ஊடகம் பற்றிய புள்ளிவிவரங்கள்

Jump to navigation Jump to search

Statistics about uploaded file types. This only includes the most recent version of a file. Old or deleted versions of files are excluded.

பின்வரும் தரவுகள் இடைமாற்றைக் கொண்டுள்ளன, தரவுகள் கடைசியாக 07:55, 22 செப்டம்பர் 2018 இல் புதுபிக்கப்பட்டுள்ளன.அதிகபட்சமாக 5,000 முடிவுகள் இடைமாற்றில் இருக்கலாம்.

பிட்டுப்படங்கள்

MIME typePossible extensionsகோப்புகளின் எண்ணிக்கைமொத்த அளவு
image/gif.gif1 (2.86%)2,429 bytes (2 KB; 0.01%)
image/png.png, .apng2 (5.71%)1,44,491 bytes (141 KB; 0.598%)
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe29 (82.9%)52,25,985 bytes (4.98 MB; 21.6%)

இந்த பிரிவக்கான மொத்த கோப்பளவு: 53,72,905 எண்ணுண்மி

அலுவலகம்

MIME typePossible extensionsகோப்புகளின் எண்ணிக்கைமொத்த அளவு
application/pdf.pdf3 (8.57%)1,88,01,704 bytes (17.93 MB; 77.8%)

இந்த பிரிவக்கான மொத்த கோப்பளவு: 1,88,01,704 எண்ணுண்மி

அனைத்துக் கோப்புக்களும்

அனைத்து கோப்புகளின் மொத்த கோப்பளவு: 2,41,74,609 எண்ணுண்மி

"https://ta.wikisource.org/wiki/சிறப்பு:MediaStatistics" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது