பக்கம்:Physical and Health Education-6 to 10.pdf/37

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


... . . . . to he touches the sitting chaser by hard, from - - . * . = or he sittirg Chaser, 3 I) After giving a kho, an active chaseĩ should sit on namediately on the square of the sitting chaser to . It t1, kho is give#. - * * - . | i. f* ** * !یہ ۔۔ ". *H == - Fo After receiving kho, the chaser has to go in the u, , , direction, which he has first Seiècted. - - * - : 1 مع م- . -- is . === 4; H عنیE. rrar of fin active chaser has to run from one post to - --- ா, து ==== 1. - - ** | one post without crossing the central lane. He is not 1 werd to charige direction. (s) Sitting chasers should sit in a manner which shall of obstruct the runners by extending his hands or legs. (g) if an active chaser goes out of limits, he can center the ground but shouid follow the chaser's rules ...trictly. - What are the ruies for the ruńiters? f f s side shał send 3 runners each time iron one side of the field. (a) Runner (b) The next three runners are put out, if they do not ங் - 莫上 -- - - יה * .. ச, H . ஆ ஆச + - ங் தக திக H £efore 2 khos are giver, by the chasing ր t §

  1. !"

邯 抒 泷 Ç i. t. r馈 ! ..." ! . ്-- .... :=്ളfട്. s r":: - # * . -- 4, - * * o o (c) if the runners enter the court late or enter out of

i

i! -: i سے ീ=ള്ള H }} be {jèC}3rè{j Otit, 33 r; 介 {

.

$ f; 3. 11; Wor, a runner is cated out? M. A runner shali be decared out if he is touched by hand by an active chaser without violating any rules, 35