உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்/ஒளிஇயல்

விக்கிமூலம் இலிருந்து

7. ஒளிஇயல்

1. ஒளி என்றால் என்ன?

மின்காந்தக் கதிர்வீச்சு. அணுவாகவும் அலையாகவும் உள்ளது.

2. ஒளி எத்தனை வகைப்படும்?

இயற்கை ஒளி - கதிரவன் ஒளி. செயற்கை ஒளி 

மின்னொளி.

3. ஒளியிலுள்ள நிறங்கள் யாவை?

ஊதா, அவுரி, நீலம், பச்சை, மஞ்சள், கிச்சிலி, சிவப்பு ஆகிய ஏழு நிறங்கள்.

4. வெள்ளை ஒளியை ஏழு நிறங்களாக எவ்வாறு பிரிக்கலாம்?

ஒரு முப்பட்டகத்தின் வழியாக ஒளியைச் செலுத்தி, மறுபக்கத்தில் திரையை வைக்க, அதில் ஏழு நிறங்கள் விழும்.

5. நிறமாலை என்றால் என்ன?

குறிப்பிட்ட நிலைமைகளில் ஒரு கருவியினால் உறிஞ்சப்படும் அல்லது உமிழப்படும் மின்காந்தக் கதிர்வீச்சு எல்லை.

6. நிறமாலையின் வகைகள் யாவை?

துய நிறமாலை, மாசுநிறமாலை, தொடர்நிறமாலை, வரிநிறமாலை எனப் பல வகை.

7. நிறமாலையிலுள்ள நிறங்கள் முறையே யாவை?

கீழிருந்து மேல். ஊதா, கருநீலம், நீலம், பச்சை, மஞ்சள், கிச்சிலி, சிவப்பு (விப்ஜியார்)

8. இயல்பு நிறமாலை என்றால் என்ன?

அலைநீள வேறுபாட்டிற்கேற்பக் கோணங்களில் பிரிக்கப்பட வேண்டிய நிறவரிகளைக் கொண்ட நிறமாலை.

9. ஒளி இயக்கம் என்றால் என்ன?

முனைப்படு ஒளியின் அதிர்வுத்தளத்தைச் சுழற்றும் பொருளின் பண்பு.

10. பார்வை இயல் என்றால் என்ன?

ஒளியியல். பார்வையின் இயல்பு, பண்புகள் ஆகியவற்றை ஆராய்வது.

11. ஒளியின் விரைவென்ன?

2.997 925 (1) x 108 ms-1

12. ஒளியின் விரைவில் ஒரு பொருள் செல்ல இயலுமா?

இயலும்.

13. ஒளியாண்டு என்றால் என்ன?  ஓராண்டு ஒளி வெற்றிடத்தில் கடக்கும் தொலைவு. வானியலில் தொலைவின் அலகு. 9.4650 X 1015 மீட்டருக்குச் சமம்.

14. ஒளியின் இயல்புகள் யாவை?

1. நேர்க்கோட்டில் செல்லும். 2. ஒர் ஊடகத்திலிருந்து மற்றொரு ஊடகத்திற்குச் செல்லும்பொழுது விலகும். 3. அடியில் பட்டால் பிரதிபலிக்கும். பொருளின் உருவைக் காட்டும். 4. அலையாகவும் துகளாகவும் இருப்பது. 5. காந்தப்புலத்தில் வளைந்து செல்லும்.

15. ஒளியின் நேர்விரைவை அளக்க ஆய்வு செய்தவர்கள் யார்?

மைக்கல்சன் - மார்லி (1887).

16. ஒளி பிரதிபலித்தல் என்றால் என்ன?

ஒளி ஒரு பளபளப்பான பரப்பில் பட்டு எதிரொளித்தல்.

17. ஒளி பிரதிபலித்தலின் விதிகள் யாவை?

1. படுகதிர், செங்குத்துக்கோடு, பிரதிபலித்த கதிர் ஆகியவை ஒரே மட்டத்தில் இருக்கும். செங்குத்துக் கோட்டுக்கு எதிர்ப்புறத்தில் படுகரும் பிரதிபலித்த கதிரும் இருக்கும். 2.படுகோணம் = பிரதிபலித்த கோணம்.

18. ஒளிவிலகல் என்றால் என்ன?

ஒளி ஒர் ஊடகத்தின் வழியாகச் சென்று வெளிவரும் பொழுது தன் பாதையை விட்டு நீங்குதல்.

19. ஒளிவிலகலின் விதிகள் யாவை?

1. படுகதிர், செங்குத்துக்கோடு, விலகுகதிர் ஆகியவை ஒரே சமதளத்தில் இருக்கும். செங்குத்துக் கோட்டுக்கு எதிர்ப்புறத்தில் படுகதிரும் விலகுகதிரும் இருக்கும். 2. படுகோணத்தின் சைனும் விலகுகோணத்தின் சைனும் எப்பொழுதும் மாறா வீதத்தில் இருக்கும். வீதம் ஒளியின் நிறத்தையும் ஊடகங்களையும் பொறுத்தது.

20. ஒளிவிலகல்மானி என்றால் என்ன?

இது ஒருவகை நிறமாலை நோக்கி ஒளிவிலகல் எண்களைத் துல்லியமாகக் கணக்கிடுவது.

21. ஊடகம் என்றால் என்ன?

ஒளி ஊடுருவிச் செல்லும் பொருள். எ-டு செவ்வகம்,

முப்பட்டகம்.

22. ஒளி ஊடுருவாப் பொருள்கள் யாவை?

மரம், உலோகம்.

23. ஒளி கசியும் பொருள்கள் யாவை?

கண்ணாடித்தாள், தேய்த்த கண்ணாடி.

24. ஆடி என்றால் என்ன?

ஒளி பிரதிபலிக்கும் பரப்பு ஆடியாகும்.

25. ஆடியின் வகைகள் யாவை?

சமதள ஆடி, கோள ஆடி.

26. சமதள ஆடி என்றால் என்ன?

பிரதிபலிக்கும் பரப்பு சமமாக இருக்கும். எ-டு நிலைக் கண்ணாடி.

27. கோள ஆடி என்றால் என்ன?

பிரதிபலிக்கும் பரப்பு கோளமாக இருத்தல்.

28. கோள ஆடியின் வகைகள் யாவை?

குழியாடி, குவியாடி (மாய பிம்பம்).

29. குழியாடி என்றால் என்ன?

பிரதிபலிக்கும் பரப்பு குழிந்திருக்கும். இது பொதுவாக உண்மை பிம்பத்தை உண்டாக்கும்.

30. குழியாடியின் பயன்கள் யாவை?

நுண்ணோக்கியிலும், தொண்டையை ஆய்ந்து பார்ப்பதிலும் பயன்படுவது.

31. வளைவு மையம் என்றால் என்ன?

கோள ஆடியின் கோளத்தின் மையம்.

32. குவியத் தொலைவு என்றால் என்ன?

ஆடி மையத்திற்கும் முக்கிய குவியத்திற்கும் இடையிலுள்ள தொலைவு. இது வளைவு ஆரத்தில் பாதி.

33. ஆடிமையம் என்றால் என்ன?

கோள ஆடியின் பிரதிபலிக்கும் பரப்பின் மையம்.

34. முக்கிய குவியம் என்றால் என்ன?

முக்கிய அச்சுக்கு இணையாக வரும் ஒளிக்கதிர்கள் அடியில் பட்டுப் பிரதிபலித்து, அவை எல்லாம் குவியும் புள்ளி.

35. முக்கிய அச்சு என்றால் என்ன?

ஆடி மையத்தையும் வளைவுமையத்தையும் சேர்க்கும் நேர்க்கோடு.

36. வளைவு ஆரம் என்றால் என்ன?

வளைவு மையத்திற்கும் ஆடிமையத்திற்கும் இடையி லுள்ள தொலைவு.

37. கண்ணாடி வில்லை என்றால் என்ன?

ஒளி ஊடுருவக் கூடிய துண்டு.

38. கண்ணாடி வில்லையின் வகைகள் யாவை?

குழிவில்லை, குவிவில்லை.

39. குழிவில்லை என்றால் என்ன?

ஒரங்களில் தடித்தும் நடுவில் மெலிந்தும் இருக்கும். மாயபிம்பம் உண்டாக்கும்.

40. குவிவில்லை என்றால் என்ன?

இது நடுவில் தடித்தும் ஒரங்களில் மெலிந்தும் இருக்கும். பொதுவாக உண்மை பிம்பங்களை உண்டாக்குவது.

41. குவிவில்லையின் பயன்கள் யாவை?

இது நுண்ணோக்கி, திரைப்பட வீழ்த்தி முக்குக் கண்ணாடி முதலியவற்றில் பயன்படுவது.

42. குவியத் தொலைவு என்றால் என்ன?

வில்லையின் மையப் புள்ளிக்கும் முக்கிய குவியத்திற்கும் இடையிலுள்ள தொலைவு.

43. முக்கிய அச்சு என்றால் என்ன?

வில்லையின் வளைவு மையங்களைக் சேர்க்கும் நேர்க் கோடு.

44. முக்கிய குவியம் என்றால் என்ன?

முக்கிய அச்சுக்கு இணையாக வரும் ஒளிக் கதிர்கள் வில்லையில் பட்டு விலகலடைந்து மறுபக்கத்தில் அவை குவியும் புள்ளி.

45. ஒளிமையம் என்றால் என்ன?

முக்கிய அச்சும் வில்லையின் அச்சும் சேரும் மையம்.

46. பிம்பம் என்றால் என்ன?

ஒரு பொருளின் மாற்றுரு பிம்பமாகும். ஒளி விலகலாலும் பிரதிபலித்தலாலும் ஏற்படுவது.

47. பிம்பம் எத்தனை வகைப்படும்?

1. உண்மை பிம்பம். திரையில் பிடிக்கலாம். திரைப்படம். 2. மாய பிம்பம். திரையில் பிடிக்க முடியாது. நிலைக் கண்ணாடியில் விழுவது.

48. நிறம் என்றால் என்ன?

பார்வைக் கதிர்வீச்சின் அலை நீளத் தொடர்பாகக் கண் - மூளை மண்டலத்தில் ஏற்படும் உடலியல் உணர்ச்சி.

49. நிற வகைகள் யாவை?

1. கலப்பு நிறங்கள். 2. முதன்மை நிறங்கள். 3. சாயல் நிறம்.

50. கலப்பு நிறங்கள் என்றால் என்ன?

வேறுபட்ட அலை நீளங்களைக் கொண்ட ஒற்றை நிறக் கதிர்வீச்சு.

51. சாயல் நிறம் என்றால் என்ன?

கலப்பு நிறத்தோடு வெண்ணொளியைச் சேர்க்க அது நிறைவுறா நிறமாகும். இதுவே சாயல் நிறம்.

52. முதன்மை நிறங்கள் யாவை?

பச்சை, சிவப்பு, நீலம் ஆகிய மூன்றும்.

53. முதன்மை நிறங்களின் சிறப்பு யாது?

இம்மூன்றையுங் கலந்து எந்நிறத்தையும் உண்டாக்கலாம்.

54. ஒரு பொருள் வெள்ளையாகத் தெரியக் காரணம் என்ன?

அது ஏழு நிறங்களையும் வெளிவிடுகிறது.

55. ஒரு பொருள் கறுப்பாகத் தெரியக் காரணம் என்ன?

அது ஏழு நிறங்களையும் உறிஞ்சிவிடுகிறது.

56. ஒரு பொருள் குறிப்பிட்ட நிறத்தில் தெரியக் காரணம் என்ன?

ஒரு பொருள் சிவப்பு நிறத்தை வெளியிடும் பொழுது அது சிவப்பாகத் தெரியும். இது ஏனைய நிறங்களுக்கும் பொருந்தும்.

57. நிரப்பு நிறங்கள் என்றால் என்ன?

இரு நிறங்களைச் சேர்த்து, வெள்ளை உணர்ச்சியை உண்டாக்குவதற்கு நிரப்பு நிறங்கள் என்று பெயர்.

58. நிறக்குருடு என்றால் என்ன?

சில நிறங்களைப் பிற நிறங்களிலிருந்து பிரித்தறிய இயலாத நிலை. குறிப்பாகச் சிவப்பு, பச்சை நிறங்களைப் பிரித்தறிய முடியாத நிலை.

59. நிறப்பார்வை என்றால் என்ன?

வேறுபட்ட நிறங்களைப் பிரித்தறியும் கண்ணின் திறன்.

60. ஆக்பா நிறம் என்றால் என்ன?

மூவண்ணத்தைப் பயன்படுத்தும் நிறப் புகைப்படக்கலை.

61. இராமன் விளைவு என்றால் என்ன?

ஒர் ஊடகத்தின் வழியாக ஒற்றை நிற ஒளி செல்லும் பொழுது, அது தன் முதல் அலை நீளங்களாகவும் பெரிய அலை நீளங்களாகவும் (இராமன் வரிகள்) சிதறுதல்.

62. இராமன் விளைவின் பயன்கள் யாவை?

அடிப்படை ஆராய்ச்சியில் உலகெங்கும் பல துறைகளில் பயன்படுவது. காட்டாக, ஒரு நீர்மத்தின் மூலக்கூறு ஆற்றல் அளவை ஆராயப் பயன்படுவது.

