பக்கம்:Physical and Health Education-6 to 10.pdf/249

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


įX STD SK!!_{. TEST – GRADING , 1 I C F ANY THREE SkH_L TESTS 1 50M R{-}NNļNG 10 ΜΑRΚS , || || | MAĦKS ΒΟΥS MARKS | | | | |VV , () , (*C - 10 BELOW 7 Sec - 10 | | | | | | | | () () SeC - 8 7 SeC - 3 SeC - 9 1 - 1 . . ... ! ( ) {) 9;eÇ - 6 8.01 Sec - 9 Sec - 8 I () Տec - 4 9.01 SeC - 10 Sec - 6 | | | | ! () SeC - 2 10.01 Sec - 11 Sec - 4 * | * \ | | | | | SCC 1 11.01 sec - 12 sec - 2 ABOVE 12 sec i .” SI T-UPS 3 () SECS 10 MiARKS . . . . . . . MARKS BOYS MARKS

  • | | |\/| : " , - 10 ABOVE 35 - 10

| | | | | || - 9 30 - 35 - 9 , – 8 25 – 29 - 8 . . . - 7 20 - 24 - 7 | | | | | – 6 15 - 19 - 6 | | | | | - 5 1 1 - 14 - 5 | | | | - 4 8 - 10 - 4 | | | [ ] - 3 5 - 7 - 3 | "| | ( )V\/ {{ - 2 2 - 4 - 2 1 - 1 3. Hi(SH JUMP 10 ΜΑΗΚS , || || , MARKS BOYS MARKS -vi ot v/| | t ): „M! - 10 ABOVE 1.2OM - 10 | | | | | | | | \{SM - 9 1-15M - 1.19M - 9 ' i , IVl I ()()!\} 8 | 1OM - 1. 14fV - 8 M ( ): , I\s 7 1.05M -1.09M - 7 i , [\\ t ıt )N/1 – 6 1,00M - 1,04M - 6 | \,\ }},M; - 5 .95M - .99M - 5 M \{}M - 4 ,90M - 94M - 4 | | 1 , ,NA - 3 .85M - .89M. - 3 of , I\! / ( )|\/1 2 ,80M - 84M - 2 | 1 l i t )VV ( , , M ... ? .75M - .79M - 1