பக்கம்:Physical and Health Education-6 to 10.pdf/334

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


4. LONG JUMP 10 MARKS G|RLS MARKS ΒΟΥS MARKS ABOVE 3.50 M - 10 ABOVE 4,00Ms. - 10 3.21 M - 3.50M - 9 3.95% - 4.00M Q 3.11M - 3.20M - 8 3.90% - 3.94M , 8 2.91 M - 3.10M . - 7 3.85 Ås; - 3.89M. - 7 2.71 M - 2.90M – 6 3.80M - 3.84M – 6 2.51 M - 2.70M - 5 3.75M - 3.79M - 5 2.31 M - 2.50M 4 3,70M - 3.74M 4 2.1.1 M - 2.30M 3 3.65M - 3.69M 3 BELOW 2.11 M 2 3.60% - 3.64% 2 - 3.55M - 3.5g M 1 5. SHOT PUT 1ó #ᏜRᏦS GIRLS MARKS BOYS MARKS ABOVE 5.50 MTS - 10 ABOVE 6.O MTS 10 5.01 M - 5.50M - 9 5.5M - 6,00M - 9 4.51 M - 5,00M - 8 5.25M - 5.49Ꮇ - 8 4.01 M - 4,50M - 7 5.00M - 5.24M 7 3.51 M - 4,00M 6 4.75M - 4.99M. 6 3.01.M - 3.50M 5 4.50M - 4.74M O 2.76M - 3.00M 4 4.25M - 4.49% 4 2.51 M - 2.75M - 3 4,00M - 4.24M - 3 BELOW 2.51M 2 3.75M - 3,99Nስ - 2 3.70M - 3.74M | 6. ROPE SKIPPING 30 SECS. PULL is PS 10 MAR

G|RLS MARKS BOYS ΜΑΗΚ" ABOVE90 - 10 ΑΒ\/ΟVΕ 14 - 1() 81 - 90 - - 9 14. - Q 71 - 80 - 8 13 - 8 66 - 70 ... 7 42 - 7 61-65 - 6 11 - 6 56 - 60 - 5 10 - 5 51 – 55 4 9 - 4 45 - 50 3 8 - 3 BELOW 45 2 7 - 2 6 - 1 MARKS FOR PHYSICAL EDUCATION TEST Major Games (Any Two). == 20 Marks Individual skills (Any Three) 30 Marks Yogasanas (Any Two) 10 Marks March Past (Acc. to the merit) 10 Marks Written Examination 30 Marks Total 100 Marks