பக்கம்:Physical and Health Education-6 to 10.pdf/333

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


x sto S{ii. i. ToST – GRA: Hài G - SELECT ANY THREE SK}_i TESTS 1,50翡 器翡、翡、G 售0 翡ARKS , || || HAARKS BOYS MARKS | | l ()VV3 () 、3G - ? () BELOW 7 Sec - 10 !" () , ... - 9.0 sec - 8 7 SeC - 3 SèC - 9 и () и мо 10.0 Sec - 6 3.01 SeC - 9 SeC - 8 100 et i 1.0 sec - 4 9.01 SeĆ - 10 SeC - 6 | | () , 12.0 Տ6:c - 2 | 0.01 SSC - † 1 SeC - 4 As of VI 12. () Se: T † 1.01 sec - 42 Sec - 2 ABOVE 12 sec - 1 2. S – PS ZO SECS 1G MARKS , || || ". NÁARKS ΒΟΥS | MARKS /\| || |\/ .” - 10 AROVE 35 - 10 of , . " ' - 9 30 - 35 - 9 - 8 25 - 29 - 8 ' ) . . . . - 7 20 - 24 - 7 | | | | | - 6 # 5 - 19 - 6. | | | | | , -5 11 - 14 - 5 | | | | | - 4 8 - 10 - 4 ! () - 3 5 - 7 - 3 | | | ()WV 8 - 2 2 - 4 - 2 1 - 1 3. His; H JUMP iO MARKS | | || || " , ΜΑΡΚS BOYS MARKS /\! ( )\/| 1.05M - 10 ABOVE 1.20 - 10 | () |M 1.05ss - 9 + 1-15м - 1.19м - 9 (,M 1.00M - 8 1. 1 CM - 1.1 4M – 8 ') | M - 95M ... 7 1.05M - 1.09M - 7 ! ( , M .90s/ – 6 1.00M - 1.04M - 6 Η Ι Μ ) 35Μ - 5 .95M - 99M - 5 / MW .30M - 4 .90M - ,94M - 4 M 75M - 3 .85M - 89M. - 3 , , M . / ()N/ - - 2 .80M - 84M - 2 | | | | W 66? 1 : .75M - .79M - 1