பக்கம்:Physical and Health Education-6 to 10.pdf/436

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


1 (j. 12. - سے ! i -டி ஆ_ங் : - - سعی * = F : g- . ** s == "I goal keeper aiore can use his hands, in within his owri penalty area. Լ S How the garrie is started? At the begining of a match, choice of ends of the chance to kick off the baii is decided by the toss of a Coin. The team winning the toss wiłł select the side or kick יר : Ꮶ; Ky ❍Ꭵ , ič k Ç f f o Expiair; the term k 1. The game is started by a kick-off. 2. A kick, off is a single kick by the ceritre forward, directing the - si I - ليکوي i. * - -- ~ | ~ : * -- == *** கடி كي ball into the opponent goal side. 3. The ball must - - لدرس هم - - F - Fo * * - _. - - no Cve forward the distance of its circumference. 4.

During the kick-off time, every player should remain in his off of the field. The opponents must be at easi C yards away from the ball. 5. The bail should not be played twice in Succession by the kick-off player 6, - لیے * = = T = > -- ~~ : - -- i. !--, து _ o *** - so , | *** .. Direct goal cartoi be scored by a kick-off. | § 嘔 What is Throwy.ir? !. During the play, when the ball has gone out of bounds, play wiłł be started again by a throw-in, 2. A throw-in is done by a player of the team opposite to that of a player who has sent the ball cut side the touch line. 3. Throw-in should be taken from the point where the basi has of Ossed the touch line. 4. The thrower should he bail again tint; it has been played by another the #33 player. A goal cannot be scored directly from throw-in. + What is a goal-kick? When the bat crosses over the goal line, by the player of an attacking team, then the defenders get the chance of goal kick. This is the method of putting the ball in play by the defenders. How is Goai kick taken? Any defender can take a goal kick. All opponents 22