பயனர்:Maathavan/CustomizedEditTools.js

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

குறிப்பு - சேமித்த பின்னர், நீங்கள் செய்த மாற்றங்களைக் காண்பதற்கு உங்கள் உலவியின் இடைமாற்று அகற்றப்பட வேண்டும்.

 • மொஸில்லா பயர்பாக்ஸ் / சபாரி: Shift+Reload, அல்லது Ctrl-F5 அல்லது Ctrl-R (⌘-R Mac ல்)
 • கூகிள் குரோம் Ctrl-Shift-R அழுத்தவும். (⌘-Shift-R Mac ல்) ;
 • இண்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர்: Ctrl-Refresh அல்லது Ctrl-F5 ஐ அழுத்தவும்.
 • ஒபேரா: Tools → Preferences இல் இடைமாற்றை அகற்றவும்;
importStylesheet('User:Maathavan/CustomizedEditTools.css');

var replaceSampleData = [['Replace1', 'ReplaceWith1'], ['Replace2', 'ReplaceWith2']];
var replaceData = JSON.parse(localStorage.getItem('replaceData')) || replaceSampleData;

var customSampleData = [['{{', '}}'], ['[[', ']]'], ['"', '"'], ['Example', ''], ['(', ')']];
var customData = JSON.parse(localStorage.getItem("customData")) || customSampleData;

//Icons
var icon1 = "//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c7/Delhi_Metro_Line_1.svg/21px-Delhi_Metro_Line_1.svg.png";
var icon2 = "//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/26/Paris_m_2_jms.svg/21px-Paris_m_2_jms.svg.png";
var icon3 = "//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/Icon_3_red.svg/21px-Icon_3_red.svg.png";
var icon4 = "//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/87/BKV_m_4_jms.svg/21px-BKV_m_4_jms.svg.png";
var icon5 = "//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/57/Channel_5_logo_2011.svg/21px-Channel_5_logo_2011.svg.png";

