பாச்சோறு (குழந்தைப்பாடல்கள்)/உழைப்புக்கு விளைவுண்டு

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

உழைப்புக்கு
விளைவுண்டு!


உண்மைக் கென்றும் -
மதிப்புண்டு - நல்ல
உழைப்புக் கென்றும்
விளைவுண்டு!
திண்மைக் கென்றும்
துணிவுண்டு - மனத்
தெளிவுக் கன்பின்
கனிவுண்டு!

பொறுமைக் கென்றும்
வழியுண்டு - உளப்
பொறாமைக் கென்றும்
நலிவுண்டு!
வெறுமைக் கென்றும்
இழிவுண்டு! - நல்ல
விளைவுக் கென்றும்
புகழுண்டு!

பாச்சோறு (குழந்தைப்பாடல்கள்).pdf