இந்தியப்பெருங்கடல்/பிற்சேர்க்கை

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

இந்தியக் கடல் வழியாகக்
கப்பற்பயணங்கள்
பயணப் பெயர் ஆண்டு
சேலன்ஜர் 1874-75
கேசலீ 1874-75
எலிசபெத் 1877
இன்வெஸ்டிகேட்டர் 1877, 1892, 1893
பென்குயின் 1925,38
வாட்டர்விச் 1891
ஸ்டார்க் 1895
வால்டிவியா 1897
காஸ் 1898-99
ஃசீலார்க் 1901-1903
பிளானட் 1906-1909
மவ் 1906
மெர்லின் 1913
அமிராகிளியோ மாக்னாக்சி 1920
ஆர்மண்டி 1924
ஸனெலியஸ் 1927
டானா 1929
மெபாகிஸ் 1929-30
டிஸ்கவரி-2 1933-34
அலபாட்ராஸ் 1930, 51
சார்காட் 1948
வில்லியம் ஸ்கோர்ஸ்பை 1949-1950
கலாத்தியா 1950
ஓப் 1950-52
லாபெரவுஸ் 1955-57
நார்சல் 1956
ஓவன் 1955,56,57
அட்லாண்டிஸ் 1957,58
விட்யாஸ் 1959-61
பொருளடக்க அகரவரிசை

அட்லஸ் 43
அலாக் 9
அனைத்துலகக் கடலாராய்ச்சிப் பயணம் 44
இந்தியப் பெருங்கடல் ஆராய்ச்சித் திட்டம் 12-16
இ. பெ. க., இயற்கை வளம் 3
இ. பெ. க., இடர்கள் 4
இ. பெ. க., இருப்பிடம் 1
இ. பெ. க.,உப்புத்தன்மை 5
இ. பெ. க., தீவுகள் 2
இ. பெ. க., துணைக்கடல்கள் 2
இ. பெ. க., தோற்றம் 2
இ. பெ. க.,நீரோட்டங்கள் 3
இ. பெ. க., புதிய கண்டுபிடிப்புகள் 4, 37-43
இ. பெ. க., மலைகள் 2
இ. பெ. க., வாணிப வழி 6-8
இ. பெ. க., வெப்ப நிலை 4
இன்வெஸ்டிகேட்டர் • 9
உலகத் திட்ட மாநாடு 44
ஏவுகணை நிலையங்கள் 47
கடல் ஆராய்ச்சி ஏன்? 17-25
கடல் ஆராய்ச்சித்துறைகள் 15-16
கடல் ஆராய்ச்சியின் நிலை 31-36
கடல் ஆராய்ச்சியின் பயன்கள் 26-30
கப்பல் ஆராய்ச்சி 5-6
கோஸ்.10 48
செங்-ஹோஸ் 7
சோமலி நீரோட்டம் 47
நில இயல்நூல் ஆண்டுத் திட்டம் 13
பருவக்காற்று ஆய்வு 44
பருவ மழைக்குரிய காரணிகள் 45
பலகோணத் தோற்றம் 47
பாம்பே ஹை 40
பைபிள் - 7
புல் பிரைட் திட்டம் 31
மீடியோஸ்டாட்-1 48
மோனக்ஸ்-79 44
மோனக்ஸ், பங்குபெறும் நாடுகளும் நிறுவனங்களும் 46
மோனக்ஸ் நடைபெறும் முறை 46
மோனக்ஸ் நோக்கங்கள் 45
மோனக்ஸ் வரலாறு. 44
லா பாண்ட் 31
விட்யாஸ் 5
ஸ்வெல் 9
கருவி நூல்கள்
Encylopedia


1. Everyman’s Encylopedia, 3rd Edition.

2. The New Universal Encylopedia.

3. The Modern Marvels Encylopedia.

Books

1. Physical Geography, P. Lake, 1958, Cambridge University Press

2. The Ocean, F. 0. Ommanay, 1961, Oxford University.

3. Principles of Physical Geography, A. Das Gupta and A. N. Kapoor, 1977, S. Chand and Company.

Articles

1. The Earth’s last Frontier, Gerold Wendt, 15-11-69 The Hindu.

2. International Indian Ocean Expedition, T. S. Satyanarayana Rao, 3–4–60, The Hindu.

3. The Floor of the Ocean, Maurice Goldsmith, 8–1–61, The Hindu.

4. The Study of Oceanography, C. Mahadevan, 31–12–61, The Illustrated Weekly of India.

5. Thirty Nations Join Indian Ocean Epedition, E. John Long, 17–6–62, The Sunday Standard.

6 Will Indian Ocean yield its Secrets? E. R. Yarham, The Sunday Standard.
7 A New Look at the Indian Ocean, Dr. John P. Correa, 20–12–64, The Illustrated Weekly of India
8 Industrial Chemicals from the Sea, B. Thiayarajan, 1–3–65, The Hindu:
9 The Year of the Indian Ocean—Dr. N. K. Panikker, 12–5–65, American Reporter,
10 The Sea is yielding gifts of New Medical Remedies, 12–10–66, American Reporter.
11 India must exploit wealth in Sea, Prof. M. Ruthnasamy, 11 – 6–67, The Sunday Standard.
12 Higher percentage of Radio-Active Substances found in Indian Ocean than in Atlantic-Sarah White, 21 – 1–68, The Hindu.
13 India and the Ocean, Dr. A. A Karande, 26–10–75, The Illustrated Weekly of India:
14 The Sea Around us—Dr. S. P. Jayota, 19–12–76, The Illustrated Weekly of India
15 Moniteering the Monsoon Patterns, M. P. Rao, 20–5–79, The Hindu,(Upload an image to replace this placeholder.)