var customizeToolbar = function () {
  $('#wpTextbox1').wikiEditor('addToToolbar', {
    'section': 'main',
    'group': 'insert',
    'tools': {
      'CETReplaceSingleQuotes': {
        label: 'Replace All!',
        type: 'button',
        icon: 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0d/Cquote1_single_black.svg/10px-Cquote1_single_black.svg.png',
        action: {
          type: "callback",
          execute: function () {
            var selectedText = window.getSelection().toString();
            var replaceText;
            replaceText = selectedText.indexOf("'") === 0 || selectedText.indexOf('"') === 0 ? '‘' + selectedText.substring(1) : '‘' + selectedText;
            replaceText = (/.$/).exec(replaceText) == "'" || (/.$/).exec(replaceText) == '"' ? replaceText.replace(/.$/, '’') : replaceText + '’';
            $('#wpTextbox1').val($('#wpTextbox1').val().replace(selectedText, replaceText));
          }
        }
      },
      'CETReplaceDoubleQuotes': {
        label: 'Replace All!',
        type: 'button',
        icon: 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c0/OOjs_UI_icon_quotes-ltr.svg/21px-OOjs_UI_icon_quotes-ltr.svg.png',
        action: {
          type: "callback",
          execute: function () {
            var selectedText = window.getSelection().toString();
            replaceText = selectedText.indexOf("'") === 0 || selectedText.indexOf('"') === 0 ? '“' + selectedText.substring(1) : '“' + selectedText;
            replaceText = (/.$/).exec(replaceText) == "'" || (/.$/).exec(replaceText) == '"' ? replaceText.replace(/.$/, '”') : replaceText + '”';
            $('#wpTextbox1').val($('#wpTextbox1').val().replace(selectedText, replaceText));
          }
        }
      }
    }
  });
  $('#wpTextbox1').wikiEditor('addToToolbar', {
    'sections': {
      'CET': {
        'type': 'toolbar',
        'label': 'CET',
        'groups': {
          'Replace': {
            'tools': {
              'CETReplace': {
                label: 'Replace All!',
                type: 'button',
                icon: '//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Correct.svg/21px-Correct.svg.png',
                action: {
                  type: "callback",
                  execute: function () {
                    for (var i = 0; i < replaceData.length; i++) {
                      $('#wpTextbox1').val($('#wpTextbox1').val().replace(new RegExp(replaceData[i][0], 'g'), replaceData[i][1]));
                    }
                  }
                }
              },
              'CETReplaceQuotes': {
                label: 'Replace All!',
                type: 'button',
                icon: 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/Dollar_sign_in_circle.svg/21px-Dollar_sign_in_circle.svg.png',
                action: {
                  type: "callback",
                  execute: function () {
                    var doubleQuoteTexts = $('#wpTextbox1').val().match(/\$.*?\$/g);
                    var doubleQuoteTextToReplace;
                    for (var i = 0; i < doubleQuoteTexts.length; i++) {
                      doubleQuoteTextToReplace = doubleQuoteTexts[i].replace(/[\$]/g, '');
                      doubleQuoteTextToReplace = doubleQuoteTextToReplace.indexOf("'") === 0 || doubleQuoteTextToReplace.indexOf('"') === 0 ? '“' + doubleQuoteTextToReplace.substring(1) : '“' + doubleQuoteTextToReplace;
                      doubleQuoteTextToReplace = (/.$/).exec(doubleQuoteTextToReplace) == "'" || (/.$/).exec(doubleQuoteTextToReplace) == '"' ? doubleQuoteTextToReplace.replace(/.$/, '”') : doubleQuoteTextToReplace + '”';
                      $('#wpTextbox1').val($('#wpTextbox1').val().replace(doubleQuoteTexts[i], doubleQuoteTextToReplace));
                    }
                    var singleQuoteTexts = $('#wpTextbox1').val().match(/\#.*?\#/g);
                    var singleQuoteTextToReplace;
                    for (var i = 0; i < singleQuoteTexts.length; i++) {
                      singleQuoteTextToReplace = singleQuoteTexts[i].replace(/[\#]/g, '');
                      singleQuoteTextToReplace = singleQuoteTextToReplace.indexOf("'") === 0 || singleQuoteTextToReplace.indexOf('"') === 0 ? '‘' + singleQuoteTextToReplace.substring(1) : '‘' + singleQuoteTextToReplace;
                      singleQuoteTextToReplace = (/.$/).exec(singleQuoteTextToReplace) == "'" || (/.$/).exec(singleQuoteTextToReplace) == '"' ? singleQuoteTextToReplace.replace(/.$/, '’') : singleQuoteTextToReplace + '’';
                      $('#wpTextbox1').val($('#wpTextbox1').val().replace(singleQuoteTexts[i], singleQuoteTextToReplace));
                    }
                  }
                }
              },
              'CETReplaceCustomize': {
                label: 'Customize Replace!',
                type: 'button',
                icon: 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/82/Configure.svg/21px-Configure.svg.png',
                action: {
                  type: "callback",
                  execute: function () {
                    $('#CustEditModal, #cet-save-replace, #cet-add').show();
                    $('#cet-save-btns').hide();
                    var inputs = '';
                    for (var i = 0; i < replaceData.length; i++) {
                      inputs += '<label class="cet-label">' + (i + 1) + ': </label><input type="text" class="cet-input" id="r' + i + '" value="' + replaceData[i][0] + '"> <label> with: </label><input type="text" class="cet-input" id="rw' + i + '" value="' + replaceData[i][1] + '"></br>';
                    }
                    $('.cet-modal-body').html(inputs);
                    $('#cet-save-replace').click(function () {
                      var replaceDataToSave = [];
                      var l = $('.cet-modal-body .cet-label').length;
                      for (var i = 0; i < l; i++) {
                        replaceDataToSave.push([$('#r' + i).val().replace(/"/g, "&quot;"), $('#rw' + i).val().replace(/"/g, "&quot;")]);
                      }
                      localStorage.setItem('replaceData', JSON.stringify(replaceDataToSave));
                      replaceData = replaceDataToSave;
                      saveToCustomReplace(replaceDataToSave);
                      $('#CustEditModal').hide();
                    });
                    $('#cet-add').unbind().click(function () {
                      var i = $('.cet-modal-body .cet-label').length;
                      $('.cet-modal-body').append('<label class="cet-label">' + (i + 1) + ': </label><input type="text" class="cet-input" id="r' + i + '" value=""> <label> with: </label><input type="text" class="cet-input" id="rw' + i + '" value=""></br>');
                    });
                  }
                }
              },
            }
          },
          'CustomButtons': {
            'tools': {
              'button1': {
                label: customData[0][0] + 'உரை' + customData[0][1] + ' உள்ளிடுக',
                type: 'button',
                icon: icon1,
                action: {
                  type: 'encapsulate',
                  options: {
                    pre: customData[0][0],
                    peri: '',
                    post: customData[0][1]
                  }
                }
              },
              'button2': {
                label: customData[1][0] + 'உரை' + customData[1][1] + ' உள்ளிடுக',
                type: 'button',
                icon: icon2,
                action: {
                  type: 'encapsulate',
                  options: {
                    pre: customData[1][0],
                    peri: '',
                    post: customData[1][1]
                  }
                }
              },
              'button3': {
                label: customData[2][0] + 'உரை' + customData[2][1] + ' உள்ளிடுக',
                type: 'button',
                icon: icon3,
                action: {
                  type: 'encapsulate',
                  options: {
                    pre: customData[2][0],
                    peri: '',
                    post: customData[2][1]
                  }
                }
              },
              'button4': {
                label: customData[3][0] + 'உரை' + customData[3][1] + ' உள்ளிடுக',
                type: 'button',
                icon: icon4,
                action: {
                  type: 'encapsulate',
                  options: {
                    pre: customData[3][0],
                    peri: '',
                    post: customData[3][1]
                  }
                }
              },
              'button5': {
                label: customData[4][0] + 'உரை' + customData[4][1] + ' உள்ளிடுக',
                type: 'button',
                icon: icon5,
                action: {
                  type: 'encapsulate',
                  options: {
                    pre: customData[4][0],
                    peri: '',
                    post: customData[4][1]
                  }
                }
              },
              'CETCustomizeButtons': {
                label: 'Customize Buttons!',
                type: 'button',
                icon: '//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/61/Crystal128-configure.svg/21px-Crystal128-configure.svg.png',
                action: {
                  type: "callback",
                  execute: function () {
                    $('#CustEditModal, #cet-save-btns').show();
                    $('#cet-add, #cet-save-replace').hide();
                    var inputs = '';
                    for (var i = 0; i < customData.length; i++) {
                      inputs += '<label class="cet-label">' + (i + 1) + ': </label><input type="text" class="cet-input" id="cs' + i + '" value="' + customData[i][0] + '"> <label> with: </label><input type="text" class="cet-input" id="ce' + i + '" value="' + customData[i][1] + '"></br>';
                    }
                    $('.cet-modal-body').html(inputs);