63. இராமன் எந்த ஆண்டில் நோபல் பரிசு பெற்றார்? அதன் சிறப்பு என்ன?

1930இல் பெற்றார். நோபல் பரிசு பெற்ற முதல் இந்திய விஞ்ஞானி. அவர் பங்களிப்பும் அனைத்துலகத் தரத்திலுள்ள முதன்மையான பங்களிப்பு.

64. இந்திய அறிவியலின் தந்தை யார்?

சர். சி. வி. இராமன்.

65. நிறமானி என்றால் என்ன?

நிறங்களின் செறிவைப் பகுக்குங் கருவி.

66. மாறுநிலைக் கோணம் என்றால் என்ன?

அடர்மிகு ஊடகத்தில் எப்படுகோணத்திற்குச் சரியாகக் காற்றில் விலகுகோணம் 90o ஆகவிருக்கிறதோ அப்படு கோணம் அந்த ஊடகத்தின் மாறுநிலைக் கோணம். வைரத்தின் மாறுநிலைக் கோணம் 2.45o

67. முழு அகப் பிரதிபலித்தல் என்றால் என்ன?

படுகோணம் மாறுதானக்கோணத்தை விடப் பெரிதாக இருக்கும் பொழுது உண்டாகும் எதிரொளிப்பு.

68. இப்பிரதிபலிப்பு ஏற்பட நிபந்தனைகள் யாவை?

1. முதலில் ஒளிக்கதிர் அடர்மிகு ஊடகத்தின் வழியாகச் செல்ல வேண்டும்.

2. அதன் படுகோணம் அடர்மிகு ஊடகத்தின் மாறுதானக் கோணத்தைவிடப் பெரிதாக இருக்க வேண்டும்.

69. இப்பிரதிபலிப்பினால் உண்டாகும் வாழ்க்கைப் பயன்கள் யாவை?

கானல் காட்சி ஏற்படுகிறது. வைரம் மின்னுகிறது.

70. கானல் காட்சி என்றால் என்ன?

காற்றடுக்கு அடர்த்தி வேறுபாட்டினால் ஒளிவிலகல் வழி முழு அகப் பிரதிபலிப்பு மூலம் நடைபெறும் நிகழ்ச்சி. வெயில் காலத்தில் மணற்பரப்பைப் பார்க்கும் பொழுதும் தார் சாலையைப் பார்க்கும் பொழுதும் நீர் ஒடுவது போல் காட்சியளிக்கும்.

71. ஒளிவிலகல் எண் என்றால் என்ன?

ஒர் ஊடகத்திலிருந்து மற்றோர் ஊடகத்திற்கு ஒளிக்கதிர் செல்லும் பொழுது படுகோணத்தின் சைனுக்கும் விலகு கோணத்தின் சைனுக்குமுள்ள வீதம்.

72. சில பொருள்களின் விலகல் எண் யாது?

கிரெளன் கண்ணாடி 1.53, பனிக்கட்டி 1.31, வைரம் 2.417.

73. ஒளி விலகுதிறன் என்றால் என்ன?

தன்மேற்பரப்பில் நுழையும் ஒளிக்கதிரைத் திரிபடையச் செய்யும் ஊடகத்தின் அளவு.

74. ஒளி விலகல்எண்மானி என்றால் என்ன?

ஒரு பொருளின் ஒளிவிலகல் எண்ணைக் கண்டறியப் பயன்படுங் கருவி.

75. உருப்பெருக்கம் என்றால் என்ன?

உருவின் நீளத்திற்கும் பொருளின் நீளத்திற்கும் உள்ள வீதம். இது அதிகமாக அதிகமாகப் பொருள் பெரிதாகத் தெரியும். நோக்கு கருவிகளுக்குரியது.

76. ஒளிர் அளவு என்றால் என்ன?

விண்மீன்களின் சார்பு ஒளிர்த்தன்மை. இது தோற்ற ஒளிர் அளவு, தனி ஒளிர் அளவு என இருவகை.

77. ஒளிக்கருவிகள் யாவை?

புகைப்படப்பெட்டி, நுண்ணோக்கி, தொலை நோக்கி.

78. புகைப்படப்பெட்டி என்றால் என்ன?

நிழற்படங்கள் எடுக்க உதவும் கருவி.

79. பூதக்கண்ணாடி என்றால் என்ன?

ஒரு பொருளின் உருவைப் பெருக்கிக் காட்டும் கண்ணாடி கைக்கண்ணாடி வில்லை ஒரு பூதக்கண்ணாடியே.

80. நுண்ணோக்கி என்றால் என்ன?

பூதக்கண்ணாடியே நுண்ணோக்கி.

81. நுண்ணோக்கியை செப்பப்படுத்தியவர் யார்?

மூக்குக்கண்ணாடி செய்த டச்சுக்காரராகிய சக்காரியாஸ் ஜேன்சன், 1590.

82. நுண்ணோக்கியின் வகைகள் யாவை?

1. தனி நுண்ணோக்கி - பூதக்கண்ணாடி

2. கூட்டு நுண்ணோக்கி - பொருள்களை அதிகம் பெருக்கிக் காட்டுவது.

3. மின்னணு நுண்ணோக்கி - உருப்பெருக்கம் 2,50, 000 தடவைகள் இருக்கும்.

4. புறஊதாக் கதிர் நுண்ணோக்கி - புற ஊதாக் கதிர்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. உருப்பெருக்கம் 1500 தடவைகள்.

83. புல அயனி நுண்ணோக்கி எப்பொழுது புனையப்பட்டது? இதன் சிறப்பென்ன?

1951இல் புனையப்பட்டது. தனி அணுக்களை இது படம் பிடிக்க வல்லது.

84. தொலைநோக்கி என்றால் என்ன?

தொலைவிலுள்ள பொருள்களைப் பார்க்க உதவும் கருவி.

85. தொலைநோக்கியின் வகைகள் யாவை?

1. நிலத் தொலைநோக்கி - நிலப் பொருள்களைப் பார்க்க உதவுவது.

2. வானத் தொலைநோக்கி - வானப் பொருள்களைப் பார்க்க உதவுவது. 

86. கலிபோர்னியாவில் பலோமர் மலையிலுள்ள 200-அங்குல தொலைநோக்கி எப்பொழுது நாட்டுக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டது?

1948இல் நாட்டுக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டது.

87. தொலைநோக்கி அமைக்கும் முயற்சியைத் தொடங்கிய வர் யார்?

மூக்குக்கண்ணாடி செய்த டச்சுக்காரரான ஹேன்ஸ் லிபர்சே, 1608.

88. பிரதிபலிக்கும் தொலைநோக்கியைப் புனைந்தவர் யார்?

1668இல் நியூட்டன் புனைந்தார்.

89. எட்டப்பார்வை என்றால் என்ன?

விழிக்கோளம் சுருங்குவதால் அருகிலுள்ள பொருள்களில் இருந்து வரும் ஒளிக்குவியம் விழித்திரைக்குப் பின் விழுகிறது. இதனால் அருகிலுள்ள பொருள்களை மட்டுமே பார்க்க இயலும். இதைப் போக்கக் குவி வில்லையைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

90. கிட்டப்பார்வை என்றால் என்ன?

விழிக்கோளம் முன்னும் பின்னும் நீண்டு விடுவதால் தொலைபொருள்களிலிருந்து வரும் ஒளிக்குவியம் விழித் திரைக்கு முன் விழுகிறது. இதனால் தொலைவிலுள்ள பொருள்களைப் பார்க்க முடிவதில்லை.இதைப் போக்கக் குழிவில்லையைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

91. நிழல் என்றால் என்ன?

ஊடுருவாப் பொருள் ஒளியைத் தடுக்கும் பொழுது ஒரு பரப்பில் உண்டாகும் இருட்டு.

92. நிழலின் வகைகள் யாவை?

1. முழு நிழல் 2. அரை நிழல். கோள்மறைவில் இந்நிகழ்ச்சி உள்ளது.

93. குறுந்துளை என்றால் என்ன?

ஒளிக்கருவிகளில் ஒளியினை உள்விடுந் திறப்பு. எ-டு. ஒளிப்படப் பெட்டி, நுண்ணோக்கி.

94. துகள் கொள்கை என்றால் என்ன?

துகள்களாலனது ஒளி என்னுங் கொள்கை - நியூட்டன். அலைகளாலானது ஒளி என்பது மற்றொரு கொள்கை  - தாமஸ் யெங்.

95. உருக்குறைபாடுகள் என்பவை யாவை?

நிறப்பிறழ்ச்சியும் கோளப்பிறழ்ச்சியும் ஆகும். முன்னதைக் கிரவுண் கண்ணாடியிலான குவிவில்லை, பிளிண்ட கண்ணாடியிலான குழிவில்லை ஆகியவற்றைக் கொண்டு போக்கலாம். பின்னதைத் வளைய வடிவத் தடைகளைப் பயன்படுத்தியும் குறுக்கு வட்டமான வில்லைகளைப் பயன்படுத்தியும் போக்கலாம்.

96. உருமாற்றி என்றால் என்ன?

தெரியா உருவைத் தெரியும் உருவாக மாற்றும் மின்னணுக் கருவியமைப்பு.

97. முன்னேறுஅலைகள் என்றால் என்ன?

இவை பரவும் பொழுது துகளில் உண்டாகும் அதிர்வியக்கம் இதர துகள்களுக்கு ஊடகத்தின் வழியாகப் பரவும். எ-டு. நீரலைகள்.

98. நிறமாலை நோக்கி என்றால் என்ன?

நிறமாலையைப் பெறவும் உற்றுநோக்கவும் பயன்படும் கருவி.

99. துவக்கி என்றால் என்ன?

குழாய் விளக்கில் மின்சுற்றை மூடித் திறக்கும் குமிழ் போன்ற அமைப்பு.

100. நிலை அலைகள் என்றால் என்ன?

ஒரே அலை நீளமும் ஒரே வீச்சுங் கொண்ட இரு அதிர்வுகள் எதிர் எதிர்த்திசையில் ஒர் ஊடகத்தில் பரவும் பொழுது, இவை உண்டாக்கும் அலைவியக்கம் முன்னேறுவதில்லை. ஊடகத்தில் கணுக்களும் நள்ளிடைக் கணுக்களும் உண்டாகும்.

101. டிண்டால் விளைவு என்றால் என்ன?

ஒளி வழியில் கூழ்மத் துகள்களில் ஒளிச் சிதறல் ஏற்படுதல். இதனால் பார்க்கக் கூடிய ஒளிக்கற்றை உண்டாகிறது. இந்நெறிமுறை மீநுண்ணோக்கியில் பயன்படுகிறது.

102. பார்வை நிறமாலை என்றால் என்ன?

இ.5.

கதிரவன் நிறமாலை.

103.பிறழ்ச்சி என்றால் என்ன?

வளைவாடியிலும் கண்ணாடி வில்லையிலும் தோன்றும் உருவில் ஏற்படுங் குறை.

104. இப்பிறழ்ச்சியின் வகைகள் யாவை?

நிறப்பிழற்ச்சி, கோளப்பிறழ்ச்சி.

105. ஒளி ஏற்றச் செறிவு என்றால் என்ன?

ஒரலகு பரப்பின் மீது ஒரு வினாடியில் ஏற்படும் செங்குத்துச் சுடரொளிப் பாய்வு.

106. குறுக்குத் தட்டம் என்றால் என்ன?

ஒளிப்படக்கருவி முதலியவற்றில் உள்விடும் ஒளியைக் கட்டுப்படுத்துவது.

107. விளிம்பு விளைவு என்றால் என்ன?

அலை விளைவு. ஒரு தடையின் விளிம்புகளில் அலைகள் வளைந்து அதற்கப்பால் தடையின் நிழல் பகுதிக்குச் செல்லும் நிகழ்ச்சி விளிம்பு விளைவு. இந்நிகழ்ச்சி எல்லா அலைகளிலும் உற்று நோக்கப்பட்டுள்ளது.

108. விளிம்பு விளைவு வரிகள் என்றால் என்ன?

தடையின் நிழல் பகுதிகளுக்கருகில் சில வரிகள் தென் படும். இவற்றின் பொலிவு சிறுமம் பெருமம் என மாறி மாறி இருக்கும். இவை நிழல் விளிம்புக்கு இணையாக இருக்கும்.

109. விளிம்பு விளைவுக் கீற்றணி என்றால் என்ன?

ஒரு கண்ணாடித் தட்டே இதன் இயல்பான வடிவம். இதில் ஒன்றுக்கொன்று இணையாக வரிகள் கீறப்படும். ஒவ்வொரு வரியின் விளிம்பிலும் விளிம்பு விளைவு, ஒளிக்கோலங்களையும் வேறுபட்ட கோணங்களில் கறுப்பு வரிகளையும் உண்டாக்கும். வரி இடைவெளி அலை நீளத்தைப் பொறுத்தது. ஆகவே, விளிம்பு விளைவுக் கீற்றலைகள் படுஒளியின் நிறமாலைகளை உண்டாக்கப் பயன்படுபவை.

110. டயாப்டர் என்றால் என்ன?

