பயனர்:Maathavan/CustomizedEditTools2.js

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

குறிப்பு - சேமித்த பின்னர், நீங்கள் செய்த மாற்றங்களைக் காண்பதற்கு உங்கள் உலவியின் இடைமாற்று அகற்றப்பட வேண்டும்.

  • மொஸில்லா பயர்பாக்ஸ் / சபாரி: Shift+Reload, அல்லது Ctrl-F5 அல்லது Ctrl-R (⌘-R Mac ல்)
  • கூகிள் குரோம் Ctrl-Shift-R அழுத்தவும். (⌘-Shift-R Mac ல்) ;
  • இண்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர்: Ctrl-Refresh அல்லது Ctrl-F5 ஐ அழுத்தவும்.
  • ஒபேரா: Tools → Preferences இல் இடைமாற்றை அகற்றவும்;
(function ($, mw) {
	"use strict";
 
	var queue = [], $toolbar;
 
	function insertButton(btnObj) {
		$toolbar.wikiEditor('addToToolbar', btnObj);
	}
 
	function handleQueue() {
		var i;
		if (!$toolbar) {
			return;
		}
		for (i = 0; i < queue.length; i += 1) {
			insertButton(queue[i]);
		}
		queue = [];
	}
 
	function check() {
		$toolbar = ($.wikiEditor && $.fn.wikiEditor && $('#wpTextbox1').length) ? $('#wpTextbox1') : false;
		handleQueue();
	}
 
	// Only on editpage
	if ($.inArray(mw.config.get('wgAction'), ['edit', 'submit']) !== -1) {
		/**
		 * InsertWikiEditorButton
		 *
		 * @param options {Object} An object with options:
		 * - section {String} (optional) The name of the section in the WikiEditor. Defaults to 'main'
		 * - group {String} (optional) The name of the group in the WikiEditor. Defaults to 'insert'
		 * - id {String} (required) Unique id (ie. 'my-button')
		 * - icon {String} (recommended) URL to the icon, should be square about 21 to 22px
		 * - label {String} (required) Tooltip displayed when hovering button
		 * - insertBefore {String} (optional) Wikitext to be inserted before the cursor on-click
		 * - sampleText {String} (optional) Text inserted in place of the cursor if no text was selected
		 * - insertAfter {String} (optional) Wikitext to be inserted after the cursor on-click
		 * - callback {Function} (optional) Called when the button is clicked
		 * - autoSummary {mixed} (optional) Null or an Object with the following properties:
		 *   - summary {String} (required) Edit summary that should be used
		 *   - position {String} (optional) 'append', 'prepend' or 'replace'
		 *   - delimiter {String} (optional) delimiter between the (possibly) current summary and the to-be-inserted summary
		 */
		window.InsertWikiEditorButton = function (options) {
			// Defaults
			options = $.extend({
				'section': 'main',
				'group': 'insert',
				'id': null,
				'icon': '//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f0/Toolbaricon_bold_!.png/21px-Toolbaricon_bold_!.png',
				'label': '',
				'insertBefore': '',
				'sampleText': '',
				'insertAfter': '',
				'callback': null,
				'autoSummary': {
					'summary': null,
					'position': 'append',
					'delimiter': '; '
				}
			}, options);
			// Required
			if (!options.id || !options.label) {
				return false;
			}
			var btnObj = {
				'section': options.section,
				'group': options.group,
				'tools': {}
			};
			btnObj.tools[options.id] = {
				label: options.label,
				type: 'button',
				icon: options.icon,
				action: {
					type: 'callback',
					execute: function () {
						// encapsulateSelection
						$toolbar.textSelection('encapsulateSelection', {
							pre: options.insertBefore,
							peri: options.sampleText,
							post: options.insertAfter
						});
						// Auto summary
						if (options.autoSummary && options.autoSummary.summary) {
							var $summary = $('#wpSummary'), currentSum = $summary.val();
							if (!$.trim(currentSum)) {
								$summary.val(options.autoSummary.summary);
							} else {
								switch (options.autoSummary.position) {
								case 'prepend':
									$summary.val(
										options.autoSummary.summary +
											options.autoSummary.delimiter +
											currentSum
									);
									break;
								case 'replace':
									$summary.val(options.autoSummary.summary);
									break;
								default: // 'append'
									$summary.val(
										currentSum +
											options.autoSummary.delimiter +
											options.autoSummary.summary
									);
								}
							}
						}
						// Callback
						if ($.isFunction(options.callback)) {
							options.callback();
						}
					}
				}
			};
			if ($toolbar) {
				insertButton(btnObj);
			} else {
				queue[queue.length] = btnObj;
			}
		};
		$(document).ready(check);
		$(window).load(check);
	} else {
		// No-op function to avoid errors on other pages
		window.InsertWikiEditorButton = function () {};
	}
 
}(jQuery, mediaWiki));
"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=பயனர்:Maathavan/CustomizedEditTools2.js&oldid=1033765" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது