பக்கம்:Physical and Health Education-6 to 10.pdf/437

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


干 o نبی یا 打

  1. * * --" + Ef ÖT

C. to, டிசி 『1Qss |sofos,*{\墨盒■**... --.į.■■■± ! -*...?įj{i}*)*)■■『』•■■■ ■■■¡*려? {{! ----安€-- so+---, o{f}弘衢----- ^ {} { \;ỵ*(江)(s) + f_{。 },!{{os封¿?-,* i)}+------패 !C)*〔}*±,门 *i +■■■■■重 *Nof*!b =====† ?.|---|式心s.s.]*i的托其释&3 %야辽歴 &#3r- )- 书甘|----*----"T3*s.s.o&C3)***() ■■■*• !! =s!)*5.:!***s.siis (松院 양적 的力:沧设险任其剧岭g} & 的 的 &欲比 *** 「 * *----! *“其冗 No! I( \!---활9 양3 T한 환 - *科 % r 연혁환, TC:i+=*て む*Q) : :;;;;; :* Q) is.oj.ジ*–r-嘔』乾4• s七}-雷-sä-~'?霍)*! --★** :』,『possos----- !== # =næs!= 長基록|-----*--o _ׄ-o-, ■■■水亨-,洪!!封)Œ Œ隐-***j)注释 1. 3 %,的 3 % & 1, 3*门这浮*广§ ø å :---- Ł o.* ====== =!!so:! E• •sĩ y飞Fす 활属-计·|×C☆„----Œ;(})sae.■■永*民|---- ■■■ -;– 』----评お*ae-------s.F-is--==*=== ■■■{!}% 읽 9 + 할 <性的3 %, S3 :*、桂心 •••••– ==+*....\, \, s----+真■---- |针飞羽书论依5张。? à 托.?”登月) 随t—治上了拜-。_ ?! ;o ); os o „Q ***! ----[4]-•+! *=**yÇığ -i lae 门*-->シ{C)%;+후→역:ț¢;•*\----=( --o·s−{!}授学 ---- _ = _5 = * *į)#sae o--柠† `h|-|- ...f'::sı■“. &T5 %;">安氏门— ”? 张淑日抢杠之国 $!:Ừf;■■■!--- ^^ !s. * ======={};社 |----sos}----- {...}シ+++ s蛇 Q}{}}----과「현TC{{:są "si习{{ýģ*社:3邝"和的":::---,国)#---"| ")o.ÝCj-ĊI乌■■ 1":+|~*~----{s}*** ----- 事重:)s.----毒—譚神鱷•s-f-------- i* *+ =====Łf}+--|-|-**Ł ł ·± ----■■ Nosae 浔|-----钨----*...*孕に역5赵{sửC)...*「:+-+*s-|-±}{}}{Ļ}*년 ssss ... ***门“村门!±+ o);*": 1%----* :} : "님": ---な–\,\!Q----os są:*行>-,±お\,\!”C)i+-+f;+----sae:*.ان-い、〔 ====į〔〕si())...o■■!,s.¿No,(1)■■■rrteos, = # ====„C.출『 !{{}"...}-C--接----+---+\-乱-===C!?河+, -,***■■■■!' # y *:DS어학 ·%-,1 *1 km|-· Li (****** 『W』를 |×■■*:æ 重唐、墨翟重量冠Ĵ{T} ,y-,*○*¿¿.*

  • :

třie b 3 i r C IQ) >(*.F=叶/----홍 *aes--------**----『*, , ,*----|-|邹母*府总部份拍谱扩许食兮。烟仪叔”器绝朗始拍欲税随容 に は ? y も & Q X-± ------sý!osi紀 [!自 [[oj,-) ) % は け * ..., (, "C)km s # 、 !mae~重----------------』 『불......----|-**-*= -+---+††邝=*...* &创沿书望辑-, む→ +학むc尔道守 = h|-=여5■■■!자,+* *– Q,其中鈴门窗,慨,慨书“。论涨长江 2)(†)妊======T-3%+|- |----■■■*實s--*===----Œ}...ae 出g江承,T,浪守范例馆項 e e g 江沅江小片控辩张骁混凝,镁Q B Q -- --- - - ~~Ț (Ț Ț). #--- {,} & \siC i i !--, - ن-۔ [ エ F r i. - === j {{}}}Chet + is:

  • :

ు கி' 'க: o píayi

աւ

,ே ! so F";i.ון : {\s登S

Co-#"

قي" ב: יא רץ 「e○ +} H is f | | Ci 「● kį