பாச்சோறு (குழந்தைப்பாடல்கள்)/ஒலிகள்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
பாச்சோறு (குழந்தைப்பாடல்கள்).pdf
ஒலிகள்


'க, கா' என்றே காகம் கரையும்!

'கி, கீ' என்றே கிளிகள் சொல்லும்!

'கு, கூ' என்றே குயில்கள் கூவும்!

'கெ, கே' என்றே கோழிகள் கேவும்!

'கொ, கோ' என்றே சேவல் கூவும்!

'கை, கெளக்' என்னும் வானங் கோழி!


பாச்சோறு (குழந்தைப்பாடல்கள்).pdf