கணினி களஞ்சிய அகராதி-2/P

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

முறையில் ஒரு ஒளிப் புள்ளி யைப் பயன்படுத்தி எழுத்தின் வெளிப்புற விளிம்புகளில் நகர்ந்து செல்வதன் மூலம் ஒரு எழுத்தின் தோற்றத்தைக் கண் டறிய உதவும் தொழில்நுட்பம்.

contouring : பட வேறுபாடு அமைத்தல் : கணினி வரைபட முறைமைகளில் ஒரு உருவம், பொருள் அல்லது அடர்த்திப் வெளிப்புறப் பொருளின் தோற்றத்தை உருவாக்குதல்.

கணினி களஞ்சியப் பேரகராதி-1.pdf

contrast : மாறுபாடு : ஒ. சி. ஆர் முறையில் ஒரு ஆவணத்தின் அச்சிடப்பட்ட பொருள் அல்லது அது அச்சிடப்பட்ட பின்னனியைக் குறிக்கக் காட்டப்படும் வண்ண அல்லது நிழல் தோற்றத்தின் வேறுபாடுகள்.

contrast enhancement மாறுபாடு அதிகரித்தல் ஒளிர்மை அல்லது இருட்டினை அதிகரித்தல். உண்மையான இலக்கமுறை செயலாக்கமானது அது வருடும் பொருளின் நேர் கோடல்லாத வற்றைக் கண்டுபிடிப்பதைப் பொறுத்திருக்கிறது. பிடிப்பதன் தன்மையை அறிந்தால் சரியான மாறுபாடுகளை மீண்டும் அறிமுகப்படுத்தலாம். மாறுபாடுகள் விரும்பும் வண்ணம் அதிகரிக்கப் படலாம்.

Control : கட்டுப்பாடு : இயக்கு விசை : 1. ஒரு கணினியையும் அதன் செயல்பாடு களையும் முறைப்படுத்தி மேலாண்மை செய்தல் பிழையற்ற செயல்பாடுகளை நடைமுறைப்படுத்த சரியான நேரத்தில் சரியான வரிசையில் மேற்கொள்ளப்படும் நடவடிக்கைகள் கட்டுப்பாடு எனும் சொல் வன்பொருள். பொருளைப் பொறுத்தவரை கட்டுப்பாட்டு மின் இணைப்புப் பாட்டை (control bus) எனும் மின்வழி மூலமாக கணினியின் செயல்பாடுகள் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. மென்பொருளைப் பொறுத்தவரை தரவுகளைக் கையாளும் நிரல் ஆணைகளைக் குறிக்கின்றன. 2. ஒரு வரைகலைப் பயனாளர் இடை முகத்தில் (GUI) ஒரு குறிப்பிட்ட செயல்பாட்டை நிறைவேற்றப் பயனர் இயக்குகின்ற, திரையில் தோன்றும் ஒரு சிறு உருப் பொருள். மிகப் பரவலாகப் பயன்படும் இயக்கு விசைகள், கட்டளைப் பொத்தான்கள், தேர்வுப் பெட்டிகள், உருள் பட்டைகள் போன்றவையாகும்.

control block : கட்டுப்பாட்டுப் பகுதி : ஒரு செயலாக்க அமைப்பைக் கட்டுப்படுத்துவதற்குத் தேவையான குறிப்பிட்ட வகையான தகவல். அதன் பிறபகுதிகளுக்கு அனுப்பப்படுகின்ற சேமிப்பகத்தின் பகுதி.

control break : கட்டுப்பாட்டு நிறுத்தம் : கட்டுப்பாட்டுப் புலத்தில் உள்ள மதிப்புகளின் மாற்றத்தின் விளைவாக ஒரு நிரல் செயலாக்கத்தில் சில சிறப்பு நிகழ்வுகள் ஏற்படும் இடம்.

control bus : கட்டுப்பாட்டு மின்பாட்டை : ஒரு கணினியில், மையச் செயலகத்தில் கட்டுப் பாட்டகத்திலிருந்து நினைவகத்தை இணைக்கும் பாதை.

control cards : கட்டுப்பாட்டு அட்டைகள் : உருவாக்கி போன்ற செயலாக்க அமைப்பு, ஒரு பொது வழக்கச் செயலைக் குறிப்பாகப் பயன்படுத்தும் போது, தேவைப்படும் உள் வீட்டுத் தரவுகளைக் கொண்டுள்ள துளையிட்ட அட்டை. எடுத்துக்காட்டு : ஒரு குறிப்பிட்ட நிரலை ஏற்றி இயக்குமாறு ஆணையிடும் தொடர் அட்டைகளில் ஒன்று.

control change of : கட்டுப்பாட்டு மாற்றம்.

control character : கட்டுப்பாட்டு எழுத்து : ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில் கட்டுப்பாட்டு இலக்கத்தை நிறுத்துதல் அல்லது மாற்றம் செய்தலை ஆரம்பித்து வைக்கும் எழுத்து.

control circuits : கட்டுப்பாட்டு மின்சுற்றுகள் : கணினியின் ஆணைகளை விளக்கி தேவையான இயக்கங்களை செய்யவைக்கும் மின்சுற்றுகள்.

control clerk : கட்டுப்பாட்டு எழுத்தர் : தரவு செயலாக்க

இயக்கங்களை கட்டுப்படுத்துவது தொடர்பான பணிகளைச் செய்யப் பொறுப்பேற்றுள்ளவர்.

control code : கட்டுப் பாடு குறிமுறை : அச்சிடலில், தரவு பரிமாற்றத்தில், திரைக்காட்சி களில் ஒரு சாதனத்தின் நட வடிக்கையைக் கட்டுப்படுத்து வதற்காக ஒரு கணினி நிரலில் பயன்படுத்தப்படும் அச்சிட வியலாக் குறிகள். (எ-டு) புதிய வரி, ஒரு வரி நகர்த்தல், தாளை வெளித் தள்ளல், நகர்த்தியை திரும்பச் செய்தல் போன்ற பணிகளுக்கான அச்சுப் பொறிக் கட்டுப்பாட்டு குறிகள்). ஒரு பயன்பாட்டு மென் பொருள், அச்சுப் பொறியைக் கட்டுப்படுத்தும் வழி முறை களைக் கொண்டிராதபோது ஒரு நிரலரால் அல்லது ஒரு பயனாளரால் கட்டுப்பாட்டுக் குறிகள் பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஒளித்தோற்றத் திரைக்காட்சியில் கட்டுப் பாட்டுக்குறிகள், உரைப் பகுதியை அல்லது காட்டியைக் கையாள்வதற்கென மையச் செயவியால் திரையகத்துக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றன. மிகப் பரவலாகப் பயன்படுத்தப் படும் ஒளிக்காட்சிக் கட்டுப் பாட்டு குறிகள் அன்சி (ANSI) மற்றும் விடீ-100 (VT-100) ஆகும்.


control collection : இயக்கு விசைகள் தொகுப்பு.

control computer கட்டுப் பாட்டுக் கணினி.

control console : கட்டுப்பாடு பணியகம் முனையத்தை இயக்குபவர் அல்லது சேவை பொறியாளருக்கும் கணி னிக்கும் இடையில் தொடர்பு கொள்ளப் பயன்படும் கணினி அமைப்பின் பகுதி.


control counter : கட்டுப்பாட்டு எண்ணி.

control data : கட்டுப்பாட்டு தரவு வேறொரு தரவு மதிப்பையோ அல்லது துணைச் செயல்பாட்டையோ அல்லது ஒரு கோப்பு நடவடிக்கையையோ அடையாளம் கான தேர்ந்தெடுக்க, செயல்படுத்த அல்லது மாற்றியமைக்கப் பயன் படுத்தப்படும் ஒன்று அல்லது மேற்பட்ட கட்டுப்பாட்டு தரவு வகைகள்.

கோப்பு நடவடிக்கை

control data corporation : கன்ட்ரோல் டேட்டா கார்ப்பரேஷன் : மீத்திறன் (சூப்பர்) கணினிகள் உள்ளிட்ட கணினிக் கருவிகளைப் பெருமளவு உற்பத்தி செய்யும் நிறுவனம்.

control elements : கட்டுப் பாட்டு உறுப்புகள்.

control field : கட்டுப்பாட்டுப் புலம் தரவு பதிவேட்டில் உள்ள ஒரு புலம். அதே பதிவேட்டில் உள்ள புலங்களை அடையாளம் கண்டு, வகைப் படுத்த பயன்படுவது.

control flow : கட்டுப்பாட்டு பாய்வு : ஒரு நிரலில் இயலக் கூடிய செயல்பாட்டு வழிகள் அனைத்தையும் துணுகிப் பார்ப் பது. பொதுவாக இது ஒரு வரை பட வடிவில் விளக்கப்படும்.

control flow chart கட்டுப் பாட்டுப் பாய்வு நிரல்படம்.

control instruction register கட்டுப்பாட்டு ஆணை பதிவகம் : ஒரு சிறப்பு தற்காலிக சேமிப்பு இடம். கட்டுப்பாட்டகம் செயல் படுத்துகின்ற எந்திர ஆணைகள் இதில் இடம் பெறும்.

control key கட்டுப்பாட்டு விசை : கணினி விசைப் பலகையில் உள்ள சிறப்புச் செயல் விசை. கணினியை ஒரு பணியைச் செய்யுமாறு ஆணையிடு வதற்கு வேறொரு விசையுடன் இந்த விசையைச் சேர்த்து ஒரே நேரத்தில் அழுத்தினால் போதும்.

controlled variable : கட்டுறுமாறி . ஒரு மொழியில் உரை யாடல் முறை அமைப்பில் ஒரு குறிப்பிட்ட மதிப்புகளின் தொகுதி தொடர்பான மாறி.

controller கட்டுப்படுத்தி : கட்டுப்பாட்டுப் பொறி . ஒரு வெளிப்புற உறுப்பை இயக்குவதற்கு கணினிக்குத் தேவைப்படும் சாதனம்.

control listing : கட்டுப்பாட்டு பட்டியலிடல் : ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்தில் நடைபெறும் ஒவ்வொரு வணிகப் பரிமாற்றத் தையும் விவரிக்கும் விரிவான அறிக்கை.

control logic : கட்டுப்பாட்டு; தருக்கம், கட்டுப்பாட்டு அளவை : ஒரு கணினியின் செயலாக்க பணிகளைச் செயல்படுத்தும் வரிசை முறை.

control logo : கட்டுப்பாட்டு சின்னம் : எந்திரன்கள் (ரோபோக்கள்) இயக்கும் சாதனங்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு லோக்மைரன் சின்னம்.

control loops : கட்டுப் பாட்டு மடக்கிகள்.

control mechanism : கட்டுப்பாட்டு எந்திர நுட்பம்.

control memory : கட்டுப் பாட்டு நினைவகம் : இயக்கத்திற்காக ஆணைகளைச் சேமிக்கப் பயன்படும் கட்டுப் பாட்டகத்தின் நினைவகம்,

கணினியின் உள்

control menu : கட்டுப்பாட்டு பட்டி : சாளரங்களைக் கையாளும்

கட்டளைகளைக் கொண்ட பட்டி, பயன்பாட்டுப் பிம்பங்கள் மற்றும் உரையாடல் பெட்டிகளில் கட்டுப்பாட்டு பட்டி இருக்கும். கட்டுப்பாட்டு பட்டியைத் திறக்க சாளரத்தின் தலைப்புப் பட்டை இடது கட்டுப்பாட்டு பட்டிப் பெட்டியை பயன்படுத்த வேண்டும்.

control menu box : கட்டுப் பாட்டு பட்டி பெட்டி சாளரத்தின் தலைப்புப் பட்டையில் இடது பக்கத்திலேயே இது எப்போதும் இருக்கும். கட்டுப் பாட்டு பட்டி இதில் அடக்கம்.

control panel : கட்டுப் பாட்டு பலகம் : 1. மனிதக் கட்டுப்பாடுகளைக் கொண்டுள்ள கணினி கட்டுப்பாட்டு முகவு. மைக்ரோ சாஃப்ட் விண்டோஸ் இயக்க முறைமைகளில் உள்ள ஒரு கோபுபுறை. 2. அலகு பதிவு சாதனங்களின் இயக்கங்களைக் கட்டுப்படுத்தப் பயன்படுத்தும் நீள் கம்பிகளைப் பொருத்தும் அட்டை .

control programme கட்டுப் பாட்டு நிரல் கணினி மற்றும் அதன் மூலாதாரங்களை முழுவதுமாக மேலாண்மை செய்வதற்க்குப் பொறுப்பான செயலாக்க அமைப்பின் நிரல்


control punch : கட்டுப்பாட்டுத் துளை ஒரு குறிப்பிட்ட இயக்கத்தைச் செய்யுமாறு கணினிக்கு ஆணையிடும் ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டைக் கொண்ட அட்டை.

control register, access : அணுகு கட்டுப்பாட்டுப் பதிவகம்.

controls1 : கட்டுப்பாடுகள் செயலாக்கத் தொழில் நுட்பங்கள் அல்லது தரவுகளின் துல்லியம், பாதுகாப்பு, நம்பகத் தன்மை அல்லது முழுமையை உறுதி செய்யும் முறைகள்.

controls2இயக்குவிசைகள் விசுவல்பேசிக் போன்ற பயன்பாட்டு மொழிகளில் பயனாளர் இடை கருவி உருவாக்கக் முகங்களை மிக எளிய முறையில் முறையில் இருக்கின்றன.

control section : கட்டுப் பாட்டு பிரிவு நிரலின் ஆனைகளின் படி கணினியின் இயக்கத்தை வழி நடத்தும் மையச் செயலக சாதனத்தின் பகுதி.

control sequence : கட்டுப் பாட்டு வரிசை ஒரு நேரத்தில் ஒன்று மட்டும் என்ற வரிசையில் ஆனைகளை இலக்கமுறை கணினிக்கு தேந்தெடுப்பதற்க்கான வழக்கமான முறை. control signal : கட்டுப்பாட்டு சமிக்கை : எந்திரங்களையும், செயல் முறைகளையும், தானியங்கி முறையில் கட்டுப்படுத்த கணினி உருவாக்கும் சமிக்கை.

control statement : கட்டுப்பாட்டுக் கூற்று : ஒரு நிரலில் வேறொரு பகுதிக்கு கட்டுப்பாட்டை மாற்றுவதற்கான கட்டளை அமைப்புகளை வரிசை முறையில் செயற்படுத்துவதை நிறுத்தும் இயக்கம்.

control station : கட்டுப்பாட்டு நிலையம் : முகவரியிடல், வாக்களித்தல், தேர்ந்தெடுத்தல், திரும்பப் பெறல் போன்ற கட்டுப்பாட்டு நடைமுறைகளை மேற்பார்வை செய்யும் கட்டமைப்பு நிலையம். கொள்கை நிலை அல்லது பிற வழக்கத்துக்கு மாறான சூழ்நிலைகள் ஏற்படும்போது ஒழுங்கினை ஏற்படுத்தப் பொறுப்பானது.

control store : கட்டுப்பாட்டு கிடங்கு : நுண் நிரல் கட்டுமான அமைப்பில் நுண் ஆணைகளை சேமிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு சிறப்பு, அதிவேக சாதனம்.

control string : கட்டுப்பாட்டுச் சரம் : வன்பொருளைக் கட்டுப்படுத்துகின்ற எழுத்துகளின் தொடர் வரிசை. அச்சுப்பொறிகளுக்கும், மோடம்களுக்கும் அனுப்பப்படுகின்ற தரவுகளின் உள்ளேயே கட்டுப்பாட்டுச் சரங்கள் சேர்க்கப்பட்டிருக்கும். தம் தகுதியைக் குறிப்பிடும் சிறப்பு எழுத்திலிருந்து அவை தொடங்கும்.

control strip : கட்டுப்பாட்டுப் பட்டை : 1. பதிவு செய்யப்பட்ட தரவுகளை ஏற்கெனவே அறிந்த மதிப்புகளுடன் ஒப்பிட்டு, துல்லியத் தன்மையைப் பாதுகாக்கத் தேவையான திருத்தங்களைத் தீர்மானிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் அளவீட்டுக் கருவிகள். 2. கணினிப் பணியின்போது அடிக்கடிப் பயன்படுத்தக்கூடிய நிரல்களை, தரவுகளைக் குறுவழி (shortcuts) வடிவில் எளிதில் கையாளக் கூடிய இடத்தில் குழுவாக இருத்தி வைப்பது. நேரம், தேதி, மின்கலச் சக்தியின் நிலை போன்றவை இக்குழுவில் இடம் பெறலாம்.

control structures : கட்டுப்பாட்டு கட்டளை அமைப்புகள் : சொற்றொடர் ஆணைகளை வரிசை முறையில் செயல்படுத்துவதிலிருந்து விலகிச்செல்வதைக் குறிப்பிடும் ஆணைத் தொடர் மொழியில் உள்ள ஒரு வசதி.

control system : கட்டுப் பாட்டு முறைமை.

control tape : கட்டுப் பாட்டு நாடா.

control technology : கட்டுப் பாட்டு தொழில்நுட்பம் வெளிப்புறச் சாதனங்களைக் கட்டுப்படுத்துவதற்காக கணினிகளையும் நுண் மின்னணுக் கருவிகளையும் பயன்படுத்துவது. தானியங்கி அமைப்புகளில் இதை அதிகம் காணலாம்.

control, total : முழுக் கட்டு பாட்டு.

control unit : கட்டுப்பாட்டகம். கணினியின் முழு அமைப்பும் செயல்படுவதைக் கட்டுப்படுத்தும் செயலக சாதனத்தின் பகுதி. கட்டுப்பாட்டு பிரிவு என்றும் அழைக்கப்படும்.

control unit, central : மையக் கட்டுப்பாட்டகம்.

control variable : கட்டுப்பாட்டு மாறி திரும்பத் திரும்பச் செயல்படுத்தப்படும் ஒரு செயல் முறையின் போது பின் தொடர்ந்து செல்லும் ஒரு மாறி. ஒவ்வொரு முறை செயல்படும் போதும் அதன் மதிப்பு கூடுகிறது. அல்லது குறைகிறது. ஒரு நிலை எண் அல்லது பிற மாறி களுடன் ஒப்பிடப்பட்டு செயல்முறையின் இறுதி அறியப் படுகிறது.

control words : கட்டுப்பாட்டுச் சொற்கள் நிரலின் சிறப்புப் பொருள் உள்ள ஒதுக்கப்பட்டசொற்கள்.

convention : மரபு ஒரு குறிப்பிட்ட நிரல் அல்லது அமைப்புகளுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட திறமான, ஏற்கப்பட்ட நடை முறைகள் மற்றும் சுருக்கங்கள், குறியீடுகள் மற்றும் அவற்றின் பொருள்கள். பல்வேறு நிரல்களை ஒன்றினைக்கும் நடைமுறை விதிகள்.

convergence : சங்கமம் : ஏற்கெனவே தனித்தனியாக இருக்கும் தொழில் நுட்பங்களை ஒன்று சேர்த்தல். ஒரு சிஆர்டி படப்புள்ளியில் சிகப்பு, பச்சை மற்றும் நீல மின்னணு ஒளிக்கதிர்கள் ஒன்று சேர்தல்.

conversational : உரையாடல் முறை பயனாளருடன் உரையாடல் நடத்த அனுமதிக்கும் நிரல் தொடர் அல்லது அமைப்பு. அவர் கொடுக்கும் உள்ளிட்டை வாங்கிக் கொண்டு அவரது போக்கில் செயல்பட அது இசைந்து கொடுக்கிறது.

Conversational interaction : உரையாடல் பரிமாற்றம் : பயனாளருக்கும் எந்திரத்துக்கும் இடையில் உரையாடல் முறையில் நடைபெறும் பரிமாற்றம்.

conversational language : உரையாடல் முறை மொழி : கணினிக்கும் அதனைப் பயன்படுத்துபவருக்கும் இடையில் தகவல் தொடர்பு ஏற்பட வசதியாக ஏறக்குறைய ஆங்கிலச் சொற்களைப் பயன்படுத்தும் நிரல் தொடர் மொழி. பேசிக் ஒரு உரையாடல் மொழி.

conventional memory : அடிப்படை நினைவகம் : மரபு நினைவகம் பீ. சி. யின் நினைவகத்தில் முதல் மெகா பைட்டில் முதல் 610-கேயை மட்டும் இது குறிப்பிடலாம். மீதி மேல்நிலை நினைவகப் பகுதியென்று அழைக்கப்படும்.

conversational mode : உரையாடல் பாங்கு : கணினிக்கும் அதனைப் பயன்படுத்துபவருக்கும் இடையில் உரையாடல் நடைபெற உதவும் இயக்கமுறை. இதில் அதற்குக் கிடைக்கும் உள்ளிட்டினைப் பெற்று அதற்கேற்ப கேள்விகள் அல்லது குறிப்புகளை கணினி திருப்பி அளிக்கும்.

conversational operation : உரையாடல் முறை செயல்பாடு : ஒரு நேரத்தில் ஒரு எழுத்து என்ற முறையில் தரவு பயணம் செய்யும் கணினியில் ஒளிக்காட்சித்திரை முகப்புக்கும், கணினிக்கும் இடையில் தரவு அனுப்பப்படுதல்.

conventional programming : மரபு நிரலாக்கம் : ஒரு நடைமுறை மொழியைப் பயன்படுத்தி நிரல் உருவாக்குவது.

conversational remote job entry : உரையாடல் முறை தொலை வேலை நுழைத்தல்.

conversion : மாற்றல் : மொழிமாற்றம் : 1. ஒரு கணினி மொழியிலிருந்து ஒன்றுக்கு அல்லது துளையிட்ட அட்டைகளிலிருந்து காந்தத்தட்டுக்கு என்பது போன்று ஒரு வகையிலிருந்து வேறு ஒரு வகைக்கு மாற்றும் செயல்முறை. 2. ஒருவகையான செயலாக்க முறையிலிருந்து வேறொன்றுக்கு அல்லது ஒரு கருவியிலிருந்து வேறொன்றுக்கு மாற்றுதல். 3. ஒரு வகையான எண்முறையிலிருந்து வேறொன்றுக்கு மாற்றல்.

conversion, data : தரவு மாற்றம்.

conversion table : மாற்றல் பட்டியல் : இருவகையான எண்முறைகளில் உள்ள எண்களை ஒப்பிடும் பட்டியல்.

பதின்மம் இருமை பதினாறின் எண்முறை எண்ம எண்முறை
0 00000 0 0
1 00001 1 1
2 00010 2 2
3 00011 3 3
4 00100 4 4
5 00101 5 5
6 00110 6 6
7 00111 7 7
8 01000 8 10
9 01001 9 11
10 01010 A 12
11 01011 B 13
12 01100 C 14
13 01101 D 15
14 01110 E 16
15 01111 F 17
16 10000 10 20

convert : மாற்று : ஒரு எண் அடிப்படையிலிருந்து வேறொரு எண் அடிப்படைக்குத் தகவலை மாற்றுதல். 2. நெகிழ் வட்டிலிருந்து நிலைவட்டுக்கு என்பது போன்று ஒரு வகையான இருப்பிடத்திலிருந்து வேறொன்றுக்கு மாற்றுதல்.

convert data base : தரவுத் தளத்தை மாற்று.

converter : மாற்றி : 1. ஒரு வகையான ஊடகத்திலிருந்து வேறு வகையான ஊடகத்திற்குத் தரவுவை மாற்றும் சாதனம். துளையிட்ட அட்டைகளிலிருந்து தரவுவைப்பெற்று காந்த வட்டுகளில் பதிவு செய்வதைப் போன்றது. 2. தொடர் முறையிலிருந்து இலக்க முறைக்கு என்பது போல் ஒரு வடிவத்தில் உள்ள தரவுவை வேறு ஒரு வடிவத்திற்கு மாற்றுதல்.

converter, analog/digital : தொடர்முறை - இலக்கமுறை மாற்றி.

converter, digital/analog : இலக்க முறை - தொடர்முறை மாற்றி.

convertion, binary to decimal : இரும, பதின்ம மாற்றுகை.

convex : புற வளைவு : குவி.

cookbook : பயனாளர் கையேடு : ஒரு நிரலாக்கத் தொடரை எவ்வாறு நிறுவி பயன்படுத்துவது என்பதை படிப்படியாக விவரிக்கும் ஆவணம்.

cookie : குக்கி : 1. வாடிக்கை யாளராகிய கிளையன் (client) கணினியின் கோரிக்கைக்கு மறுமொழியாக வழங்கன் (server) கணினி அனுப்புகின்ற தரவு தொகுதி. 2. வைய விாவலையில் ஒரு வலை வழங்கன் கணினி, கிளையன் கணினியில் பதிவு செய்கின்ற தரவு தொகுதி. பயனாளர் மீண்டும். அதே தளத்தைப் பார்வையிடும் போது, இணைய உலாவியானது குக்கியின் ஒரு நகலை வலை வழங்கனுக்கு அனுப்பி வைக்கும். பயனாளர்களை அடையாளம் காணவும், பயனாளருக்கு ஏற்ற வகையில் வலைப்பக்கத்தை வடிவமைத்து அனுப்புமாறு வழங்கனுக்கு அறிவுறுத்தவும் மற்றும் பிற நிர்வாகப் பணிகளுக்கும் குக்கிகள் பயன்படுகின்றன. 3. தொடக்க காலத்தில் யூனிக்ஸ் இயக்கமுறைமையில்தான் இத்தகைய குக்கி நிரல்கள் இயக்கப்பட்டன. அதிர்ஷ்ட குக்கி என அழைக்கப்பட்டது. ஒவ்வொரு முறை இந்த நிரலை இயக்கும் போதும் வெவ்வேறு அதிர்ஷ்ட செய்திகள் வெளியிடப்படும். பொதுவாக, ஒரு பயனாளர் யூனிக்ஸ் முறைமைக்குள் தன்னை இணைத்துக்கொள்ளும்போது (logon) இந்த குக்கி நிரல் இயக்கப்படும். ஒவ்வொரு முறையும் வெவ்வேறு செய்தி பயனாளருக்குக் கிடைக்கும்.

cookie filtering tool : குக்கி வடிகட்டிக் கருவி : ஒரு வலைத்தளத்தை அணுகும்போது பயனாளரைப் பற்றிய தரவுகளை, வலை உலாவி மூலம் அனுப்பிவிடாமல் குக்கியைத் தடைசெய்யும் ஒரு பயன் கூறு (utility).

coolants : குளிர்விப்பான்கள்.

cooling fan : குளிரூட்டும் விசிறி : மின்சுற்று அட்டைகளும், ஐ. சி-க்களும் குளிர்ச்சியாக இருக்குமாறு வைத்துக் கொள்ளும் ஒரு சிறிய காற்றாடி.

co-operating sequential process : கூட்டுறவு வரிசைமுறைச் செயலாக்கம்.

co-operative multitasking : கூட்டுறவு பல்பணி முறை : பல்பணிச் செயலாக்கத்தில் ஒரு வகை. ஒரு முன்புலப் பணியின் இடைநேரத்தில், ஒன்று அல்லது மேற்பட்ட பின்புலப் பணிகளுக்கான செயலாக்க நேரத்தை முன்புலப் பணி அனுமதிக்கும்போது மட்டுமே ஒதுக்க முடியும். மெக்கின்டோஷ் இயக்க முறைமையில் இதுதான் முதன்மையான பல்பணி முறையாகும்.

co-operative processing : கூட்டுறவு செயலாக்கம் : பெருமுக கணினி, சிறு கணினி மற்றும் பீ. சி. போன்ற இரண்டு அல்லது மேற்பட்ட கணினிகள் ஒரு வேலையைப் பங்கிட்டுக் கொள்ளல். அதிகத் திறனுக்காக வேலையைப் பகுத்துக் கொள்ளல்.

