பக்கம்:Physical and Health Education-6 to 10.pdf/49

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


13. 14. 15. 16, 17.

  • 8.

make him out. 2. When a raider is heid, the antis small not try to stifle his cant by shutting his mouth. 3. They shall not use violent tacking leading to injuries. 4. They should not wilfully push the raider out of the boundary. 6. The antis should not touch the boundary fine or step into the opponents court when a raid is in progress, How is the revival made during the game? When a player is out, he must leave the field and go to the waiting biock. He can reenter his court when an opponent is put out in the same order he was out. What are the basic skiiis in kabaddio 1. Cant 2. Raiding 3. Catching 4. Pursuit Nafne the officiais in a kabaddi match? 1 Referee, 2 Umpires, i Scorer, 1 Time keeper, 2 Linesmen. : What are the vario; is kinds of basic skii is for a raider? - 1. Toe touch. 2. Front kick. 3. Side kick. 4, Cross kick. 5. Roi; kick. 6. Mule kick. 7. Aero kick. 3, Squat ieg thrust. 3. Juriping over antis. What are the various kirićis of basic skii is for anti raiders? 1. Wrist catch. 2. Crocodiie catch. 3. Ankie catch. 4, Doubie ankle catch. 5. Knee catch, 6.Thigh catch, 7. Trunk catch. 3. Lift catch, 9, Washerman catch. In a match, if ofte steam has 5 płayers orły and it wants to play. What wiłł you do? As per the rule, a tego Cã:1 start a match with one or two players less. So, the team with 5 or 6 players will be allowed to play the match. When all the players of that team are of it, absentees too shali be counted as out and points will be awarded accordingly to the other team along with 2 extra points as iona. 47