பக்கம்:Physical and Health Education-6 to 10.pdf/250

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


4. 50M RUMÄNK 10 #AARKS G|RLS MARKS ΒΟΥS MARKS BELOW 9 sec - 10 BF}_{C\A/ 8 Sec 10 9 sec - 10 sec - 8 8 SeC - 9 SeC 3 10 SeC – 1 1 Sec - 6 9 8©ec - 1£j S€¢ 6 1 1 SGC - 12 SeC - 4 1 C sec - 11 sec - 4 ABOVE 12 Sec - 2 ABOV/E 4 4 Sec 2 5. SHOT PUT 10 NoARKS GiFLS MARKS Boys MARKS АвоvЕ 5 мтs - 10 AF3CYA/F 5 5 hÁTS - to 4.51 M - 5M - 9 5.○M - 5.5M 9 4.01 M - 4,50M - 8 4.51 N፭ - 5.0Q:: - 8 3,51M - 4.00M - 7 4.O1 M - 4.5QNኽ 7 3.01 M - 3.50M - 6 3.54 M - 4. OGM - 6 2.51 M - 3.OOM - 5 3.01 M - 3.50M - 5 2.01 M - 2.50M - 4 2.51 ᎼᏱ - 3.0ᎺfᏱ - 4 1.51 M - 2.00M - 3 2.01 ጴA - 2.5OM 3 BELOW 1.51 M - 2 BELOW 2.01 M. - 2 6. ROPE SKIPPING 30 SECS. PULL i JPS is fi/ARKS G|RLS MARKS ΒΟΥS MARKS ΑΒΟVΕ 75 - 10 At WOVE Ö - C 71 - 75 - 9 9 - 9 66-70 - 8 8 - 8 61 - 65 - 7 7 - 7 56 - 60 - 6 6 - 6 51 - 55 - 5 5 - 5 46 - 50 - 4 4 4 41 - 45 - 3 3 3 BELOW 40 - 2 2 - 2 1 - ? MARKS FOR PHYSICAL EDUCATION TEST 1. Major Games (Any Two) 20 svềarkS ... Individual skills (Any Three) 30 Marks 3. Yogasanas (Any Two) 10 Marks 4. March Past (According to the merit) 10 Marks 5. Written Examination _30 Marks Total 100 Marks 4