பக்கம்:Physical and Health Education-6 to 10.pdf/312

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


1. Supta Vajrasaria: 4. _ * ... i -...-, or ". . . . . . . . . .” - 4 ... : : *, +, ; r. Supta means Asleep in Sanskrit. Supta Vajrasana is - - -- ** * ! -- * *. - * -- ** -- - lying down supine in Vajrasana. 1. Kneel and sit feet outside close to hips outward, hands on knees place. 2. Lie on the back, supporting the shoulders with palms of the hands, the elbows bent overhead.

- - | *_ --- * * * * ** * * * . Mote:- Avoid Arphing the book.

  • *

CC; re try {{ns: : :citirar Benefits: 1. st brings in a fresh supply of blood 2. it expands the chest and increases the mobility sang Plough in sonskrit in the final posi tion, the body roughly resembles the Indian Plough, 1. M ي -4 _. ** *** * * - "* ... ... *** o *. ** -- * * ! Lie or back, arros ojose to he side, Palms or the ground. o tr・ヘ :سی - *** * * * * * - * : * ...i ** * * * * * * ---, - -- * 2. Raise segs over head, knees straight and touch o o --- ്. - ** *** . *○念リ。 R ു ക???-് ## #--#-sz, że... ::::::::::::"f": #ga rri iSC f th リ。 * - it ineios, to or one muscles o 16 == 1. “. . . ...~ ~ si l-, -, -, -, -, -, -- !് ": "\ TamilBOT (பேச்சு) ". - .احس حساً _. back, nips ...ock, shoutgers apgemen arig thighs.


-

2. The brain and for oceive on richer blood sup 3. t Vojii r ä2 Orts flexible 4. 4. It will improve rigestig ang retrove constipation --- - - == * -- *- --- * - - - *-*. -- _ *:: ** -- ** ** ~ : - - Padiha means los Padmasana means, sitting