பக்கம்:Physical and Health Education-6 to 10.pdf/6

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


4. 50M RUNNING G|RLS MARKS BELOW 8.5 sec - 10 8.5 sec - 9.5 SeC - 8 9.5 sec - 10.5 sec 6 10.5 Sec - 11.5 sec - 4 11.5 Sec - 12.5 Sec - 2 ABOVE 12.5 Sec - 1 5. SHOT PUT G|RLS MARKS ABOVE 5.25 MTS - 10 4.76M - 5.25M - 9 4.26M - 4.75M 8 3.76M - 4.25M 7 3.26M - 3.75M 6 2.76M - 3.25M - 5 2.26M - 2 75M 4 2.01 M - 2.25M - 3 BELOW 2.01 M - 2 6. ROPE SKIPPING 30 SECS. G|RLS MARKS ABOVE8O - 10 71 - 80 ... 9 66- 70 - .8 61 - 65 7 56 - 60 6 51 - 55 5 41 - 50 4 35 - 40 3 BEl OVV 35 2

MARKS FOR PHYSICAL EDUCATION TEST Total Major Games (Any Two) . individual skills (Any Three) Yogasanas (Any Two) * March Past (According to the merit) Written Examination 1 Ο ΜΑRΚS BOYS MARK BELOW 8 Sec - 10 8 sec - 9 sec 8 9 SeC - () SeC 6 10 Sec - † 1 SGC 4 | 4 SEC - 12 SeC 2 ABOVE 12 sec 1 10 MARKS ΒΟΥS MARrw ABOVE 5.5 MTS . 10 5.0.1 M - 5.50M - 9 4.51 M 5.00M 8 4.01 M . 4.50M - 7 3.51 M - 4,00M - 6 3.01 M - 3.50M - 5 2.76M - 3.00M - 4 2.51 M - 2,50M 3 BELOVA/ 2.51 M - 2 PULL UPS 10 MARK BOYS ΜΑΡ.Κ ABVOVE 12 - 1() 12 . 9 | 1 8 10 7 9 6 8 - 5 7 - 4 6 3 5 - 2 4 - 1 20 Marks 30 MarkS 10 Marks 10 Marks 30 MarkS 100 Marks