co-operative work : கூடிப் பணியாற்றல்; கூடிச் செயல் படல். co-ordinate : ஆயத்தொலை; சந்திப்புள்ளி : கார்ட்டீசிய ஒருங்கிணைப்பு அமைவின் ஒரு இடத்தைக் குறிப்பிடும் தொடர் புள்ள தரவு மதிப்புகளின் தொகுதி. மின்னணு தரவுதாளில், இரண்டு எண்கள் மற்றும் எழுத்துகள் சங்கமித்து ஒரு கலத்தின் நெடுக்கை அல்லது கிடக்கையை அடையாளம் காணல்,

coordinate dimensioning : ஆயத் தொலை பரிணாமம் : பரிணாமம் அமைத்தல். இதில் புள்ளிகள் ஒரு குறிப்பிட்ட பரிணாமத்தினை வரையறுக்கும். ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்திலிருந்து போவது ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட அச்சை ஒட்டி அளிக்கப்படும்.

coordinate indexing : ஒருங்கிணைந்த பட்டியலிடல் : 1. தனி ஆவணங்களை விரித்துரைத்தல் மூலம் பட்டியலிடும் முறை. சமமான நிலையில் உள்ள விரித்துரைப்புகளால் இது செய்யப்படுவதால் நூலகத்தில் ஒன்று அல்லது மேற்பட்ட வரைவு மூலம் தேடமுடியும். 2. தனிப்பட்ட சொற்களை ஒன்று சேர்க்கும் முறையில் சொற்களுக்குக்கிடை யேயான தொடர்பைக் காட்டும் பட்டியலிடல் தொழில் துட்பம்.

coordinate paper : ஒருங்கிணைந்த தாள் : இலக்கமுறை வரைவு பொறிகளால் உருவாக்கப்படும் படங்கள், வரைபடங்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் வரைபட முறை காகிதம்.

co-processor : இணைச் செயலி : மையச் செயலியை ஓய்வாக வைத்திருக்க, நேரம் எடுக்கும் பணிகளைச் செய்யும் துணைச் செயலி. அதன் விளைவாக ஒட்டு மொத்த அமைப்பின் செயல் வேகம் அதிகரிக்கிறது. ஒரு மைய செயலி வேறொரு மையச் செயலியுடன் சேர்ந்து செயலாற்றி மொத்த அமைப்பின் கணிப்பு சக்தியைக் கூட்ட முடியும் அறிவார்ந்த முனையமும் இணைச் செயலகமாகச் செயலாற்றுகிறது.

copy : படி , பிரதி, நகல்; படி எடு : பிரதி எடு; நகலெடு : மூல நகல் மாறாமல் வேறொரு இடத்தில் தரவுவை மறு உற்பத்தி செய்வது.

copy backup : பாதுகாப்பு நகல்.

copy buster : நகல் கிளர்வி : நகல் பாதுகாப்புத் திட்டங்களை ஒதுக்கிச் செல்லும் நிரல். சாதாரண, பாதுகாப்பற்ற பிரதிகள் எடுக்க அனுமதிப்பது.

copy command : நகல் ஆணை.

copy disk : காப்பி டிஸ்க் : ஒரு நெகிழ்வட்டிலுள்ள தரவுகளை இன்னொரு நெகிழ் வட்டில் பதிவதற்கான எம்எஸ் டாஸ் கட்டளை.

copy fit : நகல் பொருத்தி : கிடைத்துள்ள இடத்தில் செய்தி யைப் பொருத்துதல். copy, hard , வன்நகல், தாள் நகல்.

copy holder : நகல் பிடிப்பொறி : விசைப்பலகையில் தட்டச்சு செய்யும்போது படிக்க வசதியாக காகிதத்தினை பிடித்துக் கொண்டிருக்கும் சாதனம், (முதுகு , தோள், கழுத்து, கண் தொல்லையைக் குறைக்க உதவுவதே இதன் நோக்கம்.

copying machine : நகலெடுக்கும் எந்திரம் : எழுதப்பட்ட/அச்சிடப்பட்ட பொருளின் நகலைத்தரும் மின்னணு எந்திரம் நிலைமின் ஒளிப்படவியலின் பிரிவான xerography தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துவது. புலனாகின்ற அகச்சிவப்பு, (அல்ட்ரா வயலட்) கதிர்கள், நிலை மின்சக்தி மாறும் தன்மையைக் கொண்டு ஒளிகடத்தும் ஊடகத்தில் நகல் எடுக்கப்படுகிறது.

copy programme : நகல் நிரல் : ஒன்று அல்லது மேற்பட்ட கோப்புகளை வேறொரு வட்டுக்கு நகலெடுக்க வடிவமைக்கப்பட்ட நிரல். ஒரு கணினி மென்பொருளை நகல் பாதுகாப்பு முறையை நகலெடுக்கும் நிரல்.

copy protection : நகல் பாதுகாப்பு : தங்களது மென்பொருள்களை யாரும் நகல் எடுத்து விடக்கூடாது என்பதற்காக மென்பொருள் உருவாக்குபவர்கள் பயன்படுத்தும் முறைகள். மென்பொருளை சட்டத்திற்குப் புறம்பாக நகல் எடுப்பதிலிருந்து எதிராகப் பாதுகாப்பதற்காக, பெரும்பாலான உற்பத்தியாளர்கள் நகல் பாதுகாப்பு செயல்கூறுகளை தங்களது மென்பொருள்களில் சேர்த்திருப்பார்கள். நகல் பாதுகாப்பு முறைகள் உயர்நுட்பம் வாய்ந்தவை. ஆனால் பல நகல் பாதுகாப்பு நுட்பங்களை முறியடித்து, அத்துமீறி நகலெடுக்கும் அதி புத்திசாலி நிரலர்களும் உள்ளனர்.

copyright : பதிப்புரிமை : ஒரு வருடைய படைப்புக்கு சட்ட முறையான பாதுகாப்பு தருவது. கணினி மென்பொருளுக்கும் இது பொருந்தும்.

copyrighted software : காப்புரிமைபெற்ற மென்பொருள் : பணம் கொடுத்து வாங்க வேண்டிய மென்பொருள். மென் பொருளை உருவாக்குகின்றவரின் அனுமதியின்றி நகல் எடுக்கக்கூடாது.

copy, soft : மென் நகல். வட்டுநகல்.'

CORBA : கோர்பா : பொதுப் பொருள் கோரிக்கை தரகர் கட்டுமானம் என்று பொருள்படும்

Common Object Request Broker Architecture என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துச் சுருக்கம். 1992-ஆம் ஆண்டில் பொருள் (மேலாண்மைக் குழு உருவாக்கித் தந்த வரன்முறைகள் ஆகும். வெவ்வேறு பணித் தளங்களில் செயல்படும் இரு நிரல்களில் உருவாக்கப் பட்டுள்ள வெவ்வேறு பொருள் கூறுகள் தமக்குள்ளே தரவு பரிமாற்றம் செய்து கொள்ளும். ஒரு நிரல், ஒரு பொருள் கோரிக்கை முகவர் (ORB) மூலமாக ஒரு பொருள் கூறின் சேவைக்கான கோரிக்கையை முன் வைக்கும். அந்தப் பொருள்களை உள்ளடக்கிய நிரலின் கட்டமைப்பு எப்படிப் பட்டது என்பதை அறிந்திருக்க வேண்டிய தேவை இல்லை. கோர்பா, ஒரு பொருள் நோக்கு பணிச் சூழலுக்கென வடி வமைக்கப்பட்ட தொழில் நுட்பம் ஆகும்..

cordless telephone : கம்பியில்லாத் தொலைபேசி.

cordless video transmitter : கம்பியில்லாத ஒளிபரப்பி : 60 மீட்டர் குறுக்களவுக்குள் எத்தனை தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகள் இருந்தாலும் அத்தனைக்கும் ஒலிஒளி சரிக்கைகளை அளிக்கும் மின்னணுக் கருவி.

core : உள்ளகம் : காந்தப் படுத்தப்படக்கூடிய ஃபெரைட் மையத்தைக் கொண்ட தலைமை நினைவகம்.

core, bistable magnetic : இரு நிலை காந்த உள்ளகம்.

core ferrite : இரும்பு உள்ளகம்.

core magnetic : காந்த உள்ளகம். core memory : உள்ளக நினை வகம்; உள்மைய நினைவு : ஃபெரைட் வளையங்களாலான ரைடுகளால் உருவாக்கப் படும் காந்த நினைவகம். இதை ஒரு திசையில் காந்தப்படுத் தினால் இரும எண் -ம் வேறு திசையில் காந்தப்படுத்தினால் ) வும் வரும். 1940இல் ஜே. மிர் பாரஸ்டர் மற்றும் டாக்டர் அன்வாஸ் ஆகியோர் இதை உருவாக்கினார்கள். மின்சாரம் இல்லாமலேயே இது இயங்கும் என்பதால் இராணுவம், விண்கலங்கள் ஆகியவற்றில் இன்னும் இது பயன்படுத்தப் படுகிறது.

care programme : உள்ளக நிரல் : குறிப்பிலா அணுகு நினைவகத்தில் {Random Access Memory) தங்கியிருக்கும் ஒரு நிரல் அல்லது நிரலின் ஒரு பகுதி.

coresident : உடன்தங்கல் : இரண்டு அல்லது மேற்பட்ட நிரல்கள் ஒரே நேரத்தில் நினை வகத்தில் ஏற்றப்பட்டு இருக்கும் நிலையைக் குறிக்கிறது.

core storage : உள்ளகச் சேமிப்பு : காந்த மையங்களைப் பயன் படுத்தும் சேமிப்புச் சாதனம். ஒரு வரிசையாக கம்பிகளின் மூலம் இது தொகுக்கப்படுகிறது.

core store. : உள்ளக சேமிப்பு.

core system : உள்ளக முறைமை : கணினி வரை கலைக்காக முதலில் உருவாக்கிய தர நிர்ணயம். சிகார்ப் நிறுவனம் உருவாக்கியது. கணினிகளுக் கிடையே நிரல்களை மாற்றி அனுப்ப முடிவதும், பார்க்கும் வரைகலையும் மாதிரியாக்கும் வரைகலையும் தனிமைப்படுத்தப்படுவதும் இதன் நோக்கங்கள். அன்சி அங்கீகரித்த ஜிகோஸ் தர நிர்ணயம் இதன் அனைத்து தன்மைகளையும் ஏற்றுள்ளது.

corner cut : மூலை வெட்டு : துளையிட்ட அட்டையின் மூலை வெட்டு. தொடர்புடைய அட்டைகளின் குழுக்களை கண்டுபிடிக்க உதவுகிறது.

corona wire : மின்னுமிழ்வுக் கம்பி : லேசர் அச்சுப்பொறிகளில் பயன்படுத்தப்படும் ஒர் இணைப்புக் கம்பி. காற்றை அயனியாக்க இதன் வழியாக உயர் மின்னழுத்தம் பாய்ச்சப் படுகிறது. அதன் மூலம் ஒரே சீரான நிலைமின்னூட்டம் ஒர் ஒளியுணர் ஊடகத்துக்கு மாற்றப் பட்டு லேசர் கதிர் உருவாக்கப் படுகிறது.

coroutine : இணை நிரல்கூறு : உள்ளிட்டுத் தொகுதி ஒன்றை வெளியீட்டு தொகுதியாக மாற்ற உதவும் ஆணைகள்.

corporate model : நிறுவன மாதிரியம் : ஒரு நிறுவனத்தின் நடைமுறைகள் கணக்கீட்டு மற்றும் நிதிக் கொள்கை வழி காட்டிகளை பாவிப்பு நிகழ்வாகக் கணித முறையில் குறிப்பிடுவது. சில குறிப்பிட்ட அனுமானங்களின் கீழ் ஏற்படும் நிதி விவகார முடிவுகளை மதிப்பீடு செய்து மாற்றுத் திட்டங்களை உருவாக்குதல், நீண்டகால மதிப்பீடுகளை இத்தகைய மாதிரியங்களைப் பயன்படுத்தி மதிப்பிடுவார்கள். சமநிலை செயலாக்கிகளைப் பயன்படுததுவதே சிறந்தது என்றாலும் விரிதாள்களும் அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

corporates : நிறுமங்கள்.

correction : திருத்தம்.

corrective : பழுது நீக்கல்.

corrective maintenance : சரி செய்யும் பராமரிப்பு : தவறுகள் ஏற்பட்ட பிறகு அவற்றைக் கண்டுபிடித்து சரி செய்தல்.