                    $('#cet-save-btns').click(function () {
                      var customDataToSave = [];
                      var l = $('.cet-modal-body .cet-label').length;
                      for (var i = 0; i < l; i++) {
                        customDataToSave.push([$('#cs' + i).val().replace(/"/g, "&quot;"), $('#ce' + i).val().replace(/"/g, "&quot;")]);
                      }
                      localStorage.setItem('customData', JSON.stringify(customDataToSave));
                      customData = customDataToSave;
                      location.reload();
                    });

                  }
                }
              },
            }
          }
        }
      }
    }
  });
};

if (['edit', 'submit'].indexOf(mw.config.get('wgAction')) !== -1) {
  mw.loader.using('user.options').then(function () {
    // This can be the string "0" if the user disabled the preference ([[phab:T54542#555387]])
    if (mw.user.options.get('usebetatoolbar') == 1) {
      $.when(
        mw.loader.using('ext.wikiEditor'), $.ready
      ).then(customizeToolbar);
    }
  });
}

$('body').append('<div id="CustEditModal" class="cet-modal" style="display: none;"><div class="cet-modal-content"><div class="cet-modal-header"><span class="cet-close">&times;</span><h2>Customize Replace</h2></div><div class="cet-modal-body"></div><div class="cet-modal-footer"><div id="cet-btn-set"><button id="cet-save-replace" class="cet-btn">Save</button><button id="cet-save-btns" class="cet-btn">Save</button><button id="cet-add" class="cet-btn">Add</button></div></div></div></div>');

$(".cet-close").click(function () {
  $('#CustEditModal').hide();
});

// ***
var api = new mw.Api();
function saveToCustomReplace(data) {
  var text = '';
  $.each(data, function (i, val) {
    text += val[0] + '~' + val[1] + '\n';
  });
  api.postWithToken("edit", {
    action: "edit",
    title: 'User:' + mw.config.get("wgUserName") + '/CustomReplace',
    summary: 'Added Custom Replaces through CustomEditTools',
    text: text
  }).done(function (result, jqXHR) {
    mw.log("Saved successfully");
  });
}
function replaceContent(content) {
  api.postWithToken("edit", {
    action: "edit",
    title: mw.config.get("wgPageName"),
    summary: 'Replacing through CustomEditTools',
    text: content
  }).done(function (result, jqXHR) {
    mw.log("Saved successfully");
    location.reload();
  });
}

if (mw.config.get("wgNamespaceNumber") !== -1) {
  $(".mw-indicators").append('<div class="mw-indicator"><a class="CETLinkDisable" id="CETReplaceQuotesBtn" href="#" title="Replace Quotes!"><img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5b/OOjs_UI_icon_quotesAdd-ltr.svg/24px-OOjs_UI_icon_quotesAdd-ltr.svg.png" decoding="async" width="21" height="21"></a></div>');
  $(".mw-indicators").append('<div class="mw-indicator"><a class="CETLinkDisable" id="CETReplaceItBtn" href="#" title="Replace All Customs!"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Correct.svg/21px-Correct.svg.png" decoding="async" width="21" height="21"></a></div>');
  $(".mw-indicators").append('<div class="mw-indicator"><a class="CETLinkDisable" id="CETReplaceCustomizeBtn" href="#" title="Customize Replace!"><img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/82/Configure.svg/21px-Configure.svg.png" decoding="async" width="21" height="21"></a></div>');
  $(".mw-indicators").append('<div class="mw-indicator"><a class="CETLinkDisable" id="CETReplaceRefreshBtn" href="#" title="Refresh to Replace!"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/View-refresh_Gion.svg/48px-View-refresh_Gion.svg.png" decoding="async" width="21" height="21"></a></div>');

  $('.CETLinkDisable').click(function (e) {
    e.preventDefault();
  });

  var wikiPageContent;
  var replacePgData;
  $.ajax({
    url: mw.config.get("wgScriptPath") + '/api.php?',
    data: 'action=query&format=json&prop=revisions&indexpageids=1&titles=' + encodeURIComponent('User:' + mw.config.get("wgUserName") + '/CustomReplace') + '&utf8=1&rvprop=content',
    dataType: 'json',
    success: function (data) {
      var pageid = data.query.pageids[0];
      var t = '*';
      replacePgData = data.query.pages[pageid].revisions[0][t];
    }
  });

  $.ajax({
    url: mw.config.get("wgScriptPath") + '/api.php?',
    data: 'action=query&format=json&prop=revisions&indexpageids=1&titles=' + encodeURIComponent(mw.config.get("wgPageName")) + '&utf8=1&rvprop=content',
    dataType: 'json',
    success: function (data) {
      var pageid = data.query.pageids[0];
      var t = '*';
      wikiPageContent = data.query.pages[pageid].revisions[0][t];
    }
  });

