பக்கம்:Physical and Health Education-6 to 10.pdf/36

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


10. 1 +. i2. 13.

  1. 4,

15. 16. Who are caffed chasers? The players sitting in the squares are known as cna! Ꮎí S. How wiłł the sitting chasers sit? The eight sitting chasers will sit in the squares facing alternate directions, while the ninth player will stand near the post as an Active chaser. Who are całłed as rúññefs it? Kło-Kho? The players of the side other than the chasers are known as runners, How many players are there in a team? There are two teams in a match with 12 players in . team. Only 9 players in a team enter the field for a match. The other 3 players wiłł act as substitutes. What is the couration of a Kho-Kho game? A match consists of 2 innings. An inning consists on chasing turn and running turn. Each turn consists of 9 minutes. The interval between turns is 5 minutes, But, the interval between innings is 3 minutes, WĦg stre całÍeç tjeferiders? g side sends 3 runners each time to the field. They are caised defenders. How do the fiefsnäers enter for play? The jefenders enter the ground in a group of three from a partici itär place Griy. \ñ#łłał įs â #«;t # iń #Çh©--çłłą? if a sitting or active chaser violates any rule it is Cailed a fĠuł. * Explain the rules for the chasers? (a) Active chaser should utter the word {{ho loudly as T=F