அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்/துகள் இயற்பியல்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

16. துகள் இயற்பியல்

1. துகள் என்றால் என்ன?

சிறியதாக உள்ள அடிப்படைப் பகுதி, எ-டு. முன்னணு, அல்லணு, மின்னணு.

2. துகள் இயற்பியல் என்றால் என்ன?

ஒரு பொருளிலுள்ள துகள்களை ஆராயுந் துறை.

3. அடிப்படைத் துகள்கள் என்றால் என்ன?

பிரிக்க இயலாத துகள்கள். இவற்றிலிருந்து எல்லாப் பொருளும் உண்டாகிறது.

4. இத்துகள்களின் இயல்புகள் யாவை?

நிறை, மின்னேற்றம், சுழற்சி, அயன்மை, கவர்ச்சி ஆகியவை. இவை கிட்டத்தட்ட எண்ணிக்கையில் 17.

5. ஒரு சில அடிப்படைத் துகள் யாவை?

லெப்டான்கள், ஹாட்ரன்கள், பேரியன்கள், மீசான்கள், பெர்மியான்கள், போசன்கள்.

6. சில அடிப்படைத் துகள்களின் வியத்தகு பண்பை முன்மொழிந்தவர் யார்?

1964இல் முர்ரே ஜெல் -மான் என்பார் முன்மொழிந்தார்.

7. போசான் என்னும் துகள் யார் பெயரால் அமைந்தது?

இந்திய அணு அறிவியலார் எஸ்.என். போஸ் என்பவர் பெயரால் அமைந்தது.

8. ஒமேகா - சுழித்துகள் எங்குக் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

அதன் சிறப்பென்ன?

1964இல் அமெரிக்கப் புரூக்கவென் தேசிய ஆய்வகத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. ஜெல்-மானின் எண்முறை வழியை இது உறுதி செய்தது.

9. துணை அடிப்படைத் துகள்களை வகைப்படுத்தும் எண்முறை வழியை உருவாக்கியவர் யார்?

1961இல் முர்ரே ஜெல்மானும் அவர்தம் குழுவினரும் உருவாக்கினர்.

10. முதல் துகள்முடுக்கியை அமைத்தவர்கள் யார்?

காக்ராப்ட், வாட்சன், 1929.

11. குமிழ் அறையைப் புனைந்தவர் யார்? அதன் பயன் யாது?

இயற்பியாலார் டோனால்டு கிலேசர் 1953இல் புனைந்தார். இது துணை அடிப்படைத் துகள்களை பகுத்தறியப் பயன்படுவது.

12. அய்டிரஜன் குமிழறையைப் புனைந்தவர் யார்? அதன் பயன் யாது?

1954இல் லூயி வால்டர் ஆல்வரஸ் புனைந்தார். துணை அடிப்படைத் துகள்களால் உண்டாகும் வழிகளை இதில் காணலாம். தவிர, இவர் 1960இல் ஒத்ததிர்வு கண்டுபிடிப்பையும் நிகழ்த்தினார்.

13. ஹாட்ரன் என்னும் சொல்லை அறிமுகப்படுத்தியவர் யார்? ஏன்?

என்.எல்.பி. ஒக்கன் அறிமுகப்படுத்தினார். முன்னணுக்கள், அல்லணுக்கள், பையான்கள், கேயான்கள் ஆகிய வலு அணுக்கரு விசை கொண்ட துகள்களால் பாதிக்கப்படும் துகள் தொகுதியைக் குறிக்க அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

14. லெப்டான் என்னும் சொல்லை அறிமுகப்படுத்தியவர் யார்?

ஆபிரகாம் வாய்ஸ், சி. மோலர், 1946.

15. இரு மீசான் கொள்கையை மீண்டும் கண்டறிந்தவர்கள் யார்?

ஆர். மர்ஷக், ஹேன்ஸ் பெவதே, எஸ்.சாக்கட்டா, டி. இனோயு ஆகியவர்கள் கண்டறிந்தனர்.

16. மீசானின் தற்காலப் பெயர் என்ன?

தற்காலப் பெயர் மியுயான்.

17. பையானைக் கண்டுபிடித்தது யார்?

1935இல் ஹைடகி யுகாவா கண்டறிந்தார். இவர்

ஜப்பானிய அறிவியலார்.

18. இதைப் பிரித்தவர்கள் யார்?

செசில் பிராங்க் பவல் மற்றும் அவர்தம் குழுவினர் பிரித்தனர்.

19. எதிர்த்துகள் என்றால் என்ன?

ஒரே நிறையும் சுழற்சியும் கொண்ட துகள். ஆனால் எதிர்மின்னேற்றம் உள்ளது.

20. கருதுகோள் துகள் (குவார்க்) என்றால் என்ன?

கற்பனைத் துகள். அடிப்படைத் துகள்களின் கட்டுப் பொருளாக முன்மொழியப்பட்டுள்ளது.

21. கருதுகோள் துகள் கருத்தை அறிமுகப்படுத்தியவர் யார்?

1964இல் முர்ரே ஜெல்-மான், ஜார்ஜ் சிவிக் ஆகிய இருவரும் அறிமுகப்படுத்தினர்.

22. உயர் கருதுகோள் துகள்கள் இருப்பதற்குரிய சான்று எப்பொழுது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது?

1994இல் பெர்மி தேசிய முடுக்கி ஆய்வகத்தில் சான்றுடன் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

23. கவர்துகள் (Charm) என்றால் என்ன?

கருதுகோள் துகளில் நான்காவது. 1964இல் ஷெல்டன் கிளாஷோ, ஜேம்ஸ் டி பஜோர்கன் ஆகியோரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

24. ஸ்டான்போர்டு நீள்சார் முடுக்கி மைய ஆய்வுகளின் தன்மை என்ன?

கருதுகோள் துகள் என்னும் துகள்களால் ஹாட்ரன்கள் ஆகியவை என்பதற்கு இந்த ஆய்வுகள் அரவணைப்பாக உள்ளன.

25. ஒளியன் என்றால் என்ன?

மின்காந்தக் கதிர்வீச்சின் துகள். இக்கதிர்வீச்சின் சிப்பம் (குவாண்டம்) இத்துகளே.

26. முனைப்படுதிறன் என்றால் என்ன?

எளிதாக மின்னணு முகில் முனைப்படுதல்.

27. முனைப்படுதல் என்றால் என்ன?

குறுக்கலையில் அதிர்வுகள் கட்டுப்படுத்தப்படுவதால் ஒரு தளத்திலேயே அதிர்வு தோன்றுதல். காட்டாக, மின்காந்தக் கதிர்வீச்சு என்பது குறுக்கலை இயக்கமே.

இ.10.

28. சிப்பம் (குவாண்டம்) என்றால் என்ன?

ஒரு வினைநிகழ் முறையில் உறிஞ்சப்படும் அல்லது விடுவிக்கப்படும் ஆற்றலின் திட்டமான அளவு.

29. சிப்ப மின்னியக்கவியல் என்றால் என்ன?

சிப்பவிசை இயல் நோக்கில் மின்னேற்றப் பொருளோடு மின்காந்தக் கதிர்வீச்சு எவ்வாறு வினைப்படுகிறது என்பதையும் மின்காந்தக் கதிர்வீச்சுப் பண்புகளையும் ஆராயுந்துறை.

30. சிப்பநிற இயக்கவியலை (QCD) தொடங்கியவர் யார்? அதன் சிறப்பென்ன?

1972இல் முர்ரே ஜெல்-மான் என்பவர் தொடங்கினார். இத்தொடக்கம் கருதுகோள் துகள்களின் நிற விசைகளையும் அத்துகள்களில் மூன்று சுவைகளையும் இணைப்பது.

31. சிப்பப்புள்ளியியல் சிப்ப எந்திர அடிப்படைகளை அளித்தவர் யார்?

1926இல் பால் டிராக் என்பவர் அளித்தார்.

32. நான்காம் சிப்ப எண்ணை அறிமுகப்படுத்தியவர் யார்?

சாமர் பீல்டு, 1920.

33. மீள்இயல்பாகும் சிப்பக் கொள்கையை (QED) உருவாக் கியவர்கள் யார்?

ரிச்சர் பெயின்மன், ஜூலியன் சிமர் சிவன்கர், 1948.

34. இதைப் பற்றிய ஆய்வை முதன்முதலில் செய்தவர் யார்?

ஜப்பான் அறிவியலார் டொமோன்கா 1943இல் செய்தார்.

35. சிப்பத் தாவல் என்றால் என்ன?

ஒரு சிப்ப நிலையிலிருந்து மற்றொரு சிப்ப நிலைக்கு ஒரு தொகுதியில் ஏற்படும் மாற்றம். எ-டு அணு அல்லது மூலக்கூறு.

36. சிப்பவிசை இயல் என்றால் என்ன?

சிப்பக் கொள்கையிலிருந்து உருவான விசைஇயல். மூலக் கூறுகள், அணுக்கள் ஆகியவற்றின் பண்புகளை விளக்கப் பயன்படுவது.

37. சிப்ப எண் என்றால் என்ன?

சிப்ப நிலை அளவுக்கு உட்பட்ட ஆற்றல், கோண உந்தம் முதலியவற்றின் மதிப்பைக் குறிக்கும் எண்.

38. சிப்பநிலை என்றால் என்ன?

சிப்ப எண்களால் விளக்கமுறும் சிப்பத் தொகுதியின் நிலை.

39. சிப்பப் புள்ளி இயல் என்றால் என்ன?

மரபுவழி விசை இயலின் விதிகளுக்குட்படும் துகள் தொகுதியினைப் புள்ளி இயல் நிலையில் விளக்குதல். இதை இந்திய அணுஇயற்பியலார் எஸ்.என்.போஸ் அவர்களும் ஆராய்ந்துள்ளார்கள். அது போஸ் புள்ளியியல் எனப் பெயர் பெறும்.

40. சிப்பக் கொள்கை என்றால் என்ன?

வெப்பப் பொருள்களிலிருந்து கரும்பொருள் கதிர்வீச்சு வெளியாவதை விளக்கும் கொள்கை. இக்கொள்கைப்படி ஆற்றல் சிப்பங்களாக வெளிப்படுகிறது. ஒவ்வொரு சிப்பமும் hvக்குச் சமமான ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளது. h- பிளாங்க் மாறிலி. w- கதிர்வீச்சு அதிர்வெண்; பிளாங் மாறிலி.

41. சிப்பக் கொள்கையை யார் எப்பொழுது வகுத்தார்?

மாக்ஸ் பிளாங். 1900 இல்.

42. மின்னணுச் சுழற்சி பற்றி முதல் கொள்கையை அறிவித்தவர் யார்?

ஜான் உலன்பக், சாமுவேல் கவுட்சிமிட், 1925.

43. பிளாங்கு மாறிலி என்றால் என்ன?

h என்பது ஒர் அடிப்படை மாறிலி. தன் அதிர் வெண்ணுக்கு ஒளியன் (போட்டான்) கொண்டு செல்லும் ஆற்றல் வீதம். கதிர் வீச்சுச் சிப்பக் கொள்கையில் அடிப்படைத் தொடர்பு. W=hw.

44. இடைவினை அல்லது வினை என்றால் என்ன?

இரண்டிற்கு மேற்பட்ட பொருள்கள் அல்லது தொகுதிகளுக்கிடையே உள்ள பரிமாற்ற விளைவு.

45. இடை (அடிப்படை) வினைகள் யாவை?

1. ஈர்ப்பு வினை. 2. மின்காந்த வினை. 3. வலி வினை. 4. நலி வினை.

46. நலிவினைகளின் இருமை மாறுவதில்லை என்னும் கொள்கைளை உருவாக்கியவர் யார்?

1956இல் சூங் டியோ லி என்பவர் உருவாக்கினார்.

47. மின்காந்த விசைக்கும் நலிவினைகளுக்கும் ஒரு தனிவகை வினையின் இயல்புகள் உள்ளன என்பதை முன்மொழிந் தவர் யார்?

1957இல் சிவிங்கர் முன்மொழிந்தார்.

48. அடிப்படை மாறிலிகள் என்றால் என்ன?

முழுதும் மாறாத சுட்டளவுகள்.

49. அடிப்படை மாறிலிகள் யாவை?

மின்னணு ஏற்றம், ஒளிவிரைவு, பிளாங் மாறிலி, ஈர்ப்பு மாறிலி.

50. ஒன்றுபடுபுலக் கொள்கை என்றால் என்ன?

மின்காந்தவினை, ஈர்ப்புவினை, வலிவினை, நலிவினை ஆகியவற்றை விளக்குங் கொள்கை. இக்கொள்கை நிறுவப்படாத ஒன்று.

51. இக்கொள்கை எப்பொழுது சரிபார்க்கப்பட்டது? எவ்வாறு?

செர்னில் (CERN) மோதல் ஆய்வுகளில் இக்கொள்கை சரிபார்க்கப்பட்டது. நான்கு வினைகளுக்கும் உரிய ஒரே கொள்கையை உருவாக்கும் முயற்சிகள் தொடர்ந்த வண்ணம் உள்ளன.

52. நடுவன் (மிசான் என்றால் என்ன?

நடுவணு. அடிப்படைத் துகள். மின்னணுவைவிட நிறை மிக்கது. முன்னணு அல்லணு ஆகிய இரண்டை விட இலேசானது. உட்கருவன், அணுக்கரு ஆகியவற்றிற் கிடையே ஆற்றல் பரிமாற்றத்திற்குக் காரணமாக இருப்பது.

53. எதிர் ஏற்றப் பொருள் என்றால் என்ன?

புவிக்கு அப்பாலுள்ள கற்பனைப் பொருள். புவியிலுள்ள பொருள் போன்றே துகள்களைக் கொண்டது. ஆனால், துகள்கள் எதிர்மின்னேற்றமுள்ளவை. காந்த முனைத் திறன் உண்டு.

54. எதிர்ஏற்றத் துகள் உள்ளது என்பதை யார் எப்பொழுது முன்மொழிந்தார்?

பால் டிரக் என்பவர் 1930இல் முன்மொழிந்தார்.

55. கரும்பொருள் என்றால் என்ன?

பார்வைக்குப் புலப்படாத பொருள். விண்ணகப் பொருளில் 20% உள்ளது. எரிடானஸ் விண்மீன் கூட்டத்திலுள்ளது. இதை பிரின்ஸ்டன் உயராய்வு நிறுவன வானியலார் ஆண்ட்ரூ என்பவர் 1990இல் கண்டுபிடித்தார். இதை கிர்கார்ப்பு என்பவரும் 1860இல் ஆராய்ந்துள்ளார்.

56. கந்துளை என்றால் என்ன?

இடக்காலப்பகுதி. இதிலிருந்து பொருளோ ஆற்றலோ தப்ப முடியாது. இது விண்மீனாக இருக்கலாம். இங்கு விடுபடுவிரைவு ஒளியின் விரைவை விட மிகுதி. இத்துளைகள் தோற்ற மீன்களின் ஆற்றல் ஊற்றுகளாகக் கருதப்படுபவை.

57. நியூட்ரினோவுக்கு அப்பெயர் அளித்தவர் யார்?

பெர்மி, 1931.

58. நியூட்ரினோ (அல்லனோ) உள்ளது என்பதை பவுலி எப்பொழுது முன் மொழிந்தார்?

1931இல் முன்மொழிந்தார்.

59. நியூட்ரினோக்கள் எப்பொழுது முதல் தடவையாக உற்றுநோக்கப்பட்டன?

1956இல் உற்று நோக்கப்பட்டன.

60. மூவகை நியூட்ரினோக்கள் யாவை?

1. மின்னணு சார்ந்தவை. 2. மீயுயான் சார்ந்தவை. 3. டோ நியூட்ரினோ.

61. இவற்றைக் கண்டறிந்தது யார்?

ஜி டேன்பி தலைமையில் அமைந்த குழு நியூயார்க்கில் புரூக்கவென் என்னுமிடத்தில் 1962இல் கண்டறிந்தது.

62. அணு அளவைத் தோராயமாகக் கண்டறிந்தவர் யார்?

பெரின், 1908 - 1909,

63. டேக்கியான்கள் இருப்பதை முன்மொழிந்தது யார்?

உலகப் புகழ்பெற்ற இயற்பியல் அறிஞர் ஈ.சி.ஜி. சுதர்சன், கேரளா.

64. இத்துகள்களின் பண்பு யாது?

ஒளியை விட விரைவாகச் செல்பவை.

65. இவர் தொடர்பு கொண்ட உலகப்புகழ்பெற்ற அறிவியலார் யாவர்?

டிராக், பவுலி, எம்.ஜி.மேயர்.