தற்காப்பு (preventive maintenance) பராமரிப்புக்கு மாறானது.

correspondence quality கடித போக்குவரத்துத் தரம் : டெய்சி சக்கரம் மற்றும் சில புள்ளியணி அச்கப்பொறிகளால் கிடைக்கும் அச்சு. அச்சுப் பொறியில் எழுத்துகளை உருவாக்கப் பயன்படும் புள்ளிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதால் அச்சின் தரம் கூடுகிறது.

correspondence quality printing : கடிதத் தொடர்பு தர அச்சு புள்ளியணி அச்சுப் பொறிகளின் அச்சுத் தரம் முதலில் விட்ட இடைவெளியை நிரப்ப இரண்டாவது முறை Near letter Quality என்பதும் இதுவும் ஒன்றே.

corrupt : பழுதடைதல்

corrupt data file : பழுதடைந்த, தரவுக் கோப்பு.

corrupted file : பாழ்ப்பட்ட : துண்மிகளை மீண்டும் வரிசைப் படுத்தும் மாற்ற மடைந்த தரவு அல்லது நிரல் கோப்பு. படிக்கமுடியாத வகையில் வீணாகிப்போனது.


corruption : பாழாதல் : வன் பொருள் அல்லது மென் பொருள் கோளாறின் காரணி தநவு அல்லது நிரல் கோப்பு. படிக்க முடியாத வகையில் வீணாகப் போது.

cosmos : காஸ்மோஸ் : நோர்ஸ்க் டேட்டா நார்வே உருவாக்கிய ஒரு தரவுத் தொடர்பு தொகுப்பு. குறும்பரப்பு பிணையம் அல்லது விரிபரப்புப் பிணையம் மூலம் விநியோகிக்கப்பட்ட தரவு செய லாக்கங்களுக்கான மூலாதாரங்களை, பங்கிட்டுக் கொள்வதில் சிறந்த தீர்வளிப்பது.

cost analysis : செலவு பகுப்பாய்வு : ஒரு அமைப்பின் ஒட்டு மொத்தச் செலவை முடிவு செய்து, ஒரு புதிய வடிவமைப்புக்கு எதிர்பார்க்கப்படும் செலவு காரணிகளை ஒப்பிடும் நுட்பம்.

cost/benefit analysis : செலவுபலன் பகுப்பாய்வு ஒரு புதிய தரவு அமைப்பின் செலவுகள் மற்றும் ஆதாயங்களைக் கண்டு உரைக்கும் ஒரு ஆய்வு. வளர்ச்சிக்குத் தேவையான ஆட்கள் உரைக்கும் கள் மற்றும் எந்திரச் செலவுகள் மட்டுமல்லாது அமைப்பை கணினி இயக்குவதும் செலவுகளில் அடங்கும். பழையதை ஒப்பிடும்போது புதிய கணினி அமைப்பை இயக்கு வதில் ஏற்படும் எந்திர மற்றும் மனித மூலாதாரங்களின் சேமிப்ஞபும் இதில் அடங்கும். கூடுதல் வாடிக்கையாளர் சேவை, ஊழியர் உறவுகள் போன்று அளந்து சொல்ல முடியாத பலன்களும் இதில் அடங்கும்.

உறவுகள் சொல்ல cost effectiveness : செலவின் விளைவு : இலாபங்கள் மற்றும் அவற்றை அடைய உதவும் மூலாதாரங்களுக்கான உறவின் செயல்முறை அல்லது அமைப்பின் விளைவு. செலவுகளைவிட பெறப்பட்ட பலன்கள் அதிகரித்தால் செலவு குறைவு என்று கருதப்படும்.

costing : செலவுக் கணக்கிடல் : ஒரு திட்டம், வேலை அல்லது பணிக்கு ஆகும் செலவுகளைக் கண்டறியும் முறை.

cottage key people : இல்லப் பணியாளர் : தங்கள் வீடுகளில் அமர்ந்து பணியாற்றி, தொலைத்தரவுத் தொடர்புகள், வட்டுகள் அல்லது பிற வழிகளில் நிறுவனங்களுடன் தொடர்பு கொள்பவர்கள்.

coulomb , கூலம் (ப்) : மின் சக்தி ஏற்கும் அடிப்படை எஸ். ஐ அலகு 6. 25 x 1018 எலெக்ட்ரான்கள் சேர்ந்து 1 கூலம் (ப்) மின்சக்தி ஏற்கிறது.

count : எண்ணிக்கை : ஒரு நிகழ்வு எத்தனை தடவை நடைபெறுகிறது என்பதில் அடுத்தடுத்த கூடுதல் அல்லது குறைவதின் ஒட்டுமொத்த எண்ணிக்கை.

counter : எண்ணி : ஒரு நிகழ்வு எத்தனை முறை நடைபெறுகிறது என்பதைக் குறித்து வைக்கும் பதிவகம் அல்லது ஒரு நிரலில் அத்தகைய எண்ணிக்கையை இருத்தி வைக்கும் ஒரு மாறி (variable).

counter, binary : இரும எண்ணி.

counter clerk : கணக்கெழுத்தர் : கணக்கிடு எழுத்தர்.

counter clockwise : இடச்சுற்று : வலது புறத்திலிருந்து இடது புறமாக நகர்த்தல்.

counter, control : கட்டுப்பாட்டு எண்ணி.

counter, ring : வளைய எண்ணி.

counter, step : படி எண்ணி.

counting devices : எண்ணிடும் சாதனம்.

counting loop : எண்ணிடும் மடக்கி : ஒரே செயலை குறிப்பிட்ட தடவைகள் திரும்பத் திரும்ப செய்யவேண்டும் என்பதைக் குறிப்பிடும் கட்டளை அமைப்பு.

count, record : ஏட்டு எண்ணிக்கை.

country : கன்ட்ரி : எழுத்துத் தொகுதியை அமைப்பதற்காக கணினியை இயக்கும் நேரத்தில் செயல்படுத்தப்படும் டாஸ் கட்டளை.

country code : நாட்டுக் குறி முறை. country. sys : கன்ட்ரி. சிஸ் : கன்ட்ரி கட்டளை இயக்கப்படும்போது நினைவகத்தில் ஏற்றப்படும் டாஸ் முறைமைக் கோப்பு.

coupler, acoustic : கேட்பொலிப் பிணைப்பி.

coupling : இடையிணைப்பு : அமைப்புகளுக்கிடையிலோ அல்லது அமைப்பின் உறுப்புகளுக்கிடையிலோ ஏற்படும் செயல்பரிமாற்றங்கள்.

courier : கூரியர் : தட்டச்சிலிருந்து வருகின்ற ஒரே இடைவெளி உள்ள எழுத்துரு (font).

course details : பாடத்திட்ட விவரம் : பாடத் திட்டம்.

courseware : கல்விப்பொருள் : கல்விப் பயன்பாடுகளுக்கென்று கணினி நிரல்களுக்குத் தரப்பட்ட பெயர். வேதியியல், வரலாறு, கணிதம், ஸ்பானிஷ் சொல்லித் தருதல் போன்றவை இதில் அடங்கும்.

covariance : சார்பு விலக்கல் : சார்பு மாறுகை இரண்டு தற்செயல் மாறிகளின் ஒன்றையொன்று விலகிச் செல்லும் அளவுகள்.

cpi : சிபீஐ : ஒர் அங்குலத்தில் எத்தனை எழுத்துக்கள் எனப் பொருள்படும் characters per inch என்பதன் குறும்பெயர்.

CPM : சிபீஎம் : உயிர்நாடிப் பாதை முறை எனப் பொருள்படும் Critical Path Method என்பதன் குறும்பெயர்.

CP/M : சிபீ/எம் : நுண் கணினிக்கான கட்டுப்பாட்டு நிரல் எனப் பொருள்படும் Contro| Programme for Micro computer என்பதன் குறும்பெயர். நுண் கணினிகளுக்குப் பரவலாக பயன்படுத்தப்பட்ட முதல் இயக்க முறைமை (operating system), ஒரு வட்டின் மீதுள்ள நிரல்களின் தொகுப்பாகிய சிபீ/எம், கணினி அமைப்புடன் இணைந்துள்ள சாதனங்களுக்குத் தரவு மாற்றவும், நிரல்களைச் செயல்படுத்தவும், கோப்புகளை வசதியாக கையாளவும் ஆணைகளை அளிக்கிறது.

CP/M compatible : சிபீ/எம் ஏற்புடைய : சிபீ/எம் இயக்க முறைமையுடன் சேர்ந்து செயல்பட ஏற்றதாக வடிவமைக்கப்பட்ட மென்பொருளைக் குறிப்பிடுகிறது

CPS : சிபீஎஸ் : உரையாடல் நிரலாக்க முறைமை எனப் பொருள்படும் Conversation Programming System soil 13, 331 குறும்பெயர். இது ஒரு கணினி

அமைப்பு. இதில் உள்ளீடு, வெளியீடுகளை தொலைவிலுள்ள ஒரு முனையம் கையாள்கிறது. நேரப்பங்கீட்டினைக் கடைப்பிடிப்பதால், பயனாளர் உடனடியாக பதில் பெறுவது போலவே தோற்றமளிக்கும். நிரலாக்க மொழியின் துணைத் தொகுதி எனலாம். ஐபிஎம்மால் உருவாக்கப்பட்டது.

CPSR ; சிபீஎஸ்ஆர் : சமூக பொறுப்புணர்வுமிக்க கணினி இயலாளர் எனப் பொருள்படும் Computer Professionals for Social Responsability என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் சமூகப் குறும்பெயர். கணினித் தொழில் நுட்பம் இராணுவத் தேவை களுக்குப் பயன்படுத்தப்படுவதை எதிர்த்து உருவாக்கப் பட்ட ஒரு பொதுநல அமைப்பு. மனித சமூகத்தின் வாழ்வியல் உரிமைகள் மற்றும் தொழிலாளர்களின்மீது கணினிகளின் தாக்கம் போன்ற பிரச்சினைகளில் இவ்வமைப்பு நாட்டம் செலுத்துகிறது.

CPU சி. பீ. யு மைய செயலகம் எனப் பொருள்படும் Central Processing Unit என்பதன் பெயர்.

CPU cache : சி. பீ. யு இடை மாற்றகம் : மையச் செயலகத்தையும் முதன்மை நினைவகத்தையும் இணைக்கும் விரைவு நினைவகத்தின் ஒரு பகுதி. சி. பீ. யூ வுக்குத் தேவையான அதாவது சி. பீ. யூ அடுத்துக் கையாளவிருக்கும் தரவு மற்றும் நிறை வேற்றவிருக்கும் ஆணைகளையும் இந்த நினைவகப் பகுதி தற்காலிகமாகக் கொண்டிருக் கும். நினைவகத்துடன் ஒப்பிடுகையில் சி. பீ. யூ இடைமாற்று நினைவகம் அதிக இதிலுள்ள தரவு, தொகுதி தொகுதியாகப் பரிமாறப்படுவதால் செயல்பாட்டு வேகம் அதிகரிக்கிறது. சிபியூவுக்கு அடுத்துத் தேவைப் படும் தரவு எதுவென்பதை சில படிநிலைத் தருக்க முறையில் இயக்க முறைமை தீர்மானிக்கிறது. இது, இடை மாற்று நினைவகம் (cache memory) என்றும் நினைவக இடை மாற்று (memory cache) என்றும் அழைக்கப்படும்.

CPU cycle : திடீர் சூழ்ச்சி 1. மையச் செயலகம் உணர்ந்து கொள்ளுமளவுக்கான மிகச்சிறிய நேர அலகு ஒரு வினாடியில் சில பத்துக் கோடியில் ஒரு பகுதியைக் குறிக்கும். 2. ஒரு பதிவகத்தின் (register) உள்ளடக் கத்தைக் கொணர்தல் போன்ற மிக எளிய ஆணைகளை நிறைவேற்ற அல்லது செயல்

பாடில்லா (Non-Operation-No) ஆணையை நிறைவேற்ற சி. பீ. யூ எடுத்துக் கொள்ளும் நேரம்.

CPU fan : சிபீயூ விசிறி மையச் செயலகத்தின்மீது அல்லது சிபியூவின் வெப்பக்கவர்வி மீது பொருத்தப்படும் ஒரு மின்சார விசிறி. சி. பீ. யூவைச் சுற்றிக் காற்றைச் கழலச் செய்து வெப்பத்தைத் தணிக்க உதவுகிறது.

CPU speed : சிபீயூ வேகம் : ஒரு குறிப்பிட்ட மையச் செயலகத்தின் தரவு செயலாக்கத் திறனின் ஒப்பீட்டு அளவுகோல். பெரும்பாலும் மெகாஹெர்ட்ஸில் அளக்கப்படும்.

CPU time : சி. பீ. யு நேரம் : நிரலின் ஆணைகளைச் செயல் படுத்துவதற்காக மையச் செயலகம் எடுத்துக் கொள்ளும் நேரம்.

. cr : . சிஆர் : ஒர் இணைய தள ரீக்கா நாட்டைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும் புவிப்பிரிவுக் களப்பெயர்.

cracker தகர்ப்பர்; உடைப்பவர் : ஒரு கணினி அமைப்பின் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை உடைத்து அத்துமீறி நுழையும் நபர். ஒரு கணினி அமைப்பிலிருந்து சட்டத்துக்குப் புறம்பாக தகவலைப் பெறுதல் அல்லது கணினி வளங்களைப் பெறுதல்.

Cray

இதுவே சில தகர்ப்பர்களின் நோக்கமாக இருக்கின்றது. ஆனால், அமைப்பின் பாதுகாப்பை வெற்றிகரமாக உடைத்து உள்நுழைவது மட்டுமே பெரும்பாலான தகர்ப்பர் களின் மைய நோக்கமாய் உள்ளது.

crash : வீழ்ச்சி மென்பொருள் தவறு அல்லது வன்பொருள் செயல் கோ ளாறினால் கணினி அமைப்பு இயங்காமல் நின்று போவது.

crash, conversion : முறிவு நிலை மாற்றம்,

crash recovery : முறிவு மீட்சி : ஒரு கணினியில் நிலை வட்டு பழுதடைவது போன்ற ஒரு பேரழிவுப் பழுதுக்குப்பின் மீண்டும் செயல்பாட்டைத் தொடங்க அக்கணினிக்கு இருக்கும் திறனை இவ்வாறு குறிப்பிடலாம். பெரும்பாலும், தகவலுக்கு எவ்வித இழப்பும் இல்லாமல் மீட்கப்பட முடியும். சிலவேளைகளில், முழுவதுமாக இல்லாவிட்டாலும் சிறி தளவு தரவு இழக்கப் படுவதுண்டு.

cray , கிரே கிரே ரிசர்ச் நிறுவனம் உருவாக்கிய மீத்திறன் (சூப்பர்) கணினிகளின் வரிசை. கிரே-1 ஒரு நொடியில் 80 கோடி நிரல்களைச் செயல்படுத்தும்.

பத்து இலட்சம் எழுத்துகளை சேமித்து வைக்கும். கிரே-2 ஒரு நொடியில் நூறு கோடி செயல் பாடுகளை நிகழ்த்தவல்லது.

Cray Seymour : கிரே செய்மோர் : 1980 முதல் மீத்திறன் கணினியான கிரே 1-ஐயும் பின்னர் ஐந்து ஆண்டுகள் கழித்து கிரே -2 மீத்திறன் கணினியையும் வடிவமைத்து அறிமுகப்படுத்தியவர்.

CRC சிஆர்சி : சுழல்மிகைச் சரி பார்ப்பு எனப் பொருள்படும் Cyclic Redundancy Check என்பதன் குறும்பெயர். தரவுகளை அனுப்புவதில் ஏற்படும் பிழைகளைச் சோதிக்க இந்த முறை கடைபிடிக்கப்படுகிறது.

create உருவாக்கு : 1. இருக்கின்ற கோப்பை மாற்றுவதற்குப் பதிலாக புதிய கோப்பை வட்டின்மீது உருவாக்குதல். 2. தரவுத் தளத் தொகுப்புகளில் ஒர் அட்டவணையை வடிவமைக்கும் பொருட்டு அதில் இடம் பெறும் புலங்களின் பெயர், நீளம், தரவினம் போன்றவற்றை வரையறுக்கும் கட்டளை.

பதிலாக

create image : படிமம் உருவாக்கு.

create replica : படி உருவாக்கு

create root pane : மிகப் பாளம் உருவாக்கு.

create shortcut : குறு வழி உருவாக்கு.

creating : உருவாக்குதல்.

creation : உருவாக்கல் : தோற்றுவிப்பு.

creative designer : படைப்புத் திறன் வடிவமைப்பாளர் : கணினிப் பதிப்புத் துறையில் (டி. டீ பீ) பக்கங்களை வெளியமைப்பு செய்து வடிவமைக்கும் நபர்.

creativity படைப்பாக்கம் : படைப்புத் திறன்.

creator - கிரியேட்டர் : ஆப்பிள் மெக்கின்டோஷில் உள்ள ஒரு நிரல். ஒர் ஆவணத்தை உருவாக் கும்போது அதற்கும் அதை உரு வாக்கிய பயன்பாட்டுத் தொகுப் புக்கும் இடையே ஒரு தொடுப் பினை உருவாக்கும் நிரல் இது. ஒரு ஆவணத்தைத் திறக்கும்போது, இயக்க முறைமையானது அந்த ஆவணம் உருவாக்கப்பட்ட பயன்பாட்டுத் தொகுப்பை அடையாளம் கண்டு திறக்க இத் தொகுப்புப் பயன்படுகிறது.

credit card : பற்று அட்டை.

credit card number : பற்று அட்டை எண் : பணப் பொறுப்பு அட்டை எண்.

creeping : ஊர்தல் திரையின் குறுக்காக சொற்கள் நகர்ந்து செல்லல்.

creeping featurism : படரும் சிறப்புக் கூற்றியல் : ஒரு மென் பொருள் தொகுப்பின் புதிய

பதிப்பில் அதனை உருவாக்கி யவர் மேலும் மேலும் புதிய சிறப்புக் கூறுகளை சேர்த்துக் கொண்டே செல்லும் முறை. அத்தொகுப்பு மிகப் பெரிதாகி, பயன்படுத்த முடியாத அளவுக்குப் பெரிதாகி விடாமல் இந்த முன் னேற்றங்களைச் செய்வர். சந்தை யில் இதே போன்ற பிற மென் பொருள் தயாரிப்புகளுடன் போட்டியிடப் புதிய பதிப் பி வெளியிடும்போது, மேலும் புதிய சிறப்புக் கூறு களைச் சேர்த்து அதன் செய் திறனை மேம்படுத்த முயலும் போது இவ்வாறு நிகழ்கிறது.

cricket presents : கிரிக்கெட் வழங்கும் . கம்ப்யூட்டர் அசோசியேட்ஸ் நிறுவனத்தின் மெக்கின் டோஷ-க்கான டி. டி. பி மென் பொருள். திரைப்பட பதிவுகள், துண்டறிக்கைகள், ஒட்டுமொத்த செலவு போன்ற வெளியீடுகள் உருவாக்குவதற்கான திறனை இது அளிக்கிறது.

cricket stylist கிரிக்கெட் ஸ்டைலிஸ்ட் : ஆப்பிள் மெக் கின்டோஷ் கணினிக்கான புகழ் பெற்ற பொருள்நோக்கு படம் வரையும் மென்பொருள். கோடுகள் செவ்வகம் மற்றும் நீள் வட்ட கருவிகளைப் பயன்படுத்தி கிரிக்கெட் ஸ்டைலிஸ்ட் மூலம் ஒவியங்களை உருவாக்கும்.

cripped version : சுருக்க பதிப்பு : ஒரு வன்பொருள் அல்லது மென்பொருள் தயாரிப்பின் முன்னோட்டப் பதிப்பு. சுருங்கி வடிவில் இருக்கும். குறைந்த வசதிகளைக் கொண்டதாக இருக்கும்.

crippleware : தடுக்கும் பொருள் : சில கட்டுப்பாடுகளுடன் உரு வாக்கப்படும் செயல்விளக்க மென்பொருள். சான்றாக, 50 பதி வேடுகளை மட்டும் நுழைக்க அனுமதிக்கும் தரவுத் தளத் தொகுப்பைக் குறிப்பிடலாம்.

criteria range : வரன்முறை எல்லை பதிவேடுகளைத் தேர்வு செய்வதற்கான நிபந்தனைகள்.

critical error : உயிர்நாடி பிழை நெருக்கடிப் பிழை , கணினியின் செயலாக்கத்தையே இடை நிறுத்தம் செய்துவிடும் பிழை. ஒரு மென்பொருள் மூல மாகவோ, பயனாளரின் தலை பீட்டினாலோதான் அப் பிழை யைச் சரிசெய்ய முடியும். (எ-டு) இல்லாத ஒரு வட்டிலிருந்து படிக்க முயல்தல், அச்சுப்பொறி யில் தாள் தீர்ந்துபோகும் நிலை, தரவுச் செய்தி அனுப்புகையில் சரிபார்ப்புத் தொகை (checksum) யில் ஏற்படும் பிழை. இன்ன பிற.

critical-error handler : ஆபத்தான பிழை கையாளி டாஸ் குறுக்

கீட்டு ஆணைகளில் ஒன்று. சாதனத்தில் முக்கிய பிழை ஏற்பட்டால் இதைப் பயன்படுத் துவர். பிழையிலிருந்து மீண்டெழும் நிரல்கூறை இதற்குப் பதிலாக பயன்படுத்தலாம்.

critical path : முக்கிய பாதை : ஒரு பெரிய திட்டத்தை ஒழுங்கு படுத்தப்பட்ட தொடர்பகுதி பிரிக்கும் முறை. முந்தைய இயக்கத்தை ஒட்டியே ஒவ்வொரு நிலையும் அமையும். கால அளவுகளைப் பற்றிய மதிப்பீடுகளைச் செய்ய முடியும். மட்டுமே தொடர்புள்ளது என்று சொல்ல முடியாவிட்டாலும் முக்கிய பாதை ஆய்வுமுறை ஏராளமான கணக்கீடுகளைக் கொண்டது. கணினி மூலமே இதை எளிதில் செய்ய முடியும்.

critical path method (CPM) முக்கியப் பாதை முறை (சிபிஎம்) திட்டம் நிறை வேற்றப்படுவதற்குத் தேவையான ஒவ்வொரு முக்கிய நிரல் களையும ஆராயந்து செய்வதை உள்ளடக்கிய பேரளவு நீண்டகாலத் திட்டங்களைக் கட்டுப்படுத்தும் மேலாண்மை தொழில் நுட்பம்.

critical region : முக்கிய மண்டலம் : ஒரே நேரத்தில் (பல் செயலாக்க முறையில்) ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட செயல் முறையில் இயக்க முடியாத ஆணைகளின் தொகுப்பு.

critical success factors : முக்கிய வெற்றிக் காரணிகள் அவர் களது முயற்சியின் வெற்றிக்கு முக்கிய காரணமாக நிர்வாகிகள் கருதும் சிறிய எண்ணிக்கையிலான முக்கிய காரணிகள். இவற்றில் வெற்றி பெற்றால் அவர்களது இலக்குகளை அடைவதுடன் நிறுவனத்தின் வெற் றிக்கும் உறுதியளிக்கலாம்.


CRJE சிஆர்ஜேஇ உரையாடல் முறை சேய்மைப் பணி பதிவு என்று பொருள்படும் Conversational Remote Job Entry என்பதன் குறும்பெயர். உரையாடல் முறை மொழியைப் பயன்படுத்தி தொலை தூரத்தில் முனையத்தில் பணி யாற்றும் ஒருவர் தன்னுடைய பதிவுகளை இடம் ஒன்றுக்கு அனுப்ப, தொலை தூர மைய நிலையத்தில் அதைச் செயலாக்கம் செய்தல்.

CROM : க்ரோம் : Control ROM என்பதன் குறும்பெயர். பெரும்பாலான மையச் செயலகச் சிப்புகளுடன் ஒருங்கிணைந்த பகுதி. மையச் செயலக சிறு ஆணைகளை ஒரு வரிசையாகச்

சேர்ந்த கூட்டு மெருகு ஆணைகளாக மாற்றி சேமிக்கும் இடம். கணினியைப் பயன்படுத்துவோருக்கு கூட்டியின் மூலம் கிடைக்கும் பெருக்கு அல்லது பிரி போன்றவை பெரு ஆணைகளில் அடங்கும்.

crop : க்ராப் : கணினி வரை கலையில் ஒரு படத்தின் சில பகுதிகளை வெட்டுதல்.

crop marks, : க்ராப் அடையாளங்கள் : வடிவத்தை விரும்⅝பும் அளவில் வெட்டுவதற்குப் பயன்படுகின்ற, காகிதத்தில் உள்ள அச்சிடப்பட்ட கோடுகள்.

cropping : வெட்டுதல்.

cross assembler : குறுக்கு சில்லுமொழி மாற்றி : ஒரு கணினிக்காக நிரல்களை மொழி பெயர்ப்பதற்கு இன்னொரு கணினியில் இயங்கும் சில்லு மொழி மாற்றி.

cross check : குறுக்கு சரி பார்ப்பு : இரண்டு மாறுபட்ட முறைகளின் மூலம் கணிப் பினை சோதனை செய்தல்.

cross compiler குறுக்கு மொழிமாற்றி குறிப்பிட்டு தொகுப்பதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டது அல்லாத வேறு ஒரு கணினியில் செயல்படும் மொழிமாற்றி.

cross compiling/assembling : குறுக்கு மொழிமாற்றல்/சில்லு மொழிமாற்றல் : சிறு கணினி, பெருமுகக் கணினி அல்லது நேரப் பங்கீட்டு சேவையைப் பயன்படுத்தி நுண் கணினிகளில் பின்னர் பயன்படுத்துவதற்காக நிரல்களை எழுதி பிழைதிருத்தல்.

cross development : குறுக்கு உருவாக்கம்; மாற்று உருவாக்கம் : ஒரு குறிப்பிட்ட முறைமையைப் பயன்படுத்தி முற்றிலும் வேறுவகையான ஒரு முறைமைக்கான நிரல்களை உருவாக்குதல். இலக்கு முறைமையைக் காட்டிலும் உருவாக்கு முறைமையின் உருவாக்கக் கருவிகள் உயர்தரமானதாக இருப்பின் இது இயலும்.

cross foot : குறுக்குக் கால்; குறுக்குச் சரிபார்ப்பு ஒரு கூட்டுத் தொகையின் துல்லியத் தன்மையை சரிபார்க்கும் முறை. ஒரு கணக்குப் பதிவேட்டில் ஒரு கூட்டுத் தொகையைச் சரிபார்க்க அக்கூட்டலில் இடம் பெறும் நெடுவரிசை மற்றும் கிடை வரிசைகளின் கூட்டுத் தொகையைச் சரி பார்ப்பதைப் போன்றது.

cross footing check : குறுக்கும் நெடுக்கும் சரிபார்ப்பு : குறுக்காக சேர்த்து அல்லது கழித்து சுழி (பூஜ்யம்) யாக்கி முடிவு களைக காணும முறை.

cross functional information systems : குறுக்குச் செயல் பாட்டு தரவு அமைப்புகள் வணிகச் செயலாற்றமும் தரவு அமைப்புகளும் ஒருங்கிணைந்த தரவு அமைப்புகள். இதன் மூலம் ஒரு நிறுவனத்தின், பிற செயல் உறவுகளின் தரவுகளை பங்ககிட்டுக் கொள்ள முடியும்.

cross hairs : குறுக்கு முடிகள் : ஒரு உள்ளிட்டுச் சாதனத்தில் ஒன்று செங்குத்தாகவும், ஒன்று கிடைமட்டமாகவும் உள்ள இரண்டு கோடுகள். இவற்றின் குறுக்கு வெட்டு அடையாளமானது வரை கபடமறை அமைப்பில் காட்டியின் இடத்தைக் குறிப்பிடுகிறது.

cross hatch . குறுக்கு கோடு : ஒரு ஒவியத்தின் பகுதிகளைச் குறுக்கு பிரித்து, ஒவ்வொரு பகுதியையும் வேறுபடுத்திக் காட்டுதல்.

cross hatching : குறுக்குப் பின்னலிடல் ஒரு வருகைப் படத்தின் பரப்பை நிரப்புவதற்க்குஹ பயன்படுத்தப்படும் பல வழிமுறைகளில் இதுவும் ஒன்று. ஒன்றுக்கொன்று வெட்டிக் கொள்ளும் நிலை யான இடை கோடுகளினால் ஆன நிழலிடு முறை.

cross - linked files ; குறுக்குத் தடுப்புக் கோப்பு : மாற்றித் தொடுக்கப்பட்ட கோப்புகள் :

எம்எஸ் டாஸ், விண்டோஸ் 3. x, விண்டோஸ் 95 ஆகியவற்றில் ஏற்படும் கோப்புச் சேமிப்புப் பிழை. ஒரு நிலை வட்டு அல்லது நெகிழ்வட்டிலுள்ள ஒன்று அல்லது மேற்பட்ட வட்டுப் பிரிவு அல்லது கொத்துப் பகுதி, கோப்பு ஒதுக்கீட்டு அட்டவணையில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கோப்புகளுக்கு ஏற்படுவது. காணாமல் போன கொத்துகளைப்போலவே மாற்றித் தொடுக்கப்பட்ட கோப்பு களினாலும் ஒரு பயன்பாட்டுத் தொகுப்பு இயங்கிக் கொண்டிருக்கும்போதே நட்ட நடுவில் நின்று போகும்.

