உலகளவில் தடை செய்யப்பட்ட IP முகவரிகளின் பட்டியல்.

Jump to navigation Jump to search

This is a list of all global blocks which are currently in effect. Some blocks are marked as locally disabled: this means that they apply on other sites, but a local administrator has decided to disable them on this wiki.

ஓர் உலகளாவிய தடையைத் தேடு
(மிகப் புதிய | மிகப் பழைய) (புதிய 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) பக்கங்களைப் பார்.
 • 04:27, 18 சூன் 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 149.110.142.51 (2 சூலை 2021-தேதியில், 04:27-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Cross-wiki abuse)
 • 12:41, 17 சூன் 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 172.249.114.229 (18 சூன் 2021-தேதியில், 19:41-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Cross-wiki abuse)
 • 12:28, 17 சூன் 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 51.12.198.4/30 (17 சூன் 2024-தேதியில், 12:28-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது, அடையாளம் காட்டாத பயனர்கள் மட்டும்) (Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected. <!-- Microsoft Azure -->)
 • 12:28, 17 சூன் 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 51.12.46.128/25 (17 சூன் 2024-தேதியில், 12:28-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது, அடையாளம் காட்டாத பயனர்கள் மட்டும்) (Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected. <!-- Microsoft Azure -->)
 • 12:28, 17 சூன் 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 40.123.144.112/30 (17 சூன் 2024-தேதியில், 12:28-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது, அடையாளம் காட்டாத பயனர்கள் மட்டும்) (Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected. <!-- Microsoft Azure -->)
 • 12:28, 17 சூன் 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 40.123.144.96/28 (17 சூன் 2024-தேதியில், 12:28-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது, அடையாளம் காட்டாத பயனர்கள் மட்டும்) (Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected. <!-- Microsoft Azure -->)
 • 12:28, 17 சூன் 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 40.87.180.232/31 (17 சூன் 2024-தேதியில், 12:28-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது, அடையாளம் காட்டாத பயனர்கள் மட்டும்) (Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected. <!-- Microsoft Azure -->)
 • 12:28, 17 சூன் 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 40.87.180.224/29 (17 சூன் 2024-தேதியில், 12:28-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது, அடையாளம் காட்டாத பயனர்கள் மட்டும்) (Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected. <!-- Microsoft Azure -->)
 • 12:28, 17 சூன் 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 40.87.180.192/27 (17 சூன் 2024-தேதியில், 12:28-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது, அடையாளம் காட்டாத பயனர்கள் மட்டும்) (Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected. <!-- Microsoft Azure -->)
 • 12:28, 17 சூன் 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 40.67.52.116/30 (17 சூன் 2024-தேதியில், 12:28-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது, அடையாளம் காட்டாத பயனர்கள் மட்டும்) (Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected. <!-- Microsoft Azure -->)
 • 12:28, 17 சூன் 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 20.136.1.0/24 (17 சூன் 2024-தேதியில், 12:28-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது, அடையாளம் காட்டாத பயனர்கள் மட்டும்) (Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected. <!-- Microsoft Azure -->)
 • 12:28, 17 சூன் 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 20.136.0.0/25 (17 சூன் 2024-தேதியில், 12:28-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது, அடையாளம் காட்டாத பயனர்கள் மட்டும்) (Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected. <!-- Microsoft Azure -->)
 • 12:28, 17 சூன் 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 20.107.0.0/17 (17 சூன் 2024-தேதியில், 12:28-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது, அடையாளம் காட்டாத பயனர்கள் மட்டும்) (Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected. <!-- Microsoft Azure -->)
 • 12:28, 17 சூன் 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 20.106.0.0/18 (17 சூன் 2024-தேதியில், 12:28-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது, அடையாளம் காட்டாத பயனர்கள் மட்டும்) (Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected. <!-- Microsoft Azure -->)
 • 12:28, 17 சூன் 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 20.105.0.0/16 (17 சூன் 2024-தேதியில், 12:28-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது, அடையாளம் காட்டாத பயனர்கள் மட்டும்) (Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected. <!-- Microsoft Azure -->)
 • 12:28, 17 சூன் 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 20.92.128.0/18 (17 சூன் 2024-தேதியில், 12:28-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது, அடையாளம் காட்டாத பயனர்கள் மட்டும்) (Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected. <!-- Microsoft Azure -->)
 • 12:28, 17 சூன் 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 20.87.0.0/17 (17 சூன் 2024-தேதியில், 12:28-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது, அடையாளம் காட்டாத பயனர்கள் மட்டும்) (Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected. <!-- Microsoft Azure -->)
 • 12:28, 17 சூன் 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 20.72.30.180/30 (17 சூன் 2024-தேதியில், 12:28-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது, அடையாளம் காட்டாத பயனர்கள் மட்டும்) (Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected. <!-- Microsoft Azure -->)
 • 12:28, 17 சூன் 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 20.72.21.144/29 (17 சூன் 2024-தேதியில், 12:28-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது, அடையாளம் காட்டாத பயனர்கள் மட்டும்) (Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected. <!-- Microsoft Azure -->)
 • 12:28, 17 சூன் 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 20.49.83.244/30 (17 சூன் 2024-தேதியில், 12:28-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது, அடையாளம் காட்டாத பயனர்கள் மட்டும்) (Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected. <!-- Microsoft Azure -->)
 • 12:28, 17 சூன் 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 20.45.116.92/30 (17 சூன் 2024-தேதியில், 12:28-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது, அடையாளம் காட்டாத பயனர்கள் மட்டும்) (Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected. <!-- Microsoft Azure -->)
 • 12:28, 17 சூன் 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 20.44.4.248/30 (17 சூன் 2024-தேதியில், 12:28-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது, அடையாளம் காட்டாத பயனர்கள் மட்டும்) (Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected. <!-- Microsoft Azure -->)
 • 12:28, 17 சூன் 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 20.21.32.44/30 (17 சூன் 2024-தேதியில், 12:28-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது, அடையாளம் காட்டாத பயனர்கள் மட்டும்) (Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected. <!-- Microsoft Azure -->)
 • 12:28, 17 சூன் 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 13.107.228.0/23 (17 சூன் 2024-தேதியில், 12:28-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது, அடையாளம் காட்டாத பயனர்கள் மட்டும்) (Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected. <!-- Microsoft Azure -->)
 • 12:27, 17 சூன் 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 78.30.213.168 (17 சூன் 2023-தேதியில், 12:27-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Open proxy)
 • 12:27, 17 சூன் 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 45.190.139.20 (17 சூன் 2023-தேதியில், 12:27-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Open proxy)
 • 12:27, 17 சூன் 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 212.126.107.2 (17 சூன் 2023-தேதியில், 12:27-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Open proxy)
 • 12:27, 17 சூன் 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 199.249.230.85 (17 சூன் 2023-தேதியில், 12:27-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Open proxy)
 • 12:27, 17 சூன் 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 199.249.230.170 (17 சூன் 2023-தேதியில், 12:27-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Open proxy)
 • 12:27, 17 சூன் 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 187.115.10.50 (17 சூன் 2023-தேதியில், 12:27-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Open proxy)
 • 12:27, 17 சூன் 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 186.225.250.26 (17 சூன் 2023-தேதியில், 12:27-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Open proxy)
 • 12:27, 17 சூன் 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 124.40.255.150 (17 சூன் 2023-தேதியில், 12:27-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Open proxy)
 • 12:27, 17 சூன் 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 113.20.31.24 (17 சூன் 2023-தேதியில், 12:27-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Open proxy)
 • 12:27, 17 சூன் 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 103.250.153.203 (17 சூன் 2023-தேதியில், 12:27-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Open proxy)
 • 12:26, 17 சூன் 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 94.228.192.197 (16 ஆகத்து 2021-தேதியில், 12:26-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Open proxy)
 • 12:26, 17 சூன் 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 94.159.61.106 (16 ஆகத்து 2021-தேதியில், 12:26-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Open proxy)
 • 12:26, 17 சூன் 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 93.171.224.5 (16 ஆகத்து 2021-தேதியில், 12:26-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Open proxy)
 • 12:26, 17 சூன் 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 89.216.28.7 (16 ஆகத்து 2021-தேதியில், 12:26-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Open proxy)
 • 12:26, 17 சூன் 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 89.216.17.234 (16 ஆகத்து 2021-தேதியில், 12:26-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Open proxy)
 • 12:26, 17 சூன் 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 88.135.40.187 (16 ஆகத்து 2021-தேதியில், 12:26-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Open proxy)
 • 12:26, 17 சூன் 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 85.197.32.251 (16 ஆகத்து 2021-தேதியில், 12:26-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Open proxy)
 • 12:26, 17 சூன் 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 82.62.100.76 (16 ஆகத்து 2021-தேதியில், 12:26-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Open proxy)
 • 12:26, 17 சூன் 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 81.198.218.209 (16 ஆகத்து 2021-தேதியில், 12:26-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Open proxy)
 • 12:26, 17 சூன் 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 79.170.186.184 (16 ஆகத்து 2021-தேதியில், 12:26-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Open proxy)
 • 12:26, 17 சூன் 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 70.50.152.105 (16 ஆகத்து 2021-தேதியில், 12:26-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Open proxy)
 • 12:26, 17 சூன் 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 5.183.29.32 (16 ஆகத்து 2021-தேதியில், 12:26-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Open proxy)
 • 12:26, 17 சூன் 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 46.209.47.41 (16 ஆகத்து 2021-தேதியில், 12:26-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Open proxy)
 • 12:26, 17 சூன் 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 45.70.14.156 (16 ஆகத்து 2021-தேதியில், 12:26-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Open proxy)
 • 12:26, 17 சூன் 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 45.235.99.110 (16 ஆகத்து 2021-தேதியில், 12:26-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Open proxy)
 • 12:26, 17 சூன் 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 45.174.248.70 (16 ஆகத்து 2021-தேதியில், 12:26-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Open proxy)
(மிகப் புதிய | மிகப் பழைய) (புதிய 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) பக்கங்களைப் பார்.
"https://ta.wikisource.org/wiki/சிறப்பு:GlobalBlockList" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது