கணினி களஞ்சியப் பேரகராதி/N

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
N

. na : . என். ஏ : ஒர் இணையதள முகவரி, நமீபியா நாட்டைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும் புவிப்பிரிவுக்களப்பெயர்.

naive user : கற்றுக்குட்டி.

NAK : நேக் : ஏற்காமை அறிவிப்பு : Negative Acknowledgement என்பதன் குறும்பெயர். ஒரு செய்தி பெறப்பட்டது அல்லது ஒரு முகப்பு அதை அனுப்ப விரும்பவில்லை என்பதைக் குறிக்கும் தரவுத் தொடர்புக் குறியீடு.

NAL : என்ஏஎல் : ஆப்பிள் National Aeronautical Laboratory என்பதன் குறும்பெயர். பெங்களூரில் உள்ள இந்திய அரசின் நிறுவனமான தேசிய விமானவியல் ஆய்வகம்.

name : பெயர் : நிரல் தொடர், கட்டுப்பாட்டுச் சொற்றொடர் வாக்கியம், தரவு பகுதிகள் அல்லது பட்டியலிடப்பட்ட செயல்முறை போன்றவைகளை அடையாளம் காட்டும் எண்ணெழுத்துத் தொடர்.

name and location : பெயரும் இருப்பிடமும்.

name box : பெயர்ப் பெட்டி.

named anchor : பெயரிட்ட நங்கூரம் : ஹெச்டீஎம்எல் மொழி ஆவணத்தில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு குறிசொல். ஒரு மீத்தொடுப்புக்கான இலக்கைக் குறிக்கிறது. பெயரிட்ட நங்கூரங்கள் பயனுள்ளவை. ஏனெனில் ஓர் ஆவணத்துக்குள்ளேயே ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதிக்கு ஒரு தொகுப்பின் மூலம் தாவிச் செல்லப் பயன்படுகிறது. பெயரிட்ட இலக்கு என்றும் அழைக்கப்படும்.

named pipes : நேம்டு பைப்ஸ் : சிறு பரப்பு இணைய நிர்வாகி ஐ. பி. சி. சலுகை. ஒரு இணையத்தில் அல்லது ஒரே கணினிக்குள்ளே ஒடிக்கொண்டிருக்கும் ஒரு பயன்பாட்டிலிருந்து மற்றொன்றுக்கு தரவுகளை மாற்ற அனுமதிப்பது. செயலாக்கங்களுக்கிடையிலான தரவு தொடர்புகளுக்கு 'பைப்" (pipes) என்ற சொல்லை யூனிக்ஸ் உருவாக்கியது.

name field : பெயர்ப் புலம்.

name, file : கோப்புப் பெயர்.

name of the font : எழுத்துருவின் பெயர். name server

979

nanosecond name server : பெயர் வழங்குபவர் : இணையத் தொடர்புப் பெயர்களையும் எண் ஐ. பி. முகவரிகளையும் கவனிக்கின்ற டாசில் இயங்கும் கணினி. பெயரை ஒரு பருப்பொருள் முகவரியாக மாற்றும் மென் பொருள். பெயர்கள் என்பவை பயனாளர் பெயர்கள், கணினிகள், அச்சுப்பொறிகள், சேவைகள் அல்லது கோப்புகள் போன்ற எதுவாகவும் இருக்கலாம்.

name value pair : பெயர்-மதிப்பு இணை : பேர்ல் (perl) நிரலாக்க மொழியில் ஒரு தரவு தொகுதியில் தகவலானது ஒரு குறிப்பிட்ட பெயருடன் தொடர்புடையதாயுள்ளது.

NAMPS : நாம்ப்ஸ் : குறுங்கற்றை தொடர்முறை நடமாடும் தொலைபேசிச் சேவை என்று பொருள்படும் Narrow Band Analog Mobile Phone Service என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துச் சுருக்கம். மோட்டோரோலோ நிறுவனம் முன்வைத்த தர வரையறை. தற்போதைய ஆம்ப்ஸ் (AMPS) செல் தொலைபேசி தரவரையறையை இலக்க முறைக் சமிக்கைத் தகவலுடன் இணைத்து உருவாக்கப்பட்டது. உயர் செயல்திறன் மற்றும் அதிக ஆக்கத்திறனும் கிடைக்கும்.

NAND : நந்த் : Not-and என்பதன் குறுக்கம். இது ஒரு அளவை இயக்கி. P ஒரு கூற்று; Q ஒரு கூற்று என்றால் P, Q வின் நந்த் உண்மையாக வேண்டுமானால் ஒரு கூற்றாவது பொய்யாக இருக்கவேண்டும் அல்லது எல்லா கூற்றுகளும் உண்மையாக இருந்தால் நந்த் பொய்யாக இருக்க வேண்டும் என்பதை உணர்த்துவது. Not, and இரண்டும் இணைந்தது.

nano : நானோ : ஒரு கோடியில் ஒன்று என்பதை உணர்த்தும் முன்னொட்டு.

nanoacre : நானோக்கர் : கணினியின் சிப்புப் பரப்பைக் குறிப்பிடும் அலகு. ஒரு ஏக்கரில் நூறு கோடியில் ஒன்று. ஒரு ஒருங்கிணைந்த மின்சுற்றின் பரப்பைக் குறிப்பிடுவது.

nanocomputer : நானோ கணினி : ஒரு நொடியில் நூறு கோடியில் ஒரு பங்கு நேரத்தில் செயலாக்கம் செய்யவல்ல கணினி.

nanosecond : நானோ நொடி : ஒரு நொடியில் பில்லியனில் ஒன்று. ஒரு நொடியில் ஆயிரம் மில்லியனில் ஒன்று. ns என்று சுருக்கப்படுவது. மில்லி, மைக்ரோ நொடி போன்றது. இப்போது உருவாக்கப்படும் கணினிகள் ஒரு நானோ Napier, John

980

ΝΑΤ

நொடிக்கும் குறைவான நேரத்தில் நிரலைச் செய்யவல்லன. ஒரு நொடியில் ஒரு பில்லியன் நிரல்களைச் செய்யவல்லதாக கணினி உருவாகி உள்ளது.

Napier, John : 1550-1617 : ஜான் நேப்பியர் : (1550-1617) : கணக்கிடுதல் மற்றும் கணிதத்தில் பல சாதனைகளைப் புரிந்த ஸ்காட்டிஷ் பிரபு. மடக்கை (லாகரிதம்) யும் நேப்பியரின் கோல் என்னும் கணக்கிடும் சாதனத்தையும் உருவாக்கியவர்.

napiers bones : நேப்பியரின் கோல்கள்; நேப்பியர் குச்சிகள் : பெருக்கவும், வகுக்கவும், வர்க்கமூலம் கண்டுபிடிக்கவும் பயன்படும் எண் கம்பிகளைக் கொண்ட தொகுதி. 1614இல் ஜான் நேப்பியரால் கணக்கிடும் கம்பிகள் உருவாக்கப்பட்டன. ஸ்லைடு ரூலைக் கண்டுபிடிக்க 1630இல் வில்லியம் ஆட்ராட் இதைப் பயன்படுத்தினார்.

narrowband : குறுகிய கற்றை : குறைந்த அலைவரிசைகளில் குறைந்த அளவு தரவுகளைக் கையாளும் தகவல் தொடர்பு அமைப்புகளை இது குறிப்பிடுகிறது.

narrow bandwidth channels : குறுங்கற்றை வழித்தடங்கள் : தந்திர வழித் தடங்கள் போன்ற குறைந்த வேகங்களில் மட்டுமே தகவல்களை அனுப்பும் தகவல் தொடர்பு வழித்தடங்கள்.

narrow SCSI : குறுகிய ஸ்கஸ்ஸி : ஒரு நேரத்தில் எட்டு துண்மி (bit) தரவுவை மட்டுமே அனுப்பவல்ல ஸ்கஸ்ஸி அல்லது ஸ்கஸ்ஸி-2 இடைமுகம்.

NASA : நாசா : National Aeronautics and Space Administration என்பதன் குறும்பெயர்.

nass-schneidermann chart : நாஸ்-சினைடர்மேன் விளக்கப் படம் : 1970 களின் ஆரம்பத்தில் ஐசக் நாசி மற்றும் பென் சினைடர்மேன் உருவாக்கிய ஒரு வகை ஒடுபடம். பல்வேறு வடிவமுடைய பெட்டிகளையும் வடிவங்களையும் பயன்படுத்தி பொருள்களை உற்பத்தி செய்தல் அல்லது சேவைகளை அளித்தல் தொடர்பான பல செயல்களைக் குறிப்பிட வைத்தார். என்எஸ் (NS) வரைபடம் அல்லது என்எஸ் வடிவங்கள் என்று இவை அழைக்கப்படுகின்றன. கணினி நிரல் தொடர்களுக்கான ஒடு படங்களை அமைப்பதற்கும் என்எஸ் வரை படங்கள் பயன்படுகின்றன.

NAT : நேட் : பிணைய முகவரி பெயர்ப்பு எனப் பொருள்படும் National Attachment Point

981

National Science Foundation

Network Address Translation என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். அக இணையம் (Intranet) அல்லது| பிற தனியார் பிணையங்களுக்குள் பயன்படுத்தப்படும் ஐபீ முகவரிகளையும் இணையத்தின் ஐபீ முகவரிகளையும் பெற இந்த அணுகுமுறை உதவுகிறது.

National Attachment Point : தேசிய இணைப்பு முனை : அமெரிக்காவில் தேசிய அறிவியல் கழகத்தினர் (National Science Foundation) இணையப் போக்குவரத்துக்கு அமைத்த நான்கு இணைப்பக முனைகளில் ஒன்று. இணையச் சேவையாளர்கள் தங்களுடைய பிணையத்தை ஏதேனும் ஒரு தேசிய இணைப்பு முனையில் இணைத்துக்கொள்ள வேண்டும். அதன் மூலம் பிற இணையச் சேவையர்களுடன் தகவலை பரிமாறிக் கொள்ள முடியும். நான்கு தேசிய இணைப்பு முனைகள் இருக்குமிடங்கள். (1) சான்ஃபிரான்ஸிஸ்கோ வளைகுடாப்பகுதி (பசிபிக் பெல் நிறுவனம் இயக்குகிறது) (2) சிகாகோ (அமெரிடெக் நிறுவனம்) (3) நியூயார்க் (ஸ்பி ரின்ட் நிறுவனம்) (4) வாசிங் டன் டி. சி. (என் எஃப்எஸ் அமைப்பு).

National information Infrastructure : தேசிய தகவல் உள்கட்டமைப்பு : வருங்கால உயர் அகல்கற்றை (Broad Band) விரிபரப்புப் பிணையம். அமெரிக்க அரசு முன்வைத்துள்ள திட்டம். அமெரிக்கா முழுவதும் உள்ள பயனாளர்களுக்கு தரவு, தொலைநகல், ஒளிக்காட்சி மற்றும் குரல் ஆகியவற்றை எடுத்துச் செல்லும். பெரும்பாலும் தனியார் நிறுவனங்களே இப்பிணையத்தை நிறுவ உள்ளன. இணையத்தில் கேட்டவுடன் ஒளிக்காட்சி கிடைக்கக்கூடிய சேவையை பயனாளர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் கொண்டுள்ளனர். இத்தேவை தனியார் நிறுவனங்களை இத்திசை நோக்கித் தூண்டும் என அமெரிக்க அரசு கருதுகிறது. இதன்மூலம் கிடைக்கக்கூடிய சேவைகள் என முன் வைக்கப்பட்டுள்ள பெரும்பாலான சேவைகள் இணையத்திலேயே இப்போது கிடைக்கத் தொடங்கி விட்டன.

National Science Foundation : தேசிய அறிவியல் கழகம் : அமெரிக்க அரசின் முகமை. அறிவியல் ஆய்வுக்கென அமைக்கப்பட்டது. ஆய்வுத் திட்டப் பணிகளுக்கும் அறிவியல் தகவல் தொடர்புத் திட்டப் native

982

native mode

பணிகளுக்கும் நிதியுதவி அளிக்கப்பட்டது. முன்னாளில் இணையத்தின் முதுகெலும்பாய் விளங்கிய என்எஸ்எஃப்நெட் இதன் படைப்பே.

native : உள்ளார்ந்த : தொடக்கத்தில் இருந்த வடிவில் நிலவக்கூடிய ஒன்றின் பண்புக்கூறு. (எ-டு) மென்பொருள் பயன்பாடுகள் பல்வேறு கோப்பு வடிவங்களைக் கையாளும் திறன் படைத்தவை. ஆனாலும் அவை உள்ளார்ந்த நிலையில் தன் சொந்த வடிவமைப்பையே பயன்படுத்திக் கொள்கின்றன. வேறு வடிவமைப்பில் உள்ள கோப்புகள் பயன்பாட்டு மென் பொருளின் உள்ளார்ந்த வடிவமைப்புக்கு மாற்றப்பட வேண்டும்.

native application : உள்ளார்ந்த பயன்பாடு : ஒரு குறிப்பிட்ட வகை நுண்செயலிக்காக உருவாக்கப்பட்ட நிரல். அந்த நுண்செயலியில் மட்டுமே செயல்படும். உள்ளார்ந்த பயன்பாடு அல்லாத பயன்பாடுகளைவிட அதிவேகமாகச் செயல்படும். அல்லது பயன்பாடுகள் வேறொரு இடைநிலை நிரலின் உதவியுடன்தான் செயல்பட முடியும்.

native code : உள்ளார்ந்த குறிமுறை : ஒரு குறிப்பிட்ட கணினி அல்லது செயலிக்காக எழுதப்பட்ட கட்டளைத் தொகுதி.


native compiler : தன்மொழி மாற்றி : உள்ளுர்த் தொகுப்பி; ஒரு குறிப்பிட்ட கணினியில் மட்டும் பயனாகக்கூடிய குறியீட்டை உருவாக்கும் தொகுப்பு.

native data base : உள்ளார்ந்த தரவுத் தளம்.

native file format : உள்ளார்ந்த கோப்பு வடிவம் : ஒரு பயன்பாடு உள்ளார்ந்த நிலையில் தகவலை கையாளப் பயன்படுத்தும் கோப்பு வடிவம். பிற வடிவமைப்புகளில் உள்ள கோப்புகளை உள்ளார்ந்த அமைப்புக்கு மாற்றிய பின்னரே கையாள முடியும். (எ-டு) ஒரு சொல்செயலி மென்பொருள், ஆஸ்கி (ASCII) உரை வடிவில் உள்ள உரைக்கோப்புகளை அடையாளம் காணும். ஆனால் அவற்றை தனக்கேயுரிய சொந்த வடிவமைப்புக்கு மாற்றிய பின்னரே அவற்றைத் திரையில் காட்டும்.

native language : தன் மொழி : ஒரு உற்பத்தியாளரின் எந்திரங்களுக்கு மட்டுமே புரியும் மொழியைக் கொண்ட கணினி.

native mode : உள்ளூர் முறை : ஒரு கணினியின் வழக்கமான ஒட்டும் முறை. அதன் உள்ளே native user

983

natural language support


அமைந்த நிரல் தொகுதியிலிருந்து நிரலாக்கத் தொடரை இயக்குவது. 386 போன்ற உயர் நிலை கணினி பாதுகாக்கப்பட்ட முறையில் இயங்கும்.

native user : தன்னார்வப் பயனாளர் : கணினியில் ஏதாவது செய்யவேண்டும் என்று ஆசைப்படுபவர். ஆனால் அதற்கு நிரல் தொடர் அமைக்கும் பட்டறிவு இல்லாதவர்.

natural : இயற்கையான ; இயல்பான : மென்பொருள் ஏஜி (AG) யிடமிருந்து வரும் நான்காம் தலைமுறை மொழி. பெருமுகக் கணினியிலிருந்து நுண் கணினி வரையிலான பலவகைக்கணினிகளில் இயங்குவது.

natural input-output devices : இயற்கை உட்பாட்டு - வெளிப்பாட்டுச் சாதனங்கள்.

natural language : இயல்மொழி; இயற்கை மொழி : மனிதர்கள் பேசுகின்ற அல்லது எழுதுகின்ற மொழி. கணினி நிரலாக்க மொழி மற்றும் எந்திர மொழியிலிருந்து மாறுபட்டது. கணினி அறிவியலில் செயற்கை நுண்ணறிவு என்ற பிரிவில், இயற்கை மொழிகளை கணினி புரிந்து கொள்வது, அதனைக் கணினிச் சூழலுக்கேற்ப பயன்படுத்துவது ஆகியவை பற்றிய ஆய்வுகள் அடங்கும்.

natural language processing : இயற்கை மொழியாய்வுச் செயலாக்கம் : கணினி அறிவியல் மற்றும் மொழியியல் ஆகியவற்றில் ஒரு ஆய்வுப் புலம். எழுதப்படும் அல்லது பேசப்படும் மனித மொழியை அறிந்து கொள்ளும் மனித மொழிக்கு மறுமொழியிறுக்கும் கணினி அமைப்புகள் பற்றி ஆராயப்படுகின்றன.

natural language query இயற்கை மொழி வினவல் : ஒரு தரவுத் தள முறைமையில் தரவுவைப் பெற இயற்கை மொழிகளின் (ஆங்கிலம், தமிழ் போன்ற) கட்டளைகள் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட வினவல். (எ-டு) எண்பதுக்குமேல் மதிப்பெண் பெற்றவர் எத்தனை பேர்? வினவல் கட்டளைத் தொடர் அமைப்பு குறிப்பிட்ட இலக்கண விதிகளுக்கு உட்பட்டு இருக்க வேண்டும். அப்போதுதான் கணினி அதைப் பகுத்து அறிந்து செயலாற்ற முடியும்.

natural language support : இயற்கை மொழி ஆதரவு : மனிதர்களின் குரலை அறிந்து கொள்ளும் கணினி. பயனாளர் natural language system

984

. navy. mil

குரல் கட்டளைகளை அவரின் சொந்த மொழியிலேயே தரலாம். கணினி அதற்கேற்ப செயலாற்றும்.

natural language system : இயற்கை மொழியாய்வு அமைப்புகள்; இயற்கை மொழியாய்வு முறைமை.

natural number : இயற்கை எண் : சுழி அல்லது அதைவிடக் கூடுதல் மதிப்புள்ள ஒரு முழு எண்.

natural video image : இயற்கையான ஒளிக்காட்சித் தோற்றம் : ஒளிக்காட்சி ஒளிப்படக் கருவி வி. சி. ஆர். அல்லது ஒளிக்காட்சி வட்டு இயக்கி போன்றவற்றில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட உருவம். உண்மையான பருப் பொருளிடமிருந்து பிரதிபலிக்கப்பட்டு தோன்றிய ஒளிக்கதிர்களைக் கொண்டது என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கணினி உருவாக்கும் உருவங்களிலிருந்து மாறுபட்டது.

NAU : நாவ் : (1) Network Access Unit என்பதன் குறும்பெயர். கணினியை லேனுக்கு ஏற்ற தாகச் செய்யும் இடைமுக அட்டை. (2) Network Addressable Unit என்பதன் குறும்பெயர். பெயர் மற்றும் முகவரியால் குறிக்கக்கூடிய எஸ். என். ஏ. அலகு.

navigation : வழிநடத்தல்; வழி செலுத்தல்; வழி கண்டறிதல்.

navigation bar : வழிநடத்து பட்டை : இணையத்தில் உலா வர அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட வலைத் தளத்தைச் சுற்றி வர மீத்தொடுப்புகளைத் தொகுத்து முகப்புப் பக்கத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள பட்டை.

navigation button : வழி செலுத்து பொத்தான்.

navigation keys : வழிநடத்து விசைகள் : திரையில் காட்டியின் (cursor) நடமாட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் அல்லது வழி நடத்தும் விசைகள். விசைப்பலகையில் உள்ள நான்கு அம்புக்குறிகள், பின் இடவெளி (backspace), முடிவு (End), தொடக்கம் (Home), மேல்பக்கம் (Page up), கீழ்ப்பக்கம் (Page Down) ஆகிய விசைகள் இவற்றில் அடங்கும்.

navigator : நேவிக்கேட்டர் : நெட்ஸ்கேப் நிறுவனம் உருவாக்கிய இணைய உலாவி மென்பொருள் (Browser).

navigator for e-mail : மின் அஞ்சல் வழிசெலுத்தி.

. navy. mil : நேவி. மில் : ஓர் இணைய தள முகவரி அமெரிக்கக் கப்பற்படையைச் சேர்ந்தது . nb. ca

985

N-channel MOS

என்பதைக் குறிக்கும் பெரும் புவிப் பிரிவுக் களப் பெயர்.

. nb. ca : . என்பி. சி. ஏ : ஒர் இணைய தள முகவரி கனடா நாட்டைச் சேர்ந்த நியூ புருன்ஸ்விக் மாநிலத்தைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும் புவிப்பிரிவுக் களப்பெயர்.

NBCD : என்பிசிடி : Natural Binary Coded Decimal என்பதன் குறும்பெயர்.

ΝΒΡ : என்பிபீ : பெயர் பிணைப்பு நெறிமுறை என்று பொருள்படும் Name Binding Protocol என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். ஆப்பிள்டாக் குறும்பரப்புப் பிணையத்தில் பயனாளருக்குத் தெரிந்த கணுக் கணினிகளின் பெயர்களை ஆப்பிள்டாக் முகவரிகளாக மாற்றும் பயன்பாட்டு நெறிமுறை.

NBS : என்பிஎஸ் : National Bureau of Standards என்பதன் குறும்பெயர். கணினி தொழிலுக்கு தர நிர்ணயங்களை உருவாக்கப் பொறுப்பேற்றுள்ள அரசு அமைப்பு.

N/C : என்/சி : National Computer Conferences என்பதன் குறும்பெயர், ஆண்டுதோறும் (அமெரிக்காவில்) நடைபெறும் ஒரு பெரிய கணினி வணிகக் கண்காட்சி.

. nc : . என்சி : ஒர் இணைய தள முகவரி நியூ காலிடோனியா நாட்டைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும் புவிப்பிரிவுக் களப்பெயர்.

NCB : என்சிபி : Network Control Block என்பதன் குறும்பெயர். நெட்பயாஸ் (NetBIOS) போக்குவரத்து விதிமுறைகளில் பயன்படுத்தப்படும் பொதி அல்லது பொட்டல அமைவு.

NCC : என்சிசி : தேசிய கணினி மாநாடு எனப் பொருள்படும். 'National Computer Conference' என்பதன் குறும்பெயர். கணினி பயனாளர்கள், கல்வியாளர்கள், மென்பொருள் கருவி உருவாக்குபவர்கள் ஆகியோரைக் கொண்டு ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் மாநாடு. அமெரிக்க தரவுச் செயலாக்கச் சங்கங்களின் மாநாடு சார்பில் நடைபெறுகிறது.

NCGA : என்சிஜிஏ : National Computer Graphics Association என்பதன் குறும்பெயர்.

N-channef MOS (NMOS) : என்மாஸ் : எதிர்மறை சக்தி அளிக்கும் மின்னோட்ட முறையினைப் பயன்படுத்தும் மின் சுற்று. PMOS-ஐ விட இரண்டு மடங்கு வேகம் கொண்டது. ஆனால் குறைவான அடர்த்தி கொண்டது. NCİC

986

. nc. us

NCIC : என்சிஐசி : தேசியக் குற்றத் தகவல் மையம்' எனப் பொருள்படும் 'National Crime Information Centre' என்பதன் குறும்பெயர். அமெரிக்கா முழுவதும் நடைபெறும் குற்றங்கள் தொடர்பான தரவுகளைக் கொண்ட அமெரிக்கப் புலனாய்வுத் துறையின் கணினிமய கட்டமைப்பு. சட்டத்தைப் பராமரிக்கும் அமைப்புகள். அரசின் எல்லா நிலைகளிலும் இதை அணுகலாம்.

NCR : என்சிஆர் : National Cash Register என்பதன் குறும்பெயர். ரொக்கப் பதிவேடுகளை உற்பத்தி செய்ய ஜான் ஹெச். பேட்டர்சன் உருவாக்கிய ஒரு அமெரிக்க நிறுவனம்.

NCR corporation : என்சிஆர் அமைவனம் : கணினிக் கருவியைப் பெருமளவில் உற்பத்தி செய்யும் அமைவனம்.

NCR paper : என்சிஆர் காகிதம் : No Carbon Required என்பதன் குறும்பெயர். கார்பன் காகிதத்தைப் பயன்படுத்தாத பல்-பகுதி காகிதம். முந்தைய தாளின் பின்பகுதியில் மை சேர்க்கப்பட்டிருக்கும்.

NCSA : என்சிஎஸ்ஏ : மொசைக்கை உருவாக்கிய National Center for Super computing Applications என்பதன் குறும்பெயர். இல்லினாய்ஸ் பல்கலைக் கழகத்தில் இருப்பது.

NCSA server : என்சிஎஸ்ஏ வழங்கன் : இல்லினாய்ஸ் பல்கலைக் கழகத்திலுள்ள மீத்திறன் கணிப் பணிப் பயன்பாடுகளுக்கான தேசிய மையம் (National Center for Super Computing Applications) NCSA எனச் சுருக்கமாக அழைக்கப்படுகிறது. இவ்வமைப்பு உருவாக்கிய ஹெச்டீடீபீ வழங்கன் கணினியும் இதுவும், செர்ன் (CERN) ஆய்வுக் கூடத்தில் உருவாக்கிய வழங்கன் கணினியும்தாம் வைய விரிவலைக்காக உலகிலேயே முதன்முதலாக உருவாக்கப்பட்ட ஹெச்டீடீபீ வழங்கன் கணினிகளாகும். பயனாளர்கள் இவற்றிலுள்ள தரவுவை பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தலாம்.

NCSA telnet : என்சிஎஸ்ஏ டெல்நெட் : மீத்திறன் கணிப்பணிப் பயன்பாடுகளுக்கான தேசிய மையம் (National Center for Super Computing Applications) உருவாக்கி விநியோகித்த ஒர் இலவச டெல்நெட் கிளையன் மென்பொருள்.

. nc. us : . என். சி. யு. எஸ் : ஒர் இணைய தள முகவரி NDBMS 987 ΝΕC

அமெரிக்க நாட்டின் வடக்கு கரோலினா மாநிலத்தைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும் புவிப் பிரிவுக் களப்பெயர்.

NDBMS : என்டிபிஎம்எஸ் : Network Database Management System என்பதன் குறும்பெயர்.

NDIS : என்டிஐஎஸ் : Network Driver Interface Specifications என்பதன் குறும்பெயர். தரவு இணைப்புப் பகுதி இயக்கிகள் தொடர்பில்லாத வன்பொருள் எழுதும் மைக்ரோசாஃப்ட் (Microsoft) விளக்கக் குறிப்பு. (ஊடக அணுகுமுறை அடுக்கு).

NDMP : என்டிஎம்பீ : பிணையத் தரவு மேலாண்மை நெறிமுறை என்று பொருள்படும் Network Data Management Protocol என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். பிணைய அடிப்படையிலான கோப்பு வழங்கன் கணினிகளுக்கான ஒரு திறந்த நிலை நெறிமுறை. பணித் தளம் சாரா தரவு சேமிப்பை அனுமதிக்கிறது.

NDRO என்டிஆர்ஒ : Non Destructive Readout என்பதன் குறும்பெயர்.

. ne : . என்இ : ஒர் இணைய தள முகவரி நைஜர் நாட்டைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும் புவிப் பிரிவுக் களப் பெயர்.

near letter quality : ஏறக்குறைய எழுத்துத் தரம் : சில அச்சுப் பொறிகள் உருவாக்கும் வெளியீடு பற்றியது. எழுத்துத் தர அச்சுப்பொறியில் கிடைப்பதுபோல் புள்ளியணி (dot matrix) அச்சுப்பொறியில் எழுத்துகள் படிப்பதற்கு அவ்வளவு எளிதாக இருக்காது.

near leter quality printer : ஏறத்தாழ எழுத்துத் தரம் ஒத்த அச்சுப் பொறி.

near pointer : காட்டிக்கு அருகில் : இன்டெல் 80 x 86 பிரிக்கப்பட்ட முகவரியில் ஒரு தனி பிரிவுக்குள் (ஆஃப்செட்) உள்ள நினைவக முகவரி.

neat chipset : நீட்/சிப் செட் : Enhanedd at chipset என்பதன் குறும்பெயர். சிப்ஸ் அண்டு டெக்னாலஜிஸ் நிறுவனத்தின் ஏடி (AT) வகுப்பு எந்திரங்களை உருவாக்கப் பயன்படும் சிப்புகளின் தொகுதி. ஏஎம்எஸ் திறன் சேர்க்கப்பட்டது. 286-சார்ந்த பீசியின் அடிப்படை அளவை சிப்புகளாக சிபியு பயாஸ் மற்றும் நீட் (neat) சிப் செட்டுகளைக் கூறலாம்.

NEC : என்இசி : 1954ஆம் ஆண்டிலேயே கணினிகளை NECC

988

nematic

உருவாக்கத் துவங்கிய முன்னணி ஜப்பானிய கணினி உற்பத்தி நிறுவனம். முதல் ஐபிஎம் பெருமுகக் கணினியின் அறிமுகத்திற்கு இரண்டு ஆண்டுகள் கழிந்த உடனே இந்நிறுவனம் செயல்பட்டது.

NECC : என்இசிசி : தேசியக் கணினி கல்வி மாநாடு' எனும் பொருள்படும் 'National Educational Computing Conference' என்பதன் குறும்பெயர். கல்வியில் கணினிகளைப் பயன்படுத்துவதில் ஆர்வமுள்ள கல்வியாளர்களின் ஆண்டுக் கூட்டம்.

needle, sorting : வரிசைப்படுத்தும் ஊசி; வகைப்படுத்தும் ஊசி.

negate : மறுதலி; எதிர் மறை வினை : NOTஎன்னும் அளவை இயக்கி செயல்படுதல்.

negation : எதிர்நிலை : இரு நிலைகளில் நிலவும் (இரும) சமிக்கை (signal) அல்லது துண்மி தோரணியை (bit pattern) அதற்கு எதிர்நிலையாக மாற்றியமைத்தல். (எ-டு) 1001 என்னும் துண்மிகளை 0110 என மாற்றியமைத்தல்.

negative entry : குறையெண்/ எதிரெண் உள்ளீடு : ஒரு கணிப் பானில் உள்ளீடு செய்யப்பட்ட எண்ணுக்குக் குறை (Negative) அடையாளமிட்டு அவ்வெண் மதிப்பை குறையெண் மதிப்பாக மாற்றியமைத்தல்.

negative number : எதிர்மறை எண்.

negative true logic : எதிர்மறை உண்மை அளவை : அதிக மின் சக்தியானது '0' வையும் குறைந்த மின் சக்தி 1 ஐயும் குறிப்பிடும் அளவை அமைவு.

negative value : மறிநிலை மதிப்பளவு.

negotiation : பேரம்; ஒப்பந்தப் பேச்சு : ஒருவருக்கொருவர் நிறைவு தரும் ஒப்பந்த உறவை ஏற்றுக் கொள்ளும் முயற்சியில் சேவைகள் மற்றும் கடமைகளை பரிமாறிக்கொள்ளும் கலை.

NELIAC : நெலியாக் ; Naval Electronics Laboratory International Algorithmic Compiler என்பதன் குறும்பெயர். அறிவியல் மற்றும் நிகழ்நேர கட்டுப்பாட்டு பிரச்சினைகளைத் தீர்க்க அதிகம் பயன்படும் உயர்நிலை நிரல் தொடர் மொழி.

nematic : நெமாட்டிக் : நூல் போன்ற அமைப்புடைய படிக நிலைக்கு முந்தைய, நீர்மை நிலைக்குப் பிந்தைய ஒரு பொருளின் நிலை. சான்றாக, திரவப் படிகம். neper 989 nesting neper : நேப்பர் : நேப்பியரின் மடக்கை எண் அடிப்படையிலான ஒரு அளவை அலகு. இரண்டு மதிப்புகளுக்கு இடையிலான விகிதத்தை அது குறிப்பிடுகிறது.

nerd : ஆர்வலர்.

nest உள்ளமை; வலை;வலைப்பின்னல்; ஒன்றுக்குள் ஒன்று : ஒரு கட்டமைப்புக்குள் அதேபோன்ற கட்டமைப்பை இடம்பெறச் செய்தல். (எ-டு) : 1. ஒரு தரவுத் தளத்தில் உள்ள அட்டவணைக்குள் வேறோர் அட்டவணை இருக்கலாம். 2. ஒரு நிரலில் உள்ள செயல் முறைக்குள் இன்னொரு செயல் முறை வரையறுக்கப்படலாம். 3. ஒரு தரவுக் கட்டமைப்பில் (data structure), ஒர் ஏட்டிலுள்ள (record) ஒரு புலம் (field) இன்னோர் ஏடாக இருக்கலாம்.

nested block : பின்னிய கட்டம் ; உள்ளமைத் தொகுப்பு : ஒரு நிரல் தொடர் கட்டத்தின் உள்ளே அமைக்கப்படும் மற்றொரு நிரல் தொடர் கட்டம்.

nested loop : கூட்டுக் கொக்கி வளையம்; பின்னிய வளையம்; உள்ளமை வளையம் : வேறொரு வளையத்தின் உள்ளே அமைந்துள்ள வளையம்.

nested programme : உள்ளமை நிரல் தொடர்; பின்னல் நிரல் தொடர் ; வேறொரு பெரிய நிரல் தொடரின் ஒரு பகுதியாக உள்ள ஒரு நிரல் தொடர்.

nested subroutine : பின்னல் துணை வாலாயம் : உள்ளமைத் துணைச் சுற்று; பின்னிய துணை வழமை : ஒரு துணைச் சுற்றின் உள்ளே வேறொரு துணைச்சுற்றின் அழைப்புச் சொற்றொடர் மூலம் பெறக் கூடிய துணைச் சுற்று. பேசிக் மொழியில் உள்ள GOSUB இத்தகைய ஒன்று.

nested transaction : வலைப் பின்னல் பரிமாற்றம் : ஒரு நிரலில், ஒரு பரந்த பரிமாற்றச் செயல்பாட்டினுள் வேறொரு செயல்பாடு அல்லது செயல் பாடுகளின் வரிசை இடம் பெறலாம். புறத்தே இயங்கும் பெரிய பரிமாற்றத்தை முடிவுக்குக் கொண்டு வராமலே உள்ள இயங்கும் சிறிய பரிமாற்றத்தை முடிவுக்குக் கொண்டுவர முடியும்.

nesting : ஒன்றுள் ஒன்று; உள்ளமைவு : வேறொரு நிரல் தொடர் பிரிவுகள் அல்லது தரவு கட்டங்களுக்குள் நிரல் தொடர் பிரிவுகள் அல்லது தரவு கட்டங்களை அமைத்தல். அல்ஜிப்ரா முறை பின்னலில் தொகுக்கும் விளக்கத்தை அடைப்புக் குறிகளுக்குள் பின்வருமாறு குறிப்பிடலாம் (W*X* (A-B) ). nesting loop 990

netBSD

nesting loop : ஒன்றுள் ஒன்றான மடக்கி

. net : . நெட் : 1. இணையக் களப்பெயர் அமைப்பில் மேல்நிலை களத்தைக் குறிக்கும் சொல். இணையச் சேவையாளர் என்பதை அடையாளங்காட்டும் நெட் என்பது முகவரியின் இறுதியில் இடம் பெறும். 2. மைக்ரோசாஃப்ட் அறிமுகப் படுத்தியுள்ள புதிய தொழில் நுட்பம். மொழிசாரா பணித் தளத்தை (Language Independent Platform) வழங்கும் ஒரு தொழில்நுட்பம். விசுவல் பேசிக்/விசுவல் சி++, சி#, விபிஸ் கிரிப்ட், ஜேஸ் கிரிப்ட் போன்ற மொழிகளில் எழுதப்படும் நிரல்களை மொழி மாற்றம் செய்து இடைநிலை மொழி நிரலாக மாற்றியமைத்து பொது மொழி இயக்கச் சூழலில் (Common Language Runtime-CLR) இயக்க முடியும்.

net1 : வலை : இணையம் : இணையத்தில் மக்களையும், நிறுவனங்களையும் குறிக்கப் பயன்படும் முன்னொட்டு (Prefix) (எ-டு) : இணையச் சமூகத்தில் மிகவும் மரியாதைக்குரிய நபரை இணையக் கடவுள் (net. god) என அழைப்பர்.

net2 : நெட் வலை : 1. இணையம் (Internet) என்பதன் சுருக்கம். 2. யூஸ்நெட் (Usenet) டின் சுருக்கம்.

net address : வலை முகவரி ; இணைய முகவரி : வைய விரி வலை (World Wide Web) -யின் முகவரி. இதனை யூஆர்எல் என்றும் அழைப்பர். உலகளாவிய வள இடங்காட்டி. (Universal Resource Locator) என்பதன் சுருக்கம். தனித்த (Unique) அல்லது சீரான (Uniform) வள இடங்காட்டி என்று கூறுவாரும் உண்டு.

NetBEUI : நெட்பிஇயுஜ : நெட் பயாஸ் மேம்பட்ட பயனாளர் இடைமுகம் (Net BIOS Enhanced User Interface) என்பதன் சுருக்கம். பிணைய இயக்க முறைமைகளுக்கான மேம்படுத்தப்பட்ட நெட் பயாஸ் நெறிமுறை. லேன் மானேஜர் (Lan Manager) வழங்கன் கணினிகளுக்காக ஐபிஎம் நிறுவனம் உருவாக்கியது. இப்போது வேறு பல பிணையங்களிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

netBSD நெட்பிஎஸ்டி தன்னார்வ முயற்சியினால் உருவாக்கப்பட்ட பிஎஸ்டி யூனிக்ஸ் இயக்க முறைமையின் இலவசப் பதிப்பு. நெட்பிஎஸ்டி பல்வேறு வன்பொருள் பணித்தளங்களில் செயல்படக்கூடியது. போஸிக்ஸ் (POSIX) தர வரையறைக்கு ஒத்திசைவானது. net. god

991

NetPC

net. god : இணையக் கடவுள் : இணையச் சமூகத்தில் மிகவும் செல்வாக்குப் பெற்ற மரியாதைக்குரிய நபர்.

nethead : வலைக் கிறுக்கன்; இணையப் பைத்தியம் : 1. இணையத்துக்கு அடிமையானவர்போல எந்நேரமும் இணையத்திலேயே மூழ்கிக்கிடப்பவர். 2. rec. music. gdead செய்திக் குழுவில் அல்லது அது போன்ற அமைப்பில் கலந்து கொள்ளும் சுவைஞர்.

net history : வலை வரலாறு.

netiquette : வலைப் பண்பாடு ; இணைய நாகரிகம் : பிணைய நாகரிகம் என்று பொருள்படும் Network Etiquette என்பதன் சுருக்கச் சொல். மின்னஞ்சல் மற்றும் யூஸ்நெட் (செய்திக் குழுக்கள்) கட்டுரைகள் போன்ற மின்னணுச் செய்திகளை அனுப்பும்போது கடைப்பிடிக்க வேண்டிய பண்பு நெறிகள் பற்றிய கோட்பாடுகள். இணைய நாகரிகத்துக்கு ஒவ்வாத செயல்பாடுகள் சில. சர்ச்சைக்குரிய கருத்துகள் - மன உணர்வுகளைப் புண்படுத்தும் செய்திகள் - தனிப்பட்ட முறையில் சாடுதல் - தொடர்பில்லாத ஏராளமான குப்பைச் செய்திகளை அனுப்பி வைத்தல் - ஒரு திரைப்படம், தொலைக்காட்சிப் படம், புதினம் போன்றவற்றின் கதைமுடிவை முன்பே அறிவித்துவிடல் தீங்கு விளைவிக்கும் செய்திகளை மறையாக்கம் செய்யாமல் வெளியிடல் - தொடர்பில்லாத அஞ்சல் குழுவுக்கு தொடர்பில்லாத செய்திகளை அனுப்புதல்.

netizen : வலைவாசி; இணையக் குடிமகன் : இணையத்தில் அல்லது பிற பிணைய அமைப்புகளில் நிகழ்நிலைத் தரவுத் தொடர்புகளில் பங்கு பெறும் ஒருவர். குறிப்பாக இணையக் கலந்துரையாடல், அரட்டை போன்றவற்றில் பங்கு பெறுபவர்.

Net Meeting : நெட் மீட்டிங் : இணையக் கலந்துரையாடலுக்கான மைக்ரோசாஃப்டின் மென்பொருள்.

net news : நெட் நியூஸ் : ஒரு இணைய நிரல்.

NetPC : வலைப்பீசி; இணையக் கணினி : 1996ஆம் ஆண்டில் மைக்ரோசாஃப்ட் மற்றும் இன்டெல் நிறுவனங்கள் உருவாக்கிய ஒரு கணினிப் பணித்தள வரன்முறை. குறிப்பாக விண்டோஸ் என்டி வழங்கன் அடிப்படையிலான பயன்பாட்டு நிரல்களை இயக்கும் net personality 992 Netscape Navigator

கணினிகளுக்கானது. கிளையன் கணினிகளில் இயங்கும் பயன்பாடுகளைக் குறிக்காது.

net personality : வலைநபர் ; இணையத் திலகம்; இணையத் தளபதி : இணையத்தில் ஒரளவு செல்வாக்குப் பெற்ற நபரைக் குறிக்க வழங்கும் பேச்சு வழக்குச் சொல்.

net police : வலைக் காவலர் : இணையத்தில் நடைபெறும் தரவு பரிமாற்றத்தை ஒழுங்குபடுத்த தம்மைத் தாமே காவலர்களாய் நியமித்துக் கொண்டு தாங்கள் சரியென நினைக்கும் விதிமுறைகளை நடைமுறைப்படுத்த முயல்பவர்கள். இணையப் பண்பாட்டை மீறுபவர்களுக்கு எதிராக இவர்களின் நடவடிக்கைகள் அமையும். மின்னஞ்சல் வழியாக விருப்பத்துக்கு எதிரான விளம்பரங்களை அனுப்புபவர்களையும் இவர்கள் விட்டு வைப்பதில்லை. செய்திக் குழுக்கள் அல்லது அஞ்சல் பட்டியல்களில் தவறான அரசியல் கருத்துரைகளை வெளியிடுபவர்களையும் கண்காணித்து நடவடிக்கை எடுப்பார்.

netroom : பின்னலமைப்பகம்; இணையப்பகுதி : ஹெலிக்ஸ் மென்பொருள் நிறுவனம்உருவாக்கிய டாஸ் நினைவக மேலாளர். பெரிய கட்டமைப்பு இயக்கிகளை டாஸ் நினைவகத்தில் சுருக்குவதற்கு இது பயன்படுகிறது. அதனுடைய 'டிஸ்கவர்' பயன்பாடானது கணினி அமைப்பில் அப்போது உள்ள உறுப்புகளைப்பற்றி அறிவிக்கும்.

netscape : நெட்ஸ்கேப் : ஜிம் கிளார்க் மற்றும் மார்க் ஆண்டர் சென் உருவாக்கிய ஒரு நிறுவனம். வணிகச் சந்தைக்காக பணியகங்களையும், மேலோடி (Browser) களையும் இந்நிறுவனம் உருவாக்கியது. அவற்றில் ஒன்றுதான் இப்போது மிகவும் புகழ்பெற்று விளங்கும் இணைய மேலோடியான "நெட்ஸ்கேப் நேவி கேட்டர்" - இதைப் பரவலாக 'நெட்ஸ்கேப்' என்றே அழைப்பர்.

Netscape Communicator : நெட்ஸ் கேப் கம்யூனிகேட்டர் : இணைய உலாவி, மின்னஞ்சல், வலைப்பக்கம் உருவாக்கி போன்ற பயன்பாடுகள் அடங்கிய கூட்டுத் தொகுப்பு. நெட்ஸ் கேப் நிறுவனத் தயாரிப்பு.

Netscape Navigator : நெட்ஸ்கேப் நேவிக்கேட்டர் : நெட்ஸ்கேப் நிறுவனம் வெளியிடும் இணைய உலாவி மென் பொருள். இணையப் பயனாளர்கள் பலரும் விரும்பிப் பயன்படுத்துவது. விண்டோஸ் 3. 1, விண்டோஸ் 95, விண்டோஸ் என்டி, விண்டோஸ் 2000, மெக்கின்டோஷ் மற்றும் யூனிக்ஸின் பல்வேறு வகை இயக்க முறை மைகளுக்குமான தனித்தனி நேவிக்கேட்டர் பதிப்புகள் உள்ள்ன. என்சிஎஸ்ஏ நிறுவனத் தின் மொசைக் இணைய உலாவிதான் வைய விரிவலைக்கான முதல் உலாவி. மொசைக்கின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டதுதான் நெட்ஸ்கேப் நேவிக்கேட்டர். இப்போது நெட்ஸ்கேப் கம்யூனிக்கேட்டரின் ஓர் அங்கமாக வெளியிடப்படுகிறது.

netspeak : நெட்ஸ்பீக்; வலைப்பேச்சு : மின்னஞ்சல், இணைய அரட்டை, செய்திக் குழுக்கள் ஆகியவற்றில் ஆங்கிலத்தைப் பயன்படுத்துவது பற்றிய மரபுகளின் தொகுதி. பெரும்பாலும் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர்களாக இருக்கும். (எ-டு). IMHO, ROFL. நெட்ஸ்பீக்கை எப்படிப் பயன்படுத்துவது என்பதை இணையப் பண்பாடு நிர்ணயிக்கிறது.

net telephone : வலைத் தொலைபேசி.

net-top box : வலைப்பெட்டி; இணையப் பெட்டி வலைக்கணினி : குறைந்த அளவு வன்பொருள் பாகங்கள் கொண்ட ஒருவகை சொந்தக் கணினி. இணையத்தில் கிடைக்கும் மின்னஞ்சல், வலை உலா மற்றும் டெல்நெட் இணைப்பு போன்ற பல்வேறு சேவைகளை குறைந்த செலவில் நுகர்வதற்கென உருவாக்கப்பட்ட கணினி. இக்கணினிகளில் நிலைவட்டு இருக்காது. நிறுவப்பட்ட நிரல்கள் எதுவும் கிடையாது. ஆனால் தேவையான தரவுகளை, மென்பொருள் பயன்பாடுகளை இக்கணினி இணைக்கப்பட்டுள்ள பிணையத்திலிருந்து பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

netview : நெட்வியூ : எஸ்என்ஏ மற்றும் பிற எஸ்என்ஏ அல்லாத, ஐ. பி. எம் அல்லாத சாதனங்களுக்கான மைய முகவு மற்றும் கட்டுப்பாட்டினை வழங்கும் ஐ. பி. எம் எஸ்என்ஏ மேலாண்மை மென் பொருள். நெட் வியூவை டோக்கன் ரிங் லேன்கள், ரோம் சி. பி. எக்ஸ்கள் மற்றும் ஐ. பி. எம். அல்லாத மோடெம்களுடன் நெட்வியூ/பீசியை இணைப்பதுடன் புரவலரிடம் கட்டுப்பாட்டையும் பராமரித்து வருகிறது.

netware : நெட்வேர் : நெட்வேர் இயக்க அமைப்பின் பயனாளர் குழு. network

994

network charts

network : பிணையம் : கட்டமைப்பு : 1. ஒன்றோடொன்று பிணைந்த கணினி அமைப்புகள் மற்றும் முனையங்கள். 2. தரவுத் தொடர்பு வழித் தடங்களில் பிணைக்கப்பட்டுள்ள தொடர் முனைகள். 3. ஒரு திட்ட நடவடிக்கைகள் பணிகள் நிகழ்வு களுக்கிடையே உள்ள அமைப்பு உறவு.

network adapter : பிணையப் பொருத்தி, பிணைய ஏற்பி : ஒரு பணி நிலையம் அல்லது பணியகத்தைப் பிணைத்து ஒரு கட்டமைப்பில் தரவுப் பரிமாறிக்கொள்ள உதவும் அச்சிடப்பட்ட மின்சுற்று அட்டை, ஈதர்நெட், டோக்கன் ரிங் மற்றும் லோக்கல் டாக் போன்ற அணுகுமுறை தரவுப் பிணைப்பு நெறிமுறை (Protocol) யின் மின்னணுப் பணிகளை இது நிறைவேற்றுகிறது. அனுப்பும் ஊடகம் (முறுக்கிய பிணை கூட்டிணைப்பு அல்லது ஒளி இழைக் கம்பி) பிணையத்திலுள்ள அனைத்து பொருத்திகளுக்கிடையில் நேரடி பிணைப்பு ஏற்படுத்தும்.

network adminstrator : பிணைய நிர்வாகி : ஒரு தரவுத் தொடர்பு பிணையத்தைப் பராமரித்து அதன் திறமையான இயக்கத்துக்குக் காரணமாக இருப்பவர். புதிய பயன்பாடுகளை நிறுவுதல் பிணைய நட வடிக்கையைக் கண்காணித்தல் உள்ளிட்ட பணிகள் செய்யப்படும்.

network analysis : பிணைய ஆய்வு ; பிணையப் பகுப்பாய்வு : ஒரு திட்டக் கட்டமைப்பின் பகுதிகளைப் பட்டியலிடல். இதில் ஆரம்பம், முடிவு தேதிகள், ஒட்டம் மற்றும் சார்பு நெறி முறைகளைக் குறிப்பிடலாம்.

network architecture : பிணையக் கட்டமைப்பு : ஒரு தகவல் தொடர்பு அமைப்பை வடிவமைத்தல். இதில் வன்பொருள், மென்பொருள், அணுகுமுறைகள் மற்றும் பயன்படுத்தும் வரைமுறைகளும் உள்ளடங்கும். கணினிகள் சுயேச்சையாக இயங்கலாமா அல்லது பிணையத்தைக் கண்காணிக்கும் பிற கணினிகளால் கட்டுப்படுத்தப்படலாமா என்னும் அணுகுமுறையை அது வரையறுக்கிறது. அயல் பிணையத்துடன் எதிர்கால அணுசரிப்பு மற்றும் பிணைப்புத் தன்மை ஆகியவற்றை இது முடிவு செய்கிறது. network card : பிணைய அட்டை

network charts : பிணைய வரைபடங்கள் : கால மதிப்பீடுகள் மற்றும் நடவடிக்கை உறவுகளைக் கூறும் வரைபடங்கள். networkd client

995

network data structure

network client : பிணையக் கிளையன்.

network computer : பிணையக் கணினி : பிணையத்தில் இணைத்துக் கொள்வதற்குத் தேவையான வன்பொருள், மென்பொருள்களைக் கொண்ட ஒரு கணினி.

network control programme : பிணையக் கட்டுப்பாட்டு நிரல் : பெருமுகக் கணினி அடிப்படையிலான ஒரு தகவல் தொடர்புப் பிணையத்தில் பொதுவாக தகவல் தொடர்பு கட்டுப்படுத்தியில் தங்கியிருக்கும் நிரல். தகவல் தொடர்புப் பணிகளை இது நிறைவேற்றி வைக்கிறது. தகவல்களை திசைவித்தல், பிழைக்கட்டுப்பாடு, தடக்கட்டுப்பாடு, முனையங்களை அவை தகவல் அனுப்புகின்றனவா எனச் சோதித்தல் இவை போன்ற பணிகளை மேற்கொள்கிறது. இதன் காரணமாய் தலைமைக் கணினி பிற செயல்பாடு களில் கவனம் செலுத்த முடிகிறது.

network database : பிணையத் தரவுத் தளம் : 1. ஒரு பிணையத்தில் செயல்படும் தரவுத் தளம். 2. ஒரு பிணையத்தின் பிற பயனாளர்களின் முகவரிகளைக் கொண்டுள்ள தரவுத்தளம். 3. தரவு மேலாண்மையில் தரவு ஏடுகள் ஒன்றோடொன்று ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட முறையில் தொடர்பு கொண்டுள்ள ஒரு வகைத் தரவுத் தளம். பிணையத் தரவுத் தளம் படிநிலைத் தரவுத் தளம் போன்றது. ஒர் ஏட்டுக்கும் இன்னோர் ஏட்டுக்கும் தொடர்ச்சியான உறவுமுறை இருக்கும். சிறிய வேறுபாடும் உண்டு. கடுமையான கட்டமைப்பு இல்லாதது. எந்தவொரு ஒற்றை ஏடும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஏடுகளைச் சுட்ட முடியும். இரண்டு ஏடுகளுக்கிடையே ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பாதைகள் இருக்க முடியும். ஆனால் படிநிலைத் தரவுத் தளத்தில் இரு ஏடுகளுக்கு இடையே ஒரேயொரு பாதைதான். பெற்றோர் ஏட்டிலிருந்து குழந்தை ஏட்டுக்குப் பாதை உண்டு.

network database management system (NDBMS) : பிணைய தரவுத் தள மேலாண்மை அமைப்பு : தொடர்புள்ள நிரல் தொடர்களைத் தொகுத்து தரவுத் தளத்தில் ஏற்றி, அணுகி, கட்டுப்படுத்தல். தரவுப் பதிவேடுகளை குறியீடுகள் உள்ள கூட்டு அமைப்பில் பிணைத்து அடிக்கடி புதுப்பிக்கப்படும்.

network data structure : பிணையத் தரவு அமைப்பு : தரவுகளை அமைக்கும் ஒரு அளவை அணுகுமுறை. திசை network device driver

996

networking

முறையில் பிணைய முனைகளை பிணைக்க இது அனுமதிக்கிறது. ஒவ்வொரு முனைக்கும் பல 'சொந்தக்காரர்கள்' இருக்க லாம். மேலும் அதனை அடுத்து எத்தனை தரவு அலகுகளும் இருக்கலாம்.

network device driver : பிணையச் சாதன இயக்கி : பிணையத்தில் இணைக்கப்பட்ட கணினியிலுள்ள பிணையத் தகவி அட்டையின் செயல்பாட்டைக் கட்டுப்படுத்தும் மென்பொருள். இது, பிணைய தகவி அட்டைக்கும் கணினியின் ஏனைய வன்பொருள் மற்றும் மென்பொருளுக்கும் இடையேயான தரவுத் தொடர்பினை ஒழுங்குபடுத்துகிறது.

network diagram : பிணைய வரைபடம்; பிணைய வரிப்படம்.

network directory : பிணையக் கோப்பகம் : குறும்பரப்புப் பிணையத்தில் பயனாளர் பணிபுரியும் கணினி அல்லாத வேறொரு கணினியின் வட்டில் இடம்பெற்றுள்ள கோப்பகம். பிணையக் கோப்பகம் என்பது பிணைய இயக்ககம் (drive) என்பதிலிருந்து மாறுபட்டது. பயனாளர் கோப்பகத்தை மட்டுமே அணுகமுடியும். வட்டினில் அக்கோப்பகம் தவிர பிற பகுதிகளையும் பயனாளர் அணுகமுடியுமா என்பது, பிணைய நிர்வாகி அவருக்கு வழங்கியுள்ள அணுகுரிமைகளைப் பொறுத்தது. ஆப்பிள் மெக்கின்டோஷ் கணினியில் பிணைய கோப்பகம் பகிர்வுக் கோப்புறை (shared folder) என்றழைக்கப்படுகிறது.

network drive : பிணைய இயக்கி : ஒரு பிணையத்தில் பல் பயனாளர்களுக்கும் கணினிகளுக்கும் கிடைக்கும் வட்டு இயக்கி. ஒரு பணிக்குழுவில் உளள பலருக்கான தரவு கோப்புகளை பெரும்பாலும் சேமிக்கிறது.

Network File System : பிணையக் கோப்பு முறைமை : சன் மைக்ரோ சிஸ்டம்ஸ் நிறு வனம் உருவாக்கிய பகிர்ந்தமை கோப்பு முறைமை ஆகும். விண்டோஸ் என்டீ மற்றும் யூனிக்ஸ் பணிநிலையங்களின் பயனாளர்கள் தொலைதூரப் பிணையத்திலுள்ள கோப்புகளையும் கோப்பகங்களையும் அணுக முடியும்.

networking : இணைய அமைப்பாக்கம் : 1. தகவல் தொடர்பு வசதிகளின் மூலம் தரவு செயலாக்கப் பணிகளை விநியோகிக்கும் தொழில் நுட்பம். network interface card

997

network neighbourhood

2. பிணையங்களை வடிவமைத்தல்.

network interface card : பிணைய இடைமுக அட்டை

network laser printer : பிணைய லேசர் அச்சுப்பொறி; பிணைய ஒளியச்சுப்பொறி.

network latency : பிணைய நேரம் : ஒரு பிணையத்தில் இரண்டு கணினிகளுக்கிடையே தகவலைப் பரிமாறிக்கொள்ள எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம்.

network layer : பிணைய அடுக்கு : ஐஎஸ்ஓ/ஒஎஸ்ஐ மாதிரியத்தில் உள்ள ஏழு அடுக்குகளில் மூன்றாவது அடுக்கு. கணினிகளுக்கு இடையேயான தகவல் தொடர்புகளை வரையறுக்கிறது. தரவுத் தொடுப்பு (Data link) அடுக்குக்கு மேல் இருக்கும். நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்குக்குத் தரவு சென்றடைவதை உறுதி செய்கிறது. ஒரு சாதனத்திலிருந்து இன்னொரு சாதனத்துக்கு தரவு இடம் பெயர்வதை ஒழுங்குபடுத்தும் மூன்று அடுக்குகளுள் (தரவுத் தொடுப்பு, பிணையம், போக்குவரத்து) நடுவில் உள்ளது.

network model : பிணைய மாதிரியம் : தரவுத் தளக் கட்டமைப்புக்கான பல்வேறு மாதிரியங்களில் ஒன்று. அவற்றுள் (1) பிணையமாதிரியம் (2) படி நிலை மாதிரியம் (3) உறவு முறை மாதிரியம் ஆகியவை மிகவும் முக்கியமானவை. பிணைய மாதிரியம், ஏறத்தாழ படிநிலை மாதிரியம்போன்றது. ஒரேயொரு முக்கிய வேறுபாடு உண்டு. பிணைய மாதிரியத்தில் ஒர் ஏடு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சேய் ஏடுகளைக் கொண்டிருக்க முடியும். பிணைய மாதிரிய அடிப்படையிலான ஒரு தரவுத் தள மேலாண்மை அமைப்பினை படிநிலை மாதிரியத்தைபோல மாற்றியமைக்க முடியும்.

network modem : பிணைய இணக்கி : ஒரு பிணையத்தில் பயனாளர்கள் பகிர்ந்து கொள்ளும் இணக்கி. (எ-டு) ஒரு நிகழ் நிலைச் சேவையாளரை, ஒர் இணையச் சேவையாளரை, ஒரு சேவை அமைப்பை அல்லது பிற நிகழ்நிலை வளங்களை அணுக பயனாளர்கள் தொலை பேசிமூலம் அணுகும்போது இந்தப் பிணைய இணக்கிப் பயன்படுகிறது.

network neighbourhood : நெட்வொர்க் நெய்பர்குட் : பிணையச் சுற்றம் : விண்டோஸ் 95/98 இயக்க முறைமையில் முகப்புத் திரையில் இடம்பெற்றுள்ள சின்னம். network news 998 network terminator

network news : பிணையச் செய்தி : இணையத்தில் இருக்கும் செய்திக் குழுக்கள். குறிப்பாக யூஸ்நெட் படிநிலையில் வந்த செய்திக் குழுக்களைக் குறிக்கும்.

network of networks : பிணையங்களின் பிணையம். இணையத்தைக் குறிக்கும்.

network operating system : பிணைய இயக்க அமைப்பு : ஒரு வளாகக் கோப்பு சேவையில் தங்கும் கட்டுப்பாட்டு நிரல் தொடர். ஒரு பிணையத்தில் உள்ள பணி நிலையங்களில் இருந்து தரவுக்காக வரும் வேண்டுதல்களை அது கையாள்கிறது.

network operation center : பிணையச் செயல்பாட்டு மையம் : ஒரு நிறுவனத்தில் பிணையப் பாதுகாப்புக்கு பொறுப்பான அலுவலகம். பிணையத்தின் செயல்திறனை மேம்படுத்தும் அதேவேளையில் பிணைய அமைப்பின் செயலிழப்பு நேரத்தைக் குறைக்கவும் முயலும்.

network protocol : பிணைய நெறிமுறை : ஒரு கணினிப் பிணையத்தில் தகவல் தொடர்பினை சாத்தியமாக்குவதற்கு வரையறுக்கப்பட்ட விதிகள் மற்றும் அளபுருக்களின்

தொகுதி.

network services : பிணையச் சேவைகள் : 1. ஒரு நிறுவனச் சூழலில் பிணையம் மற்றும் கணினிகளைப் பராமரிக்கும் பணிப்பிரிவு. 2. விண்டோஸ் பணிச்சூழலில், பிணைய அச்சிடல் மற்றும் கோப்புப் பகிர்வு போன்ற பிணையச் செயல்பாடுகளைச் சாத்தியமாக்கும் இயக்க முறைமையின் நீட்டிப்புகள்.

network software : பிணைய மென்பொருள் : ஒரு பிணையத்தில் வேறொரு கணினியை இணைத்துக் கொள்ள அல்லது பங்குபெற உதவும் மென்பொருள்.

network structure : பிணையக் கட்டமைப்பு : ஒரு குறிப்பிட்ட பிணைய மாதிரியத்தில் பயன்படுத்தப்படும் ஏடுகளின் ஒழுங்கமைவு.

network termination : பிணைய முடிப்பு.

network terminator : பிணைய முடிவுறுத்தி; பிணையச் சாதன இணைப்பி : ஒரு ஐஎஸ்டிஎன் சாதனம். ஐஎஸ்டிஎன் தொலைபேசி இணைப்புத் தடத்திற்கும், முனைய தகவிகளுக்கும் (Terminal Adapter) அல்லது network theory

ஐஎஸ்டிஎன் தொலைபேசி போன்ற முனைய சாதனங்களுக்கும் இடையே இடைமுகமாய்ச் செயல்படும் சாதனம்.

network theory : பிணையக்கொள்கை : ஒரு மின் பிணையத்தின் உறுப்புகளின் உறுப்புகளை பொதுமைப்படுத்தி வகைமைப்படுத்தல்.

network time protocol : பிணைய நேர நெறிமுறை : ஒர் இணைய நெறிமுறை. இணையத்தில் இணைக்கப்பட்டுள்ள கணினிகளின் ஒத்திசையா கடிகாரங்களுக்கான நெறிமுறை.

network topologies : பிணைய இடத்தியல்கள் : பயன்படுத்துபவர்களின் இருப்பிடங்கள் மற்றும் பயன்பாட்டுத் தேவைகளைப் பொறுத்து முனைகளை யும் தகவல் தொடர்புகளையும் ஒன்றோடொன்று பிணைத்தல். நட்சத்திர பிணையம், வளைய பிணையம், பல்முனை பிணையம், மர பிணையம், பின்னல் பிணையம் போன்ற பல பிணையங்கள் உள்ளன.

network transport protocol : பிணைய போக்குவரத்து நெறிமுறை.

network virtual terminal : மெய் நிகர் முனையப் பிணையம்.

neumann concept : நியூமன் கோட்பாடு.

neural net : நியூரால் பிணையம்; நரம்பணு பிணையம் : மனித மூளையின் அடிப்படை நினைவாற்றல் அலகு போன்று செயற்படக்கூடிய பல்வேறு செயற்பாடுகளைச் செய்யவல்ல கணித மாதிரி வடிவம். நியூரான் என்பது அடிப்படை நரம்பு உயிரணு ஆகும். ஒரு புழுவின் மூளையில் இந்த உயிரணுக்கள் 1000 வரையில் இருக்கும். மனிதனிடம் 10, 000 கோடி நரம்பு உயிரணுக்கள் உள்ளன. இந்த நியூரான் என்ற சொல்லிலிருந்தே இப்பெயர் வந்தது.

neural network : நரம்பணுப் பிணையம் : மனித மூளையானது தகவலைக் கையாளுதலைக் கற்றுக் கொள்ளல், நினைவில் இருத்தல் போன்ற பணிகளை எவ்வாறு செய்கிறதோ அதே அடிப்படையில் அமைக்கப்படும் ஒரு செயற்கை நுண்ணறிவு அமைப்பு. மனித நரம்பு மண்டலத்திலுள்ள நரம்பு செல்களான நியூரான்களின் செயல்பாட்டை ஒத்தவாறு இதன் செயல்பாடு அமையும். நரம்பணுப் பிணையம் என்பது சிறுசிறு செயலாக்க உறுப்புகளின் ஒருங்கிணைப்பு ஆகும். ஒவ்வோர் உறுப்பும்

சிறு எண்ணிக்கையில் உள்ளீடுகள்/வெளியீடுகளைக் கொண்டிருக்கும். இந்தச் செயலாக்க உறுப்புகள் உள்ளீடுகளின் தன்மையைக்கொண்டு கற்றுக் கொள்ளும் திறன் படைத்தவை. எனவே இதன் மூலம் விரும்பிய வெளியீட்டைப் பெற முடியும். நரம்பணுப் பிணையங்கள் தோரணி உணர்தல், பேச்சுப் பகுப்பாய்வு மற்றும் பேச்சு ஒருங்கிணைவு போன்ற துறைகளில் பயன்படுகின்றன.

. ne. us : . என்இ. யுஎஸ் : ஒர் இணைய தள முகவரி அமெரிக்க நாட்டின் நெப்ரஸ்கா மாநிலத்தைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும் புவிப்பிரிவுக் களப்பெயர்.

neutral network computers : நரம்பணு பிணையக் கணினிகள்; நியூரான் பிணையக் கணினிகள் : மின் சுற்றுக்கள் உள்ள பரிசோதனை எந்திரங்கள். மனித மூளையின் நியூரான்கள் அல்லது நரம்பு செல்களிடையே உள்ள இடை பிணைப்புகளை ஒட்டி வடிவமைக்கப்பட்டது.

new : புதிது.

newbie : புதுமுகம் கற்றுக்குட்டி : 1. இணையத்தில் அனுபவமில்லாத பயனாளர். 2. ஏற்கெனவே அடிக்கடிக் கேட்கப்படும் கேள்விகளுக்கான பகுதியில் விளக்கங்கள் இருந்தபோதும் அதைப்பற்றி அறியாமல் அதே தகவலை ஐயமாகக் கேட்கும் அனுபவமில்லாத யூஸ்நெட் பயனாளர் குறித்து கிண்டலாகக் கூறப்படும் சொல்.

new card : புதிய அட்டை, புதுஅட்டை.

new century schoolbook : புதிய நூற்றாண்டு பள்ளி நூல் : பாட நூல்கள் மற்றும் பருவ இதழ்களுக்காக உருவாக்கப்பட்டது. எளிதாகப் படிக்கக் கூடிய எழுத்தச்சின் முகம்.

new database : புதிய தரவுத்தளம்.

new file : புதுக் கோப்பு.

newline : புதுவரி : ஆவணத்தில் தட்டச்சு, செய்யும்போது ஒரு வரி முடிந்து புதிய வரி தொடங்குகிறது என்பதை உணர்த்தும் குறியீடு முந்தைய வரியின் இறுதியில் அமையும்.

newline character : புதிய வரி எழுத்து|குறியீடு : திரைக்காட்சி

அல்லது அச்சுப்பொறியில் காட்டியை அடுத்த வரியின் தொடக்கத்துக்கு நகர்த்தும் கட்டுப்பாட்டுக் குறியீடு. செயல்பாட்டளவில் புதியவரிக் new message

குறியீடு என்பது நகர்த்தியின் திரும்புகை (carriage return), வரியூட்டல் (line feed) ஆகிய இரண்டு குறியீடுகளும் இணைந்த ஒன்றாகும்.

new message : புதுச் செய்தி.

new/open/close : புதிய / திற / மூடு : அனைத்து மென்பொருள்களிலும் கோப்பு (Fie) பட்டியில் இருக்கும் தேர்வுகள்.

new option : புதிய விருப்பத் தேர்வு.

new record : புதிய ஏடு.

news : செய்திகள்.

new search : புதிய தேடல்.

news feed or newsfeed : செய்தி ஊட்டல்; செய்தி உள்ளிடல் : செய்தி வழங்கன்களில் செய்திக்குழுக் கட்டுரைகளை விநியோகித்தல், பரிமாறிக் கொள்ளல், பரப்புதல். என்என்டீபீ நெறிமுறை அடிப்படையில் பிணைய இணைப்புகள் மூலமாக தொடர்பு ஏற்படுத்திக்கொள்ளும், செய்தி வழங்கன்களுக்கிடையே ஒத்துழைப்பை ஏற்படுத்தி இப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

news group : செய்திக்குழு : இணையத்தில் குறிப்பிட்ட தலைப்புகளில் உறுப்பினர்கள் கலந்துரையாடும் மன்றம். ஒரு

1001

. newsrc

செய்திக் குழுவில் கட்டுரைகள் இடம்பெறும். அவற்றுக்கான ஐயங்கள், பதில்கள், மறுப்புரைகள் இடம் பெறலாம். ஒவ்வொரு செய்திக்குழுவுக்கும் ஒரு பெயர் உண்டு. படிநிலையில் தொடர்ச்சியான சொற்களினால் (இடையே புள்ளியிட்டு) கருப்பொருளின் உட்பிரிவுகள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும். (எ-டு) : rec crafts textiles needlework.

news master : செய்திப் பொறுப்பாளர்; செய்தித் தலைவர் : இணையத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட புரவன் கணினியில் செய்தி வழங்கனைப் பராமரிக்கும் பொறுப்பில் இருக்கும் நபர். newsmaster@domain. name என்ற முகவரிக்கு அனுப்பப்படும் அஞ்சல்கள் இவருக்குப் போய்ச்சேரும்.

. newsrc : நியூஸ்ஆர்சி யூனிக்ஸ் அடிப்படையிலான, செய்தி வாசகர்களுக்கான நிறுவு கோப்பினை அடையாளங்காட்டும் கோப்பு வகைப்பெயர் (File extention). இந்த நிறுவு கோப்பு, பயனாளர் உறுப்பினராயுள்ள செய்திக்குழுக்களின் பட்டியலையும் ஒவ்வொரு செய்திக்குழுவிலும் பயனாளர் ஏற்கெனவே வாசித்த கட்டுரைகளின் பட்டியலையும் கொண்டிருக்கும்.

news reader : நியூஸ் ரீடர் : ஒரு யூஸ் நெட் கிளையன் நிரல். யூஸ்நெட் செய்திக் குழுவில் பயனாளர் உறுப்பினராகவும், கட்டுரைகளைப் படித்தறியவும், பதில்களை அனுப்பவும், மின் அஞ்சல் மூலம் பதில் அனுப்பவும், கட்டுரைகளை அனுப்பவும் உதவும். இன்றைக்கு பல இணைய உலாவிகளும் இத்தகைய வசதிகளைத் தருகின்றன.

news server : செய்தி வழங்கன் : இணையத்திலுள்ள செய்திக் குழுக்களின் தரவுகளை நியூஸ் ரீடர் கிளையன்களுக்கும் ஏனைய வழங்கன்களுக்கும் பரிமாறிக்கொள்ளும் ஒரு கணினியை அல்லது நிரலை இவ்வாறு அழைக்கலாம்.

newton : நியூட்டன் : ஆப்பிள் நிறுவனம் வெளியிட்ட சொந்த இலக்கமுறைத் துணைவன் (Personal Digital Assistant) சாதனத்தின் பெயர் ஆப்பிள் நியூட்டன் மெலேஜ்பேடு எனப்பட்டது.

Newton-Raphson : நியூட்டன் ராஃப்சன் : சமன்பாடுகளுக்குத் தீர்வு காண்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஒன்றோடொன்று செயற்படக்கூடிய நடைமுறை.

Newton OS : நியூட்டன் ஓஎஸ் : ஆப்பிள் நியூட்டன் மெலேஜ் பேடு எனப்படும் சொந்த இலக்கமுறைத் துணைவனில் செயல்படும் இயக்க முறைமை.

new wave : புதிய அலை (நியூ வேவ்) டாசுக்கும் விண்டோசுக்கும் இடையில் ஒடும் பீசி. செயற்பாட்டுச் சூழ்நிலை. எச். பி. உருவாக்கியது. அது தரவுகளை ஒருங்கிணைத்து பணிகளை இயக்கி அமைப்புக்குள் செயலாற்றும். பல்வேறு தரவுப் பயன்பாடுகளைக் கலந்து ஒரு கூட்டு ஆவணத்தை உருவாக்கும் பொருள் மேலாண்மை வசதியை அனுமதிக்கும். ஏதாவதொரு மூலக் கோப்பில் தரவு புதுப்பிக்கப்பட்டால், அகநிலை இணைப்புகள் ஆவணத்தைத் தானாகவே மேம்படுத்தும். காலம் அல்லது நிகழ்வுகளால் இயக்கப்படும் உதவியாளர்களை உருவாக்க அனுமதிக்கும். புதிய அலைகளின்கீழ் இயங்க நிரல் தொடர்களை மாற்ற வேண்டும்.

NeXT : நெக்ஸ்ட் : நெக்ஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் (NeXT Computer) என்ற நிறுவனத்தின் தயாரிப்பு. இந்த நிறுவனம் பின்னாளில் நெக்ஸ்ட் சாஃப்ட்வேர் நிறுவனம் என்றழைக்கப்பட்டது. ஸ்டீவன் ஜாப்ஸ் (Steven Jobs) என்பவர் 1985இல் நிறுவிய ஒரு கணினித் தயாரிப்பு மற்றும் மென்பொருள் உருவாக்க நிறுவனம். இந்த நிறுவனத்தை 1995ஆம் ஆண்டு ஆப்பிள் கம்ப் யூட்டர் நிறுவனம் விலைக்கு வாங்கியது.

next : அடுத்த.

next computer : நெக்ஸ்ட் கணினி : நெக்ஸ்ட்-இன் நிறு வனத்திடமிருந்து வரும் யூனிக்ஸ் ஏற்பு பணி நிலையக் குடும்பங்கள். 68040 மையச் செயலகத்தைப் பயன்படுத்தி 1120 x 832 பழுப்பு அளவு வண்ண வரைகலை டிஸ்ப்ளே போஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட் ஆகியவை உள்ளடக்கியது. 2. 88 மீமிகு எண்மி நெகிழ் வட்டும் சிடி தர ஒசைக்காக இலக்க முறை குறிப்பு செயலாக்க சிப்புவையும் கொண்டிருக்கும். உருவ செயலாக்கம் தரவுச் சுருக்கம் மற்றும் குரல் ஏற்பு போன்றவையும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஜேபி இஜி மென்பொருள் மூலம் வண்ண கறுப்பு-வெள்ளை உருவங்களை சுருக்கலாம். ஆப்பிளின் முன்னாள் தலைவரான ஸ்டீவன் ஜாப்ஸ் 1985இல் நெக்ஸ்ட்டை உருவாக்கினார்.

next page button : அடுத்த பக்க பொத்தான்.

. nf : . என்எஃப் : ஒர் இணைய தள முகவரி நார்ஃபோல்க் தீவுகளைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும் புவிப்பிரிவுக் களப்பெயர்.

. nf. ca . . என்எஃப். சி. ஏ : ஒர் இணைய தள முகவரி கனடா நாட்டின் நியூஃபவுண்ட்லாண்டைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும் புவிப்பிரிவுக் களப்பெயர்.

. ng : என்ஜி : ஒர் இணைய தள முகவர் நைஜீரியா நாட்டைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும் புவிப்பிரிவுக் களப்பெயர்.

. nh. us : . என்ஹெச். யுஎஸ் : ஒர் இணைய தள முகவரி அமெரிக்க நாட்டின் நியூ ஹேம்ப்ஸைர் மாநிலத்தைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும் புவிப்பிரிவுக் களப் பெயர்.

. ni : . என்ஐ : ஒர் இணைய தள முகவரி நிகராகுவா நாட்டைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும் புவிப்பிரிவுக் களப்பெயர்.

nibble : கொறியளவு : தகை எண்மி : ஒர் எண்மியின் (byte) பாதி. இது அடுத்தடுத்து நான்கு துண்மிகளை (bits) க் கொண்டது.

NIC : நிக் : 1. பிணைய இடை முக அட்டை என்று பொருள்படும் network interface card என்பதன் சுருக்கம். 2. பிணையத் தகவல் மையம் என்று பொருள் படும் network information center என்ற தொடரின் சுருக்கம். ஒரு பிணையத்தைப் பற்றியும், அதிலிருந்து பெறப்படும் சேவைகள் பற்றியும், பயனாளர்களுக்கு தகவல் வழங்கும் அமைப்பு. இணையத்தின் முதன்மை நிக், இன்டர்நிக் எனப்படுகிறது. அக இணையம் மற்றும் பிற தனியார் பிணையங்கள் தமக்கென தனியான நிக் அமைப்புகளைக் கொண்டிருக்கும்.

nickel cadmium battery : நிக்கல் கேட்மியம் மின்கலன் : கார மின்பகுப்புத் திரவம் கொண்ட மின்னூட்டத்தகு மின்கலம். இதே போன்ற ஈய அமில மின் கலன்களைவிட நிக்கல் கேட்மியம் மின்கலன்கள் நீண்ட நாட்கள் செயல்படுபவை. நீண்ட நாட்கள் சேமிக்க வல்லவை.

nickel hydride : நிக்கல் ஹைட்ரைட் : சக்தி ஏற்றக்கூடிய மின் கலங்களை உருவாக்கப் பயன்படும் பொருள். நிக்கல் மின்கலங்களைவிட இது ஒரு கிலோவுக்கு அதிக சக்தியைத் தருகிறது. நினைவக விளைவை அவை காட்டுவதில்லை.

nickel metal hydride battery : நிக்கல் உலோக ஹைடிரைடு மின்கலன் : 'நிக்கல் கேட்மியம், காரப்பொருள் மின்கலன்களைவிட அதிக வாழ்நாளும் உயர்ந்த செயல்திறனும் கொண்ட மறு மின்னூட்டத்தகு மின்கலம்.

nickname : புனைபெயர் : செல்லப்பெயர் : மின்னஞ்சலில் பெறுநர் முகவரி இடம் பெறும் இடத்தில் ஒன்று அல்லது மேற்பட்ட முழுப் பிணைய முகவரி களைத் தருவதற்குப் பதில் சுருக்கமாகப் பயன்படுத்தும் பெயர். (எ-டு) kumar@annauniv. edu என்பதற்குப் பதிலாக kumar என்பது புனை பெயராக இருக்கலாம். நிரலில் புனைபெயர் நிலைப்படுத்தப்பட்டது எனில், முழுப் பெயரையும் கொடுப்பதற்குப் பதில் kumar என்று மட்டும் குறிப் பிட்டால்போதும். கணினித் துறையில் பணியாற்றுபவர்கின் முகவரிகள் name@computer annauniv. edu என்றிருக்கலாம். computer faculty என்னும் புனை பெயர் கணினித் துறையைச் சார்ந்த அனைவரையும் குறிப்பதாக இருக்கலாம்.

niladic : இயக்கப்படும் எண்கள் இல்லாத : உறுப்பிலா : இயக்கப்படும் எண்கள் (operands) எதுவும் குறித்துரைக்கப்படாத ஒரு செயற்பாடு தொடர்புடையது.

nil pointer : இன்மை சுட்டு : ஒரு பிணைப்புள்ள பட்டியலின் முடிவினைக் குறிக்கப் பயன்படும் சுட்டு.

nine's complement : ஒன்பதின் குறை நிரப்பு எண் : ஒவ்வொரு இலக்கத்தையும் ஒன்பதிலிருந்து கழித்துக் கிடைக்கும் ஒரு பதின்ம எண்ணின் குறை நிரப்பு எண். எடுத்துக்காட்டு 567 என்ற எண் 432 என்ற எண்ணின் ஒன்பதின் குறைநிரப்பு எண். இது 999 என்ற எண்ணிலிருந்து 432-ஐக் கழிப்பதன் மூலம் கிடைக்கிறது. இது ஒன்றின் குறை நிரப்பு எண், இரண்டின் குறை நிரப்பு எண், பத்தின் குறை நிரப்பு எண் போன்றது.

ninety column card : தொண்ணூறு பத்தி அட்டை : அகல்விரி தானியங்கிக் கணினியில் (Universal Automatic Computer-UNIVAC) அட்டை கையாள்தல் சாதனத்தில் பயன்படுத்தப்படும் துளையிட்ட அட்டை. இது 90 பத்திகளைக் கொண்டது. ஒவ்வொரு பத்தியில் ஒர் எழுத்தினைத் துளையிடலாம். இது ஹோலரித் அட்டை தொண்ணூற்றாறு பத்தி அட்டை ஆகியவற்றிலிருந்து வேறுபட்டது.

ninetysix column card : தொண்ணூற்றாறு பத்தி அட்டை : அட்டை கையாள்தல் சாதனத்தில் பயன்படுத்தப்படும் துளையிட்ட அட்டை. இது 18 வரிசை களையும் 36 பத்திகளையும் கொண்டது. ஒவ்வொரு பத்தியிலும் மூன்று எழுத்துகளைத் துளையிடலாம். இது ஹோலரித் அட்டை தொண்ணூறு பத்தி அட்டை ஆகியவற்றிலிருந்து மாறுபட்டது.

NIS : நிஸ் : என்ஐஎஸ்  : பிணைய தகவல் சேவை எனப் பொருள்படும் Network Information Service என்ற தொடரின் சுருக்கம்.

nixie tube : எண்காட்சிக் குழாய் : நிக்சி குழல் : தெளிவான எண்களைக் காட்சியாகக் காட்டுவதற்குப் பயன்படும் வெற்றிடக் குழாய்.

n-key rollover : என்-விசை சுற்றுதல் : வேக தட்டச்சுக்கான விசைப்பலகை மின்சுற்று வடிவமைப்பு. இதை சோதிக்க எந்த விசைகளில் இருந்தும் விரலை எடுக்காமல் நான்கு அடுத்தடுத்த விசைகளை அழுத்த வேண்டும். நான்கு எழுத்துகளும் திரையில் தோன்றினால் அந்த விசைப்பலகையில் இந்த விசை இருக்கிறது என்று பொருள்.

. nl : . என்எல் : ஒர் இணைய தள முகவரி நெதர்லாந்து நாட்டைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும்புவிப்பிரிவுக் களப் பெயர்.

NMOS or N-MOS : என்-மாஸ் : N-தட உலோக ஆக்ஸைடு குறைகடத்தி எனப் பொருள்படும் N- channel metal oxide semiconductor என்ப தன் சுருக்கப் பெயர். மாஸ்ஃபெட் (MOSFET-Metal Oxide Semi conductor Field Effictive Transistor) களில் மின் இணைப்புத்தடம் துளைகளின் நகர்வுகளால் ஏற் படுவதில்லை (மின்னணு ஒர் அணுவிலிருந்து இன்னோர் அணுவுக்கு இடம் பெயர் வதால் ஏற்படும் வெற்று இடம் துளை (hole) எனப்படுகிறது. மின்னணு இடம் பெயர் வதால்தான் துளை ஏற்படு கிறது. துளைகளைவிட மின் னணு வேகமாக இடம்பெயரும் என்பதால் என்மாஸ், பீமாஸை விட வேகமானது ஆனால் என் மாஸை வடிவமைப்பது கடின மானது அதிகச்செலவு பிடிக்கும்.

NNTP : என்என்டீபீ : பிணையச் செய்திப் பரிமாற்ற நெறிமுறை என்று பொருள்படும் Network News Transfer Protocal 676119 தொடரின் சுருக்கச் சொல். செய்திக் குழுக்களின் பரப்பு கையை இந்த இணைய நெறி முறை நிர்வகிக்கிறது.

.no : .என்ஓ : ஒர் இணைய தள முகவரி நார்வே நாட்டைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும் புவிப்பிரிவுக் களப் பெயர்.

node : மைய முனை : 1. ஒரு கணினி இணையத்தில் ஒரு சேர் முனையம் அல்லது செய்தித் தொடர்புக் கணினி. 2. மரம் போன்ற அமைப்பில் இரண்டு அல்லது அவற்றுக்கு மேற் பட்ட கிளைகள் ஒன்றிணையும் மைய முனை. 3. அச்சிட்ட மின் சுற்று வழிப்பலகையில் பல் வேறு அமைப்பிகள் ஒன்றாக இணையும் இடம்.

noise : இரைச்சல் : 1. ஒரு சாதனத்தில் அல்லது பொறி யமைவில் இயல்பான செயற் பாட்டிற்குக் குந்தகம் விளை விக்கும் விரும்பத்தகாத ஒலி. இது, அந்தச் சாதனத்தின் அமைப்பிகளாலோ இயற்கை யாகவோ அல்லது மனிதரின் குறுக்கீட்டினாலோ ஏற்படலாம். 2. பிழைகள் உண்டாவதற் குக் காரணமாக இருக்கக்கூடிய போலிக்குறியீடுகள் அல்லது விரும்பத்தகாத குறியீடுகள்.

noise immunity : இரைச்சல் ஏமக் காப்பு : தேவையான குறி யீடுகளை மட்டும் ஏற்றுக் கொண்டு வேண்டாத குறியீடுகளை ஒதுக்கிவிடும் திறனுடைய சாதனம்.

noise pollution : ஒலித் தூய்மைக் கேடு : ஆக்கப் பணிகளிலிருந்து கவனத்தைச் சிதறடிக்கக்கூடிய ஒசை. குறிப்பாக அலுவலகங்களில் ஏற்படும் தேவையற்ற இரைச்சல். அச்சு எந்திரங்கள், தட்டச்சுப் பொறிகள், படியெடுப்பு எந்திரங்கள் போன்றவற்றிலிருந்து எழும் ஒசைகள் இவ்வகையின.

non-blocking : தடுக்காத நிலை : தடை அல்லது தாமதம் இன்றி ஒரு சமிக்கை, அது போய்ச் சேரவேண்டிய இடத்தை அடைதல்.

non-breaking hyphen : பிரிக்காத ஒட்டுக்குறி (ஹைஃபன்) : சொல் செயலிகளில் பயன்படுத்தப்படும் சொல். இதில் ஒரு கோட்டின் இறுதியில் வரும் (ஹைஃபன்) சேர்ந்த சொல்லைப் பிரிக்கக்கூடாது. சான்றாக ஃபிளிப்-ஃப்ளாப் என்ற சொல்லை இரண்டு வரிகளில் பிரித்தால் குழப்பம் ஏற்படும். பிரிக்காத சிறுகோட்டை நுழைத்தால் இரண்டு சொற்களை ஒன்றாகவே வைக்கும்.

non breaking space : முறிவிலா இடவெளி : ஒரு சொல்லின் இரு பகுதிகள் அல்லது இரு சொற்கள் வரியின் இறுதியில் வரும்போது பிரிந்துவிடாமல் இருக்க வழக்கமான இடவெளி (Space)-க்குப் பதிலாக இடம் பெறச்செய்யும் குறியீடு. இருபகுதிகளும் பிரியாமல் ஒரே வரியில் இருக்கச் செய்யும். திரு. அறிவரசு என்ற சொற்கள் வரியின் இறுதியில் வரும்போது இடமில்லாமையால் திரு. என்பது முந்தைய வரியிலும் அறிவரசு அடுத்த வரியிலும் இடம் பெறும். திரு. அறிவரசு என்ற சொற்கள் இணைபிரியாமல் ஒரே வரியில் நிற்கவேண்டுமெனில் இரு சொற்களுக்குமிடையே முறிவிலா இடவெளியை இடம்பெறச் செய்யவேண்டும்.

non conducting : மின் கடத்தாதிருத்தல்.

non conducting state : மின் கடத்தா நிலை.

non conductor : மின் கடத்தாப் பொருள் : மின்னோட்டம் பாய முடியாத பொருள். இது மின் கடத்திகளிலிருந்து வேறுபட்டது.

noncontiguous data structure: தொடர்பறு தரவுக் கட்டமைப்பு : நினைவகத்தில் தொடர்ச்சியில்லாமல் உறுப்புகள் இருத்தப்படுகின்ற ஒரு தரவு கட்டமைப்பை இவ்வாறு குறிக்கிறோம். வரைபட, மர வகையைச் சார்ந்த தரவு கட்டமைப்புகளின் உறுப்புகள் நினைவகத்தில் தொடர்ச்சியின்றி ஆங்காங்கே இருத்தப்படுகின்றன. அடுத்தடுத்த உறுப்புகள் முகவரிச் சுட்டுகள் (pointers) மூலம் அறியப்படுகின்றன.

non destructive read : அழித்திடாப் படிப்பு சேமிப்புச் சாதனங்களின் உள்ளடக்கங்களை அழித்து விடாத படிப்புச்செயற்பாடு.

nondestructive readout : அழிவிலாப் படிப்பு : நினைவகத்தில் உள்ள தகவலைப் படித்தவுடன் அழிந்து போகாமல் படிக்கும் முறை. தகவலை அழிய விடாமல் இருத்திவைக்கும் சேமிப்புத் தொழில்நுட்பம் அல்லது படித்தவுடன் தகவலை மீண்டும் புதுப்பிக்கும் தொழில் நுட்பம் மூலம் அழிவிலாப் படிப்பு இயல்வதாகிறது.

non document : வாசகமிலா ஆவணம்.

non document mode : ஆவணம் இல்லாத முறை : மூலமொழி நிரல் தொடர்கள் பிரிவு கோப்புகள் மற்றும் பொதுச் சொற் கோப்புகளையும் வேறு நிரல் தொடருக்கு மாற்றுவதற்காக உருவாக்கும் சொல் செயலாக்க முறை. உரிமையாளர் படிவக் குறியீடு இல்லாத சொற்பகுதியைக் கொண்ட கோப்பை உருவாக்குகிறது. நார்ட்டன் எடிட்டர், எக்ஸ் ஒய் ரைட் போன்ற


சொல்செயலிகள் மற்றும் உரைத்தொகுப்பிகள் தானாகவே அஸ்கி சொற்கோப்புகளை உருவாக்குகின்றன. அவற்றுக்கு இந்த வாய்ப்பளித்தல் தேவையில்லை.

none : எதுவுமில்லை.

non erasable storage : அழித்திட முடியாத சேமிப்புச் சாதனம் : கணிப்பின்போது தன்னிடம் அடங்கியுள்ள தகவல்களை அழித்திட முடியாத சேமிப்புச்சாதனம். துளையிட்ட காகித நாடா, துளையிட்ட அட்டைகள், சில வகை அழிக்க முடியாத படிப்புக் காந்த நினைவகம் ஆகியவை இவ்வகைச் சாதனங்கள்.

non executable statement : நிறைவேற்ற முடியாத கட்டளை: ஒரு செயல்முறையை வகுத்து அந்தச் செயல்முறையில் அடங்கியுள்ள குறிப்பிட்ட நடவடிக்கை எதனையும் நிறைவேற்றும்படி கோராத கட்டளை. இது நிறைவேற்றத் தக்க கட்டளையிலிருந்து வேறுபட்டது.

non graphic character : வரை கலையல்லாத எழுத்து : வரைவியல் சாராத உருக்காட்சி : அச்சடிப்பானுக்காக அல்லது காட்சித்திரைக்காக அமைக்கப் nonimpact print

1009

nonmaskable interrupt

படும்போது அச்சடிக்கத்தக்க எழுத்து உருக்காட்சியை உண்டாக்காத எழுத்து. எடுத்துக்காட்டு : சகடக் கட்டுப்பாடு; தலைப்பெழுத்து.

nonimpact print : தொடாஅச்சு : தாக்குறவிலா அச்சு.

nonimpact -printer : தாக்குறவிலா அச்சடிப்பி : வெளிப்பாடுகளை அச்சடிப்பதற்காக மின் வெப்பம், லேசர் தொழில்நுட்பம், ஒளிப்பட உத்திகள் போன்றவற்றைப் பயன்படுத்தும் அச்சடிப்பி. இது தாக்குறவு அச்சடிப்பிலிருந்து வேறுபட்டது.

noninterfaced : இடைப் பின்னலற்ற : வரிகளை மேலிருந்து கீழாக வரிசையாகக் காட்டி ஒரு சிஆர்டி ஒளி தருதல். ஒரு திரையகத்தில் தானாகவே இடைப் பின்னல் உள்ளது இல்லாதது என்றாவதில்லை. இடைப் பின்னல் இல்லாத திரையகக் குறுக்குவாட்ட ஒளிக்காட்சி கட்டுப்படுத்தியிலிருந்து எடுத்துக்கையாளும் திறன் கொண்டிருக்கும்.

nonlinear function : நேரிலாப் பணி : ஒரு பணியை நேர் என்று சொல்வதானால் அதன் ஒரு அளவு வேறொன்றிலிருந்து நேர் விகிதத்தில் மாறுபட்டிருக்கும்.ஆகவே அதன் வரைபடம் செங்குத்துக்கோடாக இருக்கும்.

nonlinear programming : ஒரு படியிலாச் செயல்முறைப்படுத்துதல் : ஒரு குறிப்பிட்ட சார்பலனின் மிகக் குறைந்த அல்லது மிகஉயர்ந்த மதிப்பினைக் கண்டறிவதற்காகப் பயன்முறைக் கணிதத்தில் உள்ள பகுதி. வகுத்துரைக்கப் படும் மாறிகள் அனைத்தையும் இதனால் கண்டுபிடிக்கலாம். இது ஒரு படிச்செயல் முறைப்படுத்துதலிலிருந்து வேறு பட்டது.

nonmaskable interrupt : மறைக்கவியலாக் குறுக்கீடு : மென்பொருள் மூலம் மற்றும் விசைப்பலகை அல்லது அது போன்ற சாதனங்களின் மூலம் உருவாக்கப்படும் குறுக்கீட்டுக் கோரிக்கைகளை மீறி முன்னுரிமை எடுத்துக் கொள்கின்ற ஒரு வன்பொருள் குறுக்கீடு இவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது. இத்தகைய குறுக்கீட்டை பிற சேவைக் கோரிக்கைகள் மீறி விட முடியாது. மிகமோசமான நினைவகப் பிழை நிகழும்போது அல்லது மின் தடங்கலின்போது மட்டுமே இத்தகு மறைக்கவியலாக் குறுக்கீடு நுண்செயலிக்கு அனுப்பப்படும். nonmodel

1010

nonprocedural query


nonmodel : முறை இல்லாத : முறை சார்ந்திராத தெளிவான முறை பொத்தான் அமைக்காமல் ஒரு சூழ்நிலையில் இருந்து வேறொன்றுக்கு மாறுதல்.

nonnumeric programming : எண்களிலாச் செயல்முறைப்படுத்துதல் : எண்களை விடுத்து சைகைகளைக் கையாளும் செயல்முறைப்படுத்துதல். எண்மானக் கணிப்புகள் அல்லாமல் சொற்கள் போன்ற சைகைப் பொருள்களைக் கையாள்வதை இது குறிக்கிறது.

nonoverlap processing : உடன் நிகழா செயலாக்கம் : படித்தல், எழுதுதல், உள்முகச் செய்முறைப்படுத்துதல் ஆகியவை ஒரு தொடர் வரிசை முறையில் மட்டுமே நடைபெறும் உத்தி. இது மேற்கவிந்த செய்முறைப்படுத்துதலிலிருந்து வேறுபட்டது.

nonprint . அச்சுத் தவிர்ப்பு : அச்சடிப்புத் தடைத் துடிப்பு : எந்திரக் கட்டுப்பாட்டின்கீழ் வரிவாரி அச்சடிப்பினைத் தடுக்கிற ஒரு துடிப்பு.

nonpreemptive multitasking : முற்படு பல்பணியாக்கம் : ஒரு பயன்பாடு இயங்கும்போது, மையச் செயலகத்தின் கட்டுப்பாட்டை வேறொரு பயன்பாட்டுக்குத் தருதல். சான்றாக பயனாளர் உள்ளீட்டை ஏற்றுக் கொள்ள அது தயாராதல். இந்த முறையில் ஒரு நிரல் தொடர் ஒரு எந்திரத்தை ஆட்டி வைக்க முடியும்.

non procedurat language : செயல்முறைசாரா மொழி : தொடர் கட்டளைகள், துணை நிரல்கூறுகள் செயல்கூறு அழைப்புகள் மற்றும் கட்டுப்பாட்டுக் கட்டமைப்புகள் கொண்ட நிரலாக்க மொழிகளை செயல்முறைசார் மொழி என்றழைக்கிறோம். இவ்வாறில்லாமல் சில மெய்ம்மைகள், அவற்றுக்கிடையேயான உறவுமுறைகள் அடிப்படையில் வினவல்கள் மூலமாகக் குறிப்பிட்ட விடையைப் பெறும் மொழிகளை செயல் முறைசாரா மொழிகள் எனலாம். டி'பேஸ் ஃபாக்ஸ்புரோ, எஸ்கியூஎல் போன்ற மொழிகள் இவ்வகையில் அடக்கம். இவற்றை நான்காம் தலைமுறை மொழிகள் என்றும் கூறுவர்.

nonprocedural query language : நடைமுறைசாராக் கேள்வி மொழி : ஒரு தரவுத் தளத்துடன் செய்திப் பரிமாற்றம் செய்வதற்கான கணினி மொழி. இது கணினியை பயன்படுத்துபவர் தரவுவைப் பெறுவதற்குத் nonreflective

தேவையான நடவடிக்கைகளைக் குறிப்பிடாமல் அவர் எதைத் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறார் என்பதைக் குறித்துரைக்கிறது. எடுத்துக்காட்டு : சில பொறியமைவுகளில் பயனாளர் தேர்ந்தெடுத்த புலங்களில் வேண்டப்படும் மதிப்புகளின் அளவுகளை வெற்றுப் பதிவேடாக ஒரு காட்சித்திரையில் காட்டுதல்.

nonreflective : பிரதிபலிக்காத மை : ஒர் ஒளி எழுத்துப் படிப்பிக்குப் புலனாகக்கூடிய மையின் வண்ணம் எதுவும். இதனை, படிப்பு மை' என்றும் கூறுவர்.

non return to zero  : சுழி (பூஜ்யம்)க்குத் திரும்பாமை : காந்தப் பதிவுமுறை காந்த மயத்தில் துருவத்தை மாற்றுவதன் மூலம் இரும எண் 1-ஐ பதிவு செய்தல்.

nonsequential computer : வரிசை முறையிலாக் கணினி : ஒவ்வொரு அறிவுறுத்தத்தின் அமைவிடத்திற்கும் இயக்கப்படவேண்டிய கணினி.

nonservo robots : பணியிலா எந்திரன்கள் : நெகிழ்விலா தன்மையினால் கட்டுப்படுத்தப்படும் அமைப்பைக் கொண்ட எந்திரன்கள்.

1011

nonuniform memory

nonstop : நிற்காத : டான்டெம் நிறுவனம் உருவாக்கிய பிழை தாங்கும் கணினி அமைப்புகளின் குடும்பம்.

nonswitched line : விசையிலா இணைப்பு; நிலைமாறா இணைப்பு : இரு முனைகளிடையே நிரந்தரமாக அமைக்கப்பட்டுள்ள செய்தித் தொடர்பு இணைப்பு. இதனைக் குத்தகை இணைப்பு என்றும் கூறுவர்.

nonsystem disk : முறைமையிலா வட்டு : ஏற்றும் தரவு (அமைப்பு கோப்புகள்) கொண்டிராத ஒரு நெகிழ்வட்டு. அத்தகைய வட்டைக்கொண்டு கணினியை இயக்க முடியாது.

nontrivial : எளிதற்ற(து) . எளிதான முறையில் தீர்வு காண முடியாதது. மிகவும் கடினமான பிரச்சினைக்கு சிக்கலான நிரலாக்கச் செயல்முறை மூலம் தீர்வு காண்பதை எளிதற்ற தீர்வு முறை என்கிறோம்.

nonuniform memory architecture : ஒழுங்கிலா நினைவகக் கட்டுமானம் : சீக்குவென்ட் (Sequent) . இன் சீரிலா அணுகு நினைவகத்திற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட முறைமைக் கட்டுமானம். ஒரு பகிர்வு நினைவக வகை. மையப்படுத்தப்பட்ட ஒற்றை nonvolatile memory

நினைவகச் சில்லாக இல்லாமல் பல பகிர்வு நினைவகத் துண்டங்களைக் கொண்டதாக இருக்கும்.

nonvolatile memory : அழியா நினைவகம் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்ட பின்னும் அழியாமல் வைத்திருக்கும் சேமிப்புச் சாதனம். ரோம், இப்ரோம், ஃபிளாஷ் நினைவகம், குமிழ் நினைவகம் அல்லது மின் கலத்தினால் பாதுகாக்கப்படும் சீமாஸ் ரோம் போன்ற உள்ளக நினைவகத்தைக் குறிக்கும் சொல். சிலவேளைகளில் வட்டுகளைக் குறிப்பதும் உண்டு.

non volatile storage : அழியாவகை சேமிப்புச் சாதனம் : அழிவுறா சேமிப்பகம் : மின் விசை இல்லாதபோதும் தனது தரவுகளை இருத்தி வைத்துக் கொள்ளும் சேமிப்புச் சாதனம். காந்தக் குமிழ் நினைவகம். காந்த உள் மையச் சேமிப்புச் சாதனம் இந்த வகையின. இது அழியும் சேமிப்புச் சாதனத்திலிருந்து மாறுபட்டது.

No.oP (NOP) செயற்படா : செயலிலா : செயற்படாதிருத்தல் என்று பொருள்படும் no-Operation என்பதன் சுருக்கம். எடுத்துக்காட்டு : செயற்படா அறிவுறுத்தம்.

1012

normal distribution

no-operation instruction : செயற்படாநிரல் : நிரல் மேடைக்குச் சாதகமான விளைவை மட்டுமே உண்டாக்கக் கூடிய கணினி ஆணை இயல்பான வரிசைமுறையில் அடுத்த நிரலுக்குத் தானாக நகரும் வேலையை மட்டுமே இது செய்கிறது.

nop instruction : வினையிலா நிரல் : கணினி இயக்கத்தில் எந்தவித மாற்றமும் ஏற்படுத்தாத கணினி நிரல். ஆகவே இது 'நூப்' என்று அழைக்கப்படுகிறது.

NOR : எதிர் அல்லது : Not-or என்பதன் குறுக்கம். தருக்க முறை இயக்கியினால் இணைக்கப்பட்டுள்ள மாறிலிகள் இரண்டும் பொய்யானவையாக இருக்கும் போதுமட்டும் உண்மையின் ஒரு தருக்க முறை மதிப்பினை அளிக்கிற பூலியன் இயக்கி. இது, மற்றும், அல்லது ஆகியவற்றுடன் ஒப்பிடத்தக்கது.

Nor circuit : இல் அல்லது மின்சுற்று.

normal distribution : இயல்பான பகிர்வு நிரல் : ஒரு நடு மதிப்பினைச் சுற்றி ஒழுங்குமுறையாகத் தொகுக்கின்ற தன்மை normal form

1643

Nor operation

அனைத்தும் இயற்கையாக ஏற்படும் சிறப்பியல்புகளுக்கும் உண்டு. ஒரு பள்ளியில் குறிப்பிட்ட வகுப்பில் படிக்கின்ற மாணவர்களின் உயரம், ஒரு குறிப்பிட்ட நிலை வட்டின் உழைக்கும் நாட்கள், மக்கள் தொகையில் ஒரு நபர், ஒரு ஆண்டுக்குப் பயன்படுத்துகின்ற பெட்ரோலின் அளவு ஆகியவற்றை இதற்குச் சான்றாகச் சொல்லலாம். இந்த போக்கே வழக்கமான விநியோகம் எனப்படுவதை உருவாக்குகிறது. வரைபட அமைப்பில் ஒரு வழக்கமான விநியோகமானது மணி வடிவ வளைவை உருவாக்கும்.

normal form : இயல்பான வடிவம் : பதின்மப் புள்ளி எண்ணைக் குறிப்பிடுவது. இதில் பின்னப் பகுதியின் மிக முக்கிய இலக்கம் சுழி (பூஜ்ய) யாகவே இருக்கும்

normalization : இயல்பாதல் : தொடர்புமுறை தரவுத் தள மேலாண்மையில் திறமையான செயலாக்கத்திற்காக தரவுகளை பதிவேடு குழுக்களாகப் பிரிக்கும் செயல்முறை. இதில் ஆறு நிலைகள் உள்ளன. மூன்றாவது நிலையில் (மூன்றாவது வழக்கமான வடிவம்) பதி வேட்டிலுள்ள முக்கிய புலத்தினால் மட்டுமே தரவு அடையாளம் காட்டப்படுகிறது. சான்றாக நிரலிடம் தரவுவை அடையாளம் காண்பது, நிரல் எண், வாடிக்கையாளர் தரவு, வாடிக்கையாளர் எண்.

normalize : இயல்பாக்குதல் : ஒரு மாறியல் எண்ணளவின் அடுக்குக்குறி எண்ணையும் பின்னத்தையும் சரியமைவு செய்தல். இதன்படி பின்னம் வகுத்துரைக்கப்படும் ஒர் அளவெல்லைக்குள் இருக்குமாறு செய்யப்படும்.

normai termination : இயல்பான முடிப்பு : End அல்லது stop போன்ற நிறுத்தும் சொல். ஒரு நிரல் தொடரை முடிக்கும் செயல்.

normal video : இயல்பான ஒளிக்காட்சி : கறுப்புப் பின்னணியில் வெள்ளை எழுத்துகளைக் காட்டும் முறை.

normal view button : இயல்பான காட்சிப் பொத்தான்.

normal wear : இயல்பான தேய்மானம் : சராசரியான, அன்றாட பயன்பாட்டினால் ஒரு பொருளின்மீது இயற்கையான சக்திகள் ஏற்படுத்தும் சீர்கேடு.

Nor operation : இல் அல்லது வாயில் செயலாக்கம். Norton antivirus 1014

ΝΟΤ

Norton antivirus : நார்ட்டன் ஆன்டி வைரஸ். நச்சுநிரல் எதிர்ப்பு மென்பொருள்.

norton commander : நார்ட்டன் கட்டளை : பீசிக்கான கூட்டு மேலாண்மைப் பயன்பாட்டு நிரல் தொடர்கள்.

norton editor நார்ட்டன் தொகுப்பி : பீட்டர் நார்ட்டன் என்பவரால் பீசிக்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு உரைத் தொகுப்பி.

norton index : நார்ட்டன் அடைவு : நார்ட்டன் அட்டவணை : கணினி வன்பொருள்/ மென்பொருள் செயலாக்க வேகத்தினை மதிப்பிடக்கூடிய பல முறைகளில் ஒன்று Ni என்று சுருக்கி அழைக்கப்படுகிறது.

nortor. Sl : நார்ட்டன் எஸ்.ஐ : Norton System Information என்பதன் குறும்பெயர். கணினி செயல்பாட்டை அளக்கும் நார்ட்டன் பயன்பாடு. கணிப்பு அடைவு (சி.ஐ) மூலம் மையச் செயலக வேகத்தையும் வட்டு அடைவு (டி.ஐ) மூலம் வட்டின் வேகத்தையும் செயல்பாட்டு அடைவில் (பி.ஐ) சி.ஐ, டி.ஐ. ஆகிய இரண்டையும் கலந்தும் தரும். ஐ.பி.எம். எக்ஸ். டி. இதற்கு ஒரு குறிப்பொருளாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

norton utilities : நார்ட்டன் பயன்பாடுகள் : சிமான்டிக் கார்ப்பரேஷன் உருவாக்கிய பீசி, மெக்கின்டோஷ்களுக்கான வட்டு மேலாண்மை பயன்பாட்டு நிரல் தொடர்கள். கோப்புகளைத் தேடித் தொகுத்தல், கோப்புகளை நீக்காமை, சேதமான கோப்புகளை திரும்பப் பெறுதல் போன்றவற்றுக்கான நிரல் தொடர்கள் இதில் அடங்கும். பீட்டர் நார்ட்டன் கணிப்பி நிறுவனம் உருவாக்கிய இத்தகைய நிரல் தொடர்கள்தாம் பீசிக்கான வட்டு பயன்பாடுகளை புகழடையச் செய்தன. குறிப்பிட்ட பணிக்கேற்ற தேவையற்ற தன்மைகள் இல்லாத வேகமான பயன்பாடுகளின் தொகுதியே அவை.

NOS : நாஸ் : Network operating System என்பதன் குறும்பெயர். ஒரு பிணையத்தில் அனுப்புவதைக் கட்டுப்படுத்தும் மென்பொருள்.

NOT : எதிர் : இது ஒரு தருக்க முறை இயக்கி. இதில் 'P' என்பது ஒர் அறிக்கை, எனில் 'P' பொய்யான தென்றால் 'P'-இன் 'எதிர் உண்மையாகும்; 'P' notation 1015

NovaNet

உண்மையென்றால் அதன் 'எதிர் பொய்யானதாகும்.

notation : எண் அமைப்பு : குறிமானம் : எண்கள், சொற்றொடர்கள், சொற்கள் மற்றும் அளவுகள் எவ்வாறு எழுதப்படுகின்றன அல்லது எடுத்துரைக்கப்படுகின்றன என்பது. பதின்ம அல்லது இரும அமைப்பு போன்ற எண் அமைப்பில் எண்கள் அமையும் இடத்தைப் பொறுத்தே எண்களின் மதிப்பு முடிவு செய்யப்படும்.

notation base : தளக் குறிமானம்.

notation, binary coded decimal : இருமக் குறியீட்டுப் பதின்மக் குறிமானம்.

notation, octal : எண்மக் குறிமானம்.

notation, radix : அடிஎண் குறிமானம்.

not boolean : நாட் பூலியன் : ஒரு உள்ளீட்டைத் தலைகீழாக்கும் அளவை இயக்கம். உள்ளீடு '0' என்றால் வெளியீடு 1 ஆகும். இதுவே தலைகீழாகும்.

notebook computer : கையேட்டுக் கணினி : ஒரு கைப்பெட்டிக்குள் அடக்கிவிடக்கூடிய வடிவளவுடைய ஒரு கணினி. இதில் ஒரு தட்டையான தகட்டுத் திரவப் படிகக் காட்சித்திரை பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது ஒரு கையடக்கக் கணினியைவிடப் பெரியது. ஆனால் ஒரு மேசைக் கணினியை விடச் சிறியது.

notelead : குறிதாள் அட்டை

notepad : நோட்பேடு : ஒர் உரைத் தொகுப்பான் மென் பொருள். விண்டோஸ் 95/ 98-இல் உள்ளது.

not gate : 'எதிர்' வாயில் : எதிராக்கம் செய்வதற்கான தருக்கமுறைச் செயற்பாட்டுக்கு இணையான மின்சுற்று வழி.

notis : நோட்டிஸ் : நார்வேயின் நார்ஸ்க் டேட்டா நிறுவனத்தின் அலுவலகத் தானியங்கித் தொகுப்பு. சொல் செயலாக்கம் மற்றும் விரிதாளுக்கு அப்பால் சென்று மின்னணு அஞ்சல் ஆவண சேமிப்பு வணிக வரை கலைகள் மற்றும் தொலையச்சு டெலக்ஸ் இடைமுகம் ஆகியவற்றை வழங்கக் கூடியது.

nova : நோவா : டேட்டா ஜெனரல் கார்ப்பரேஷன் என்ற நிறுவனம் தயாரிக்கும் கணினிகளுக்கான வடிவமைப்பு.

NovaNet : நோவாநெட் பிணையம் : இல்லினாய்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தின் கல்வி ஆராய்ச்சி ஆய்வுக்கூடம் உருவாக்கிய novell network 1016 NPN transistor

கல்விச் சேவைகளுக்கான செயற்கைக் கோள் சார்ந்த பிணையம். மூன்றாம் வகுப்பிலிருந்து பட்டமேற்படிப்பு வரை நூற்றுக்கணக்கான பாடங்களில் 10,000 மணிகளுக்கு மேலான பாடப்பொருள் இதில் உள்ளது.

novell network : நோவெல் பிணையம் : நோவலின் நெட்வொர்க் இயக்க அமைப்புகளில் ஒன்றினால் கட்டுப்படுத்தப்படும் குறும்பரப்புப் பிணையம் (LAN).

Novel NetWare : நாவெல் நெட்வேர் : நாவெல் நிறுவனம் தயாரிக்கும் குறுபரப்புப் பிணைய இயக்க முறைமையின் மென்பொருள் தொகுதிகள். ஐபிஎம்பீசி மற்றும் ஆப்பிள் மெக்கின்டோஷ் கணினிகளில் செயல்படக்கூடியவை. பிணையப்பயனாளர்கள் கோப்புகளையும், நிலைவட்டுகள் மற்றும் அச்சுப் பொறிகள் போன்ற முறைமை வளங்களையும் பகிர்ந்து கொள்ள நாவெல் நெட்வேர் அனுமதிக்கிறது.

no wait state memory : காத்திருக்காத நிலை நினைவகம் : மையச் செயலகத்தின் தேவைகளைச் சமாளிக்கும் அளவுக்கு வேகமுள்ள நினைவகம்.சோம்பலாய் காத்திருக்கும்நிலைகளை அறிமுகப்படுத்த வேண்டிய தேவையில்லை.

Noyce Robert : நாய்ஸ், ராபர்ட் : கோளச் செய்முறையை ஜீன் ஹீர்னி என்பாருடன் சேர்ந்து உருவாக்கியவர். இதில் மின் சுற்றுவழி அமைப்பிகள், சிலிக்கன் போன்ற மென்வட்டில் ஒளிச்செதுக்குச் செய்வதன் மூலம் இணைக்கப்படுகின்றன.

.np : என்பீ : ஒர் இணைய தள முகவரி நேபாள நாட்டைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும் புவிப்பிரிவுக் களப் பெயர்.

NPN transistor : என்பீஎன் மின்மப் பெருக்கி : மின்மப் பெருக்கிகளில் ஒரு வகை.N வகைப் பொருளால் ஆன உமிழிக்கும் திரட்டிக்கும் இடையில் பின்னப்பட்ட P-வகை பொருளால் ஆன அடிவாய் (Base) கொண்டது. அடிவாய், உமிழி, திரட்டி ஆகிய மூன்று முனையங்களின் வழியே மின்னோட்டம் பாய்கிறது. N-P-N மின்மப் பெருக்கிகளில் மின்னணுக்கள்தாம் மின்னூட்டச் சுமப்பிகளாய்ச் செயல்படுகின்றன. அவை உமிழியிலிருந்து திரட்டியை நோக்கிப் பாய்கின்றன. .nr 1017 NSTL

.nr : .என்.ஆர் : ஒர் இணைய தள முகவரி நெளரு நாட்டைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும் புவிப்பிரிவுக் களப் பெயர்.

NRZ : என்ஆர்இசட் : சுழி (பூஜ்யம்)க்குத் திரும்பாதிருப்பதைக் குறிக்கும். 'Non-return to zero' என்ற ஆங்கிலச் சொற்றொடரின் தலைப்பெழுத்துச் சொல். எண்முறைத் தரவுகளைக் காந்த நாடாவில் குறியீடாகப் பதிவு செய்வதற்கான பல முறைகளில் ஒன்று.

ns : என்எஸ் : நானோ விநாடி (Nanosecond) என்பதன் சுருகம். இது ஒரு விநாடியில் நூறு கோடியில் ஒரு பகுதியாகும்.

NSAPI : என்எஸ்ஏபிஐ : நெட்ஸ்கேப் வழங்கன் பயன்பாட்டு நிரலாக்க இடைமுகம் எனப்பொருள்படும் Netscape Server Application Programming interface என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும் பெயர். நெட் ஸ்கேப் ஹெச்டீடீபீ வழங்கனுக்கும் ஏனைய பயன்பாட்டு நிரல்களுக்கும் இடையேயான இடைமுகத்துக்கான வரன்முறைகளை இது குறிக்கிறது. ஒரு வலை உலாவியிலிருந்து வலை வழங்கன் மூலமாகப் பயன்பாட்டு நிரல்களை அணுகுவதற்கு இதனைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

.ms.ca : .என்.எஸ்.சி.ஏ : ஒர் இணைய தள முகவரி கனடா நாட்டின் நோவா ஸ்காட்டியா மாநிலத்தைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும் புவிப்பிரிவுக் களப்பெயர்.

NSFnet : என்எஸ்எஃப்நெட் : அமெரிக்க நாட்டின் தேசிய அறிவியல் கழகம் (National Science Foundation) உருவாக்கிய விரிபரப்புப் பிணையம். ஆர்ப்பா நெட்டுக்குப் (ARPAnet) பதிலாக சிவில் பயன்பாடுகளுக்காக உருவாக்கப்பட்டது. 1995 ஆண்டு வரை இணையத்தின் முதுகெலும்பாய்த் திகழ்ந்தது. அமெரிக்க நாட்டில் இணையத்துக்கான முதுகெலும்புச் சேவைகளை இப்போது தனியார் பிணையங்கள் வழங்கி வருகின்றன.

NST : என்எஸ்டி : ஒரு கட்டளையின் ஆரம்பத்துக்கும் முடிவுக்கும் இடையில் வேறு ஒரு கட்டளையை உள்ளே நுழைத்தல்.

NSTL : என்எஸ்டிஎல் : National software testing laboratory என்பதன் குறும்பெயர். ஒரு அமெரிக்க தனியார் மென்பொருள் சோதனை மற்றும் மதிப்பீட்டு நிறுவனம். ΝΤ 1018 NTSC

NT : என்டி (விண்டோஸ்) : மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனத்தின் பிணைய இயக்க முறைமை. கிளையன்ட்/ செர்வர் தொழில் நுட்பத்தில் அமைந்த செர்வர் இயக்க முறைமை. விண்டோஸ் 95/98-ன் வரைகலைப் பணிச் சூழல் என்டியில் உண்டு. வருங்காலத்தில் 'விண்டோஸ் என்டி' என்பது விண்டோஸ் 2000 என்று பெயர் மாற்றம் பெறுகிறது. ஆல்பா செயலிகள் மிப்ஸ் (MIPS). தொழில்நுட்ப செயலிகள் மற்றும் இன்டெலின் 86 வரிசைச் செயலிகள் ஆகியவற்றிலும் என்.டி. (NT) இயங்கும்.

.nt.ca .என்டீ.சிஏ : ஒர் இணைய தள முகவரி. கனடா நாட்டின் வடமேற்கு பிரதேசத்தைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும் புவிப்பிரிவுக் களப்பெயர்.

NTFS : என்டிஎஃப்எஸ் : என்டீ கோப்பு முறைமை என்று பொருள்படும் NT File System என்பதன் சுருக்கம். விண்டோஸ் என்டீ இயக்க முறைமைக்கென தனிச்சிறப்பான முறையில் வடிவமைக்கப்பட்ட உயர்நுட்பக்கோப்பு முறைமை. இதில், நீண்ட கோப்புப் பெயர் இயலும். முழுமையான பாதுகாப்புள்ள அணுகல் கட்டுப்பாடு, கோப்பு முறைமை மீட்பு, மிகப் பரந்த சேமிப்பு ஊடகம் மற்றும் விண்டோஸ் என்டீ போசிக்ஸ் (POSIX) துணை முறைமைக்கான சிறப்புக் கூறுகளை உள்ளடக்கியது. பொருள் நோக்குப் பயன்பாடுகளையும் ஏற்கிறது. அனைத்துக் கோப்புகளையும் பயனாளர் மற்றும் முறைமை வகுத்த பண்புக் கூறுகள் கொண்ட பொருள்களாகவே கருதிச் செயல்படுகிறது.

NTP : என்டீபீ : பிணைய நேர நெறிமுறை என்று பொருள்படும் Network Time Protocol என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். ஒரு கணினியின் உள்ளமை நேரத்தையும் அது தொடர்பு கொள்ளும் வழங்கன் கணினி அல்லது வானொலி, செயற்கைக் கோள் வாங்கி, மோடம் போன்ற பிறவற்றின் நேரத்தையும் ஒத்திசைவாக்கப் பயன்படுகிறது. குறும்பரப்புப் பிணையங்களில் ஒரு மில்லி வினாடிக்குள்ளான துல்லியம் பெற முடியும். விரிபரப்புப் பிணையங்களில் துல்லியம் சில பத்து மில்லி வினாடிகள்.

NTSC : என்டிஎஸ்சி : தேசியத் தொலைக்காட்சி அமைவனக்குழு (National Television System N-type semiconductor

1019

null character

Committee) என்பதன் குறும்பெயர். இது ஒரு வண்ணத் தொலைக்காட்சித் தர நிருணய அளவு.

N-type semiconductor : என்-வகை குறைகடத்தி : மின்சாரக் கடத்தல் மின்னணு மூலம் நடைபெறும் குறைகடத்திப் பொருள். P-வகை குறை கடத்திகளில் மின்கடத்தல், துளைகள் (holes-electron vacancies) மூலம் நடைபெறுகிறது. மிகை மின்னணுக் கொண்ட மாசுப் பொருள் சேர்த்து N-வகைக் குறைகடத்திகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன.

.nu : .என்யு : ஒர் இணைய தள முகவரி நியூ (Niue) நாட்டைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும் புவிப்பிரிவுக் களப்பெயர்.

nuBus : நுபஸ் : ஈரோகார் டினால் (9U) வரையறுக்கப்பட்டு ஆரம்பத்தில் எம்ஐடியில் உருவாக்கப்பட்ட 32- துண்மிதடைய வடிவமைப்பு. தடையத்திற்கான உரிமைகளை டி.ஐ. மற்றும் வெஸ்டர்ன் டிஜிட்டல் நிறுவனங்கள் வாங்கிவிட்டன. டி.ஐ.யிடமிருந்து ஆப்பிள் நிறுவனம் இதற்கான உரிமையைப் பெற்று இதன் மின்சார பருப்பொருள் வரையறைகளை மெக்கின் டோஷாக்காக மாற்றியது.

nucleus : உள்மையம் ; உட்கரு : ஒரு கட்டுப்பாட்டுச் செயல் முறையின் பகுதி. இது உள் முகச் சேமிப்புச் சாதனத்தில் அமைந்திருக்க வேண்டும்.

nudge shadow : தள்ளு நிழல்.

NUI : என்யுஐ : notebook user interface என்பதன் குறும்பெயர். கோ கார்ப்பரேஷன் தனது பேனா மற்றும் பாயின்ட் பேனா சார்ந்த இடைமுகத்திற் காக உருவாக்கப்பட்ட சொல்.

nuke அழி, முறி : 1. ஒரு கோப் பினை, கோப்பகத்தை அல்லது நிலைவட்டு முழுமையையும் அழித்தல். 2. ஒர் இயக்க முறைமையின், ஒரு பயன்பாட்டின் அல்லது ஒரு நிரலின் செயல்பாடு ஒன்றை நிறுத்தி வைத்தல்.

null : பயனிலா மதிப்பு : வெற்று மதிப்பு : மிக அற்பமான அல்லது தகவல் எதுவும் தராத ஒரு மதிப்பு. இது ஒரு எண்மான மதிப்பு, சொற்களுக்கிடை யிலான இடைவெளி போன்ற தகவல்களைக் குறிக்கும் ஒரு சுழி (பூஜ்யம்) அல்லது வெற்றிடத்திலிருந்து வேறுபட்டது.

null character : இல்லாத எழுத்து; வெற்று எழுத்து : ஒரு சேமிப்பகச் சாதனத்தின் வெற்றிடத்தை நிரப்பப் பயன்படுத்தப்படும் எழுத்து. ஒரு வரிசை எழுத்துகளிலிருந்து அந்த வரிசையில் பொருள் மாறாமல் அந்த எழுத்தை சேர்க்கலாம் அல்லது நீக்கலாம்.

null cycle : பயனில் சுழற்சி; வெற்றுச் சுழற்சி : புதிய தரவு எதனையும் தராமல் ஒரு முழுச் செயல்முறையும் சுழல்வதற்குத் தேவையான நேரம்.

null instruction : பயனிலா ஆணை; வெற்று ஆணை.

null modem : வெற்று மோடெம் : அங்கே ஒரு மோடெம் இல்லா மலேயே தரமான மோடெம் குழாய்களைப் பயன்படுத்தி இரண்டு கணினிகளை இணைக்க அனுமதிக்கும் சாதனம். பெரிதாக்கல், குறிப் பேற்றம், குறிப்பிறக்கம் ஆகிய வற்றைப் பயன்படுத்தா மலேயே செய்யப்படும் தகவல் தொடர்பு இணைப்பு. குறைந்த தூரத்திற்கு மட்டுமே வெற்று மோடெம்கள் முறையைப் பயன்படுத்த முடியும். நேரடி இணைப்பைக் கருத்தில் கொண்ட மிகக்குறைந்த நீளமுள்ள நேரடி உலோக இணைப்பு தருவதாக சில சமயம் வெற்று மோடெம்கள் குறிப்பிடப்படுகின்றன.

வெற்று மோடெம் குழாய்

null modem cable : வெற்று மோடெம் குழாய் : மிக நெருக்க மாக உள்ள இரண்டு பர்சனல் கணினிகளை இணைக்கப் பயன் படுத்தப்படும் ஆர்எஸ்-232 - சி குழாய். தொடர் துறை (port) களை இணைப்பதுடன் ஒரு முனையில் அனுப்பும் கம்பி களையும் மறுமுனையில் பெறும் கம்பிகளையும் கடக்கிறது.

null pointer : வெற்றுச் சுட்டு : சுழியை (பூஜ்யத்தை) நிர லாக்கத் தொடரில் குறிப்பிடும் முறை. வெற்றிபெறாத, தேடும் பணியின் பதில்களாக இருக் கலாம்.

null string : வெற்றுச் சரம் : எழுத்து எதுவும் இல்லாத ஒரு சரம்.

null value : வெற்று மதிப்பு.

number : எண் வரிசை : 1. ஒரு குறிப்பிட்ட எண்மான முறை number base

1021

numeral system

யில் ஒரு மதிப்பினைக் குறிக்கும் குறியீடு அல்லது குறியீடுகள். 2. இது ஒர் இலக்கத்தையும் குறிக்கும்.

number base : எண் ஆதாரம்.

number cruncher : எண் உழல் ; பெருங்கணிப்பி ; ஏராளமான கணிப்புகளையும் பிற எண்மானக் கணக்குகளையும் செய்வதற்கு வடிவமைக்கப்பட்ட செயல்முறை அல்லது கணினி.

number crunching : எண் நொறுக்கல்; எண் அரைத்தல் : ஏராளமான எண்வகைத் தரவுகளின் கணக்கீடுகளைக் குறிக்கிறது. மீண்டும் மீண்டும் செய்கிற கணக்கீடாக இருக்கலாம். கணிதமுறையில் மிகச் சிக்கலானதாக இருக்கலாம். அல்லது இரண்டும் சேர்ந்ததாயிருக்கலாம். ஆனாலும் தரவு உள்ளிட்டு வெளியீட்டுச் செயல்பாடுகளை இது குறிப்பதில்லை. கணினியுள் நடைபெறும் அகநிலைச் செயலாக்கத்தையே குறிக்கிறது. எண்ணியல் துணைச் செயலிகள் இதுபோன்ற பணிகளை மேற்கொள்கின்றன. இதனால் கணினிகளின் செயல்திறன் பெருமளவு அதிகரிக்கப் படுகிறது.

number lock : எண் பூட்டு.

number generator : எண் இயற்றி.

number representation : எண்மானக் குறியீடு : ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டுள்ள விதிமுறைகளுக்கிணங்க, ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ள குறியீடுகளில் எண்களைக் குறிப்பிடுதல்.

numbers, random : குறிப்பிலா எண்கள்.

number system : எண்மான முறை : எண்களைக் குறிப்பிடுவதற்கு ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டுள்ள குறியீடுகளும், விதிமுறைகளும் எண்மான முறை எனப்படும்.

number system, binary : இரும எண் முறைமை.

numeral : எண்; எண்மானம் : ஒர் எண்ணைக் குறிப்பதற்கு மரபு முறைப்படி பயன்படுத்தப்படும் குறியீடு. 6, VI, 110 என்பவை ஒரே எண்ணை வேறுவேறு எண்மான முறைகளில் குறிக்கும் குறியீடுகள் ஆகும்.

numeralization : எண் முறையாக்கம் : அகர வரிசைத் தரவுகளை எண்களில் குறிப்பிடுதல்.

numeral system : எண் முறை : எண் அமைப்பு ; எண்மான

முறை : எண்களைக் குறித்திடும் முறை. பொதுவாக பதின்ம அல்லது பதின்மான இலக்க முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது தவிர பல்வேறு இலக்க முறைகளும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவற்றில் ஈரெண் முறை, பதினாறெண்முறை, எட்டெண் முறை ஆகியவை குறிப்பிடத்தக்கவை.

numerator : பகுதி.

numerator/denominator : பின்ன எண் பகுதி/விகுதி.

numeric : எண் சார்ந்த : எண்கள் அல்லது எண் குறியீடுகள் தொடர்புடைய.

numerical analysis எண் முறைப் பகுப்பாய்வு : கணக்குகளுக்கு விடை காண்பதற்கான ஆக்கமுறை நடைமுறைகளை ஆராய்ந்து கண்டுபிடித்தல் தொடர்பான கணிதப் பிரிவு.

numerical control : எண்முறைக் கட்டுப்பாடு : வரிசையான இலக்கங்களை உட்செலுத்தி குறிப்பாகக் காகித நாடாவில் எந்திரங்களைக் கட்டுப்படுத்தும் ஒரு அமைப்பு.

numerical expression : எண்மானக் கோவை.

numerical indicator tube : எண் முறைக் குறியீட்டுக் குழாய் : இலக்கங்களைக் காட்சியாகக் காட்டக்கூடிய ஒர் மின்னணு குழாய்.

numeric character : எண் எழுத்து : இலக்கத்தைக் குறிக்கிறது.

numeric coding : எண் குறியீட்டு முறை : தரவுகளையும் அறிவுறுத்தங்களையும் குறிப்பதற்கு எண்களை மட்டுமே பயன்படுத்தும் குறியீட்டு முறை.

numeric constant : எண் மாறிலி  : முழு எண்களை அல்லது மெய்ம்மை எண்களை மட்டுமே பயன்படுத்தும் செய்திக் குறிப்பு.

numeric data : எண் தரவு : கணக்கீடுகளைச் செய்யும்போது பயன்படுத்தப்படும் பண அளவுகள் மற்றும் பொருள் எண்ணிக்கைகளைக் குறிப்பிடுகிறது.

numeric field : எண் புலம் : எண்னியல் படிவம் : கணக்கிடப்பட வேண்டிய எண்களை மட்டுமே கொண்டுள்ள தரவுப் புலம்.

numeric keypad : எண்னியல் விசைத் திண்டு.

Numeric Lock Key 1023 .nz

Numeric Lock Key : எண்பகுதி பூட்டு விசை : நிலைமாற்று விசை நிகழ்த்தும்போது (turned on) விசைப்பலகையிலுள்ள எண் பகுதியை செயல்பாட்டுக்குக் கொண்டு வருகிறது. அதன்பின் எண் விசைகளை ஒரு கணிப்பான் (Calculator) பாணியில் தரவு உள்ளீடு செய்யப் பயன்படுத்த முடியும்.

numeric pad : எண்பலகை : Glav முகப்புகள் கூட்டல் எந்திரங்கள் அல்லது விசை துளைப்பிகள் ஆகியவற்றில் உள்ள எண் விசைகளின் தொகுதி. ஒரு வரியிலோ அல்லது செவ்வகக் கட்டமாகவோ இல்லாமல் ஒரு குழு அமைப்பில் கொடுக்கப்பட்டிருப்பதால் எண் தரவுகளை மிகவும் திறமையாக உள்ளீடு செய்யலாம்.

numeric portion : எண்ணியல் பகுதி.

numeric type : எண்வகை .

numeric type field எண் வகைப் புலம்.

numeric type variables : எண்வகை மாறிகள்.

numeric variables : எண் மாறிலிகள்.

numeric width : எண்ணியல் அகற்சி.

numlock : எண் பூட்டு : விசைப் பலகையில் எண் அட்டையில் உள்ள ஒரு விசை. எண் அட்டையில் இலக்கங்களை தட்டச்சு செய்யும்போது மாற்று விசையை (Shift) அழைத்தும் தேவையின்றி இதை அழுத்தினால் போதுமானது.

numlock key எண்பூட்டு விசை.

.nyc.ny.us : என்ஒய்சி.என்ஒய்.யுஎஸ் ஒர் இணைய தள முகவரி அமெரிக்க நாட்டின் நியூயார்க் மாநிலத்திலுள்ள நியூயார்க் நகரைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும் புவிப்பிரிவுக் களப்பெயர்.

.ny.us : .என்ஒய்.யுஎஸ் : ஒர் இணைய தள முகவரி அமெரிக்க நாட்டின் நியூயார்க் மாநிலத்தைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும் புவிப்பிரிவுக் களப்பெயர்.

.nz : என்இஸட் : ஒர் இணைய தள முகவரி நியூஸிலாந்து நாட்டைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும் புவிப்பிரிவுக் களப்பெயர்.