cross - platform : பல் பணித்தளத்தது; குறுக்குப் பணித்தளத்தது; மாற்றுப் பணித்தளத்தது : ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பணித் தளங்களில் இயங்கக் கூடிய ஒரு மென்பொருள் அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கணினி அமைப்பில் இணைத்து இயக்கக்கூடிய ஒரு வன்பொருள் சாதனம்.

cross - post : குறுக்கு அஞ்சல்; மாற்று அஞ்சல் : ஒரு செய்திக் குழுவில் உள்ள ஒரு கட்டுரையை அல்லது செய்தியை, ஒரு மின்னஞ்சல் அமைப்பில் உள்ள ஒரு மடலை இன்னொரு மின்னஞ்சல்/செய்திக் குழுவில் நகலெடுப்பது. எடுத்துக்காட்டாக, யூஸ்நெட் செய்திக் குழுவிலிருந்து ஒரு காம்பு செர்வ் குழுவுக்குச் செய்தியை மாற்றுவது. அல்லது ஒரு மின்னஞ்சலை வேறொரு செய்திக் குழுவுக்கு அனுப்பி வைப்பது.

cross - reference : மாற்றுக்குறிப்பு.

cross reference dictionary : குறுக்குக் குறிப்பு அகராதி : ஒரு குறிப்பிட்ட அடையாளம் உள்ள சில்லுமொழி நிரலின் எல்லா குறிப்புகளையும் அடையாளம் காண்கின்ற அச்சிட்ட பட்டியல். பல அமைப்புகளில், ஒரு மூல நிரலைச் சேர்த்து விட்ட பிறகு இந்த பட்டியல் தரப்படுகிறது.

cross tabulate : குறுக்குப் பட்டியலிடு : தரவுகளை ஆய்ந்து தொகுத்தல், சான்றாக, ஒரு தரவு தள கோப்பில் உள்ள தரவு களைத் தொகுத்து, விரிதாள் அட்டவணையில் சேர்ப்பது.

cross talk : குறுக்குப் பேச்சு : ஒரு மின்சுற்றிலிருந்து அருகிலுள்ள வேறொரு மின்சுற்று மீது ஏற்படும் தேவையற்ற மின் தாக்கம். அனுப்பும் மின்சுற்றை தொல்லை தரும் மின்சுற்று என்றும், பெற்ற மின்சுற்றை தொல்லைப்படும் மின் சுற்று என்றும் சொல்வர். குறுக்கீடாக ஒரு மின்சுற்றிலிருந்து வேறொரு மின்சுற்றுக்கு சமிக்கை சென்று சேர்தல்,

cross word puzzles : குறுக்கெழுத்துப் புதிர்கள் : கம்மோடோர் -64 வீட்டுக் கணினியில் பயன்படுத்துவதற்கான மென்பொருள்.

crowbar : கடப்பாரை : அதிக மின்னழுத்தம் தாக்குவதன்

அபாயத்திலிருந்து ஒரு கணினி அமைப்பைப் பாதுகாக்கும் மின்சுற்று.

CRT சிஆர்டீ  : எதிர்மின் கதிர்க் குழாய் என்று பொருள்படும் Cathode Ray Tube என்பதன் குறும்பெயர்.

CRT controller : சிஆர்டீ கட்டுப்படுத்தி : ஒர் ஒளிக்காட்சி தகவிப் பலகையின் ஒரு பகுதியாக இருப்பது. இதுதான் ஒளிக் காட்சி சமிக்கைகளை இயற்றுகிறது. கிடைமட்ட, செங்குத்து ஒத்திசைவுச் சமிக்கைகளையும் சேர்த்தே உருவாக்குகிறது.

CRT plot . சிஆர்டீ வரைவு : எதிர் மின் கதிர்க் குழாயின் திரையில் காட்டப்படும் கணினி உருவாக்கிய ஒவியம் அல்லது வரைபடம்.

CRT terminal : சிஆர்டீ முனையம் : 1. காட்சித்திரை சாதனம். கணினியுடன் தகவல் தொடர்பு கொள்ள ஒரு இயக்குநரால் பயன்படுத்தப்படும் விசைப் பலகையுடன்கூடிய காட்சி சாதனம். ஒரு செய்தி அல்லது சொற்றொடரின் பகுதியை இயக்குபவர் விசைப்பலகையில் தட்டச்சு செய்ததும் திரையில் எழுத்துகள் காட்டப்படும்.

crunch : நொறுக்கு  : கணினி நபர்களால் பயன்படுத்தப்படும் தொழில்நுட்பம் அல்லாத சொல். வழக்கமான கணினிச் செயல்பாடுகளைச் செய்து எண்களைச் செயலாக்கம் செய்யும் கணினியின் திறனை இது குறிப்பிடுகிறது. கணினிகள் ஏராளமான எண்களை செயலாக்கம் செய்து அல்லது நொறுக்கித் தள்ளிவிடும் திறனுடையது.

crunching : நொறுக்குதல் .

cryoelectronic storage : மீக்குளிர் மின்னணு சேமிப்பகம் : மிகக் குறைவான வெப்பநிலையில் மீக் கடத்திகளாக விளங்கும் பொருள்களைக் கொண்ட சேமிப்பகம்.

cryogenics : மீக்குளிர் நுட்பவியல் : பூஜ்யத்துக்கு அருகில் உள்ள வெப்பநிலையில் செயல் படும் பொருள்களைப் பயன்படுத்தி செய்யப்படும் சாதனங்களைப் பற்றிய ஆய்வும் பயன் பாடும். cryosar : மீக்குளிர் நிலைமாற்றி : மிகக் குறைந்த வெப்பநிலையில் இயங்கும் இரண்டு அரைக்கடத்தி முனையச் சாதனங்கள்.

cryotran : மீக்குளிரி : கணினி மின்சுற்றுகளில் அதிகமாகப் பயன்படுத்தப்படும் மீக் கடத்தும் திறனை அடிப்படையாகக் கொண்ட மின்சாரம் கட்டுப்படுத்தும் சாதனம். cryptoanalysis : மறையீட்டுப் பகுப்பாய்வு; இரகசிய எழுத் தாய்வு :  இரகசியக் குறியீடு அமைக்கப் பயன்படுத்தப்பட்ட திறவி பற்றிய ஆரம்ப அறிவு இல்லாமல் இரகசியக் குறியீட்டு செய்தியை வழக்கமான சொற்றொடர் செய்தியாக மாற்றும் இயக்கம்.

cryptographic techniques : மறைக் குறியீட்டு நுட்பம் : மறையீட்டு நுட்பம் : ஒவ்வொரு எழுத்து அல்லது எழுத்துத் தொகுதிகளுக்குப் பதிலாக வேறு வகையான குறியீடுகளைக் கொடுத்து தரவுகளை மறைக்கும் முறை.

cryptography : மறைக் குறியீட்டியல்; மறையீட்டியல் : இரகசியக் குறியீடுகளை எழுதும் பல்வேறு முறைகளில் ஒன்று. கணினிகளையே அதிகம் சார்ந்திருக்க வேண்டியதாக சமுதாயம் ஆகிவிட்டதால், கணினிகள் மற்றும் கணினி கட்டமைப்புகள் மூலம் சேமிக்கப்பட்டு, செயலாக்கப்பட்டு அனுப்பப்படும் ஏராளமான தரவுகளைப் பாதுகாக்க வேண்டியது அவசியம். பாதுகாப்பை பெற இரகசியக் குறியீடு அமைப்பது ஒரு வழி. தந்திக்கம்பிகள், செயற்கைக் கோள்கள். நுண்ணலை அமைப்புகள் போன்ற அணுகக் கூடிய தரவு தொடர்புக் கட்டமைப்புகளில் அனுப்பப்படும் தகவலைப் பாதுகாக்க இதுவே நடைமுறைக்கு ஏற்றவழி.

crystal : படிகம் : அதற்கு சக்தி வழங்கப்படும்போது ஒரு குறிப் பிட்ட இடைவெளியில் சுழலும் படிகக் கல். இந்தச் சுழற்சிகள் கணினி அமைப்பில் உள்ள கடிகாரத்திற்கு நேரத்தைத் துல்லியமாக அளிக்க உதவுகின்றன.

crystal bistability : இருநிலைப் படிகம்.

crystal 3D : முப்பறிமாணப் படிகம்.

crystallin : படிக நிலை : படிகத்தின் திட நிலை. Neumatic-ன் எதிர்ச்சொல்.

Crystal Report : கிறிஸ்டல் ரிப்போர்ட் : தரவுத் தளங் களிலுள்ள தரவுகளில் அடிப்படையில் அறிக்கை தயாரிக்க உதவும் ஒரு மென்பொருள், விசுவல் பேசிக்கில் பெரும் பாலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

cs : சிஎஸ் : செக்கோஸ்லோவாக்கியா நாட்டைச் சேர்ந்த இணைய தளம் என்பதை அடையாளம் காட்டும், பெரும் புவிப்பிரிவுக் களப் பெயர்.

C shell : சி செயல்தளம் : யூனிக்ஸ் இயக்க முறையில் இயங்கும் பல்வேறு கட்டளை வரி இடைமுகங்களில் இதுவும் ஒன்று. சி-செயல் தளம் மிகவும் பயனுள்ளது. ஆனால் அனைத்து முறைமைகளிலும் சி-செயல் தளம் இருக்குமென்று சொல்ல முடியாது.

CSMA/CD : சிஎஸ்எம்ஏ/சிடி : சுமப்பி உணர்வு பல்முக அணுக்கம் மோதல் அறிதல் என்று பொருள் படும் Carrier Sense Multiple Access/Collusion Deduction என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். இது ஒரு பிணைய நெறிமுறை (Network Protocol). ஒரே நேரத்தில் இரண்டு அல்லது மேற் பட்ட கணுக்களில் (Nodes) கோரிக்கை அனுப்பப்பட்டு மோதல் ஏற்படும் சூழ்நிலையைக் கையாள்வதற்கான நெறி முறை. ஒவ்வொரு கணுவும் பிணையப் போக்குவரத்தைக் கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கும். தடம், போக்குவரத்தின்றி இருக்கும்போது தகவலை அனுப்பும். அதே நேரத்தில் இன்னொரு கணுவும் தகவலை அனுப்பி மோதல் ஏற்படின் இரண்டு கணுவும் தரவு அனுப்புவதை நிறுத்திவிடும். மீண்டும் மோதல் ஏற்படுவதைத் தடுக்க, ஒவ்வொரு கணுவும் வேறு வேறு கால அளவுகள் காத்துக் கொண்டிருந்துவிட்டுப் பின் தரவு அனுப்ப முனையும்.

CSO : சிஎஸ்ஓ : 'கணிப்பணி சேவைகள் அலுவலகம்' என்று பொருள்படும் Computing Services Office என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும் பெயர். இணையத்தில் பயனாளர்களின் சொந்தப் பெயர்களை மின்னஞ்சல் முகவரிகளுடன் ஒப்பிட்டுத் தேடித்தரும் இணையச் சேவையாகும். இது பெரும்பாலும் கல்லூரிகள், பல்கலைக்கழகங்களிலுள்ள மின்னஞ்சல் முகவரிகளில் தேடும். கோஃபர் (Gopher) பிணையங்களின் வழியாக சிஎஸ்ஓ சேவையைப் பெறலாம். இல்லினாய்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் சி. எஸ். ஓவில் இது உருவாக்கப்பட்டது.

CSO name server : சிஎஸ்ஓ பெயர் வழங்கன் : சிஎஸ்ஓ அமைப்பின் மூலம் மின்னஞ்சல் முகவரி பற்றிய தகவலை வழங்கும் ஒரு கணினி.

CT : சிடீ : Computer Tomographic என்பதன் குறும்பெயர்.

CTL சிடீஎல் : கன்ட்ரோல் (Control) என்ற சொல்லின் சுருக்கம். CTRL : சிடிஆர்எல் : கட்டுப் பாடு என பொருள்படும் Control என்பதன் குறும்பெயர். விசைப் பலகையில் ஒரு சிறப்பு விசை.

Ctrl-Alt-Delete : கன்ட்ரோல்-ஆல்ட்- டெலீட் :  ஐபிஎம் மற்றும் ஒத்தியல்புக் கணினிகளில் மீட்டியக்கப் (reboot) பயன்படும் மூவிசைச் சேர்க்கை. Ctrl Alt, Del என்று குறிக்கப்பட்டுள்ள மூன்று விசைகளையும் ஒருசேர அழுத்தினால் எம்எஸ் டாஸில் இயங்கும் கணினியில் இடைத் தொடக்கம் (warm boot) நடை பெறும். இம்முறையில் கணினி, அகப் பரிசோதனைகள் அனைத்தையும் மேற்கொள்வதில்லை. மின்சாரத்தை நிறுத்தித் தரும் முதல்தொடக்க (cold boot) முறையில் அனைத்துச் சரி பார்ப்புகளும் நிகழும். விண்டோஸ் 95/98/என்டி/2000 இயக்க முறைமைகளில் Ctrl+Alt+ Del விசைகளை அழுத்தும் போது ஒர் உரையாடல் பெட்டி தோன்றும். நடப்பிலுள்ள ஒரு பணியை மட்டும் முடித்து வைக்கலாம். அல்லது கணினியையே நிறுத்தவும் செய்யலாம்.

Ctrl-C : கன்ட்ரோல்-சி :  1. யூனிக்ஸ் இயக்க முறைமையில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் ஒரு செயல்பாட்டை நடுவிலேயே முறிக்க இந்த இரு விசைகளையும் அழுத்த வேண்டும். 2. விண்டோஸ் இயக்க முறைமை யில் இயங்கும் பல்வேறு பயன்பாடுகளிலும், தற்போது தேர்வு செய்துள்ள உருப்படியை (உரை, படம் எதுவும்) இடைநிலை நினைவகத்தில் நகலெடுத்துக் கொள்வதற்கான கட்டளை.

Ctrl-S : கன்ட்ரோல்-எஸ் :  1. மையக் கணினியுடன் முனையக் கணினி மென்பொருள் மூலம் கைகுலுக்கிக் கொள்கிறது. முனையக் கணினித் திரையில் தொடர் தரவு திரையிடப் படும்போது இந்த இரு விசை களையும் சேர்த்து அழுத்தும் போது அப்படியே நின்றுவிடு கிறது. மீண்டும் தொடர கன்ட்ரோல்-கியூ விசைகளை அழுத்த வேண்டும். 2. ஒர் ஆவணம் அல்லது கோப்பினைச் சேமிப் பதற்குப் பெரும்பாலான மென் பொருள் தொகுப்புகளில் பயன் படுத்தப்படும் விசைச் சேர்க்கை.

CTS : சிடீஎஸ் : அனுப்பப் பாதை தயார் என்று பொருள்படும் Clear To Send என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். தொடர்நிலை (analog) தகவல் தொடர்பில் இணக்கிகள் கணினிக்கு அனுப்பும் சமிக்கை. கணினி, தகவலை அனுப்பத் தொடங்கலாம் என்பது பொருள். ஆர்எஸ் 232 சி இணைப்புகளில் 5-வது தடத்தில் அனுப்பி வைக்கப் படும் வன்பொருள் சமிக்கை. . cu : சியூ : ஒர் இணைய தள முகவரி கியூபா நாட்டைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும் புவிப் பிரிவுக் களப் பெயர்.

CUBE : க்யூப் : பரோ கணினிப் பயனாளர்களின் கூட்டுறவு எனப் பொருள்படும் Cooperating User of Burroughs Equipment என்பதிலிருந்து பெறப்பட்ட சுருக்கப் பெயர். பரோ கணினிகளைப் பயன்படுத்துபவர்களின் அதிகாரப்பூர்வ அமைப்பு.

cue : க்யூ : கணினி பயன்படுத்தும் கல்வியாளர்கள் எனப் பொருள்படும் Computer Using Educators என்பதன் குறும் பெயர். கலிபோர்னியா மாநிலத்தில் உள்ள ஆசிரியர்கள் அனைவருக்கும் கணினிக் கல்வியை வழங்கும் ஒரு நிறுவனம்.

CUL 8 R : சியூஎல் 8 ஆர் : பிறகு சந்திக்கலாம் என்ற பொருள் படும் See You Later என்ற தொடரின் விந்தையான சுருக்கச் சொல். இணையக் கலந்துரையாடல்களில் கலந்து கொண்டுள்ள ஒருவர் தற்காலிகமாக அக்குழுவைவிட்டு நீங்கும் போது விடைபெறும் முகத்தான் குறிப்பிடும் சொல்.

cumulative record : திரட்டுப் பதிவேடு. current : மின்னோட்டம் : நடப்பு : 1. ஒரு கடத்தி வழியாக மின்னூட்டம் பாய்தல், அல்லது பாயும் அளவு. ஆம்பியர் என்னும் அலகினால் அளக்கப்படுகிறது. 2. ஒரு தரவுத் தளத்திலுள்ள அட்டவணையில் நடப்பு ஏடு என்கிறோம்.

current awareness system : நடப்பு உணரும் அமைப்பு : நடப்பு விழிப்புணர்வு அமைப்பு : தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தகவலின் வகைகள் கிடைத்தவுடன் ஒரு மையக்கோப்பு அல்லது நூலகம் மூலம் ஒரு பயனாளருக்கு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் அறிவித்துக் கொண்டிருப்பது.

current block : நடப்புத் தொகுதி : தொகுதிக் கோப்பு அணுகு முறையில் தற்போது அணுகப் படும் கோப்பில் உள்ள தரவுகளில் பதிவேட்டுத் தொகுதி

current cell : நடப்புக் கலம் : தரவுத் தாளில் நடப்பில் கிடைக்கக் கூடிய கலம்.

current data : நடப்புத் தரவு.

current database : நடப்புத் தரவு தளம்.

current directory : நடப்புக் கோப்பகம் : கணினி அமைப்பு நடப்பில் பயன்படுத்திவரும் வட்டு தரவுப் பட்டியல். வேறாகச் சொல்லவில்லை யென்றால், வட்டு கோப்பிற்கு வரும் நிரல்கள் நடப்புக் கோப்பகத்தையே குறிப்பிடும்.

current drain : முன்னோட்ட ஒழுக்கு : 1. ஒரு மின்னழுத்த மூலத்துடன் இணைக்கப்பட்ட மின்சாரம் பெறும் கருவி எடுத்துக் கொள்கின்ற மின்சக்தி. 2. ஒரு மின்குமிழ் விளக்கு மின்சாரத்தை எடுத்துக் கொண்டு எரிகிறது. மின்சாரம் ஒரு மின்கலனிலிருந்து வருகிறது எனில் மின் சக்தி, மின்கலனில் வடிந்து கொண்டிருப்பதாகக் கூறலாம். குமிழ் விளக்கையே ஒழுக்கு என்றும் சிலவேளைகளில் கூறுவர்.

current drive : நடப்பு இயக்ககம் :  கணினி அமைப்பால் நடப்பில் பயன்படுத்தப்படும் வட்டு இயக்ககம்.

current image : நடப்பு படிவம் 

current instruction register :  நடப்பு ஆணைப் பதிவேகம். current intensity : மின்னோட்ட வலிமை.

current location counter : நடப்பு இருப்பிட எண்ணி :  ஒரு நிரலுக்கோ அல்லது ஒரு நிலையெண்ணுக்கோ கொடுக்கப்படும் முகவரியினை முடிவு செய்ய ஒரு சேர்ப்பி வைத்திருக்கும் எண்ணி.

current loop : நடப்பு மடக்கி : மின் சமிக்கைகள் இருப்பது அல்லது இல்லாதிருப்பதை ஒட்டி துண்மிகளை அனுப்பும் தொடர் தரவு தொடர்பு வகை.

current mode logic : நடப்பு பாங்கு தருக்கம் (சிஎம்எல்) :  தன்னுடைய வடிவமைப்பில் மாறுபட்டு பெரிதாக்கி மின் சுற்றின் தன்மைகளைப் பயன் படுத்தும் தருக்க மின்சுற்று.

current page box : நடப்புப் பக்கப் பெட்டி :  டிடீபீ மென் பொருள்களில், நடப்பில் வேலை செய்கின்ற பக்கத்தினைக் காட்டுகின்ற பகுதி.

current positions : நடப்பு நிலவரம் : தற்போதைய இட நிலைமை. current pulses : மின்னோட்டத் துடிப்புகள்.

current record number : நடப்பு ஏட்டு எண் : கோப்பு அணுகலில் கோப்பு கட்டுப்பாடு கட்டமுறை மூலம், தரவுகளை 128 கட்டங்களாக ஒழுங்கு படுத்தப்படுகின்றன. நடப்புப் ஏட்டு எண் நடப்பு கட்டத்தில் இருக்கும். சான்றாக, தற்செயல் ஏடு 128-ன் நடப்பு எண் 0 ஏனெனில் கட்டம் 1-ன் முதல் பதிவேடு எண் 1. கடைசி பதி வேட்டின் எண் 127. 1இல் தொடங்கினால் கடைசிப் பதிவேடு 129.

current value : தற்போதைய மதிப்பு. cursive scanning : கோட்டு முறை வருடல் : ஒளிக்காட்சி முனையங்களுடன் பயன் படுத்தப்படும் வருடும் தொழில் நுட்பம். ஒவியன் ஒரு உருவத்தை வரைவதுபோல திரையை நோக்கி அனுப்பப் படும் எலெக்ட்ரான்கள் ஒரு நேரத்தில் ஒரு கோடு என்ற முறையில் படங்களின் வெளிப் புறக்கோடுகளைப் போடும்.

cursor : இடஞ்சுட்டி காட்டி : 1. அடுத்த எழுத்து திரையில் எங்கே தோன்றும் என்பதைக் காட்ட மினுமினுக்கும், நகரும், வழுக்கும் குறியீடு. 2. ஒளிக் காட்சி முனைப்பில் திருத்த வேண்டிய ஒரு எழுத்தையோ அல்லது நுழைக்க வேண்டிய தரவுகளின் இடத்தையோ குறிப்பிடும் இடம் உணர்த்தி.

cursor blink speed : காட்டி மினுக்கு வேகம் : இடஞ்சுட்டி மினுக்கு வேகம் : திரையில் தோன்றும் காட்டி, தோன்றி மறைந்து மினுக்குகின்ற வேகம்.

cursor control : காட்டிக் கட்டுப்பாட்டு  : திரையில் எந்த இடத்துக்கும் ஒளிக்காட்சி உணர்த்தும் குறியீட்டை நகர்த்தும் திறன்.

cursor control keys : காட்டிக் கட்டுப்பாட்டு விசைகள் : காட்சித்திரையில் காட்டியை நிலைநிறுத்த உதவும் விசைப் பலகையின் விசைகள். சுற்று வடிவில் அமைக்கப்பட்டால் பயன்படுத்த எளிதாக இருக்கும்.

cursor key : காட்டிக் விசை; இடஞ்சுட்டி விசை; சுட்டுக்குறி விசை.

cursor tracking : சுட்டி இயங்குதல் : கணினியுடன் இணைந் துள்ள எழுத்தாணி அல்லது சுட்டியை நகர்த்துவதன் மூலம் காட்சித் திரையில் காட்டியை நிலை நிறுத்துவது

curve fitting : வளைவு பொறுத்தல்; வளைக் கோட்டுப் பொருத் தம் : தரவு புள்ளிகளின் தொகுதியைக் குறிப்பிட ஒரு சூத்திரத் தைக் கண்டறிய உதவும் கணித நுட்பம். ஒரு புள்ளியில் பொருந் தும் கோடுகளில் சிறந்தது எது என்பதைக் கண்டுபிடித்து அமைப்பதற்கு இந்த சூத்திரம் பயன்படுகிறது.

CUSeeMe : சியூசீe : கார்னெல் பல்கலைக்கழகம் (Cornel University) உருவாக்கிய ஒளிக் காட்சி கலந்துரையாடல் (video conference) மென்பொருள். விண்டோஸ் மற்றும் மேக் ஒஎஸ் பயனாளர்கள் இணையத்தில் நிகழ்நேர ஒளிக்காட்சி கலந்துரையாடலில் பங்கு பெறுவதற்கான முதல் மென்பொருளாகும் இது. ஆனால், இந்த மென்பொருள் செயல்பட அதிகமான அலைக்கற்றை வேண்டும். குறைந்தது 128 கேபிபீஎஸ் வேக அலைக்கற்றை இருந்தால் தான் சரியாகச் செயல்படும்.

custodian : பொறுப்பாளர்.

Custom : வழமை.

customer engineer : வாடிக்கையாளர் பொறியாளர் : கணினியைப் பழுது பார்க்கும் அல்லது கணினியில் தடுப்புப் பராமரிப் பினைச் செய்யும் அல்லது உள்ளீடு/வெளியீடு போன்ற சாதனங்களைப் பராமரிக்கும் நபர். Field Engineer என்றும் அழைக்கப்படுவார்.

custom IC : வாடிக்கையான ஒருங்கிணைப்புச் சுற்று. customic : வடிக்கையாக்கிய : ஒரு குறிப்பிட்ட வாடிக்கையாள ரின் வடிவமைப்பு மற்றும் அளவுக்கேற்ப உற்பத்தி செய்யப்படும் ஒருங்கிணைந்த மின்சுற்று (ஐ. சி).

customize : வடிக்கையாக்கல் : பொது நோக்க மென்பொருள் அல்லது வன்பொருள் ஒன்றின் செயல்திறனைக் கூட்டுதல் அல்லது மாற்றுதல். குறிப்பிட்ட பயனாளரின் தேவைக்குப் பொருத்தமாக இது செய்யப் படுகிறது.

customized form letters : வாடிக்கையாக்கப்பட்ட வடிவக் கடிதங்கள் : சொல்செயலி மென் பொருள்களில் உருவாக்கப் பட்ட தனிப்பட்டவருக்கேற்ற வடிவக் கடிதங்கள்.

custom software : வாடிக்கை மென் பொருள் : ஒரு வணிகம் அல்லது நிறுவனத்தின் தேவைக்கேற்ப உருவாக்கப்பட்ட நிரல்கள் canned software என்பதற்கு மாறானது.

custom view : தனிப்பயன் தோற்றம்.

cut : வெட்டு : ஒரு ஆவணத்திலிருந்து படங்கள் அல்லது உரைப் பகுதிகளை நீக்கும் செயல்.

cut and paste : வெட்டி ஒட்டு : சில வரைகலை மென்பொருள் களிலும், சொல் செயலி மென் பொருள்களிலும் ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றோரிடத்திற்குச் சொற்றொடர் பகுதிகளை நகர்த்தப் பயன்படுத்தும் முறை. வெட்டி ஒட்டும் படிகளுக்கு இடையிலுள்ள பிற செயல் பாடுகளைச் செய்யவும் இத்தகைய அமைப்புகள் அனுமதிக்கின்றன.

cut/copy/paste : வெட்டு/நகலெடு/ஒட்டு.

cut form : நறுக்குப் படிவம் : வெட்டு வடிவம் : ஒசிஆர் (OCR) சாதனங்களில் பயன்படுத்துகின்ற பயன்பாட்டு விலைப் பட்டியல் போன்ற தரவு நுழைவுப் படிவம்.

CUT mode : கட் பாங்கு : கட்டுப்பாட்டக முனையப் பாங்கு எனப் பொருள் படும் Control Unit Terminal Mode என்பதன் குறும் பெயர். முனையத்தை ஒரு முறை பெருமுகக் கணினியுடன் சேர அனுமதிக்கும் முறை. நுண் கணினி இந்த முறையைப் பின் பற்றி பெருமுகக் கணினியுடன் தொடர்பு கொள்வது.

Cutout : வெட்டியெடு : வண்ணத் தூரிகை மென் பொருளில் கத்தரி மற்றும் எடுக்கும் கருவியைப் படுத்தி தேர்ந்தெடுக்கும் பரப்பு.

பயன்

cut-sheet feader : நறுக்குத்தாள் செலுத்தி.

cutter path : வெட்டுப் பாதை : கணினி உதவிடும் உற்பத்தி அமைப்பில் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்ற வெட்டுக் கருவியின் இயக்கத்தை விவரிக்கும் வரி.

. cv : சிவி : ஒர் இணைய தள முகவரி கேப் வெர்தே நாட்டைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும் புவிப்பிரிவுக் களப்பெயர்.

cy : சிஒய் : ஒர் இணைய தள முகவரி சைப்ரஸ் நாட்டைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும் புவிப்பிரிவுக் களப்பெயர்.

cyan : சியான் ; மயில் நீலம் : வண்ண வரைபட முறைகளில் விடிடீ (VDT) களின் மீது அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படும் நீல வண்ணம்.

cyber : சைபர் : கன்ட்ரோல் டேட்டா கார்ப்பரேஷன் உற்பத்தி செய்த பெருமுக மற்றும் மீத்திறன் கணினிகளின் வரிசை.

cyberbunk : சைபர் பங்க் : எதிர்கால குற்றவாளிகளைப் பற்றியது. கணினி வங்கிகளை உடைத்துச் செல்லும் ஏமாற்றுக் காரர்கள். அதிக தொழில்நுட்ப அறிவுக் கூர்மையைச் சார்ந்தே அவர்கள் வாழ்கிறார்கள். நியூ ரோமான்சர் மற்றும் ஷாக்வேல் ரைடர் போன்ற அறிவியல் புதினங்களில் இருந்து தோன்றிய சொற்கள். cybercafe or cyber cafe

366

cyberspace

cybercafe or cyber cafe : மின் வெளி உணவகம் : 1. இணையத் தொடர்புகள் உள்ள கணினி முனையங்களைக் கொண்ட சிற்றுண்டி விடுதிகள். இங்கே காபி, தேநீர் மற்றும் சிற்றுண்டி சாப்பிட்டுக் கொண்டே இணையத்தில் உலா வரலாம். ஒரு மணி நேரத்துக்கு இவ்வளவு ரூபாய் எனக் கட்டணம் செலுத்த வேண்டியிருக்கும். சாப்பிட வருபவர்கள் இணையத்தைப் பார்வையிடவும், இணையத்தில் உலாவ வருபவர்கள் சாப்பிடவும் இங்கே வாய்ப்புக் கிடைக்கிறது. 2. இணையத்தில் இருக்கின்ற ஒரு மெய்நிகர் (virtual) உணவகம். இது பெரும்பாலும் சமூகப்பயன்களுக்கானது. இங்கே கூடுபவர்கள் அரட்டை நிகழ்ச்சி மூலம் ஒருவருக்கொருவர் அறிமுகப்படுத்திக் கொள்வர். அறிக்கைப் பலகை முறை யில் செய்திகளைப் பரிமாறிக் கொள்வர். செய்திக் குழுக்கள் மூலமாக கருத்துகளைப் பரிமாறிக் கொள்வர்.


Cyberdog : சைபர்டாக் : ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் இணையப் பயன்பாட்டுக்கான கூட்டுத் தொகுப்பு. இதில் இணைய உலாவி மற்றும் மின்னஞ்சல் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. ஒப்பன்டாக் (OpenDoc) என்னும் தொழில்நுட்பத்தின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ஏனைய பயன்பாடுகளுடன் எளிதாக சேர்த்து இணைத்துச் செயல்படுத்த முடியும்.


cyber law : மின்வெளிச் சட்டம்.

cybernatics : தணனாள்வியல்.

cybernaut : சைபர்நாட் : மின்வெளி வீரர்; மின்வெளியாளி : எப்போதும் தன் வளமான நேரங்களை இணையத்தில் உலா வருவதிலேயே செலவழிப்பவர். இன்டர்நாட்/ இணைய வீரர் என்றும் அழைக்கப்படுவார்.

cybernetic system : தன்னாள்வியல் முறைமை : சுய காணிப்பு மற்றும் சுயக் கட்டுப்பாட்டுத் திறனை அடைய கட்டுப்பாடு மற்றும் திரும்பப் பெறும் பகுதிகளைப் பயன்படுத்தும் அமைப்பு.

cyberphobia : சைபர்போபியா : கணினிகளைக் கண்டு அஞ்சுதல்.

cyberspace : மின்வெளி : நியூரோ மான்சர் என்னும் புதினத்தில் வில்லியம் கிப்சன் உருவாக்கிய சொல் இணையப் பண்பாட்டை இது குறிப்பிடுகிறது.

cyborg : சைபோர்க் : மின்னணு மற்றும் மின்னியந்திர ரோபோவின் உறுப்பினை வைத்திருக்கும் மனிதர்.

cycle : சுழற்சி : கணினி சேமிப்பகம் தொடர்பானது. ஒரு கணினி அல்லது அதன் சேமிப்பக சாதனத்தில் இருந்தோ, அதற்கோ தகவலை மாற்றல் செய்யும்போது ஏற்படும் தொடர் நிகழ்வுகள். ஒரு முகவரியைக் குறிப்பிட்டு, அதன் தகவலை வெளியேற்றி அடுத்ததைத் தேடத் தயாராக இருத்தல்.

cycle code சுழற்சிக் குறிமுறை.

cycle per second : ஒரு நொடிக்கு சுழற்சி : ஒரு நொடியில் எத்தனை தடவைகள் ஒரு நிகழ்வு அல்லது நிகழ்வுகளின் தொகுதி திரும்பச் செய்யப்படுகிறது என்பது. பார்க்க : ஹெர்ட்ஸ்.

cycle power : சுழற்சித் திறன் : நினைவகத்தில் உள்ள சில தரவுகளை துடைக்கும் பொருட்டு அல்லது கணினி செயலிழக்கும்போது அதற்குப் புத்துயிர் ஊட்டும் பொருட்டு கணினிக்குத் தரும் மின்சாரத்தை நிறுத்தி, மீண்டும் வழங்குவது.

cycle stealing : சுழற்சித் திருடல் : உள்ளிட்டு வெளியீட்டு மின்பாட்டையின் கட்டுப்பாட்டைத் தற்காலிகமாகச் செயலிழக்கச் செய்து வெளிப்புறச் சாதனம் ஒன்றை அனுமதிக்கும் நுட்பம். இதன்மூலம் கணினியில் உள் நினைவகத்தை அணுக அந்தச் சாதனம் அனுமதிக்கப்படுகிறது.

cycle reset : சுழற்சி மாற்றமைவு : சுழற்சி திரும்ப அமைதல்.

cycle time : சுழற்சிநேரம் : 1. தொடர் செயலின் தொடக்கத்தில் இருந்து சேமிப்பக இருப்பிடத்திற்குப் போய்ச் சேரும் வரை இடைவெளியின் குறைந்தபட்ச நேரம். 2. ஒரு பதிவுத் தொகுதியில் தகவலை மாற்ற தேவைப்படும் நேரம்.

cyclic binary code : சுழற்சி இருமக் குறிமுறை : இரும எண் முறையில் ஒரு வகை. பதின்ம எண்களை (Decimal Numbers) இரும வகைக்கு மாற்றும்போது எந்தவொரு இரும எண்ணும் முந்தைய இரும எண்ணோடு ஒப்பிட்டால் ஒரேயொரு துண்மி (bit) மட்டுமே மாறி இருக்க வேண்டும். 0111, 0101 ஆகிய இரு எண்களில் நடுத் துண்மி மட்டுமே மாறி இருக்கிறது. cyclic code

cylinder method

சாதாரண இரும எண் முறையிலிருந்து மாறுபட்டது.

பதின்மம் சுழற்சி இருமம் சாதா இருமம்

O 0000 0000

1 0001 0001

2 0011 0010

3 O010 0011

4 0110 0100

5 0111 0101

6 0101 0110

7 0100 0111

8 1100 1000

9 1101 1001

cyclic code : சுழற்சிக் குறியீடு : சாம்பல் குறிமுறை (gray code) போன்றது.

Cyclic Redundancy Check (CRC) : சுழற்சி மிகைச் சரிபார்ப்பு : வட்டுச் சாதனங்களில் பிழை சோதிக்கும் முறை. தரவுகளைச் சேமிக்கும்போது சி. ஆர்சி மதிப்பு மீண்டும் கணிக்கப்படுகிறது. இரண்டு மதிப்புகளும் சமமாக இருந்தால், அந்த தரவு பிழையற்றது என்று கருதப் படுகிறது.

cyclic shift : சுழல் நகர்வு : ஒரு முனையில் விலக்கப்படும் எண் மறுமுனையில் சுழற்சி போன்று சேர்ந்து கொள்ளும் மாற்றம். ஒரு பதிவகத்தில் 23456789 என்னும் எட்டு இலக்கங்கள் இருக்குமானால் இரண்டு பத்தி களில் இடதுபுறமாக சுழற்சி நுகர்வு செய்தால் மாற்றப்பட்ட உள்ளடக்கம் 45678923 என்று இருக்கும்.

Cycolor : சைகாலர் : மீட் இமேஜிங்கின் அச்சிடும் செயல் முறை. ஒளிப் படங்களைப் போல முழு டோனல் உருவங்களை இவை அச்சிடும்.

cylinder : உருளை : ஒவ்வொரு வட்டின் பரப்பிலும் ஒரே இடத்தில் தங்குகின்ற அனைத்துத் தடங்களின் மொத்தம். வட்டு தட்டுகளில், ஒவ்வொரு மேற்பரப்பிலும் அதே தடத்தில் உள்ள தடங்களின் மொத்தம்

cylinder addressing : உருளை முகவரியிடல் : ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு உருளை எண், மேற்பரப்பு எண் மற்றும் பதிவேடு கூட்டல் எண் ஆகியவற்றைக் கொடுத்து வட்டு பதிவேடுகளைத் தேடும் முறை.

cylinder method : உருளை முறை : படி/எழுது முனைகளை இயக்குவதன் மூலம் நடப்பில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற தடத்திற்கு மேலும் கீழும் உள்ள தரவுகளைப் பெறலாம் என்ற கோட்பாடு அல்லது முறை. அணுகுசாதனத்தில் கூடுதல் இயக்கம் இல்லாமலேயே அதிக அளவு தகவல் அணுக அனுமதிக்கிறது.

cylinder skew : உருளை ஸ்கியூ : முந்தைய உருளையின் கடைசி தடத்தின் தொடக்கத்தில் இருக்கும் ஆஃப்செட் இடைவெளி ஒரு சிலிண்டரில் இருந்து மற்றொன்றுக்கு மாற உதவுவது.

cypher : மறை எழுத்து : இரகசியக் குறியீட்டியலின் ஒரு வடிவம். சில திறவிகளின் அடிப் படையில் தகவலை இடை யிலேயே மாற்றி எடுக்க முயன் றாலும் எவருக்கும் புரியாத ஒன்றாகத் தோன்றும் முறை.

. cz . சிஇஸட் : ஓர் இணைய தளம் செக் குடியரசைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும் புவிப் பிரிவுக் களப் பெயர். 

D

D : பதினாறிலக்க எண்மான முறையில் 14 ஆவது இலக்கம்.

DA : நேரடித் தொடர்பு. நேரணுகல் : Direct Access குறும்பெயர்.

D/A (Digital to Analog) : இலக்க முறையிலிருந்து தொடர் முறைக்கு.

DAA : டிஏஏ : தரவு அணுகு வரிசை முறை என்று பொருள்படும் "Data Access Arrangement" என்பதன் குறும்பெயர்.

DAC : டிஏசி : இலக்கத்திலிருந்து ஒத்த சொல்லுக்கு உருமாற்றி என்று பொருள்படும். "Digital-to-Analog (D/A) Converter" என்பதன் குறும் பெயர்.

DA converter : இலக்க ஒத்திசை மொழிமாற்றி; இலக்கத்திலிருந்து ஒத்த சொல்லுக்கு உருமாற்றி.

DAD : டிஏடி : 'தரவு தள நட வடிக்கை வரைபடம்' என்று பொருள்படும் Database Action Diagram என்பதன் குறும் பெயர். ஒரு தரவு தளத்தில் ஆதாரத்தில் தரவு மீது நடைபெறும் செயலாக்கத்தைக் குறிக்கும் ஆவண மாக்கம்.

daemon : தேமான் : சைத்தானின் ஏவலாட்களில் ஒருவன். நேரப்பகிர்வை ஆதரிக்கும் UNIX என்ற செயற்பாட்டுப் பொறியமைவையும் குறிக்கும். இது, பொறியமைவில் நிகழ்வுகள் நிகழ்வதற்கும், அதற்குப் பதிலாகக் காத்துக் கொண்டிருக் கும் ஏவலாள் போன்ற ஒரு செயல்முமுறையாகும். HTTP, NCSA httpd, CERN httpd, Ipd , ftpd ஆகியவை இதில் அடங்கும். "Daemon" என்பதை , "Demon" என்றும் உச்சரிப்பர். ஆனால் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் "Daemon" என்ற உச்சரிப்பையே விரும்புகின்றனர்.

daily cycle : நாட் சுழர்ச்சி.

daisy chain : டெய்சி சங்கிலி : தளமட்டச் சங்கிலி : ஒயர்கள் தொகுப்பு ஒன்றின் வழியாக சமிக்கைகளை அனுப்பும் குறிப்பிட்ட முறை. ஒயர்கள் தொகுப்பில் கருவிகள் எந்த இடத்தில் அமைந்திருக்கிறதோ அதைப் பொறுத்து கருவிகளுக்கான முன்னுரிமைகளை அம்முறை அனுமதிப்பதாக உள்ளது.

daisy chain interrupt : டெய்சி சங்கிலி இடைத் தடுப்பு : தள மட்டச் சங்கிலி இடைத்தடுப்பு :