+ ****...* **■■{T};****= ぼ±====ידי ידי长、祕冷 ---------•■i 』圓國ミ-行議).* 。&• = -\, 嗜* *£{ }r-++ +~,}"...o \----į }T.± i.).++----| -- **- ":f.-----は *----*... i----注释{}\;.*) šY- No**も}· * *,/**** --|× ----į., !------***=Ł ł "is-●! ±----";』圖書團■■*** +-圖r*)**„--'*!ו *):·i·i+"1";!*~■■ 神』 --;Li si s■■『ビ **...***,! !!!~~±}; 票+ + +† :¡ ¿ † ‡ }} 尽+":"",* *--- ***- No .++):3*i *“\&. ,{·|-'#';„+-+『-------- !■■*** .*T:, ’:’, : 量|------ .........|----延安城 : ~?": #3 :_. ****sus-mor{L}----|----"r-+i-- 桑-------■■***■團!= 霍r“,『******--. " is, e*...** "』的) !..................■-)|£ €:•-,| +:---o *-霍\!.!----± − ×心} |-曹真| ■ ■-------* --sı--is.*曙* ,■■■ ·o·:+ ;, "",*■**}-#--#i--- 學,***së*』s.s.**; s. s.s.: * :r니다.; s-a影*ris! 7 !■■!!}*---ば*---*":::? =+ ■■■■事r; + ==.***) sử*aș”,„***影)=--'. >*----T.****учыння*...!*』\r"*** ■■■■\ !።#--->*...# ...s----·ls***, **)*--* 불----■■* **■『 - ■볼-|-■■! 7 ! *i ======+*+ + +戴y+” y; ; ++

  • ,f).,:)等”) * 國』

s',"",!=-saes****}!\ \ = ---+\, ?能窥斑斑。捡就俗班艇,慨 Nois". o =|--ærae!■■+ *() r■■■ |----|! ±į杜 柱-符 Hoà母-尧<s■町 文武...?" 瓦: † **ł,す *****藏 * ** s.