வில்லை விலகுதிறன் அலகு. 0.5 மீட்டர் குவியத்


தொலைவிலுள்ள ஒரு வில்லையின் திறன் 1/0.5 = 2 டயாப்டர்கள். குவிக்கும் வில்லையின் மதிப்பு + விரிக்கும் வில்லையின் மதிப்பு. இத்திறன் ஒரு மீட்டருக்கு இத்தனை ரேடியன் என்று கூறப்பெறும்.

111. ஒளிச்சிதறல் (பிரிகை) என்றால் என்ன?

கலப்பு அலை நீளமுள்ள ஓர் ஒளிக்கதிரை அதன் பகுதிகளாகப் பிரித்தல்.

112. நிறப்பிரிகை என்றால் என்ன?

ஒளிக்கதிர் முப்பட்டகத்தின் வழியாகச் செல்லும் பொழுது, அதன் பகுதிகளாகப் பிரியும். இதற்கு நிறப் பிரிகை என்று பெயர்.

113. நிறமாலை என்றால் என்ன?

நிறப்பிரிகையினால் கிடைக்கும் முழு நிறத்தொகுதி.

114. நியூட்டன் வட்டு என்றால் என்ன?

இதில் முதன்மை நிறங்கள் வரையப்பட்டிருக்கும். இதை ஒரு மின்னுந்தி இயக்கும். இப்பொழுது அது வெள்ளையாகத் தெரியும். இதிலிருந்து வெண்ணொளியில் ஏழு நிறங்கள் இருப்பது தெரிய வருகிறது.

115. நியூட்டன் என்றால் என்ன?

எம்.கே.எஸ். முறையில் விசையின் சார்பலகு. மதிப்பு மாறாதது.

116. நியூட்டன் வளையங்கள் என்றால் என்ன?

பிரதிபலிக்கும் பரப்பில் அதிக அளவு ஆரங் கொண்ட வில்லையை வைத்து மேலிருந்து ஒற்றை நிற ஒளியில் ஒளி பெறச் செய்து உண்டாக்கப்படும் குறுக்கீட்டுக் கோலங்கள். இதை மேலிருந்து நுண்ணோக்கியால் பார்க்கத் தொடுபுள்ளிக்குப் பொது மையமாக ஒளிர்வான வளையங்களும் கறுப்பு வளையங்களும் மையத்தில் கறுப்புப் புள்ளியும் தெரியும்.

117. குறுக்கீடு என்றால் என்ன?

ஒரே பகுதியில் ஒரே அலைகள் செல்லும்பொழுது ஏற்படும் விளைவு. ஒவ்வொரு புள்ளியிலும் வீச்சு என்பது ஒவ்வொரு அலை வீச்சின் கூட்டுத் தொகை ஆகும்.

118. பிரிப்புமானி என்றால் என்ன?

பல கற்றைகளாக ஒளியைப் பிரிக்குங் கருவி. வில்லை களையும் முப்பட்டகங்களையும் ஆய்ந்து பார்க்கப் பயன்படுவது. ஒளிக்கற்றைகளை இணைத்துக் குறுக் கீட்டை உண்டாக்குவது.

119. இருமடி எதிர்வீத விதி என்றால் என்ன?

ஒரு புள்ளியில் ஒளியூட்டச் செறிவு, அப்புள்ளிக்கும் ஒளி மூலத்திற்கும் இடையே உள்ள தொலைவின் இருமடிக்கு எதிர்வீதத்திலும் அம்மூலத்தின் ஒளி வீசுதிறனுக்கு நேர் வீதத்திலும் இருக்கும்.

L1/L2=d12/d22

L1, L2, - ஒளி வீசுதிறன். d1, d2, - தொலைவு.

120. இவ்விதியின் பயன் யாது?

இதைப் பயன்படுத்தி இரு விளக்குகளின் ஒளிவீசு திறனை ஒப்பிடுவதற்கான ஒளிமானிகள் செய்யலாம். அவற்றில் ஒன்று புன்சன் கிரீஸ் புள்ளிஒளி மானி.

121. மாறியமைதல் என்றால் என்ன?

மற்றொரு ஒளிமாற்றுருவாக ஒர் ஒளிமாறுதல்.

122. குண்ட் விளைவு என்றால் என்ன?

முனைப்படுதலுக்குட்படுத்திய ஒளியின் அதிர்வுத் தலச் சுழற்சி பற்றி ஆராய்வது. ஒளிக் கதிரின் திசையில் பகுதி பெற்றிருக்கும் காந்தப்புலத்தில், ஒருபடித்தான தனிமப் பண்புள்ள ஒளி ஊடுருவு ஊடகத்தில், இந்த ஒளி செல்லும்போது ஆய்வு நடைபெறுவது.

