விக்கிமூலம்:பைத்தான்நிரல்கள்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
  1. சீனி அளித்த 'ஓசியார்ஃபார்விக்கிசோர்சு(OCR4wikisource)'
  2. உலாவி வழியே செயற்படுத்தும் போது, 'பைவிக்கிபாட்' என்ற பைத்தான் நூற்கட்டகத்தின் ஒருங்குறிய வழுக்கள் பெருமளவு தவிரக்கப்படுகின்றன. அது ஒப்பிட்டளவில் யாவருக்கும் எளிமையானது. எனவே இது யூவி பான்டே என்ற புனைப்பெயரை உடைய சென்னைத் தமிழரால் தோற்றுவிக்கிப்பட்டது.
  3. பொதுவகத்தில் இருந்து நூற்குறிப்புகளை எடுத்து, அவற்றை இங்குள்ள அட்டவணைகளில் நிரப்பிய பைத்தான் நிரல்