  $('#CETReplaceQuotesBtn').click(function () {
    var replacedContent = wikiPageContent;
    var doubleQuoteTexts = wikiPageContent.match(/\"(.*?)\"/g);
    //var neededDoubleQuotes = wikiPageContent.match(/(?<=\=)\"(.*?)\"/g); Lookbehind only support chrome.
    var neededDoubleQuotes = wikiPageContent.match(/\=\"(.*?)\"/g);
    if (neededDoubleQuotes) {
      for (var i = 0; i < neededDoubleQuotes.length; i++) {
        neededDoubleQuotes[i] = neededDoubleQuotes[i].replace('=', '');
      }
      doubleQuoteTexts = doubleQuoteTexts.filter((i) => !neededDoubleQuotes.includes(i));
    }
    var doubleQuoteTextToReplace;
    if (doubleQuoteTexts) {
      for (var i = 0; i < doubleQuoteTexts.length; i++) {
        doubleQuoteTextToReplace = '“' + doubleQuoteTexts[i].replace(/[\"]/g, '') + '”';
        replacedContent = replacedContent.replace(doubleQuoteTexts[i], doubleQuoteTextToReplace);
      }
    }
    var singleQuoteTexts = replacedContent.match(/'(.*?)'/g);
    var neededSingleQuotes = wikiPageContent.match(/''(.*?)''/g);
    if (neededSingleQuotes) {
      for (var i = 0; i < neededSingleQuotes.length; i++) {
        neededSingleQuotes[i] = neededSingleQuotes[i].replace(/'{2,}/g, "'");
      }
      neededSingleQuotes.push("''");
      singleQuoteTexts = singleQuoteTexts.filter((i) => !neededSingleQuotes.includes(i));
    }
    var singleQuoteTextToReplace;
    if (singleQuoteTexts) {
      for (var i = 0; i < singleQuoteTexts.length; i++) {
        singleQuoteTextToReplace = '‘' + singleQuoteTexts[i].replace(/[\']/g, '') + '’';
        replacedContent = replacedContent.replace(singleQuoteTexts[i], singleQuoteTextToReplace);
      }
    }
    replaceContent(replacedContent);
  });

  $('#CETReplaceItBtn').click(function () {
    var replacedContent = wikiPageContent;
    for (var i = 0; i < replaceData.length; i++) {
      replacedContent = replacedContent.replace(new RegExp(replaceData[i][0], 'g'), replaceData[i][1]);
    }
    replaceContent(replacedContent);
  });
  $('#CETReplaceCustomizeBtn').click(function () {
    $('#CustEditModal, #cet-save-replace, #cet-add').show();
    $('#cet-save-btns').hide();
    var inputs = '';
    for (var i = 0; i < replaceData.length; i++) {
      inputs += '<label class="cet-label">' + (i + 1) + ': </label><input type="text" class="cet-input" id="r' + i + '" value="' + replaceData[i][0] + '"> <label> with: </label><input type="text" class="cet-input" id="rw' + i + '" value="' + replaceData[i][1] + '"></br>';
    }
    $('.cet-modal-body').html(inputs);
    $('#cet-save-replace').click(function () {
      var replaceDataToSave = [];
      var l = $('.cet-modal-body .cet-label').length;
      for (var i = 0; i < l; i++) {
        replaceDataToSave.push([$('#r' + i).val().replace(/"/g, "&quot;"), $('#rw' + i).val().replace(/"/g, "&quot;")]);
      }
      localStorage.setItem('replaceData', JSON.stringify(replaceDataToSave));
      replaceData = replaceDataToSave;
      saveToCustomReplace(replaceDataToSave);
      $('#CustEditModal').hide();
    });
    $('#cet-add').unbind().click(function () {
      var i = $('.cet-modal-body .cet-label').length;
      $('.cet-modal-body').append('<label class="cet-label">' + (i + 1) + ': </label><input type="text" class="cet-input" id="r' + i + '" value=""> <label> with: </label><input type="text" class="cet-input" id="rw' + i + '" value=""></br>');
    });
  });
  $('#CETReplaceRefreshBtn').click(function () {
    var replacePgDataToSplit = replacePgData.split('\n');
    var replacePgDataToSave = [];
    $.each(replacePgDataToSplit, function (i, val) {
      replacePgDataToSave.push([val.split('~')[0].replace(/"/g, "&quot;"), val.split('~')[1].replace(/"/g, "&quot;")]);
    });
    localStorage.setItem('replaceData', JSON.stringify(replacePgDataToSave));
    replaceData = replacePgDataToSave;
  });
}
"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=பயனர்:Maathavan/CustomizedEditTools.js&oldid=1118809" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது