கணினி களஞ்சிய அகராதி-2/Y

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

ளடக்கிய ஹெச்டிஎம்எல் ஆவணம்.

dynamic partitioning : இயங்குநிலை பிரிவினை : மையச் செயலகத்தின் (CPU) நினைவுப் பதிப்பியை, பல்வேறு செயல் முறைகளைத் திறம்படச் சேமித்து வைக்கும் வகையில் பல்வேறு வடிவளவுகளைக் கொண்ட பகுதிகளாகப் பகுத்தல்.

dynamic RAM : இயங்குநிலை நேர் அணுகு நினைவகம் : அடிக்கடி புதுப்பிக்க வேண்டிய கணினி நினைவகம்.

dynamic random access memory (DRAM) : இயங்குநிலை குறிப்பிலா அணுகு நினைவகம்.

dynamic range : இயங்குநிலை வரிசை : மிகப்பலவீனமானது முதல் மிக வலுவானது வரையிலான சைகைகளின் வரிசை.

dynamic relocation : வேறிடம் மாறுதல்;இயங்குநிலை இருப்பிட மாற்றம் : செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் நிரலாக்கத் தொடர் முழுமையும் அல்லது ஒரு பகுதியையும் சேமிப்பகத்தின் ஒரு இடத்திலிருந்து வேறு இடத்துக்கு மாற்றுதல். புதிய இடத்திலிருந்து நிரலாக்கத் தொடர் தொடர்ந்து முறையாக இயங்குவதற்கு வசதியாக முகவரிக் குறிப்புகள் யாவும் சரி செய்யப்படும்.

dynamic scheduling : மாறும் வரிசைப்படுத்து முறை;இயங்கு நிலை நிலைப்படுத்தல் : சூழ்நிலைகளைப் பொறுத்து நொடிக்கு நொடி வேலையை வரிசைப்படுத்தும் கணினி.

dynamic simulation language (DSL) : இயங்குநிலை பாவனை மொழி; டிஎஸ்எல் : உயர்நிலை நிரலாக்கத் தொடர் மொழி, தொடர்முறையில் பொறியியல் மற்றும் அறிவியல் சிக்கல்களை போலி நிகழ்வாகச் செய்வதற்கு ஏற்ற மொழி, சாதாரன மாறுபாட்டுச் சமன்பாடுகளைத் தீர்க் கவும், நேரச்செயல்பாடு, மாறும் அமைப்புகளின் நிலையற்ற தன்மை ஆகியவற்றை ஆராய்வதற்கு மிகவும் ஏற்ற மொழி இதுவே.

dynamic slip : இயங்குநிலை ஸ்லிப் : இயங்குநிலை நேரியல் தட இணைய நெறிமுறை என்று பொருள்படும் Dynamic Serial Line Internet Protocol என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். இணையத்தில் ஸ்லிப் நெறிமுறைப்படி பயனாளரின் ஐபீ முகவரி ஒவ்வொரு முறையும் புதிதாக (ஒரு பட்டியலிலிருந்து) ஒதுக்கப்படும். dynamic spot : இயக்காற்றல் நிறுத்தம் : ஒரு செயல்முறை இயக்கப்படும்போது, இயக்குநரின் கவனத்தை ஏதாவதொரு அம்சத்திற்கு ஈர்ப்பது அவசியமாகிறது. ஒர் இயக்காற்றல் நிறுத்தமானது, அந்தச் செயல்முறையை ஒரே சமயத்தில் முடிவற்ற வளையத்திற்குள் கொண்டு செல்கிறது. எந்திரம் செய்முறைப்படுத்துவதை மீண்டும் தொடங்கிவிட்டது என்பதை இயக்கி சுட்டிக்காட்டுகிறது.

dynamic storage : இயங்குநிலை சேமிப்பகம் : தரவுகளை இழக்காமல் காப்பாற்ற அடிக்கடி மின்சக்தி ஏற்ற வேண்டிய தேவையுள்ள நினைவகச் சாதனம். அதிவேக இயக்க சேமிப்பகம்.

dynamic storage allocation : இயங்கு நிலை சேமிப்பக ஒதுக்கீடு : ஒரு செயல்வரைவு அல்லது நிரலாக்கத் தொடர் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் போது நினைவகத்தில் ஒதுக்கீடு செய்தல்,

dynamic tool display : இயங்குநிலை கருவிக் காட்சி : எண் மானத்தால், கட்டுப்படுத்தப்படும் அறுவைக் கருவியின் உருவத்தை வரைகலை முறையில் கட்டுகிற ஒரு CAD/CAM அம்சம்.

dynamic variable : இயங்கு நிலை மாறியல் மதிப்புரு : பாஸ்கல் (Pascal) போன்ற செயல் முறைப்படுத்தும் மொழியிலுள்ள ஒரு மாறியல் மதிப்புரு. ஒரு நிரலாக்கத் தொடர் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கும்போது உருவாக்கப்படுகிறது. பொதுவாக மாறியல் நிரலாக்கத் தொடர் எழுதப்படும்போதுதான் உருவாக்கப்படுகின்றன.

dynamic web page : இயங்குநிலை வலைப்பக்கம் : நிலையான வடிவம், மாறும் உள்ளடக்கம் கொண்ட வலைப்பக்கம். இணையத்தில் வரும் பயனாளரின் அடிப்படையில் கிடைத்த விடைகளைத் தாங்கிய பக்கமாக இருக்கலாம்.

. dz : . டிஇஸட் : இணையத்தில் ஒர் இணையதளம் அல்ஜீரியா நாட்டைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும் களப் பெயர்.