123. குண்ட் குழாய் என்றால் என்ன?

ஆகஸ்ட் குண்ட் என்பவர் பெயரால் 1866இல் அமைந்த கருவி. ஒளியின் விரைவை அளக்கப் பயன்படுவது.

124. நிக்கல் முப்பட்டகம் என்றால் என்ன?

கால்சைட்டுப் படிகத்திலிருந்து செய்த ஒளிக்கருவி, தள முனைப்படு ஒளி பெறப் பயன்படுவது.

125. கணு என்றால் என்ன? 

நிலையான அலைக்கோலத்தில் அதிர்வு குறைவாக இருக்கும் புள்ளி.

126. எதிர்க்கணு என்றால் என்ன?

நிலையான அலைக்கோலத்தில் காணப்படும் பெரும அதிர்வுப்புள்ளி.

127. பார்வைமானி என்றால் என்ன?

பார்வையை அறியப் பயன்படும் கருவி.

128. சினெல் விதி என்றால் என்ன?

எவ்வகை இரு ஊடகங்களுக்கும் படுகோணச் சைன் வீதமும் விலகு கோணச் சைன் வீதமும் மாறா எண்.

129. முப்பரும நோக்கி என்றால் என்ன?

இது ஒரு இருகண் நோக்கியே.

130. சூம் வில்லை (லென்ஸ்) என்றால் என்ன?

திரைப்பட ஒளிப்படப் பெட்டியில் பயன்படும் வில்லைத் தொகுப்பு. ஒரே உருத்தளத்தில் உரு இருக்குமாறு குவிய நீளம் தொடர்ச்சியாக இருக்கவும் குவிய இழப்பு இல்லாமல் இருக்குமாறும் சரி செய்யப்படுதல்.

131. வாலஸ்டன் முப்பட்டகம் என்றால் என்ன?

இது முனைப்படு விளைவு கொண்ட கண்ணாடி, தல முனைப்படு ஒளியைப் பெறப் பயன்படுவது.

132. பிரஸ்னல் வில்லை (லென்ஸ்) என்றால் என்ன?

ஒளி வில்லை. இதன் மேற்பரப்பு சிறிய வில்லைகளைக் கொண்டிருக்கும். குறுகிய குவியத் தொலைவை அளிக்குமாறு இவை அமைக்கப் பெற்றிருக்கும். தலை விளக்குகளிலும் துருவுவிளக்குகளிலும் பயன்படுவது.

133. கோள் மறைவு (கிரகணம்) என்றால் என்ன?

ஒரு விண்பொருள் மற்றொரு விண்பொருளால் மறைக்கப்படுவதற்குக் கோள் மறைவு என்று பெயர். இதில் மறைக்கும் பொருள், மறைக்கப்பட்ட பொருள், உற்றுநோக்கு நிலை ஆகிய மூன்றும் ஒரே நேர்க் கோட்டில் அமையும்.

134. திங்கள் மறைவு (சந்திர கிரகணம்) என்றால் என்ன?

கதிரவன், புவி, திங்கள் ஆகிய மூன்றும் ஒரே நேர்க் கோட்டில் இருக்கும். இப்பொழுது புவிநிழல் திங்களில் விழும். நன்றாகத் தெரியும். நிறைநிலாவில் நிகழ்வது.

135. கதிரவன் மறைவு (சூரிய கிரகணம்) என்றால் என்ன?

புவியின் மேல் திங்களின் நிழல் விழுவதால் இது ஏற்படுகிறது. திங்கள் முழுதாக மூடினால் அது முழு மறைவு. பாதியாக மூடினால் அது பாதி மறைவு. திங்கள் மறைவு போன்று அவ்வளவு தெளிவாகத் தெரியாது.

136. பிரோனோஃபர் வரிகள் என்றால் என்ன?

கதிரவன் நிறமாலையிலுள்ள இருள் வரிகள். கதிரவனின் வெப்ப உட்பகுதிப் பார்வைக் கதிர்வீச்சை உமிழ்கிறது. இவ்வீச்சின் சில அலை நீளங்களின் கதிரவ நிற வெளியில் தனிமங்கள் உள்ளன. இத்தனிமங்களின் உறிஞ்சுதலால் இவ்வரிகள் ஏற்படுகின்றன. இதைக் கூறியவர் ஜான் ஹெர்ஷல், 1823.

137. ஒளி மின்விளைவைக் கண்டறிந்தவர் யார்?

1887இல் ஹென்றி ஹெர்ஷல் கண்டறிந்தார்.