ஊடகம் பற்றிய புள்ளிவிவரங்கள்

Jump to navigation Jump to search

Statistics about uploaded file types. This only includes the most recent version of a file. Old or deleted versions of files are excluded.

பின்வரும் தரவுகள் இடைமாற்றைக் கொண்டுள்ளன, தரவுகள் கடைசியாக 15:57, 22 சூன் 2018 இல் புதுபிக்கப்பட்டுள்ளன.அதிகபட்சமாக 5,000 முடிவுகள் இடைமாற்றில் இருக்கலாம்.

பிட்டுப்படங்கள்

MIME typePossible extensionsகோப்புகளின் எண்ணிக்கைமொத்த அளவு
image/gif.gif1 (2.27%)2,429 bytes (2 KB; 0.00987%)
image/png.png, .apng2 (4.55%)1,44,491 bytes (141 KB; 0.587%)
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe38 (86.4%)56,58,160 bytes (5.4 MB; 23%)

இந்த பிரிவக்கான மொத்த கோப்பளவு: 58,05,080 எண்ணுண்மி

அலுவலகம்

MIME typePossible extensionsகோப்புகளின் எண்ணிக்கைமொத்த அளவு
application/pdf.pdf3 (6.82%)1,88,01,704 bytes (17.93 MB; 76.4%)

இந்த பிரிவக்கான மொத்த கோப்பளவு: 1,88,01,704 எண்ணுண்மி

அனைத்துக் கோப்புக்களும்

அனைத்து கோப்புகளின் மொத்த கோப்பளவு: 2,46,06,784 எண்ணுண்மி

"https://ta.wikisource.org/wiki/சிறப்பு:MediaStatistics" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது