உலகளவில் தடை செய்யப்பட்ட IP முகவரிகளின் பட்டியல்.

Jump to navigation Jump to search

This is a list of all global blocks which are currently in effect. Some blocks are marked as locally disabled: this means that they apply on other sites, but a local administrator has decided to disable them on this wiki.

ஓர் உலகளாவிய தடையைத் தேடு
(மிகப் புதிய | மிகப் பழைய) (புதிய 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) பக்கங்களைப் பார்.
 • 17:32, 15 ஆகத்து 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 79.41.201.65 (15 செப்டம்பர் 2020-தேதியில், 17:32-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Long-term abuse)
 • 16:01, 15 ஆகத்து 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 197.185.106.123 (16 ஆகத்து 2020-தேதியில், 23:01-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Long-term abuse)
 • 15:46, 15 ஆகத்து 2020: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 91.188.240.223 (15 ஆகத்து 2021-தேதியில், 15:46-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Open proxy)
 • 15:09, 15 ஆகத்து 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 36.68.156.240 (29 ஆகத்து 2020-தேதியில், 15:09-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது, அடையாளம் காட்டாத பயனர்கள் மட்டும்) (Long-term abuse)
 • 14:14, 15 ஆகத்து 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 83.7.18.147 (29 ஆகத்து 2020-தேதியில், 14:14-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது, அடையாளம் காட்டாத பயனர்கள் மட்டும்) (Long-term abuse)
 • 14:03, 15 ஆகத்து 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 83.7.13.105 (29 ஆகத்து 2020-தேதியில், 14:03-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது, அடையாளம் காட்டாத பயனர்கள் மட்டும்) (Long-term abuse)
 • 13:40, 15 ஆகத்து 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 2604:6280:106:3:0:0:0:0/64 (15 செப்டம்பர் 2020-தேதியில், 13:40-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது, அடையாளம் காட்டாத பயனர்கள் மட்டும்) (Long-term abuse)
 • 13:37, 15 ஆகத்து 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 2402:3A80:BB8:6AF9:0:0:0:0/64 (17 ஆகத்து 2020-தேதியில், 13:37-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Cross-wiki spam)
 • 13:34, 15 ஆகத்து 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 2402:3A80:BB5:9B95:0:0:0:0/64 (16 ஆகத்து 2020-தேதியில், 20:34-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Cross-wiki spam)
 • 13:03, 15 ஆகத்து 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 136.228.174.55 (17 ஆகத்து 2020-தேதியில், 13:03-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது, அடையாளம் காட்டாத பயனர்கள் மட்டும்) (Cross-wiki abuse)
 • 12:46, 15 ஆகத்து 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 89.8.107.228 (16 ஆகத்து 2020-தேதியில், 19:46-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Long-term abuse)
 • 12:45, 15 ஆகத்து 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 94.172.221.0 (15 ஆகத்து 2021-தேதியில், 12:45-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Open proxy)
 • 11:54, 15 ஆகத்து 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 2A00:1158:8000:0:0:0:0:0/33 (15 ஆகத்து 2023-தேதியில், 11:54-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 11:54, 15 ஆகத்து 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 2A00:1158:4000:0:0:0:0:0/34 (15 ஆகத்து 2023-தேதியில், 11:54-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 11:54, 15 ஆகத்து 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 2A00:1158:2000:0:0:0:0:0/35 (15 ஆகத்து 2023-தேதியில், 11:54-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 11:54, 15 ஆகத்து 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 2A00:1158:1000:0:0:0:0:0/36 (15 ஆகத்து 2023-தேதியில், 11:54-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 11:54, 15 ஆகத்து 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 2A00:1158:800:0:0:0:0:0/37 (15 ஆகத்து 2023-தேதியில், 11:54-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 11:54, 15 ஆகத்து 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 2A00:1158:400:0:0:0:0:0/38 (15 ஆகத்து 2023-தேதியில், 11:54-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 11:54, 15 ஆகத்து 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 2A00:1158:200:0:0:0:0:0/39 (15 ஆகத்து 2023-தேதியில், 11:54-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 11:54, 15 ஆகத்து 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 2A00:1158:100:0:0:0:0:0/40 (15 ஆகத்து 2023-தேதியில், 11:54-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 11:54, 15 ஆகத்து 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 2A00:1158:80:0:0:0:0:0/41 (15 ஆகத்து 2023-தேதியில், 11:54-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 11:54, 15 ஆகத்து 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 2A00:1158:40:0:0:0:0:0/42 (15 ஆகத்து 2023-தேதியில், 11:54-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 11:54, 15 ஆகத்து 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 2A00:1158:20:0:0:0:0:0/43 (15 ஆகத்து 2023-தேதியில், 11:54-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 11:54, 15 ஆகத்து 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 2A00:1158:10:0:0:0:0:0/44 (15 ஆகத்து 2023-தேதியில், 11:54-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 11:54, 15 ஆகத்து 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 2A00:1158:8:0:0:0:0:0/45 (15 ஆகத்து 2023-தேதியில், 11:54-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 11:54, 15 ஆகத்து 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 2A00:1158:4:0:0:0:0:0/46 (15 ஆகத்து 2023-தேதியில், 11:54-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 11:54, 15 ஆகத்து 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 2A00:1158:0:0:0:0:0:0/47 (15 ஆகத்து 2023-தேதியில், 11:54-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 11:54, 15 ஆகத்து 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 2001:1520:8000:0:0:0:0:0/33 (15 ஆகத்து 2023-தேதியில், 11:54-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 11:54, 15 ஆகத்து 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 2001:1520:4000:0:0:0:0:0/34 (15 ஆகத்து 2023-தேதியில், 11:54-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 11:54, 15 ஆகத்து 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 2001:1520:2000:0:0:0:0:0/35 (15 ஆகத்து 2023-தேதியில், 11:54-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 11:54, 15 ஆகத்து 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 2001:1520:1000:0:0:0:0:0/36 (15 ஆகத்து 2023-தேதியில், 11:54-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 11:54, 15 ஆகத்து 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 2001:1520:800:0:0:0:0:0/37 (15 ஆகத்து 2023-தேதியில், 11:54-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 11:54, 15 ஆகத்து 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 2001:1520:400:0:0:0:0:0/38 (15 ஆகத்து 2023-தேதியில், 11:54-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 11:54, 15 ஆகத்து 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 2001:1520:300:0:0:0:0:0/40 (15 ஆகத்து 2023-தேதியில், 11:54-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 11:54, 15 ஆகத்து 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 2001:1520:80:0:0:0:0:0/41 (15 ஆகத்து 2023-தேதியில், 11:54-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 11:54, 15 ஆகத்து 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 2001:1520:40:0:0:0:0:0/42 (15 ஆகத்து 2023-தேதியில், 11:54-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 11:54, 15 ஆகத்து 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 2001:1520:20:0:0:0:0:0/43 (15 ஆகத்து 2023-தேதியில், 11:54-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 11:54, 15 ஆகத்து 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 2001:1520:10:0:0:0:0:0/44 (15 ஆகத்து 2023-தேதியில், 11:54-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 11:53, 15 ஆகத்து 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 2001:1520:8:0:0:0:0:0/45 (15 ஆகத்து 2023-தேதியில், 11:53-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 11:53, 15 ஆகத்து 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 2001:1520:4:0:0:0:0:0/46 (15 ஆகத்து 2023-தேதியில், 11:53-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 11:53, 15 ஆகத்து 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 2001:1520:2:0:0:0:0:0/48 (15 ஆகத்து 2023-தேதியில், 11:53-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 11:53, 15 ஆகத்து 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 2001:1520:0:0:0:0:0:0/47 (15 ஆகத்து 2023-தேதியில், 11:53-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 11:53, 15 ஆகத்து 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 217.172.190.0/24 (15 ஆகத்து 2023-தேதியில், 11:53-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 11:53, 15 ஆகத்து 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 217.172.188.0/23 (15 ஆகத்து 2023-தேதியில், 11:53-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 11:53, 15 ஆகத்து 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 217.172.184.0/22 (15 ஆகத்து 2023-தேதியில், 11:53-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 11:53, 15 ஆகத்து 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 217.172.176.0/21 (15 ஆகத்து 2023-தேதியில், 11:53-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 11:53, 15 ஆகத்து 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 217.172.172.0/24 (15 ஆகத்து 2023-தேதியில், 11:53-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 11:53, 15 ஆகத்து 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 217.172.170.0/23 (15 ஆகத்து 2023-தேதியில், 11:53-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 11:53, 15 ஆகத்து 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 217.172.161.0/24 (15 ஆகத்து 2023-தேதியில், 11:53-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 11:53, 15 ஆகத்து 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 217.119.56.0/24 (15 ஆகத்து 2023-தேதியில், 11:53-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
(மிகப் புதிய | மிகப் பழைய) (புதிய 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) பக்கங்களைப் பார்.
"https://ta.wikisource.org/wiki/சிறப்பு:GlobalBlockList" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது