பக்கம்:Physical and Health Education-6 to 10.pdf/440

From விக்கிமூலம்
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


T----- ബ ప్స్టీవ్రీ గ్రీ! ". -- # ፵፰፻፷ "স্ট্র * 墊 ఫ్మిణీ ! ங் o : o o ■ - i i * 過 - జజాజ్ఞణాజా -- ്.-- *ఙwఙష్ట్రాణా - Ž 臀 +##* * 壘 - - 密 - o #M

.్క* ఢీక్షపే# :
  1. ్వఙట్టణాఙ****ణ్ణశిణా:

- 2

o

I

፰፥

  1. .ஆ .

|

தி Á - #

  • ! 蕊

i. 拿、 ణీక్షి శిశిష్క్రిళ క్షీఖీ #. * ఙజాణిజశాజకాణా ఇఙణీఇ%se** o: §

    • N /

ே இங்கிங் LH `ಿ:fi3:3ಿ$ÂLE Аф:????чPh. || /魯 |

..}

ை †† o - Eள் - o: ఫౌశ్వత్థః శ్మౌత్తో - :ജ്ജ്ജു 2%; o eMMTTMMee eeeeeeeeeeeeeCMeeTTTeeTTTeCCCMMC д:ww.мацладмън игин", "It". К", ---*to :§|;: